"Przegląd międzynarodowy": nr 01/2017

15.02.2017
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym – między innymi o zasadach relacjonowania ataków terrorystycznych przez francuskie media, rozpoczętym w styczniu procesie wyłączania analogowej radiofonii w Norwegii, blokadzie Dailymotion w Rosji i zaostrzeniu brytyjskiego prawa wobec pornograficznych stron internetowych.
logo Przeglądu Międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja
 
Wytyczne w sprawie relacjonowania ataków terrorystycznych

Organ regulacyjny ds. audiowizualnych (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - CSA) przyjął wytyczne w sprawie relacjonowania przez media audiowizualne aktów terrorystycznych. Wniosek w tej sprawie był następstwem skarg na niewłaściwy sposób relacjonowania ataków terrorystycznych w Paryżu i Nicei w lipcu ubiegłego roku. Celem wytycznych CSA jest umożliwienie mediom pogodzenia ochrony swobody informacji z innymi wymogami interesu ogólnego, takimi jak prawidłowe prowadzenie dochodzenia, ochrona działań sił bezpieczeństwa, ochrona ofiar i ich rodzin oraz szacunek dla godności osoby ludzkiej. Wytyczne zachęcają dostawców audiowizualnych usług medialnych do przyjęcia bardziej rygorystycznych, wewnętrznych zasad monitorowania i weryfikowania publikowanych informacji, które powinny być przestrzegane wobec każdej relacji w przypadku wystąpienia aktu terrorystycznego. Wytyczne mówią także o możliwości wprowadzenia procedury przewidującej niewielkie opóźnienie relacji w stosunku do tych wydarzeń.
CSA przypomina także usługodawcom, że nie mogą nawiązywać żadnych kontaktów z terrorystami lub zakładnikami, aby nie zagrozić bezpieczeństwu ofiar lub świadków. Mogą natomiast swobodnie decydować w kwestii ujawniania tożsamości osób dokonujących aktów terrorystycznych. Wśród środków, jakie należy podjąć w celu zwiększenia rzetelności informacji, CSA sugeruje, aby „eksperci”, którzy są zapraszani do wypowiadania się na żywo, byli przedstawiani wraz z podaniem informacji na temat ich osobistego zaangażowania w sprawę, gdyż może to wpływać na treść ich wypowiedzi. Dostawcy usług medialnych są także zachęcani do oceny swoich procedur pod kątem realizacji wytycznych CSA.

Źródło: IRIS 2017-1:1/12, 12.01, CSA adopts guidelines on audiovisual coverage of terrorist acts

Ustawa o wolności i pluralizmie mediów

We francuskim Dzienniku Urzędowym opublikowano ustawę dotyczącą wzmocnienia wolności, niezależności i pluralizmu mediów. Zgodnie z jej zapisami, każdy dziennikarz ma teraz takie same prawa jak te, które uprzednio przysługiwały jedynie dziennikarzom mediów publicznych. Dziennikarze mają prawo odmówić: poddania się jakiejkolwiek formie nacisku, ujawnienia swoich źródeł, podpisania artykułu lub wpisu, autoryzacji audycji lub jej części, których forma lub treść zostały zmodyfikowane bez ich wiedzy lub wbrew ich woli. Nie mogą być też zmuszani do działania sprzecznego z przekonaniami zawodowymi zgodnymi z Zasadami etycznymi (deontologią) pracodawcy. Zasady takie, opracowane wspólnie przez przedstawicieli kierownictwa danego podmiotu i dziennikarzy, muszą zostać przyjęte przez wszystkich dostawców usług medialnych.
Ustawa wymaga również, by wszystkie stacje telewizyjne, które nadają audycje informacyjne i publicystyczne, podobnie jak rozgłośnie radiowe o profilu ogólnym, powołały komisje „do monitorowania integralności, niezależności i pluralizmu informacji i audycji”. Komisje te mogą działać z własnej inicjatywy, albo też być konsultowane w dowolnym momencie przez władze danej spółki lub dowolne osoby. Szczególną uwagę przywiązuje się do modus operandi tych komisji oraz do niezależności ich członków, co musi zostać ustalone przed ich powołaniem.
Ponadto, ustawa nakłada na organ regulacyjny (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - CSA) większą odpowiedzialność za zapewnienie rzetelności, niezależności i pluralizmu mediów. M.in. będzie on np. zobowiązany, do zawarcia omawianych zasad w kontraktach, które zawiera z nadawcami. Nadawcy, którzy naruszą te przepisy, w ciągu kilku lat zostaną wyłączeni z uproszczonego systemu odnawiania koncesji. Nowa ustawa zawiera ponadto przepisy w sprawie przejrzystości spółek w sektorze prasowym i audiowizualnym. Stwierdza, że takie firmy muszą na bieżąco informować swoich odbiorców na temat zmian struktury kapitałowej w odniesieniu do każdej osoby prawnej lub fizycznej, która posiada w niej udziały w wysokości co najmniej 5 proc. Firma musi także ujawniać tożsamość i udziały każdego ze wspólników.

Źródło: IRIS 2017-1:1/12, Publication of the Act strengthening media freedom, independence and pluralism

FT uruchamia usługę konkurencyjną wobec Netflixa


Francuska telewizja publiczna (France Télévisions) zapowiedziała uruchomienie konkurencyjnego, między innymi dla Netflixa, subskrypcyjnego serwisu wideo na żądanie (sVoD). W pierwszej kolejności nadawca planuje unowocześnić własną usługę catch-up i VoD pod nazwą Pluzz, a następnie zintegrować całkiem nowy interfejs w ramach nowej platformy. Planuje się, że cała inwestycja pochłonie 420 mln EUR.
Oryginalne treści mają być dostępne na platformie bezpłatnie przez siedem dni po ich emisji na antenie. Nadawca ma nadzieję, że w ciągu pierwszych pięciu - sześciu lat pozyska około 800 tys. subskrybentów.
Zdaniem Dyrektor Generalnej France Télévisions, głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona i promowanie francuskiej twórczości audiowizualnej, a nie jego dochodowość, niemniej jednak projekt musi się sam utrzymać. Koszt miesięcznego abonamentu ma być niższy niż abonament za usługę Netflix (obecnie 9,99 EUR). Zdaniem analityków rynku, Francja jest trudnym rynkiem dla VoD i pomimo regulacji dotyczących ochrony tożsamości kulturowej, języka i kultury na rynku audiowizualnym, taka lokalna inwestycja nie gwarantuje sukcesu.
Obecnie Netflix, z dwoma milionami abonentów, jest liderem na francuskim rynku VoD. Jego bezpośredni rywal – CanalPlay ma 600 tys. abonentów.

Źródło: Broadband TV New, France Télévisions to launch Netflix rival with producers
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Problemy ze zwrotem środków przeznaczonych na cyfryzację telewizji

Komisja Europejska zaskarżyła Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości na mocy art. 108(2) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w związku z brakiem postępów w odzyskiwaniu środków przyznanych przez rząd na sfinansowanie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe telewizji naziemnej (DTT), co zostało uznane za niezgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.
Zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, takie finansowanie ze środków publicznych powinno być dostępne dla wszystkich platform, czyli transmisji naziemnej, satelitarnej, kablowej i Internetu, bez dyskryminacji. W przypadku Hiszpanii środki przeznaczone zostały jedynie na rzecz naziemnej technologii cyfrowej. Dyskryminacja pojawiła się również wobec niektórych operatorów. W rezultacie, niektórzy operatorzy naziemni uzyskali przewagę nad swoimi konkurentami, co z kolei mogło pozbawić konsumentów możliwych korzyści, takich jak większy wybór i niższe ceny usług.
Zgodnie z decyzjami Komisji z października 2014 r. i czerwca 2013 r. subsydia miały być zwrócone właściwym władzom hiszpańskim. Jednak ponad trzy i pół roku po pierwszej decyzji i ponad dwa lata po drugiej, władze hiszpańskie odzyskały jedynie niewielką część przyznanej pomocy (około 2 proc. kwoty 260 mln EUR oszacowanej w ramach pierwszej decyzji). Z kwoty 43,8 mln EUR wynikającej z decyzji z 2014 r. nie odzyskano żadnych środków. Rząd w dalszym ciągu płaci za eksploatację i konserwację części sieci naziemnej telewizji cyfrowej, co jest również naruszeniem decyzji Komisji. W wyniku opóźnienia we wdrażaniu decyzji, na rynku tym występuje zakłócenie konkurencji.
Sąd UE odrzucił wszystkie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, co potwierdza ocenę Komisji w tej sprawie. Hiszpania pozostaje zobowiązana do odzyskania tych środków i zawieszenia wszystkich bieżących wypłat z tytułu tej pomocy.
Zdaniem KE, jeżeli państwo członkowskie nie realizuje decyzji o windykacji, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art 108 (2) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który pozwala, by Komisja bezpośrednio zwróciła się do Sądu w sprawie łamania unijnych zasad pomocy państwa. Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do wyroku, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie kar pieniężnych na podstawie art. 260 TFUE.

Źródło: Advanced Television, 11.01, EC Court action over Spain’s DTT aid payments
 
Sieć telekomunikacyjna producentem seriali

Operator telekomunikacyjny Telefonica ogłosił, że w ciągu dwóch lat ​​planuje zainwestować około 70 mln EUR rocznie w produkcję oryginalnych hiszpańskich seriali. Akcja pierwszego z nich, „La Peste” (Zaraza) rozgrywa się w XVI wieku, w niszczonej przez dżumę Sewilli; premiera planowana jest na grudzień br.
Telefonica już wcześniej skopiowała udane posunięcie Netflix w sferze produkcyjnej, tworząc Telefonica Studios, jednostkę produkcji treści wideo. Jak powiedział prezes Telefonica Spain, firma zamierza „stać się największym producentem hiszpańskojęzycznych treści wideo na całym świecie”. Operator rozpocznie nadawanie czterech oryginalnych seriali w tym roku, a dziesięciu kolejnych w roku 2018.

Źródło: Telecompaper, 18.01, Telefonica to produce 14 original TV series by 2018
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Program satelitarny dla uchodźców – kontynuacja

Niemiecki nadawca publiczny Deutsche Welle (DW) w dalszym ciągu będzie nadawać arabskojęzyczny program telewizyjny dla uchodźców w Europie za pośrednictwem satelity Astra (19,2° E). Operator satelitarny SES zgodził się o kolejny rok przedłużyć zwolnienie kanału od opłat za dystrybucję. Projekt został zainicjowany latem 2015 roku w związku z rosnącą liczbą uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Kanał DW Arabia 2 został uruchomiony w grudniu 2015 roku, oferuje wiadomości i informacje na temat Niemiec i Europy. Podstawą jest arabskojęzyczny kanał DW uzupełniony o audycje pochodzące od niemieckich nadawców publicznych ARD i ZDF.
Jak powiedział dyrektor generalny DW, „za pomocą DW Arabia 2 budujemy pomost wiodący do programów krajowych nadawców publicznych. Gdy usługa skończy się pod koniec 2017 roku, wielu uchodźców będzie już w stanie oglądać niemieckojęzyczne programy oferowane przez ARD i ZDF”.

Źródło: Broadband TV News, 05.01, Deutsche Welle’s refugee TV channel stays on Astra
 
Rosną przychody z usług VoD


Jak szacuje branżowe stowarzyszenie BITKOM odnosząc się do danych opracowanych przez firmę Markit IHS, obroty generowane przez usługi wideo na żądanie (VoD) w Internecie wzrosną w Niemczech w 2017 roku o 18 proc., do wysokości 945 mln EUR. Przychody z seriali, filmów dokumentalnych, koncertów i innych treści na żądanie będą tym samym rosnąć przez siódmy rok z rzędu. Oczekuje się, że największy wzrost w 2017 roku będzie generowany przez płatną ofertę wideo o łącznej wartości obrotów na poziomie 511 mln EUR. Uwzględniane tu modele biznesowe obejmują subskrypcję VoD oraz sprzedaż lub wypożyczanie treści na żądanie, oferowane przez (m.in.) Amazon video, Apple iTunes, Google play, maxdome, Netflix i Sky Online.
Ocenia się, że w bieżącym roku po raz pierwszy modele subskrypcyjne będą generować wyższe przychody (275 mln EUR) niż VoD transakcyjne (236 mln EUR). Usługi VoD finansowane z reklam i oferowane konsumentom bezpłatnie mają osiągnąć w tym roku łączny obrót w wysokości 434 mln EUR. Główni gracze w tym segmencie rynku to m. in. YouTube, Facebook, Netzkino i T-Online, a także strony internetowe komercyjnych nadawców telewizyjnych.
Jak wynika z sondażu, trzy czwarte (77 proc.) niemieckich internautów w wieku powyżej 14 lat ogląda filmy, programy telewizyjne i inne treści wideo w Internecie.

Źródło: Broadband TV News, 16.01, Video streaming grows in Germany
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Norwegia
 
Radio cyfrowe zastępuje analogowe

Norwegia stała się pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął proces przechodzenia radiofonii z nadawania analogowego FM na cyfrowe w formacie DAB+. Krajowe sieci FM są wyłączane stopniowo, poczynając od regionu Nordland (styczeń br.), a kończąc na regionach Troms i Finnmark, co ma nastąpić w grudniu br. Jak podkreślił przedstawiciel WorldDAB, „decyzja o przejściu na nadawanie cyfrowe przyniesie znaczące korzyści dla nadawców, producentów i słuchaczy”. Nadawcy i producenci uzyskają pewność, dzięki której mogą zaplanować konieczne inwestycje a słuchacze otrzymają większy wybór. Na przykład w regionie, gdzie nastąpił pierwszy etap wyłączania sygnału FM, konsumenci uzyskali dostęp do 30 stacji krajowych DAB +, w porównaniu do pięciu na FM.
Inne kraje idą w ślady Norwegii. Szwajcaria planuje rozpoczęcie przełączania w 2020 roku, a w bieżącym roku rozpoczyna kampanię promocyjną w celu przygotowania świadomości odbiorców. Włoski region Południowego Tyrolu rozpocznie wyłączenia FM w 2017 r. W Wielkiej Brytanii, rząd zapowiedział podjęcie kolejnych kroków w kierunku radia cyfrowego, gdy tylko spełnione zostaną kryteria zasięgu i słuchalności – co ma nastąpić do końca 2017 roku. Zarówno Niemcy jak i Dania niedawno ogłosiły przetargi na drugi multipleks krajowy, Francja ogłosiła dalszą ekspansję geograficzną, Słowenia uruchomiła usługi krajowe w 2016 r., a Belgia ogłosiła plany uruchomienia federalnego DAB+ na terenach Flandrii i Walonii w 2018 roku.
Przejście na radio cyfrowe w Norwegii dotyczy ogólnokrajowych stacji radiowych i komercyjnych lokalnych stacji w większych miastach. Rozgłośnie wspólnotowe (community) oraz mniejsze lokalne stacje będą nadal nadawane w formacie FM przez pięć kolejnych lat po wyłączeniu, kiedy to nastąpi przegląd obowiązujących koncesji.

Źródło: Advanced Television, 11.01, Norway flicks analogue radio switchover
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Zakwestionowana ustawa

Duma Państwowa Rosji zakwestionowała projekt ustawy, która ma ograniczyć poziom udziału kapitału zagranicznego w sektorze usług OTT do 20 proc. Pierwotnie ustawa miała zostać uchwalona pod koniec ubiegłego roku. Jednakże, według dziennika Kommersant, Duma Państwowa zwróciła się ostatnio do rządu, aby wyjaśnił potrzebę wprowadzenia 20-procentowego limitu kapitału zagranicznego dla dostawców usług audiowizualnych. Projekt ustawy został złożony przez Związek Komunikacji Medialnej (MKS) skupiający największe rosyjskie firmy telekomunikacyjne i medialne; przewiduje wejście w życie ograniczenia prawa własności od czerwca 2017 r. MKS już wcześniej zapowiedział, że przepisy miałyby zastosowanie do takich usług jak Google Play i iTunes.
Czołowe podmioty OTT, takie jak Ivi, Okko i Megogo zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanej ustawie, która ich zdaniem nie chroni rosyjskich podmiotów, a wręcz ogranicza ich szanse rozwoju.

Źródło: Broadband TV News, 10.01, Russian OTT bill questioned
 
Blokada dostępu do Dailymotion

Rosja trwale zablokowała dostęp do Dailymotion, usługi wideo online należącej do Vivendi. Decyzja w tej sprawie została podjęta w efekcie powtarzających się skarg ze strony Gazprom Media, że na stronie udostępniane były nielegalne treści telewizyjne. Mimo, że niektóre treści zostały usunięte w wyniku wyroków sądowych w 2016 roku, to nadal się tam pojawiały. Ostatecznie Moskiewski Sąd Miejski postanowił zakazać usługi Dailymotion ze względu na to, że wielokrotnie naruszała rosyjskie prawa autorskie poprzez udostępnianie treści z programu Piatnica, należącego do Gazprom Media. Przedstawiciel Dailymotion w wywiadzie dla Vedomosti poinformował, że spółka nie otrzymała żadnych skarg od posiadaczy praw autorskich o ich naruszanie i zamierza zwrócić się do władz rosyjskich w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Blokada usługi Dailymotion, która jest trzecią na świecie najbardziej popularną usługą wideo online na świecie po YouTube i Vimeo, miała zostać zastosowana od 27 stycznia br.

Źródło: Broadband TV News, 27.01, Russia bans Dailymotion
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Słowenia
 
Płatna naziemna telewizja cyfrowa

Słowenia rozważa możliwość uruchomienia usługi płatnej naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Organ regulacyjny ds. mediów audiowizualnych AKOS ogłosił konsultacje społeczne, w których wezwał zainteresowane podmioty, w szczególności nadawców, operatorów sieci i operatorów telekomunikacyjnych, do przedstawienia swoich uwag w tej sprawie do 3 marca br. Konsultacje dotyczą również możliwości przyjęcia technologii DVB-T2. Słowenia ma obecnie dwa ogólnokrajowe i pięć lokalnych multipleksów, które do dystrybucji bezpłatnych programów korzystają ze standardu DVB-T. AKOS argumentuje, że płatna naziemna telewizja cyfrowa jest już obecna we wszystkich krajach sąsiednich oraz innych europejskich. Ze względu na wycofywanie się programów telewizyjnych z bezpłatnej dystrybucji NTC oraz w związku z wolnym miejscem na komercyjnym multipleksie, AKOS stawia pytania co do ewentualnej możliwości wprowadzenia płatnej NTC.

Źródło: Broadband TV News, 24.01, Slovenia eyes pay DTT
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina
 
Koncesja dla „1+1” jednak przedłużona

Narodowa Rada Ukrainy ds. Radiofonii i Telewizji przedłużyła okres obowiązywania koncesji telewizji 1+1, jednej z największych stacji telewizyjnych w kraju (o związanych z tym problemach pisaliśmy w poprzednim PM). Przemawiając na konferencji prasowej Jurij Artemenko, przewodniczący Rady, podkreślił, że zastosowane procedury były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Radę do wydania koncesji w ciągu 10 dni od otrzymania opłaty koncesyjnej, co nastąpiło 26 grudnia. W swoim oświadczeniu Rada zwróciła uwagę, że żaden z ponad 130 nadawców, którzy ubiegali się o przedłużenie koncesji w 2016 roku, nie skarżył się na czas oczekiwania lub procedury związane z ich wydawaniem. Rada czekała na dokumenty potwierdzające, że nie zmienił się właściciel stacji 1+1.

Źródło: Broadband TV News, 06.01, Ukraine’s 1+1 gets licence
 
Nowy nadawca publiczny
 

Na Ukrainie powstał nowy nadawca publiczny - Narodowy Publiczny Nadawca Radia i Telewizji Ukrainy (NPTRCU). Europejska Unia Nadawców (EBU) z zadowoleniem przyjęła informację w tej sprawie, uznając że jest to „wielki krok w kierunku reformy ukraińskich mediów i kamień węgielny ogólnych reform w tym kraju”. Jak powiedziała Ingrid Deltenre, dyrektor generalna tej organizacji, „EBU ma nadzieję, że rząd będzie w dalszym ciągu wspierać rozwój mediów publicznych na Ukrainie, które pełnią ważną rolę społeczną i zapewni im odpowiednie środki finansowe.” Nowy nadawca publiczny będzie w maju br. gospodarzem Konkursu Eurowizji, co według Deltenre „jest ważnym sygnałem dla obywateli Ukrainy i całej Europy, podkreślającym rolę mediów publicznych we wzmacnianiu europejskich wartości”.
 
Źródło:Broadband TV News, 23.01, EBU welcomes Ukrainian pubcaster
 
 
Rosyjski program zakazany na Ukrainie


Rosyjski program telewizyjny Dożd’ (Deszcz) został usunięty z listy zagranicznych usług audiowizualnych dopuszczonych do dystrybucji na Ukrainie. Według ukraińskiego regulatora ds. mediów, Dożd’ stale narusza Artykuł 6 ukraińskiej ustawy o radiofonii i telewizji oraz pierwszą część artykułu 28 ustawy o informacji. Chodzi zwłaszcza o przedstawianie Krymu jako części Federacji Rosyjskiej. Decyzja organu regulacyjnego w sprawie wycofania programu Dożd’ z listy dozwolonych zagranicznych usług audiowizualnych na Ukrainie wejdzie w życie w ciągu miesiąca. Poza tym, ukraińska Narodowa Rada ds. Radiofonii i Telewizji wstrzymała na trzy miesiące dystrybucję rosyjskiego kanału filmowego Teleclub w ukraińskich sieciach kablowych.

Źródło: Broadband TV News, 13.01, Ukraine bans Russian channel Dohzd
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Możliwość blokowania stron pornograficznych

Rząd brytyjski wprowadził poprawki do ustawy o gospodarce cyfrowej (Digital Economy Bill), które umożliwią blokowanie pornograficznych stron internetowych, nieposiadających zabezpieczeń przed dostępem dla osób poniżej 18 roku życia. Zgodnie z ustawą, strony pornograficzne muszą zapewniać środki pozwalające na weryfikację wieku użytkownika. W przypadku braku takich zabezpieczeń, treści pornograficzne, udostępniane na zasadach komercyjnych, będą stanowić „materiał przestępstwa”. System będzie nadzorowany przez Brytyjską Radę ds. Klasyfikacji Filmowej (BBFC), która jest odpowiedzialna za klasyfikację wiekową filmów, nagrań wideo i DVD. W projekcie ustawy sankcją za udostępnianie pornograficznych treści bez zabezpieczeń miała być możliwość wycofania usług płatniczych takich jak Visa i PayPal z witryn naruszających zasady. Rozważano też możliwość nakładania grzywny w wysokości do 250 tys. £ lub 5 proc. obrotów finansowych operatora. Zmiany wprowadzone przez rząd idą dalej, upoważniając Radę do żądania od operatora podjęcia działań, które uniemożliwią użytkownikom w Wielkiej Brytanii dostęp do zabronionych treści. Kompetencja będzie egzekwowana na drodze sądowej.

Źródło: www.gov.uk, 20.11, New blocking powers to protect children online
 
Russia Today wraca do łask

Jak pisaliśmy wcześniej (PM 10/2016), brytyjskie konta bankowe rosyjskiego nadawcy finansowanego z budżetu państwa, Russia Today (RT), zostały zamrożone w październiku ubiegłego roku, przy czym decyzja została określona jako ostateczna. Jednak w liście do RT opublikowanym niedawno przez nadawcę, bank wchodzący w skład The Royal Bank of Scotland (RBS), napisał: „Dziękujemy za cierpliwość, w czasie gdy problem był rozwiązywany. Możemy potwierdzić, że podjęto decyzję, aby zachować wszystkie Państwa rachunki. Stojąc na stanowisku, że bank postępował poprawnie, zgodnie z przyjętą procedurą, jesteśmy szczęśliwi, że po rozmowach z Państwem udało się uzgodnić dalszą drogę postępowania”. Komentując tę decyzję, Margarita Simonyan, redaktor naczelny RT, powiedziała: „Zdrowy rozsądek w końcu zwyciężył. Dziękuję wszystkim za wsparcie”.
Telewizja Russia Today dociera do 700 mln osób w ponad 100 krajach na całym świecie, nadając programy w językach: angielskim, arabskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim.

Źródło: Broadband TV News, 31.01, Russia Today account block reversed


Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Katarzyna Twardowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie