"Przegląd międzynarodowy": nr 08/2015

07.08.2015
W sierpniowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie przejrzystości własności mediów, o zmianach w Rosji w dziedzinie zasady must-carry oraz o dyskusji jaka toczy się w Wielkiej Brytanii na temat finansowania mediów publicznych.
Przegląd Międzynarodowy logo
Komisja Europejska

Konsultacja w sprawie dyrektywy
W ramach przygotowań do planowanego na 2016 r. przeglądu Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (AVMSD) Komisja Europejska ogłosiła publiczną konsultację w sprawie aktualnych przepisów unijnych dotyczących mediów elektronicznych, w tym również usług na żądanie. Wobec zmian, jakie zachodzą w świecie mediów audiowizualnych w erze cyfrowej, Komisja zamierza rozważyć ewentualne rozszerzenie obecnego zakresu stosowania zapisów dyrektywy, tak by dotyczyły również nowych usług i tych uczestników rynku, których nie obejmuje zawarta w obecnej dyrektywie definicja „audiowizualnych usług medialnych”. Konsultacja, do udziału w której zostały zaproszone środowiska akademickie, organy regulacyjne, uczestnicy rynku, organizacje konsumenckie oraz sami użytkownicy mediów, trwa do końca września br.
Źródło: EU, 06.07, Commission seeks views on Europe's audiovisual media rules
 
Rada Europy

Konieczna przejrzystość w dziedzinie własności mediów
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) zwróciło się do państw członkowskich Rady Europy o dokonanie przeglądu ich systemu prawnego pod kątem zapewnienia przejrzystości własności mediów, tak aby opinia publiczna miała dostęp do szczegółowych informacji o „własności, zarządzaniu i strukturze mediów, a także ich finansowaniu”. Zgodnie z przyjętą jednogłośnie rezolucją, informacje takie powinny być przekazywane przez media właściwemu niezależnemu organowi regulacyjnemu.

Sprawozdawca PACE, Gülsün Bilgehan, przywołała wnioski z raportu prof. Peggy Valcke z września 2014 r., zatytułowanego „Nieznośna lekkość przejrzystości własności mediów”, który omawiał następujące kwestie:

• znaczenie przejrzystości własności mediów i niebezpieczeństwa związane z jej brakiem;
• standardy międzynarodowe / europejskie / unijne;
• elementy przejrzystości własności mediów;
• obecna praktyka w Europie;
• co powinny zrobić parlamenty krajów europejskich w celu poprawy sytuacji.

Rezolucja PACE podkreśla, że przejrzystość własności mediów jest konieczna, aby umożliwić członkom społeczeństwa „wyrobienie sobie opinii na temat wartości informacji, idei i opinii rozpowszechnianych przez media”. W przyjętej w związku z tym Rekomendacji Zgromadzenie Parlamentarne zaleca Komitetowi Ministrów:

• przegląd i dalsze rozwijanie standardów Rady Europy w tej dziedzinie (R (94) 13; CM/Rec(2007)2);

• zaproszenie Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego do poszerzenia zakresu działania w związku z konwergencją mediów cyfrowych i publikowanie, na przykład w ramach swojej bazy danych MAVISE, informacji na temat własności mediów;

• współpracę z Europejską Platformą Organów Regulacyjnych ds. mediów (EPRA) w celu zwiększenia zgodności ze standardami w zakresie przejrzystości we wszystkich krajach członkowskich i koordynację działań w tej sprawie;

• zaproszenie stowarzyszeń podmiotów medialnych do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie standardów etycznych w zakresie przejrzystości własności mediów.
Źródło: EPRA, 23.07, COE Parliamentary Assembly calls for increasing transparency of media ownership

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy
 
Nowy program dla miłośników zwierząt

We wrześniu planowane jest uruchomienie nowego, adresowanego do miłośników zwierząt, programu telewizyjnego pod nazwą Mňau TV. Program ma być rozpowszechniany w ramach czwartego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej, który obejmuje 95 proc. populacji kraju. Mňau TV będzie produkowana przez CE Media, która tworzy już program kulinarny o nazwie Mňam TV. Według badań, Czesi należą do najbardziej zagorzałych miłośników zwierząt na świecie, w związku z tym Mňau TV ma szansę powodzenia na rynku. Jak mówią przedstawiciele CE Media, „będziemy tworzyć własne treści, ale zamierzamy też zamieszczać interesujące materiały tworzone przez samych właścicieli. Bezpośrednie zaangażowanie widzów będzie stanowić ważną część audycji”. Celem pomysłodawców jest stworzenie programu familijnego, który będzie gromadził przed telewizorem całą rodzinę.
Źródła: Broadband TV News, 28.07, New Czech channels set to launch, E15.cz, 29.07, Na podzim se o slovo přihlásí Mňau TV

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania
 
Samoregulacja w dziedzinie reklamy

Kataloński organ regulacyjny ds. mediów CNMC podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Samoregulacji Reklamy (AUTOCONTROL) w sprawie wspólnego promowania przekazów handlowych w telewizji. Zgodnie z porozumieniem, reklamy telewizyjne mają podlegać samoregulacji w ramach systemu konsultacji uprzedniej (przed emisją) zarządzanego bezstronnie i niezależnie przez AUTOCONTROL. Opisana w porozumieniu rola CNMC wpisuje się w kompetencje ustawowe regulatora dotyczące kontroli i nakładania sankcji w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych. Umowa będzie monitorowana przez nową Komisję składającą się z trzech przedstawicieli CNMC i trzech przedstawicieli AUTOCONTROL. Porozumienie nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych.
Źródło: Broadband TV News, 07.07, New Spanish ad deal reachedFlaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Niemcy
 
Skarga przeciwko planom zamiany częstotliwości

Siedem prywatnych osób – bawarskich miłośników muzyki - wniosło skargę obywatelską przeciwko planom przeniesienia w 2018 roku młodzieżowej stacji Puls z częstotliwości cyfrowej na częstotliwość FM oraz cyfryzacji publicznej stacji radiowej BR Klassik. Skarga obywatelska to specyfika Wolnego Państwa Bawarii. Pozwala każdemu obywatelowi na bezpośrednie podważenie przepisu prawnego zdefiniowanego w prawie landowym, jeśli zdaniem skarżącego jest ono sprzeczne z prawami podstawowymi Bawarii. Sędziowie Bawarskiego Trybunału Konstytucyjnego będą musieli zbadać zgodność bawarskiej ustawy medialnej, która pozwala na zmianę cyfrowych programów radiowych na analogowe, z podpisaną przez Bawarię umową międzylandową z 2009 roku, gdzie istnieje następujący zapis: „Zmiana programu rozpowszechnianego w technice cyfrowej na program rozpowszechniany metodą analogową nie jest dopuszczalna”.
Źródło: Süddeutsche Zeitung, 17.07, Bayerische Extra-Tour


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja
 
Bardziej restrykcyjne zasady must-carry

Prezydent Rosji zaakceptował przegłosowaną przez parlament nowelizację ustawy medialnej, zgodnie z którą 20 programów telewizyjnych obecnych na pierwszym i drugim multipleksie uzyskało status must-carry i jako takie muszą być rozprowadzane bez opłat na wszystkich platformach dostępu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, statusu tego nie uzyskały programy regionalne i lokalne. Z kolei operatorzy pozbawieni zostali możliwości zamieszczania reklam w rozprowadzanych programach, nałożono na nich natomiast obowiązek pokrycia kosztów związanych z rozprowadzaniem uprzywilejowanych programów.
Źródła: Broadband TV News, 03.07, Blow for small Russian TV stations, Russia tightens must-carry rules

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rumunia
 
Lepsza ochrona konsumenta

Rumuński organ regulacyjny ANCOM nałożył nowe obowiązki na operatorów płatnej telewizji w tym kraju. Należy do nich wymóg przedstawienia minimalnej liczby programów objętych pakietem przed podpisaniem umowy przez klienta, wraz z ich listą w postaci drukowanej lub w innej trwałej formie. Oprócz tego, jeśli umowa dotyczy również udostępnienia lub dostawy sprzętu, operatorzy muszą przedstawić szczegółowe informacje rozliczeniowe. Ponadto, użytkownicy powinni mieć dostęp do pełnej informacji na stronach internetowych operatorów sieci kablowych, platform cyfrowych lub usług IPTV, a w przypadku jej braku, mogą zwrócić się ze skargą do organu regulacyjnego. Według najnowszych danych opublikowanych przez ANCOM, Rumunia ma jeden z najwyższych w Europie Środkowej i Wschodniej wskaźników penetracji płatnej telewizji, z prawie 7 milionami gospodarstw domowych korzystających z takich usług.
Źródło: Broadband TV News, 29.07, Romania ups pay-TV consumer protection

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Przegląd mediów publicznych

Na początku lipca br. brytyjski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych, telekomunikacji i poczty Ofcom opublikował trzeci z kolei raport pt. Przegląd mediów publicznych. Opracowanie relacjonuje, jak BBC i komercyjne programy realizujące misję publiczną wypełniały przypisane im zadania oraz wskazuje możliwości utrzymania i wzmocnienia systemu mediów publicznych. O ile dwa poprzednie przeglądy, z 2005 i z 2009 roku, skupiały się przede wszystkim na obawach związanych z cyfryzacją, o tyle najnowszy raport skupia się na szansach i zagrożeniach wynikających z rosnącej popularności Internetu.

Głównym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że brytyjskie media publiczne są dobrze przygotowane do skorzystania z możliwości, jakie stwarza środowisko internetowe w kontekście poprawienia wyników i zaangażowania w interakcję z publicznością. Obecny system mediów publicznych będzie musiał jednak nadal dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Co więcej, mogą zwiększyć się wyzwania związane z jego finansowaniem, szczególnie w kontekście przyszłego przeglądu Królewskiej Karty BBC. Końcowy komunikat dotyczący raportu sugeruje też potrzebę przeprowadzenia reformy zasad w zakresie odpowiedniej ekspozycji i dostępu do treści usług publicznych, w celu dostosowania ich do zmian technologicznych.

Autorzy raportu ostrożnie podchodzą do sprawy ewentualnej reformy systemu opłat za retransmisję między platformami i nadawcami, uznając że ​​taka zmiana wymaga skomplikowanych i długotrwałych zabiegów regulacyjnych.

Raport wskazuje, że postawy młodych ludzi wobec nowych trendów (konsumpcja on-line i wideo na żądanie) mogą stanowić wskaźnik głębszego zwrotu obejmującego wszystkie grupy wiekowe. W tym kontekście obecne narzędzia regulacyjne, takie jak zarządzanie częstotliwościami czy pozycjonowanie programów na elektronicznym przewodniku programowym (EPG) mogą przestać być efektywne.
Źródło: EPRA, 17.08, Public Service Broadcasting in the Internet Age - Ofcom's 3rd PSB Review
 
Dyskusja w sprawie finansowania BBC

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę TubeMogul, blisko 60 proc. Brytyjczyków uważa, że BBC powinna być sprywatyzowana, a opłata abonamentowa zniesiona, zaś ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że najlepszym sposobem finansowania tego nadawcy będą w przyszłości środki pochodzące z reklam. Badanie zostało przeprowadzone on-line na losowej próbie 1 457 respondentów, w okresie gdy sytuacja finansowa BBC staje się coraz trudniejsza. Wzrasta liczba odbiorców, zwłaszcza młodszych, którzy odwracają się od tradycyjnej telewizji, spadają wpływy z opłaty abonamentowej, a ostatnie zapowiedzi rządu wskazują, że za 5 lat z opłaty abonamentowej zostaną zwolnione osoby powyżej 75 roku życia, co dodatkowo zmniejszy budżet BBC nawet o 1/5.
Źródło: Advanced Television, 16.07, 60% of Brits want BBC licence fee scrapped
 
Konsultacja w sprawie sankcji finansowych

Organ regulacyjny ds. mediów, telekomunikacji i poczty Ofcom ogłosił konsultację w sprawie zmiany wytycznych, jakimi kieruje się przy ustalaniu wysokości nakładanych przez siebie sankcji finansowych. Zmiana wytycznych ma prowadzić do uzyskania silniejszego oddziaływania prewencyjnego, tak aby obniżyć skalę naruszeń oraz liczbę skarg napływających do Ofcom. Podstawowe założenia nowych wytycznych to:

• podkreślenie znaczenia precedensów dla procesu podejmowania decyzji;

• powiązanie działań prewencyjnych z wielkością i wysokością obrotów danego podmiotu. Im większy podmiot, tym większa kara może być konieczna w pewnych przypadkach, w celu uzyskania efektu zapobiegawczego (chociaż nie planuje się ustalenia liniowej zależności między tymi zmiennymi);

• wyjaśnienie sposobu szacowania szkody i/lub zysku powstałego w wyniku naruszenia. Określenie tych wielkości nie ma na celu ustalenia lub ograniczenia wysokości kary, lecz będzie rozpatrywane obok innych istotnych czynników;

• dodanie „wagi naruszenia” jako istotnego aspektu w ustaleniu wysokości kary obok czasu jego trwania;

Konsultacja trwa do 24 września br.
Źródło: OFCOM, 30.07, Consultation on amending penalty guidelines
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie