"Przegląd Międzynarodowy": 12/2018

03.01.2019
W 12 numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m.in. o: brytyjskim zakazie korzystania w reklamie ze szkodliwych stereotypów związanych z płcią, o irlandzkich konsultacjach w sprawie polityki odnośnie do pluralizmu mediów oraz o przydatnych zestawieniach przygotowanych przez Instytut Europejskiego Prawa Mediów, ułatwiających prześledzenie zmian w znowelizowanej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych.
Komisja Europejska

Lista piratów

Komisja Europejska opublikowała listę stron internetowych i firm spoza UE, które jej zdaniem  naruszają prawa europejskich produkcji, w tym filmowych i muzycznych, przez piractwo i podrabianie.
Tzw. Watch List ma zachęcić operatorów, lokalne organy ścigania i rządy do podjęcia działań mających na celu zwalczanie nadużyć związanych z własnością intelektualną. Piractwo stanowi ogromny problem dla branży twórczej w całej UE. Nielegalna dostępność treści uderza w autorów, wykonawców i innych twórców treści, pozbawiając ich dochodów.

Watch List obejmuje cztery obszary tematyczne: strony internetowe zawierające treści chronione prawami autorskimi, platformy handlu elektronicznego, apteki internetowe oraz rynek fizyczny, a koncentruje się na kilku różnych technologiach:

Cyberlockery (cyber-skrypty) - system przechowywania w chmurze, który umożliwia użytkownikom przechowywanie i pobieranie plików cyfrowych;

Strony zgrywania strumieniowego - witryny lub aplikacje, które umożliwiają użytkownikom przekształcenie legalnego lub quasi-legalnego strumienia treści, takiego jak muzyka w serwisie YouTube lub Netflix, w plik lokalny, który można następnie ponownie udostępnić;

Strony z linkami lub strony odsyłające - które zbierają linki do treści przechowywanych w innych witrynach, takich jak cyber-skrypty (patrz wyżej);

Usługi Peer-to-peer / Torrent - czyli usługi, które pozwalają użytkownikom wyszukiwać i pobierać treści od innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci za pośrednictwem klienta BitTorrent.

Watch List będzie aktualizowana co dwa lata.

Źródło: Broadband TV News, 10.12, European Commission publishes first watch list of pirate web-sites
 
Narzędzia do pracy z nową dyrektywą audiowizualną

Instytut Europejskiego Prawa Mediów (EMR)opracował dwa przydatne, ogólnodostępne narzędzia, ułatwiające prześledzenie zmian w znowelizowanej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych:

zestawienie, w którym porównano tekst wniosku Komisji Europejskiej z dnia 25 maja 2016 r., poprawki komisji CULT Parlamentu Europejskiego oraz wersję przyjętą przez Radę UE w dniu 24 maja 2017 r., oraz

zestawienie, które porównuje poprzednią dyrektywę AVMS 2010/13/UE i jej zmienioną wersję, dyrektywę 2018/1808/UE z dnia 14 listopada 2018 r. Oba zestawienia dostępne są w języku angielskim i niemieckim.

Skonsolidowany tekst zmienionej dyrektywy (UE) 2018/1808 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisówopublikowano w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2018 r. W związku z tym, akt wszedł w życie z dniem 19 grudnia br. i musi zostać przetransponowany do prawa krajowego w państwach członkowskich UE w ciągu 21 miesięcy (do 19 września 2020 r.).

Źródło: EMR, 21.12, EMR aktualisiert englischsprachige AVMD-Synopse und veröffentlicht deutschsprachige Synopse


Francja

Platforma dla dzieci

Canal+ opracowuje nową platformę internetową skierowaną do dzieci, pod nazwą MyCanal Kids, która ma stanowić „bezpieczną przestrzeń” dla dzieci w różnym wieku. Platforma będzie wolna od reklam i pozwoli rodzicom zarówno tworzyć playlisty, dopasowując je do przedziału wiekowego dzieci, jak i ustawiać timer do ustalenia maksymalnego czasu oglądania. MyCanal Kids ma być dostępny w ciągu najbliższych kilku miesięcy jako część aplikacji MyCanal.

Źródło: Broadband TV News, 10.12, Canal+ launching kids’ online platform
 

Irlandia

Polityka Irlandii względem pluralizmu mediów

Irlandzki Urząd ds. Radiofonii i Telewizji (BAI) ogłosił publiczne konsultacje w sprawie projektu polityki dotyczącej pluralizmu mediów. W swojej Strategii na lata 2017-2019 BAI stwierdza, że „będzie promować różnorodne poglądy, punkty widzenia, rynki i źródła w irlandzkich mediach”. Kluczowe cele strategiczne BAI w tym zakresie to: ułatwianie prezentacji różnych głosów, opinii i źródeł w programach informacyjnych i publicystycznych w mediach audiowizualnych, w celu wsparcia demokratycznej debaty i aktywności obywatelskiej; zwiększenie produkcji i dostępności treści audiowizualnych kulturowo istotnych dla irlandzkich odbiorców oraz promowanie produkcji wysokiej jakości treści w języku irlandzkim.

W tym kontekście celem polityki w sprawie różnorodności mediów jest:

- zapewnienie kontekstu dla roli BAI w odniesieniu do pluralizmu mediów. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z 2014 r., rolą BAI jest doradzanie rządowi w zakresie fuzji mediów i regularne prowadzenie badań pod kątem ich pluralizmu. Rola BAI uwidoczniona jest również w kontekście europejskim, w szczególności w zaleceniach Rady Europy w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości własności mediów (2018) oraz w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

- zdefiniowanie pluralizmu mediów, zarówno w odniesieniu do treści, jak i własności mediów, czyli pluralizmu zewnętrznego i wewnętrznego.

- opisanie, dlaczego pluralizm mediów jest ważny. Pluralizm mediów stanowi ważny wkład w funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego dzięki świadomym obywatelom. Jednak znaczenie pluralizmu mediów musi być również brane pod uwagę w kontekście szybko ewoluującego i wysoce innowacyjnego środowiska medialnego. Obecne wyzwania obejmują znaczące zmiany w konsumpcji mediów, obawy dotyczące kwestii dezinformacji, fałszywych wiadomości i informacji wyrządzających krzywdę, agregacji danych osobowych, wpływu filtrów informacji, pośredników i algorytmów oraz zagrożeń dla ekosystemu finansowego treści informacyjnych i produkcji kulturalnej.

- doprecyzowanie celów politycznych i zarysu działań, które BAI podejmuje w celu promowania i wspierania pluralizmu mediów w Irlandii. Kluczowe działania obejmują: koncesjonowanie; politykę własności i kontroli BAI; zobowiązania BAI wynikające z ustawy o fuzjach w mediach; prowadzenie badań; działania na rzecz umiejętności korzystania z mediów; Kodeks Fair of Fair, obiektywizm i bezstronność w wiadomościach i programach publicystycznych; Program finansowania radiofonii i telewizji, w tym zasady archiwizacji BAI; Plan działania odnośnie treści w języku irlandzkim; a także dialog z zainteresowanymi stronami.

Uwag w sprawie projektu można przesyłać do 30 stycznia 2019 r.

Źródło: BAI.ie, 11.12, BAI launches public consultations – draft Media Plurality Policy and revised Ownership and Control Policy
 


Wielka Brytania

Zakaz szkodliwych stereotypów związanych z płcią w reklamie

Komisja ds. Praktyk Reklamowych (CAP) wprowadziła zakaz przedstawiania w reklamach szkodliwych stereotypów związanych z płcią. Nowa zasada, która wejdzie  w życie 14 czerwca 2019 r., będzie miała zastosowanie do mediów emitowanych i nie-emitowanych (w tym internetowych i społecznościowych), i stanowi: [Reklamy] nie mogą zawierać stereotypów związanych z płcią, które mogą powodować krzywdę albo poważne lub powszechne przestępstwo.

Zmiana jest następstwem przeprowadzonego przez Urząd ds. Standardów Reklamowych (ASA) przeglądu stereotypów dotyczących płci w reklamach. Znalazły się w nim przykłady na to, że szkodliwe stereotypy mogą ograniczać wybory, aspiracje i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, i że mogą one być wzmacniane przez niektóre reklamy. Nowa zasada nie ma na celu całkowitego zakazu odwoływania się do stereotypów związanych z płcią, lecz zidentyfikowanie konkretnych zagrożeń, którym należy zapobiegać.

Aby pomóc reklamodawcom w przestrzeganiu nowej reguły, CAP opublikowała wytyczne,  przedstawiając przykłady scenariuszy, które mogą być kwestionowane.

Źródło: ASA, 14.12, Harmful gender stereotypes in ads to be banned
 


Włochy

Włoscy piraci sportowi

Szacuje się, że 4,5 miliona Włochów w wieku powyżej 15 lat ogląda nielegalnie wydarzenia sportowe na żywo, co w sumie stanowiło około 21 mln aktów piractwa w 2017 roku. Przeważająca większość (75%) takiej aktywności dotyczy piłki nożnej. Nielegalne usługi IPTV są wykorzystywane przez jedną trzecią (35%) piratów oglądających filmy, seriale i programy telewizyjne oraz przez 23% wszystkich piratów sportowych na żywo (około 1 mln użytkowników). Za subskrypcję nielegalnej usługi IPTV użytkownicy płacą średnio 10-15 EUR miesięcznie. Z ekonomicznego punktu widzenia obraz jest jeszcze bardziej alarmujący. W 2017 r. straty dla firm w sektorze w wyniku piractwa oszacowano na ponad 1 mld EUR, co oznacza utratę około 370 mln EUR PKB i 6 tys. miejsc pracy.

Organy ścigania rozważają wdrożenie wobec piratów tych samych wytycznych, co w walce z mafią, począwszy od zasady „idź za pieniędzmi”.

Źródło: Advanced Television, 03.12, 4 - 5 million Italians watch pay TV illegally
 

Wiadomości branżowe

Prawne skutki Brexitu dla rynku mediów – raport EOA

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało raport na temat prawnych skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla europejskiego rynku audiowizualnego. Raport został  poprzedzony (w maju br.) publikacją na temat skutków Brexitu o charakterze rynkowym. Nowy raport omawia przede wszystkim następujące kwestie:
  • Znaczenie Wielkiej Brytanii na rynku audiowizualnym: (wiodąca pozycja na unijnym rynku filmowym i audiowizualnym pod względem produkcji treści i eksportu filmów w kinach i telewizji oraz jako kraju ustanowienia 29% programów telewizyjnych i 27% usług na żądanie w UE);
  • Przegląd najważniejszych reperkusji prawnych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i UE: (utrata dostępu do rynku wewnętrznego i gwarantowanych w nim swobód przepływu, niepewność co do przyszłych ram regulacyjnych wobec usług brytyjskich usług audiowizualnych);
  • Kwestie priorytetowe mające wpływ na sektor audiowizualny: (między innymi wpływ na związek między prawem unijnym i prawem UK, swobodny przepływ osób i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej w UE, swobodny przepływ towarów i usług oraz dostęp do rynków audiowizualnych, dostęp do finansowania UE, pomoc państwa i zachęty podatkowe);
  • Główne obawy wyrażane przez zainteresowane podmioty z branży audiowizualnej: (mobilność wykwalifikowanych pracowników, dostęp do rynku UE i strumieni finansowania oraz zachęt do koprodukcji, kwestie związane z zagwarantowaniem i egzekucją ochrony praw autorskich);
Źródło: EPRA, 03.12, EAO reports on the Brexit impact on the European Audiovisual market
 
 
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie