"Przegląd międzynarodowy": nr 7/2012

02.07.2012
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym m. in. o: wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Włoch, zmianie sposobu finansowania mediów publicznych w Finlandii, udogodnieniach dla niepełnosprawnych jakie muszą zapewnić brytyjscy nadawcy oraz o optymistycznym raporcie na temat rynku operatorów kablowych.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

 

Niepełne wdrożenie dyrektywy przez Polskę - wniosek do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem przez Polskę przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Polska dokonała częściowej transpozycji dyrektywy bez przepisów dotyczących usług na żądanie. Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy, w tym zasad dotyczących usług na żądanie, upłynął w grudniu 2009 r. Komisja zaproponowała dzienną karę w wysokości 112 190,40 Euro, wypłacaną od dnia podjęcia przez Trybunał decyzji o nałożeniu kary finansowej do momentu, gdy Polska powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie brakującej części implementacji dyrektywy został przekazany przez rząd polski do konsultacji międzyresortowych i społecznych, które potrwają  do 4 lipca br.

Źródło: Digital Agenda: Commission asks Court of Justice to fine Poland for not fully implementing Audiovisual Media Services Directive, http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji.html

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie Centro Europa 7 SRL i Di Stefano przeciwko Włochom. Sprawa dotyczyła uniemożliwienia działalności nadawczej włoskiej spółce telewizyjnej przez prawie dziesięć lat, pomimo faktu posiadania przez nią koncesji, z powodu braku częstotliwości. Trybunał stwierdził, że krajowym ramom prawnym brakowało jasności i precyzji, a władze nie przestrzegały terminów określonych w pozwoleniu, narażając Centro Europana oczekiwanie. Te braki doprowadziły do zmniejszonej konkurencji w sektorze audiowizualnym. Państwo nie wprowadziło odpowiednich ram prawnych i administracyjnych dla efektywnego zagwarantowania pluralizmu mediów. Wielka Izba Trybunału stwierdziła naruszenie wolności wypowiedzi i informacji i naruszenie ochrony własności. Trybunał orzekł, że Włochy muszą zapłacić Centro Europa dziesięć milionów EUR z tytułu szkody majątkowej i niemajątkowej oraz 100.000 EUR na poczet kosztów i wydatków.

Źródło: European Court of Human Rights, Case of Centro Europa 7 SRL and Di Stefano v. Italy

 

Odszkodowanie za korzystanie z krótkich relacji

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał 12 czerwca opinię prawną w sprawie SkyÖsterreich GmbHprzeciwko Österreichischer Rundfunk (ORF). Sprawa dotyczy odszkodowania, które zapłacić ma austriacki nadawca publiczny ORF właścicielowi wyłącznych praw do transmitowania europejskich meczów ligowych, SkyÖsterreich. Austriacki organ regulacyjny KommAustria zdecydował w 2010 roku, że ORF powinien wypłacić odszkodowanie za "dodatkowe koszty" wynikające z korzystania z relacji, tj. za dostęp do sygnału, które w tym przypadku były zerowe. SkyÖsterreich skierowała sprawę do Federalnego Trybunału Komunikacji, który zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy przepis dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w sprawie odszkodowania za korzystanie z krótkich relacji  usprawiedliwia ingerencję w wolność prowadzenia działalności gospodarczej i w prawo do własności posiadaczy praw wyłącznych.

Zdaniem rzecznika generalnegoETS, ograniczenie odszkodowania należnego od kanału TV za korzystanie z krótkich sprawozdań ustanawia równowagę między prawem do własności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej z jednej strony, a, wolnością pozyskiwania informacji oraz pluralizmem mediów z drugiej strony. Prawo do krótkich relacji podlega pewnym warunkom i ograniczeniom: dotyczy tylko wydarzeń budzących duże zainteresowanie odbiorców, relacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w ogólnych programach informacyjnych i nie mogą przekraczać 90 sekund, a nadawcy wiadomości muszą zidentyfikować ich źródła. Dlatego ograniczenie odszkodowania jest uzasadnione.

Opiniarzecznika generalnego służy jako rekomendacja ETS, który wyda później orzeczenie w tej sprawie.

 

Źródło: Epra news, Compensation for the use of short extracts – ECJ, 19.06

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Czechy

 

Trudne czasy dla operatora multipleksów

Przejście na nadawanie cyfrowe, wraz z trudną sytuacją gospodarczą, dotknęło finansowo wiodącą czeską firmę radiokomunikacyjną České Radiokomunikace (CRa). Według gazety E15, jej sprzedaż spadła w zeszłym roku o 185 mln CZK (7,26 mln €). Ponadto, w tym roku przewiduje się spadek jej przychodów o 11% i prognozuje wyrównanie ich poziomu z zeszłorocznym dopiero w 2015 roku. CRa jest operatorem trzech z czterech multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej; czwarty niedawno został przejęty przez firmę Digital Broadcasting od TelefónicaO2.  Nawiasem mówiąc, oczekuje się, że Digital Broadcasting będzie silnym konkurentem dla CRa, oferując przepustowość na swoim multipleksie za cenę o 30% niższą niż żąda CRa za miejsce na trzecim multipleksie.

Źródło: Broadband TV News, Challenging times for Czech tower company, 18.06

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Finlandia

 

Zmiana sposobu finansowania mediów publicznych

Fiński Parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą od stycznia przyszłego roku zlikwidowana zostanie powszechna opłata abonamentowa, wnoszona dotąd przez każdego posiadacza odbiornika telewizyjnego. Od nowego roku publiczny nadawca YLE ma być finansowany z państwowego budżetu, a organ regulacyjny FICORA nie będzie miał już do czynienia ze zbieraniem opłat i będzie zmuszony do redukcji zatrudnienia. Nowy podatek przeznaczony na finansowanie mediów publicznych będzie zbierany przez administrację podatkową. Indywidualni podatnicy zapłacą 0.68% dochodów (min. 50 EUR – max. 140 EUR). Osoby osiągające bardzo niskie dochody zwolnione będą z podatku, podobnie jak osoby niepełnoletnie. Przedsiębiorstwa osiągające przychód powyżej 50000 EUR będą płacić 140 EUR plus 0.35% kwoty przewyższającej tę sumę, ale nie więcej niż 3000 EUR rocznie. Ustawa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez Prezydenta.

Źródło: FICORA, The Finnish Parliament approves legislation to change YLE's financing model - TV fee obligation continues until 31 December 2012, 21.06

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Udostępnianie audycji telewizyjnych osobom niepełnosprawnym - plan stworzenia odbiornika cyfrowego z funkcją wokalizacji

W czerwcu br. CSA (francuski organ regulacyjny) upublicznił na swoich stronach internetowych Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2011 roku na rzecz udostępniania programów telewizyjnych osobom niepełnosprawnym. Sprawozdanie takie CSA złożyła Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (CNCPH). Dokument szczegółowo omawia poziom udostępniania audycji telewizyjnych osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku i  słuchu przez poszczególnych nadawców, a także wymienia działania podejmowane przez regulatora w odnośnej sprawie, m.in. wspomina raport, który CSA w tym roku po raz pierwszy złożył w tej sprawie Parlamentowi francuskiemu (więcej patrz. Przegląd Międzynarodowy nr 3/2012). W sprawozdaniu jest również nawiązanie do możliwości stworzenia odbiornika naziemnej telewizji cyfrowej, który posiadałby funkcję wokalizacji (text-to-speech). W związku z powyższym, CSA zamówiła w zewnętrznej firmie Mediatvcom stosowne analizy. Są to trzy opracowania: 1) materiał pokazujący doświadczenia 4 krajów dysponujących takim odbiornikiem (Wlk. Brytania, Hiszpania, Irlandia i USA); 2) specyfikacja funkcjonalna i techniczna dla tego typu odbiornika we Francji (specyfikacja ta dostępna jest również w jęz. angielskim!); 3) studium finansowe dla powstania takiego odbiornika we Francji.

W czerwcowym Komunikacie prasowym CSA informuje, że przekaże ww. analizy rządowi oraz Parlamentowi, a także, że zasugeruje zmianę prawną w kierunku wprowadzenia wymogu dla producentów i dystrybutorów sprzętu, aby w oferowanej przez nich gamie produktów co najmniej jeden był wyposażony w  ww. funkcjonalności.

Źródło: CSA, Komunikat prasowy oraz dostęp do analiz Mediatvcom, 26.06; komunikat ws. Sprawozdania CNCPH, 2.07

 

Wykonanie postanowień Karty Żywieniowej w  programach telewizyjnych w 2011 r

W czerwcu br. CSA upublicznił na swoich stronach internetowych Sprawozdanie z wykonania Karty promującej korzystną dla zdrowia żywność i aktywność fizyczną w audycjach i reklamach telewizyjnych. Sprawozdanie to pokazuje stały wzrost godzinowy czasu emisji audycji i reklam, które promują higieniczny tryb życia oraz powołują się na stronę internetową www.mangerbouger.fr – (jescruszacsie.fr). Funkcjonowanie tej strony stanowi część Krajowego Programu Zdrowego Żywienia (PNNS) prowadzonego pod egidą francuskiego Ministerstwa Zdrowia.

I tak, roczny wymiar godzinowy audycji  i reklam realizujących program prozdrowotny w 2009 r. wynosił 443 godziny, w 2010 r. - 789 godzin, a w 2011 r. już 1036 godzin (wzrost o 31% w stosunku do 2010 r.). W ubiegłym roku po raz pierwszy, w wyniku nasilonych próśb CSA,  audycje tego typu były nadawane w kanałach publicznych przeznaczonych dla terytoriów zamorskich, gdzie przyrost otyłości jest znacznie większy niż we Francji metropolitarnej.

Ponadto, w dniach 8-9 czerwca br. CSA przyłączył się do obchodów Trzecich Europejskich Dni Otyłości, które we Francji zorganizowało Krajowe Zrzeszenie Stowarzyszeń Otyłych (CNAO). W związku z tym wydarzeniem, CSA zwrócił się  do nadawców rtv  z prośbą o rozpropagowanie informacji na ten temat w dziennikach informacyjnych i w audycjach traktujących o sprawach otyłości.

Źródło: Sprawozdanie ws. karty żywieniowej w programach telewizyjnych za 2011 r.,2.07,   Komunikat prasowy ws. zachęcania nadawców do zaangażowania w walkę z otyłością, 12.06

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

 

Operatorzy kablowi walczą o opłaty od publicznego nadawcy

Niemieccyoperatorzy kablowi stanowczo sprzeciwiają się planom nadawców publicznych ARD i ZDF by przestać płacić za udostępnianie ich programów. Zarówno ARD jak i ZDF zamierzają przestaćpłacić krajowym operatorom kablowym w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Prawdopodobnie liczą na to, że ich główne kanały posiadają status "must carry" i że popyt publiczny i tak zapewni im miejsce w ofercie operatorów kablowych. Do tej pory ci ostatni otrzymywali około 60 milionów EUR rocznie za udostępnianie tych kanałów. Nadal możliwe jest osiągnięcie porozumienia między operatorami sieci kablowych i nadawcami: operatorzy są gotowi bezpłatnie rozprowadzać główne kanały nadawców publicznych, ale nie w wersji HD i bez  kanałów regionalnych.

Źródło: Broadband TV News, German cablers fight over public carriage fees, 15.06

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Wymagania wobec nadawców telewizyjnych w zakresie usług dostępowych

Brytyjski organ regulacyjny Ofcom wydał oświadczenie na temat wymagań wobec nadawców telewizyjnych na 2013 rok, jeśli chodzi o udostępnianie programów osobom z upośledzeniem narządu wzroku oraz osobom z upośledzeniem narządu słuchu.

Zgodnie z kodeksem Ofcomz 2004 roku(Code on Television Access Services) poziom tych wymagań określany jest rosnąco w stosunku procentowym, aż do osiągnięcia przepisowych 10% oferty programowej, z czego 80% przypada na napisy dla niesłyszących (w przypadku Channel 3 i Channel  4 – 90% napisów, a dla BBC – 100% napisów), 5% - na język migowy i 10% - na audio deskrypcję.

W 2013 r. wymagania dostępowe obejmą 70 kanałów. 6 z nich nie miało dotąd takich obowiązków. Są to: Quest (Discovery), Comedy Central Extra (Paramount), Really (UKTV), MTV Hits (MTV) oraz Sky Atlantic iSky Living (BSKyB). Natomiast 5 kanałów, które obecnie muszą udostępniać swoje programy, będzie zwolnionych z tego obowiązku w przyszłym roku (Ofcom ma prawo wyjmować programy spod obowiązków dot. usług dostępowych, jeżeli dany program nie przekracza określonego progu udziału w rynku lub koszt zapewnienia tych usług jest wyższy niż 1% obrotu ). Są to: Sky Movies Classic (BSkyB), Blighty (UKTV) National Geographic (NGC Europe Ltd) oraz Discovery History i  Discovery Real Time (Discovery). Mimo że wymienione kanały w 2013 r. nie będą podlegać wymogom dot. usług dostępowych, mogą to robić na zasadzie dobrowolności, co - jak zauważa Ofcom - jest powszechną praktyką.

 

Źródło: Ofcom, TV Access Statement, 27.06

 

Raport w sprawie sposobów pomiaru pluralizmu w mediach

Pod koniec zeszłego rokuSekretarz Stanu ds. Kultury, Igrzysk Olimpijskich, Mediów i Sportu poprosił Ofcom o opinię na temat możliwości mierzenia pluralizmu mediów na różnych platformach. Prośba sformułowana została w postaci 5 pytań:

1: Jak można mierzyć pluralizm mediów na różnych platformach? Jakie jest najlepsze rozwiązanie?

2: Czy mierzenie pluralizmu mogłoby lub powinno obejmować strony internetowe, a jeśli tak to jakie?

3: Co mogłoby wywołać konieczność kontroli pluralizmu w przypadku niezaistnienia fuzji, kto i w jaki sposób miałby monitorować takie zjawiska?

4: Czy jest praktyczne lub pożądane ustalenie bezwzględnych limitów udziału w rynku informacyjnym?

5: Czy i w jaki sposób takie ramy miałyby dotyczyć BBC?

 

Odpowiadając, Ofcom rozważył podstawowe cele pluralizmu, jego definicję i zakres. Zdaniem regulatora, skuteczne ramy pomiaru pluralizmu mediów mogą być oparte na dowodach i analizach ilościowych wszędzie tam, gdzie jest to praktyczne. Jednak istnieją także obszary, w których konieczny jest wysoki stopień uznaniowości . Właściwe podejście do stosowania takiego orzeczenia w praktyce ma zostać ostatecznie omówione i określone przez Parlament. Powtarzającym się tematem w raporcie jest konieczność zapewnienia zrównoważonego podejścia regulacyjnego do pluralizmu na tle rynku mediów, który jest coraz bardziej konwergentny, z rozmywającymi się różnicami między platformami i coraz większym znaczeniem mediów sieciowych.

 

Źródło: Ofcom, Ofcom publishes report on measuring media plurality, 19.06

 

Raport na temat mediów publicznych

Ofcom opublikował coroczny raport na temat kondycji mediów publicznych w Wielkiej Brytanii, przedstawiając wydatki, oglądalność i opinie odbiorców na temat podstawowych pięciu kanałów o statusie nadawcy publicznego - BBC One, BBC Two, ITV1, Channel 4, Channel 5 jak również kanałów cyfrowych BBC i S4C. Dane te pozwalają ocenić wypełnianie zadań publicznych przez wymienione kanały.

Widzowie nadal wysoko oceniają kanały mediów publicznych. Badanie Ofcom wykazało, że cztery na pięć osób (80%) tych, które kiedykolwiek oglądały dowolny kanał publiczny, twierdzi, że jest dość zadowolone, albo bardzo zadowolone.

Źródło: Ofcom, Ofcom publishes the Public Service Broadcasting Annual Report, 28.06

 

Wiadomości branżowe

Wiadomości branżowe

 

Optymistyczny raport na temat rynku operatorów kablowych

Branża operatorów kablowych spodziewa się wzrostu przychodów o 5% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, głównie dzięki usługom szerokopasmowym, telefonii komórkowej i telewizji nowej generacji. Zgodnie z  5. Raportem na temat Europejskiej Komunikacji Kablowej, zyski operatorów kablowych zwiększą się o dwa punkty procentowe do 2014 roku. Jednocześnie po raz pierwszy operatorzy prognozują spadek udziału tradycyjnej telewizji - trend, który wyraźnie zaznaczył się w ostatnich latach – przy jednoczesnym wzroście penetracji telewizji płatnej.

Przedstawiciel firmy Solon Management Consulting, która sporządziła wspomniany raport podsumował tendencje na rynku: "Kliencicoraz częściej wolą zindywidualizowane oferty video, niż 20-30 kanałów analogowych. Szukają telewizorów HD, nagrywarek cyfrowych oraz filmów i seriali telewizyjnych na żądanie. To jest powód, dla którego 86% ankietowanych operatorów kablowych umieściło telewizję nowej generacji na pierwszym miejscu swego strategicznego programu". Operatorzy kablowi uczestniczący w badaniu obsługują 25 milionów klientów w 11 krajach europejskich.

Źródło: Broadband TV News, Cable confident of 5% revenue growth, 14.06

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie