"Przegląd międzynarodowy": nr 02/2015

03.02.2015
W lutowym numerze Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m.in. o koncepcjach zagospodarowania: drugiej dywidendy (pasmo 694-790 MHz) we Francji i tzw. trzeciej dywidendy (pasmo 470-694 MHz) w Czechach i w Wielkiej Brytanii, a także o problemach, jakie ma Hiszpania w konsekwencji zmiany przeznaczenia pierwszej dywidendy (pasmo 790-862 MHz) na usługi szerokopasmowego Internetu.W Przeglądzie przeczytamy także o nowej norweskiej ustawie chroniącej dzieci przed szkodliwymi treściami.
logo Przegląd Międzynarodowy
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Czechy

Głos za przeznaczeniem pasma 470-694 MHz na telewizję naziemną

Czeski organ regulacyjny ds. telekomunikacji (CTU) opowiedział  się za przeznaczeniem pasma 470-694 MHz na usługi naziemnej telewizji. W oświadczeniu wydanym w tej sprawie regulator poinformował, że ujawnił już swoje stanowisko na konferencji CEPT w Edynburgu. CEPT to Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji – organizacja koordynująca regulacje europejskie w tych dziedzinach. Spotkanie to poświęcone było przede wszystkim przygotowaniu stanowisk, jakie kraje europejskie przedstawią podczas Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej (WRC-15), gdzie jednym z głównych tematów ma być przyszłe wykorzystanie pasma 470-694 MHz po uwolnieniu pasma 700 MHz. CTU nie popiera przeznaczenia tych częstotliwości na usługi mobilne, uznając ich znaczenie dla naziemnej telewizji. Ostateczne stanowisko państw europejskich zostanie zawarte we Wspólnym Stanowisku Europejskim (European Common Proposal – ECP) i przedstawione WRC w listopadzie br. w Genewie.
Źródło: Broadband TV News, 28.01, Czech Republic to defend terrestrial broadcasting
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania

Ofcom: telewizja ważniejsza niż usługi mobilne

Po konsultacjach przeprowadzonych w 2014 roku brytyjski regulator ds. mediów, telekomunikacji i poczty (Ofcom) zaktualizował swoje stanowisko na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC-15), która odbędzie się w listopadzie br., i zapowiedział, że ma zamiar przeciwstawić się idei wspólnej alokacji częstotliwości aktualnie wykorzystywanych przez telewizję naziemną również na potrzeby usług mobilnych. Regulator zamierza chronić naziemną telewizję cyfrową, korzystającą w Wielkiej Brytanii z pasma 470-694 MHz, uznając znaczenie, jakie ma to medium dla społeczeństwa.
Źródło: Advanced Television, 07.01, Digital UK welcomes Ofcom spectrum stance
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Francja

Przeznaczenie pasma 694 - 790 MHz na usługi telekomunikacyjne

W grudniu ub. roku premier Francji zatwierdził harmonogram transferu pasma 700 MHz (tzw. II dywidenda cyfrowa) na cele operatorów telekomunikacyjnych. Zgodnie z planem, przydział częstotliwości w tym zakresie zostanie dokonany w grudniu 2015 r., a efektywne przekazanie częstotliwości nastąpi między 1.10.2017 r. a 30.06.2019 r. z wyjątkiem kilku obszarów, na których będzie to możliwe od kwietnia 2016 r.
Częstotliwości te są obecnie użytkowane przez naziemną telewizję cyfrową (NTC), a ich transfer umożliwi ogólnokrajowe zintensyfikowanie rozwoju bardzo szybkiego Internetu mobilnego oraz upowszechnienie programów naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie HD. Zmiana wpisuje się w trend światowych i europejskich zmian związanych z konwergencją i jest zgodna z raportem grupy wysokiego szczebla przygotowanym pod kierunkiem byłego komisarza Pascala Lamy (raport przedłożony Komisji Europejskiej we wrześniu 2014 r.). Raport ten jest zresztą punktem wyjścia konsultacji publicznych, które Komisja Europejska ogłosiła 12.01 br. w sprawie II dywidendy (konsultacje potrwają do 12 kwietnia br.; zaproszeni są do nich w szczególności przedstawiciele sektorów radiodyfuzji i broadbandu, w tym usług mobilnych, eksperci, badacze i naukowcy, a także zainteresowani obywatele, użytkownicy telewizji i /lub bezprzewodowego Internetu oraz organizacje konsumenckie).
Ponadto, zgodnie ze wspomnianym harmonogramem, w kwietniu 2016 r. we francuskiej NTC zostanie upowszechniony standard kompresji MPEG-4. Przejście z MPEG-2 na MPEG-4 ma być poprzedzone wprowadzeniem planu pomocowego, tak by w wyniku zmiany standardu technicznego żadne gospodarstwo domowe we Francji nie utraciło możliwości dostępu do telewizji.
Źródło: www.gouvernement.fr, 22.01, Calendrier du deuxième dividende numérique

Podpisanie Karty jakości w sprawie tłumaczenia audycji telewizyjnych na francuski język migowy

W styczniu br. w siedzibie CSA została podpisana Karta jakości tłumaczenia audycji telewizyjnych na francuski język migowy. W kontekscie tym należy przypomnieć, że we Francji istnieje już Karta dot. jakości audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz Karta dot. jakości napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. O ile jednak kwoty audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących w audycjach telewizyjnych są uregulowane prawnie, o tyle francuskie prawo nie wymaga od nadawców stosowania w telewizji tłumaczenia na język migowy. Niektórzy nadawcy jednak mimo to dobrowolnie oferują takie narzędzie (na stronie internetowej CSA widnieje wykaz audycji telewizyjnych opatrzonych tłumaczeniem na język migowy).
Na karcie jakości ws. tłumaczenia na język migowy znalazło się 18 podpisów, w tym Przewodniczącego CSA oraz Sekretarza Stanu ds. osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Spraw Społecznych, przedstawicieli dziewięciu nadawców telewizyjnych, przedstawicielki Krajowego Stowarzyszenia Tłumaczy Języka Migowego, a także przedstawicieli głównych stowarzyszeń i federacji osób głuchych.
Treściowo karta nie jest rozbudowana, a w załączniku do dwustronicowego dokumentu wymienione zostały wymagane kwalifikacje zawodowe tłumaczy języka migowego w telewizji. Karta przypomina m.in. ogólne zasady na rzecz  poszanowania sensu tumaczonych wypowiedzi, poszanowania języka i zasad profesjonalnego tłumaczenia, a także zwraca uwagę na specyfikę audycji telewizyjnych oraz na wypracowane i pożądane standardy (np. wykorzystanie na usługi dostępu możliwości telewizji hybrydowej w standarcie HbbTV) czy oznaczanie w przewodniku programowym audycji z językiem migowym za pomocą specjalnego logo. Treść karty dostępna jest na stronie internetowej CSA.
Źródło: CSA, 16.01,  L'accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes : la langue des signes
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania

Dalsze konsekwencje zmiany przeznaczenia pasma 800 MHz

Hiszpański rząd podjął decyzję o przesunięciu o trzy miesiące ostatecznego terminu wyłączenia sygnału telewizji analogowej w związku z zamieszaniem, jakie nastąpiło po zmianie przeznaczenia pasma 800 MHz (tzw. I dywidenda cyfrowa) na usługi szerokopasmowego Internetu. Istniało niebezpieczeństwo, że nawet do 4 mln Hiszpanów może zostać pozbawionych dostępu do telewizji (patrz: Przegląd Międzynarodowy 1/2015). Pod koniec października zeszłego roku jedynie niecałe 10% budynków miało anteny przestrojone na nowy zakres częstotliwości. Zgodnie z decyzją, do końca marca br. nadawcy telewizyjni mają nadawać równocześnie w dotychczasowym paśmie i na nowych częstotliwościach. Jak ocenia rząd, przesunięcie daty uwolnienia częstotliwości pociągnie za sobą koszty rzędu 11,5 mln euro. W tym okresie operatorzy zwolnieni są z opłat za częstotliwości, mimo że z nich korzystają. Rząd podjął ponadto decyzję o rekompensacie dla operatorów w postaci przedłużenia im koncesji o 1,27 dnia za każdy dzień opóźnienia, co daje w sumie 115 dodatkowych dni. W przypadku wniesienia sprawy do sądu, operatorom przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości 9 mln euro (300 tys. euro za każdy dzień) w związku z niemożnością korzystania z częstotliwości, za pomocą których zamierzali oni świadczyć od początku stycznia usługi w formacie 4G.
Źródło: Advanced TV, 12.01, €11.5m bill for Spain DTT extension
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Litwa

Zakaz dla rosyjskiego programu

Litewski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (LRTK) wydał na trzy miesiące zakaz rozpowszechniania rosyjskiego programu Ren TV Baltic. Decyzja zapadła w rezultacie analizy przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów oraz Inspektora Etyki Dziennikarskiej, która wskazała na niezachowanie bezstronności w relacjonowaniu wydarzeń na Ukrainie, „podżeganie do wojny i nienawiści wobec Ukraińców i rządu Ukrainy, ukraińskiej suwerenności oraz integralności wsparcia ze strony państw Unii Europejskiej i NATO”. Decyzja wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez wileński Sąd Rejonowy.
Źródło: Broadband TV News, 08.01, Lithuania slaps down Russian channel
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Norwegia

Ochrona dzieci na wszystkich platformach dostępu

Norweski parlament przyjął w grudniu nową ustawę w sprawie ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w programach audiowizualnych na wszystkich platformach dostępu. Zgodnie z jej zapisami, takie same narzędzia ochrony będą stosowane wobec treści rozpowszechnianych w telewizji linearnej jak w usługach audiowizualnych na żądanie (VoD), prezentowanych publicznie na terenie Norwegii (w tym w kinach) oraz w wideogramach rozpowszechnianych na terenie kraju (w tym bezpłatna dystrybucja DVD/Blu-ray). Narzędzia ochrony przewidują obowiązek znakowania wszystkich treści zgodnie z klasyfikacją wiekową ustaloną przez organ regulacyjny - Norweski Urząd ds. Mediów. Regulator ma za zadanie nie tylko przygotować rozporządzenia i wytyczne w celu implementowania ustawy, ale również przeprowadzić kampanię informacyjną wśród nadawców i producentów oraz odbiorców. Ustawa wejdzie w życie1 lipca 2015 r.
Źródło: EPRA, 06.01, Protection of Minors: Norway adopts platform independent legislation
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Rosja

Szybka nowelizacja kontrowersyjnej ustawy

Rosyjski parlament zmienił ustawę zakazującą nadawania reklam w programach kablowych i satelitarnych. Nowelizacja aktu prawnego, który wszedł w życie od początku roku, znosi ten zakaz wobec programów nadających co najmniej 75% rosyjskich treści. W efekcie zmiany prawa NBC i CNN wycofały się z rosyjskiego rynku mediów. Decyzja parlamentu wzbudziła wiele kontrowersji wśród nadawców, którzy argumentują, że z jednej strony brak jest wystarczającej ilości rosyjskich treści, z drugiej zaś, odbiorcy chcą oglądać więcej niż tylko 25% audycji zagranicznych. Zauważono jednocześnie, że nowa ustawa w niewielkim stopniu dotyczy nadawców rosyjskich, którzy opierają działalność na wpływach reklamowych w bardzo niewielkim stopniu (na przykład w przypadku NTV Plus jest to 4%). Głównym źródłem ich finansowania są wpływy z subskrypcji.
Źródło: Broadband TV News, 28.01, Mixed response to Russian pay-TV ad change
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Ukraina

Potępienie ataku na tatarską stację

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ostro potępiła atak na tatarską stację telewizyjną ATR w Symferopolu na Krymie. Według informacji OBWE, 25 stycznia br. zamaskowani żołnierze wtargnęli do biura i newsroomu ATR w Symferopolu. Przeszukali pomieszczenia i zatrzymali pracowników stacji. Wyposażenie zostało skonfiskowane. Reprezentant OBWE ds. wolności mediów, Dunja Mijatović, oświadczyła: „Ten przypadek wtargnięcia do siedziby wolnych i niezależnych mediów nie może być tolerowany w regionie OBWE. Dla Krymskich Tatarów możliwość odbierania informacji ze stacji ATR ma kluczowe znaczenie. Stacja powinna jak najszybciej uzyskać możliwość wznowienia działalności nadawczej”.
Źródło: Broadband TV News, 27.01, Crimean TV station raid condemned

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Ewa Murawska-Najmiec

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie