"Przegląd Międzynarodowy" : nr 3/2018

11.04.2018
W trzecim numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m.in. o nowej rekomendacji Rady Europy w sprawie pluralizmu mediów, różnym podejściu do opłaty abonamentowej w Danii i w Szwajcarii oraz o udanych próbach uruchamiania małych cyfrowych rozgłośni DAB w Wielkiej Brytanii.
Rada Europy

Nowa Rekomendacja w sprawie pluralizmu mediów

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął 7 marca br. Rekomendację w sprawie promowania pluralizmu mediów, przejrzystości ich własności oraz umiejętności korzystania z mediów. Stworzenie wytycznych zawartych w Rekomendacji było częścią zadań przydzielonych Komitetowi ekspertów ds. pluralizmu mediów i przejrzystości własności mediów (MSI-MED), który działał w latach 2016-2017.
Zakres proponowanych środków obejmuje w szczególności:
  • Zapewnienie regularnego niezależnego monitorowania i oceny stanu pluralizmu mediów w oparciu o zestaw obiektywnych i przejrzystych kryteriów;
  • Zachęcanie do inicjatyw mających na celu zapewnienie użytkownikom dostępu do jak najbardziej różnorodnych treści medialnych w Internecie;
  • Uznanie kluczowej roli niezależnych mediów publicznych poprzez ochronę ich niezależności redakcyjnej i autonomii operacyjnej oraz zapewnienie stabilnego, trwałego, przejrzystego i odpowiedniego finansowania;
  • Zachęcanie i wspieranie tworzenia i funkcjonowania mediów środowiskowych non-profit oraz mediów regionalnych i lokalnych, zapewniając mechanizmy finansowe dla wspierania ich rozwoju;
  • Opracowywanie strategii i mechanizmów wspierających profesjonalne media informacyjne i niezależne dziennikarstwo jakościowe i śledcze; wspieranie projektów związanych z edukacją dziennikarską, badaniami nad mediami, dziennikarstwem śledczym;
  • Zachęcanie do opracowywania i wdrażania kompleksowych ram prawnych dotyczących własności mediów, dostosowanych do obecnego stanu branży medialnej i w pełni uwzględniających wpływ mediów internetowych na debatę publiczną. Odpowiednie metodologie należy również opracować i zastosować do oceny koncentracji mediów;
  • Zachęcanie do opracowywania ram regulacyjnych promujących przejrzystość własności mediów: powinna ona zapewniać publiczny dostęp do dokładnych, aktualnych danych dotyczących bezpośredniej i pośredniej własności mediów. Obejmuje to zapewnienie przejrzystych baz danych i regularnych sprawozdań krajowych organów regulacyjnych ds. mediów lub innych wyznaczonych organów lub instytucji;
  • Wspieranie umiejętności korzystania z mediów i edukacji poprzez wprowadzanie nowych przepisów prawnych lub wzmacnianie istniejących, które promują umiejętność korzystania z mediów. Utworzenie skoordynowanej krajowej sieci umiejętności korzystania z mediów, obejmującej szeroką gamę interesariuszy, określono jako kluczową strategię.
Za ważny czynnik sprzyjający wolności słowa Zalecenie uznaje istnienie niezależnych i skutecznych organów regulacyjnych ds. mediów. Wytyczne podkreślają między innymi, że należy zagwarantować ich niezależność, w szczególności poprzez otwarte i przejrzyste procedury ich mianowania i odwoływania, odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe oraz autonomiczny przydział środków budżetowych. Organy takie powinny mieć możliwość wykonywania swoich zadań w sposób skuteczny, przejrzysty i odpowiedzialny. Powinny również dysponować odpowiednimi kompetencjami i środkami, aby promować umiejętność korzystania z mediów.

Źródło: COE, 07.03, New guidelines on media pluralism and transparency of media ownership

Nowy Komitet Ekspertów przy Radzie Europy

Na początku marca w Strasburgu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo utworzonego Komitetu ekspertów ds. zakresu praw człowieka w automatycznym przetwarzaniu danych i różnych formach sztucznej inteligencji (MSI-AUT). Komitet działa pod nadzorem Komitetu Sterującego Rady Europy ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego (CDMSI). Przewodniczącym MSI-AUT został wybrany Luukas Ilves z Estonii, a wiceprzewodniczącym Wolfgang Schulz, dyrektor Hans-Bredow Institute for Media Research w Hamburgu.
Podczas spotkania zdecydowano, że MSI-AUT:
• przygotuje instrument ustalania standardów w oparciu o Studium na temat wymiaru praw człowieka w zautomatyzowanych technikach przetwarzania danych (w szczególności w odniesieniu do algorytmów i możliwych konsekwencji regulacyjnych);
• zbada wykorzystanie nowych technologii i usług cyfrowych, w tym różnych form sztucznej inteligencji (AI), pod kątem wpływu na korzystanie z podstawowych praw i wolności w erze cyfrowej - z myślą o wskazówkach dla przyszłego stanowienia standardów w tej dziedzinie. Grupa rozważyła propozycję opracowania studium odpowiedzialności za systemy decyzyjne AI pod kątem praw człowieka. Sprawozdawczynią tego badania została mianowana prof. Karen Yeung;
• zbada wpływ przepisów cywilnych i administracyjnych dotyczących zniesławienia i ich związku z przepisami karnymi dotyczącymi zniesławienia, a także jurysdykcyjne wyzwania związane ze stosowaniem tych przepisów w międzynarodowym środowisku cyfrowym. Celem badania będzie analiza skutków turystyki procesowej w państwach członkowskich, w szczególności tych wynikających z postępowania cywilnego i administracyjnego dotyczącego domniemanych zniesławień w Internecie oraz zagrożeń, jakie niesie to dla wolności słowa.

Źródło: EPRA, 29.03, MSI-AUT entrusted to prepare a standard setting instrument and two studies
 
Chiny

Startuje chiński państwowy koncern medialny

Największe państwowe stacje telewizyjne i radiowe w Chinach łączą się w jedną platformę nadawczą o nazwie Voice of China tworząc nowy państwowy koncern medialny, którego zadaniem ma być „lepsze opowiedzenie historii kraju całemu światu". Zgodnie z planem Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin zostanie ustanowiona państwowa administracja radia i telewizji. Przy połączeniu uwzględniono także China Global Television Network (CGTN), grupę sześciu międzynarodowych kanałów językowych uruchomionych w 2016 r. Nowa platforma ma podlegać bezpośrednio Ministerstwu ds. reklamy.

Źródło: Broadband TV News, 26.03, China merges TV and radio into one state media conglomerate
 
Dania

Dania bez abonamentu

Dania dołącza do rosnącej liczby krajów europejskich, które zniosły opłatę abonamentową za korzystanie z mediów publicznych. Duński rząd duński przyjął porozumienie, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., a którego konsekwencją będzie obniżenie o 20% budżetu nadawcy publicznego (DR), co będzie miało konsekwencje dla programu, a zwłaszcza dla produkcji oryginalnych duńskich treści. Obecnie Duńczycy płacą roczną opłatę w wysokości 527,27 DKR (339 EUR), z której większość otrzymuje nadawca publiczny; w tym roku 3,7 mld DKR. Część wpływów abonamentowych trafia również do regionalnych stacji TV2, które finansowane są przede wszystkim z reklam. Wśród krajów europejskich, które zniosły opłatę abonamentową, są Bułgaria, Węgry, Cypr, Malta, Belgia, Holandia, Finlandia, Norwegia i Islandia. Opłata taka nie występuje poza tym również na Białorusi, w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Liechtensteinie, Monako, Rosji, Hiszpanii i na Ukrainie.

Źródło: Broadband TV News, 18.03, Denmark scraps public TV licence fee
 
Irlandia

Jak mają wyglądać relacje z kampanii referendalnej – wytyczne BAI

W związku z planowanym na koniec maja referendum w sprawie aborcji i kolejnymi referendami konstytucyjnymi przewidzianymi w następnych latach, irlandzki organ regulacyjny ds. mediów (BAI) opublikował znowelizowane wytyczne dotyczące relacjonowania referendów przez media. Zostały one opracowane w oparciu o Kodeks BAI w sprawie uczciwości, obiektywizmu i bezstronności w audycjach informacyjnych i publicystycznych(2013)i zawierają wskazówki dla nadawców, jak powinny wyglądać ich relacje z kampanii referendalnych. Wśród zagadnień ujętych w wytycznych znalazły się metody zapewnienia uczciwości, obiektywizmu i bezstronności, kwestia konfliktu interesów oraz zalecenia odnośnie publikowania badań opinii. Dokument podkreśla, że zasady etyczne są o wiele ważniejsze w relacjonowaniu referendów niż matematyczna dokładność pomiaru czasu antenowego dla zwolenników głosowanych rozwiązań. Wytyczne dotyczą też relacjonowania wydarzeń na żywo przez media społecznościowe, zakazu agitacji słuchaczy lub telewidzów oraz obowiązku publikowania ogłoszeń komisji referendalnej.

Źródło: BAI, 13.03, BAI publishes updated guidelines on referenda coverage
 
Irlandia przygarnie brytyjskie koncesje

Irlandia jest jednym z krajów, do którego będą prawdopodobnie przenosić się koncesje telewizyjne po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Organizacja biznesowa IDA Ireland oraz irlandzki organ regulacyjny ds. mediów - Broadcasting Authority of Ireland (BAI) spotkali się w marcu w Londynie z potencjalnymi inwestorami, by zachęcić niektóre z ponad 1000 „eksportowanych” programów, nadawanych obecnie na licencji Ofcom, do przeniesienia koncesji do Republiki Irlandii.
Jak podkreślają komentatorzy, „międzynarodowi nadawcy w Wielkiej Brytanii staną przed poważnymi wyzwaniami po Brexicie, który może sprawić, że Wielka Brytania znajdzie się poza obowiązującym obecnie systemem licencjonowania Audiowizualnych Usług Medialnych, a przez to także zasadą kraju pochodzenia (Country of Origin)."

Źródło: Broadband TV News, 13.03, Ireland seeks post-Brexit channel business
 
Litwa

Litewskie media publiczne pod presją

Europejska Unia Nadawców (EBU) wyraziła obawy dotyczące rosnącej presji politycznej na litewskiego nadawcę publicznego (LRT). W oświadczeniu stwierdza, że decyzja litewskiego parlamentu powołująca komisję śledczą do zbadania zarządzania, finansów i działalności gospodarczej LRT stworzyła nadmierne obciążenie dla nadawcy publicznego, co uniemożliwia mu prowadzenie zwykłej codziennej działalności. Dyrekcja Generalna EBU napisała do przewodniczącego parlamentu litewskiego, premiera i prezydenta Litwy, aby wyrazić zaniepokojenie z powodu nacisków na nadawcę. Zaznaczyła, że o ile EBU mocno popiera znaczenie odpowiedzialnego i przejrzystego działania nadawców publicznych, zaleca, aby każda ocena finansowych, zarządczych i ekonomicznych operacji LRT była przeprowadzana przez kompetentne wyspecjalizowane profesjonalne organy takie jak rada nadzorcza, audyt wewnętrzny i zewnętrzny lub krajowy audyt państwowy.

Źródło: Broadband TV News, 14.03, EBU voices Lithuania concerns
 
Niemcy

Deutsche Welle w języku tureckim

Niemiecki serwis międzynarodowy Deutsche Welle (DW) chce w najbliższych latach stworzyć kanał telewizyjny w języku tureckim. Warunkiem wstępnym jest zwiększenie budżetu nadawcy, co partie polityczne CDU / CSU i SPD uzgodniły w umowie koalicyjnej. Deutsche Welle obecnie obsługuje programy telewizyjne w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim i arabskim. Nadawca dociera do około 85 milionów użytkowników na świecie za pośrednictwem swojej usługi telewizyjnej, a do 36 milionów za pośrednictwem radia i ofert internetowych. W ciągu najbliższych kilku lat Deutsche Welle zamierza skupić się przede wszystkim na Rosji i Europie Wschodniej, Turcji, świecie arabskim, Afryce subsaharyjskiej, Afganistanie, Pakistanie i Iranie.

Źródło: Broadband TV News, 01.03, Deutsche Welle wants to set up Turkish TV channel
 
Szwajcaria

Szwajcarzy wybrali abonament

Szwajcarskie media publiczne (SRG SSR) nadal będą finansowane z publicznej opłaty abonamentowej. Zdecydowana większość głosujących w referendum (71,6%) we wszystkich regionach językowych Szwajcarii odrzuciła inicjatywę „Bez abonamentu”, legitymizując tym samym koncepcję mediów publicznych. Rezultat referendum jest satysfakcjonujący również dla 34 komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych, które otrzymują część wpływów z opłaty abonamentowej. Jak powiedziała przedstawicielka nadawcy: „jest to przede wszystkim dobry dzień dla wszystkich, którzy uważają, że ważne jest posiadanie niezależnej, zrównoważonej usługi informacyjnej w językach wszystkich czterech regionów i że ważne jest, aby produkować rodzime szwajcarskie filmy, wspierać lokalną muzykę i relacjonować szwajcarskie wydarzenia sportowe obywatelom.” Telewizja publiczna ogłosiła listę kroków, jakie podejmie by podkreślić swój profil nadawcy usług publicznych, wyraźnie różny od charakteru nadawców komercyjnych. SRG m.in.: nie będzie przerywać wieczornych filmów fabularnych reklamami, w najbliższej przyszłości nie będzie publikować reklamy internetowej oraz udostępni swoje materiały archiwalne komercyjnym dostawcom mediów.

Źródło: Broadband TV News, 04.03, Switzerland to keep TV & radio licence fee
 
Wielka Brytania

Małe lokalne rozgłośnie cyfrowe DAB

Wielka Brytania jest coraz bliżej oficjalnego uruchomienia lokalnych cyfrowych rozgłośni tzw. małej skali. Od 2015 roku trwały prowadzone przez Ofcom emisje testowe w 10 lokalizacjach. Ich wyniki, które oceniono jako bardzo pozytywne, poddano zakończonym właśnie konsultacjom.  Zachęcały one istniejących i potencjalnych nadawców do nadsyłania komentarzy i oczekiwań. Obecnie Ofcom przygotowuje zasoby częstotliwości oraz procedury koncesyjne. Komentując wyniki konsultacji, sekretarz stanu w Departamencie Mediów, Kultury i Sportu Matt Hancock powiedział: „Radio lokalne jest bardzo lubiane i niezwykle ważne jako źródło obiektywnych i aktualnych informacji lokalnych”.

Źródło: PSNEurope, 22.03, Local radio upgrade to DAB
 
Ofcom konsultuje  wyjątek od pory chronionej

W połowie marca brytyjski regulator rynku audiowizualnego - Ofcom - rozpoczął konsultacje w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania obowiązku tzw. ochrony w ciągu dnia.

Ofcom proponuje rozszerzenie zasad, aby umożliwić emisje programów, które obecnie mogą być emitowane dopiero po godz. 21:00, lub przed tą godziną, ale pod warunkiem, że będą chronione przez obowiązkowy kod PIN. Wprowadzona zmiana dotyczyłaby tylko płatnych kanałów dostępnych na platformach telewizyjnych. Ograniczenia techniczne sprawiają, że korzystanie z obowiązkowego systemu ochrony w ciągu dnia jest niewykonalne w przypadku bezpłatnych usług dostarczanych za pośrednictwem cyfrowej telewizji naziemnej, takich jak Freeview. Rozszerzenie zakresu obowiązkowej ochrony oznacza zwiększenie wyboru oferty dla dorosłych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony dla dzieci.

Propozycja Ofcomu oznacza, że ​​programy z koncesją wydaną w Wielkiej Brytanii, nadające poza granice, mogą skorzystać z tej zmiany, jeśli są dostępne na platformie obsługującej funkcję PIN.

Ofcom przyjął z zadowoleniem udział członków EPRA w konsultacjach, w szczególności odnośnie tego, jaki wpływ może mieć nowe rozwiązanie na odbiorców i kanały telewizyjne w innych krajach UE. Konsultacje potrwajądo 9 maja. 

Źródło: Ofcom, 14.03, Consultation: Review of the mandatory daytime protection rules in the Ofcom Broadcasting Code

 
Wiadomości branżowe

Starsi widzowie polubili platformy SVoD

Według najnowszych badań firmy Ampere Analysis, ludzie w wieku od 55 do 64 lat coraz częściej korzystają z usług SVoD, takich jak Netflix i Amazon.

Aby sprawdzić, ile godzin dziennie widzowie spędzają na oglądaniu SVoD, zbadano 33 tys. osób z dostępem do Internetu w 16 krajach. Wstępne analizy pokazują, że ludzie w wieku 55-64 lat oglądają subskrybowane wideo na żądanie mniej niż osiem minut dziennie. Dla porównania, osoby w wieku 18-24 lat oglądają takie treści prawie 40 minut dziennie. 

Jednak, gdy analizujemy tylko tych, którzy subskrybują usługę SVoD, a nie wszystkie osoby korzystające z Internetu, w czasie oglądania prawie nie ma różnicy między grupami wiekowymi. Przeciętny 55-64-letni użytkownik SVoD ogląda ponad 1 godzinę i 20 minut dziennie, niemal dokładnie tyle samo, co osoba w wieku 18-24 lat.

Tylko 13% abonentów ma 55 lub więcej lat, zdecydowanie więcej (44%) ma poniżej 35 lat. To jednak zaczyna się zmieniać. Gwałtownie rośnie liczba subskrypcji Netflix wśród 55-64-letnich użytkowników Internetu. W Wielkiej Brytanii w połowie 2015 r. było ich 9%, dzisiaj jest 25%, czyli prawie trzykrotnie więcej. 

"Gdy starsi widzowie zasubskrybują usługę na żądanie dzięki reklamie lub poleceniu znajomych, zmieniają swoje wzorce oglądania i zaczynają konsumować treści w podobny sposób, jak ich młodsi koledzy” – twierdzi Richard Broughton, dyrektor z firmy Ampere Analysis. „Gdy rynek nasyci się młodymi konsumentami, marketingowcy będą coraz częściej zwracać swoją uwagę na starszych widzów. Oczekujemy, że doprowadzi to do jeszcze większej zmiany w zakresie konsumpcji treści zarówno w przypadku usług nadawczych, jak i tych na żądanie” - dodaje.

Źródło: Advanced Television, 14.03, Research: over 55s increasingly watching SVoD

 
 
Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska
Krystyna Rosłan-Kuhn
Katarzyna Twardowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie