"Przegląd międzynarodowy": nr 3/2012

29.02.2012
W najnowszym numerze "Przeglądu Międzynarodowego" między innymi o: wspieraniu telewizji lokalnych we Francji, możliwym powstaniu telewizji publicznej w Rosji, nowej ustawie medialnej na Ukrainie i kłopotach z cyfryzacją brytyjskiego radia

 

Flaga

Francja

Jak wspierać rozwój telewizji lokalnych?

Francuski organ regulacyjny CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) oraz DGMIC (La direction générale des médias et des industries culturelles - komórka Ministerstwa Kultury i Komunikacji) opublikowały wyniki wspólnie przeprowadzonych konsultacji publicznych w sprawie możliwości poprawy sytuacji telewizji lokalnych. Konsultacje te ogłoszono po zapoznaniu się z wynikami zamówionej przez CSA analizy zewnętrznej, która badała czynniki wpływające na powodzenie telewizji lokalnych w innych krajach (na przykładzie Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Kanady).

Konsultacje, w których wzięły udział 23 podmioty, koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • kwestie strukturalne i tożsamość programowa: większość respondentów opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych ram swojej działalności, a tym samym sprzeciwiła się sugestii poszerzenia zasięgów w celu zwiększenia ich reklamowej atrakcyjności i obniżenia kosztów stałych. Niektórzy respondenci sugerowali poszerzenie definicji (od programu lokalnego do programu regionalnego);
  • modele ekonomiczne: respondenci z dużą rezerwą podeszli do idei poszerzenia dozwolonego dla nich rynku reklamowego (otwarcie tego rynku na obszary takie jak reklama wielkiej dystrybucji czy reklama akcji promocyjnych), wskazywali za to na możliwości bliższej współpracy programowej i wspólnej polityki wobec domów mediowych. Zwracali także uwagę na potrzebę udoskonalenia pomiarów oglądalności;
  • możliwość zawierania nowych umów, poszukiwania nowych możliwości finansowania: większość respondentów była niechętna złagodzeniu przepisów antykoncentracyjnych i pozwoleniu dużym grupom medialnym na wejście do tego sektora. Nadawcy lokalni chętnie nawiązaliby za to współpracę programową z antenami regionalnymi nadawcy publicznego, na co z kolei ten nie jest zbyt chętny. Jedną z głównych bolączek sygnalizowanych przez nadawców lokalnych jest utrudniony dostęp do wydarzeń sportowych.

W ciągu najbliższych miesięcy CSA w porozumieniu z DGMIC przedstawi własną ocenę wyników konsultacji, w tym - rekomendowane przez regulatora sposoby na poprawę sytuacji telewizji lokalnych.

Źródło: CSA, Comment favoriser le développement des télévisions locales? 14.02

 

Postępy w udostępnianiu programu telewizyjnego osobom niepełnosprawnym

CSA złożyła Parlamentowi pierwsze w historii sprawozdanie z wykonywania przez nadawców obowiązków dot. udostępniania audycji telewizyjnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (napisy dla niesłyszących i audiodeskrypcja).

Według raportu, ogólnokrajowi naziemni nadawcy publiczni i komercyjni wywiązali się z ustawowych obowiązków dotyczących udogodnień, natomiast pozostali nadawcy starali się je wypełnić. Dzięki temu francuski pejzaż audiowizualny w większym stopniu odpowiada potrzebom osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu. Niemniej jednak, zdaniem regulatora, możliwy i pożądany jest dalszy postęp w tym zakresie. Jeśli chodzi o działania CSA, to podała ona przykład swojej strony internetowej, gdzie można znaleźć informacje na temat dostępności audycji telewizyjnych oraz poinformowała o rozpoczęciu prac nad specyfikacją techniczną dotyczącą odbiornika wokalizującego. Ponadto, ostatnia edycja organizowanej przez regulatora kampanii informacyjnej dot. ochrony małoletnich była już opatrzona napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją. Co więcej, CSA zadeklarowała, że będzie czuwać nad tym, aby audycje wyborcze emitowane przez nadawcę publicznego podczas kampanii wyborczej oprócz napisów dla niesłyszących (które pojawiły się już podczas poprzednich wyborów), były też zapatrzone w audiodeskrypcję.

Jeśli chodzi o zalecenia na przyszłość, CSA rekomenduje zaprzestanie nadawania napisów dla niesłyszących w formie telegazety jeśli chodzi o naziemną telewizję cyfrową. Zdaniem CSA, powinno zostać  znowelizowane w taki sposób, by napisy te były nadawane zgodnie ze standardem DVB Subtitling.

CSA sugeruje także zachęcenie producentów odbiorników telewizyjnych do umieszczania na pilocie przycisku poświęconego audiodeskrypcji oraz do zapewnienia uprzywilejowanej pozycji napisom dla niesłyszących w stosunku do pozostałych typów napisów. Ponadto, CSA zachęca prawodawcę do zawarcia w przepisach zachęty dla producentów i dystrybutorów, by w gamie odbiorników cyfrowych zapewnili co najmniej jeden produkt z funkcją wokalizacji w języku francuskim.

Źródło: CSA,  Le CSA remet au Parlement son rapport sur l’accessibilité, 14.02

 

CSA powołuje komisję ds. telewizji hybrydowej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powstała ekspercka komisja ds. telewizji hybrydowej, w skład której wchodzą przedstawiciele francuskich władz publicznych, środowisk branżowych oraz niezależnych ekspertów. Komisji przewodzi członek CSA. Komisja ta składa się z 5 następujących podgrup:

  • ekonomia i konkurencja (przewidziane tematy to: poziom koncentracji, relacje między nadawcami a dystrybutorami, zrządzanie prawami wyłącznymi, status producentów odbiorników, nowe modele ekonomiczne itp.);
  • finansowanie nowej produkcji (nowe sposoby dystrybucji i konsumpcji treści programowych, potencjalny wpływ na produkcję audiowizualną i kinematograficzną itp.);
  • ochrona widzów (ochrona danych osobowych, profile, ochrona małoletnich itp.);
  • nowe formy reklamy (modele ekonomiczne i ramy prawne);
  • wyzwania technologiczne (standaryzacja, interoperacyjność, bariery techniczne, bezpieczeństwo).

Celem komisji jest stworzenie diagnozy na temat stanu telewizji hybrydowej, postawienie pogłębionych pytań na podstawie 4 zasad przyjętych przez CSA (patrz. PM nr 1/2012) oraz określenie propozycji i zaleceń.

Źródło: CSA, Installation de la commission de suivi des usages de la télévision connectée, 28.02,

 

 

Flaga

Iran

 

„Walka” z antenami satelitarnymi

W przededniu wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć 2 marca, policja przeprowadziła akcję usuwania anten satelitarnych z dachów budynków w północnym Teheranie. Wydaje się, że głównym celem tych działań były perskojęzyczne programy nadawane z zagranicy, określane przez władze jako „antyrewolucyjne”. Irański Parlament zakazał używania anten satelitarnych w tym kraju kilkanaście lat temu, ale powszechne jest kamuflowanie anten na dachach jako urządzeń klimatyzacyjnych.

Źródło: Media Network, Iran police clamp down on satellite TV users, 18.02,

 

 

Flaga

Kanada

 

 

Dostawcy usług internetowych nie są nadawcami – uznał sąd kanadyjski

Sąd Najwyższy Kanady uznał, że dostawcy usług internetowych  (Internet service providers - ISP) nie są nadawcami. Regulator rynku audiowizualnego i telekomunikacyjnego (CRTC) zwrócił się do sądu z prośbą o wyjaśnienie, czy firmy zapewniające dostęp do programów za pośrednictwem Internetu mają być traktowane jak nadawcy. W takiej sytuacji podlegaliby bowiem zapisom ustawy o radiofonii i telewizji, która zobowiązuje nadawców do przestrzegania kwoty programów krajowych w ramówce oraz do płacenia określonej składki na fundusz wspierający lokalne produkcje. W uzasadnieniu swej jednogłośnej decyzji sąd stwierdził, że dostawcy Internetu (ISP) zapewniając dostęp do sieci „… nie uczestniczą w wyborze, tworzeniu czy pakietowaniu treści”. Do objęcia dostawców przepisami ustawy audiowizualnej nawoływali artyści i producenci utworów audiowizualnych argumentując, że coraz więcej ludzi ogląda programy on-line.

Źródło: Media Network, Internet firms aren’t broadcasters: Canadian Court, 10.02,

 

 

Flaga

Niemcy

 

 

Zderzenie technologii

Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZVEI) oraz stowarzyszenie nadawców kablowych Cable Europe zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem, by w ramach drugiej dywidendy cyfrowej uzyskanej w wyniku potencjalnej realokacji spektrum w paśmie 700 MHz zapewniła praktyczną koegzystencję nowych usług mobilnych z dotychczas funkcjonującym wyposażeniem, zapewniającym łączność europejskim konsumentom. Oba stowarzyszenia podkreślają brak jakiegokolwiek studium, które badałoby wpływ nowych usług na urządzenia, z których korzystają odbiorcy.

Źródło: Broadband TV News,Joint call for coexistence between mobile and broadcast spectrum, 23.02,

 

 

Flaga

Rosja

 

Powstaje nowa telewizja publiczna?

OBWE z zadowoleniem przyjęła ogłoszoną pod koniec zeszłego roku przez prezydenta Dymitra Miedwiediewa inicjatywę stworzenia telewizji publicznej w Rosji. Przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów, Dunja Mijatović,stwierdziła, że obecnie w Europie jedynie trzy państwa nie mają publicznej telewizji, Białoruś, Rosja i Ukraina. Odpierając argumenty podważające celowość przekształcenia telewizji państwowej w publiczną, podkreśliła jak ważne jest strukturalne zabezpieczenie mediów przed wpływami polityków a także to, jak znaczącą rolę odgrywają media publiczne w  rozwoju społeczeństwa poprzez udostępnianie szerokim kręgom odbiorców światowych osiągnięć  z dziedziny nauki i kultury.

Źródło: KyivPost, Organization for Security and Cooperation in Europe vows to follow development of public TV in Russia, 21.02,

 

 

Flaga

Ukraina

 

Nowa ustawa medialna

Parlament Ukrainy rozpoczął prace nad projektem nowej ustawy o radiofonii i telewizji, który zostanie poddana publicznym konsultacjom w czerwcu tego roku. Nowa ustawa ma zapewnić  zgodność przepisów dotyczących tworzenia i rozpowszechniania treści z podstawowymi zasadami demokracji. Innym ważnym aspektem, który muszą uwzględnić twórcy nowego prawa, jest różnorodność platform dostępu do mediów, które już funkcjonują na Ukrainie – ustawa ma bazować na neutralności technologicznej oraz ułatwić procedury koncesyjne.

Źródło: Broadband TV News, New law for Ukraine 21.02

 

 

Flaga

Wielka Brytania

 

Cyfryzacja radia utknęła

Sprzedaż cyfrowych odbiorników radiowych w Wielkiej Brytanii zmniejsza się z roku na rok. W latach 2008 – 2010 sprzedawano tu odpowiednio 2.08, 1.99 i 1.94 mln odbiorników rocznie. W tej sytuacji ministrowi kultury, który jest odpowiedzialny za cyfryzację radia, trudno będzie przekonać rząd do wyasygnowania wysokich nakładów na budowę nowych przekaźników cyfrowych, które są konieczne do przełączenia na ten sposób nadawania. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza wobec poważnych cięć, jakich doświadczył ostatnio budżet BBC. Zdaniem niektórych nadawców, nawet przy zastrzyku w postaci pieniędzy podatników, dotrzymanie zaplanowanego na 2015 rok terminu wydaje się niemożliwe w sytuacji, gdy nie wiadomo, kto sfinansuje budowę sieci lokalnych przekaźników. Dodatkowe wątpliwości powstają co do konsekwencji  wyłączenia sygnału FM czyli konieczności wymiany lub przestrojenia 100 mln radioodbiorników analogowych w gospodarstwach domowych oraz kolejnych 30 mln w samochodach.

Źródło: The Telegraph, Digital radio switchover in 2015 'dead in the water', 24.02,

 

Serwis VOD łamie prawo

Brytyjski regulator ds. telewizji na żądanie (ATVOD) uznał, że Bootybox.tv złamała przepisy, zgodnie z którymi dostawca usług VOD musi zapewnić, że odbiorcy poniżej 18 roku życia nie będą mieć swobodnego dostępu do treści pornograficznych. Przepisy stanowią, że materiał, który mógłby poważnie zaszkodzić osobom poniżej 18 roku życia, może być udostępniany jedynie wtedy, gdy dzieci nie mają do niego dostępu. W następstwie skargi nadesłanej przez odbiorcę regulator uznał, że dostęp do kwestionowanego materiału nie był odpowiednio zabezpieczony i nakazał jego usunięcie lub zainstalowanie zabezpieczeń.

Źródło: Broadband TV News,ATVOD rules adult site must block access by children, 1.02,

 

Przygotowania do konkursu na lokalny multipleks

Trwają prace przygotowawcze nad zaplanowanym na maj ogłoszeniem konkursu na multipleks obsługujący sieć stacji lokalnych oraz postępowania koncesyjnego na stacje o charakterze lokalnym. Plan stworzenia sieci lokalnych stacji nadawczych w ramach wykorzystania dywidendy cyfrowej powstał w zeszłym roku. Zakłada częściowe wsparcie finansowe ze środków abonamentowych pozyskiwanych przez BBC. W tej chwili trwają ogłoszone przez Ofcom konsultacje, mające na celu jak najlepsze dopracowanie procedur koncesyjnych oraz warunków technicznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie nowej sieci.

Źródło: BBC, Local digital television funding contribution arrangements,

 

Czy dobrze chronimy dzieci?

Brytyjski portal dla rodziców  ParentPort przeprowadził badanie na temat dostępu dzieci do treści przeznaczonych dla widzów dorosłych. Z przeprowadzonego w styczniu badania, w którym wzięło udział 1800 uczestników wynika między innymi, że 40% opiekunów pozwala dzieciom oglądać filmy klasyfikowane powyżej ich wieku lub korzystać z gier komputerowych niezgodnie z klasyfikacją wiekową. 16% badanych przyznało, że kupiło swym dzieciom urządzenia (np. konsole do gier czy MP3), których sami nie umieją obsługiwać. Z drugiej strony 82 % respondentów twierdzi, że zawsze wie, jakie filmy oglądają ich dzieci a 72% zwykle wie, jakie strony internetowe odwiedzają.

Portal ParentPort istnieje od października 2011 roku w celu usprawnienia ochrony dzieci przed treściami, które mogą być dla nich szkodliwe. Tworzą go: the Office of Communications - Ofcom, Advertising Standards Authority - ASA, the Authority for Television On Demand - ATVOD, the BBC Trust, the British Board of Film Classification - BBFC, the Press Complaints Commission - PCC oraz the Video Standards Council - VSC/Pan-European Game Information - PEGI.

Źródło: Ofcom,How parents control children’s access to adult media,  8.02,  

 

 

Flaga

Włochy

Opłata abonamentowa za komputer?

Publiczny nadawca RAI, który próbuje wydobyć się z długów, zwrócił się do rządu z wnioskiem, by ten rozszerzył zobowiązanie płacenia abonamentu na posiadaczy komputerów i tabletów. W tej chwili obowiązek płacenia abonamentu wynika z faktu posiadania odbiornika telewizyjnego – w zeszłym roku było to 112 Euro rocznie za pierwszy i odpowiednio mniej za każdy następny posiadany odbiornik. Nadawca uważa, że zobowiązanie to powinno dotyczyć także innych urządzeń umożliwiających odbiór jego programu.

RAI jest najstarszym włoskim nadawcą, trzecim co do wielkości na rynku, zatrudniającym 13 tys. osób  i mającym w tej chwili ok. 200 mln Euro długu.

Źródło: The Hollywood Reporter, Italy's RAI Requests Extension of Television Fee to Computer Owners, 21.02,

 

  

Zebrały i opracowały:

 Maria Borkowska

 Ewa Murawska-Najmiec

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie