"Przegląd międzynarodowy": nr 07/2016

29.07.2016
W lipcowym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o inicjatywach w dziedzinie ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami (Białoruś i Katalonia), drakońskich metodach walki z telewizją satelitarną w Iranie oraz o raporcie Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego na temat koncentracji widowni telewizyjnej w Europie.
logo przeglądu
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Albania
 
Zniesienie limitu własności w krajowych mediach

Trybunał Konstytucyjny Albanii przychylił się do wniosku Stowarzyszenia Albańskich Mediów Elektronicznych, które ubiegało się o uchylenie przepisu ograniczającego do 40 proc. maksymalny udział osoby prawnej lub fizycznej w spółce posiadającej ogólnokrajową koncesję radiową lub telewizyjną. Stowarzyszenie argumentowało, że takie ograniczenie narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania i prawa własności. Wniosek nadawców uzyskał poparcie albańskiego organu regulacyjnego ds. mediów (AMA), natomiast sprzeciwiali mu się przedstawiciele parlamentu uważając, że ograniczenia właścicielskie są konieczne dla ochrony wolności wypowiedzi. Decyzja Trybunału otwiera możliwość ubiegania się o ogólnokrajowe koncesje tym podmiotom, dla których przeszkodą była dotychczas struktura właścicielska.

Źródło: IRIS, 06.07, Constitutional Court rules to remove ownership limitations for national audiovisual media


 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Białoruś
 
Ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami

Prezydent Białorusi podpisał ustawę, której celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami. Większość przepisów tego aktu wejdzie w życie w  lipcu przyszłego roku. Ustawa zabrania rozpowszechniania wśród małoletnich treści należących do dwunastu kategorii; od treści o charakterze erotycznym do takich, które „nawiązują do spożywania alkoholu, lekkich napojów alkoholowych [lub] piwa”, lub które zawierają wulgaryzmy i „negację wartości rodzinnych i relacji małżeńskich”. Właściciele kafejek internetowych i podobnych obiektów zostali zobowiązani do podjęcia wysiłków w celu uniemożliwienia młodym klientom dostępu do niebezpiecznych stron, zaś rodzice mają być informowani przez dostawców usług internetowych na temat możliwych „rozwiązań organizacyjnych i programowych”, jakie można stosować, by blokować szkodliwe treści. Ustawa medialna z 2008 roku została wzbogacona o nowy przepis, który przewiduje obowiązek znakowania programów telewizyjnych, zgodnie z kategorią wiekową. Wyjątki obejmują transmisje telewizyjne na żywo, audycje telewizyjne o charakterze informacyjnym, informacyjno-analitycznym, audycje sportowe oraz zagraniczne audycje telewizyjne, jeżeli rozpowszechniane są bez zmiany formy i treści.

Źródło: IRIS 2016-7, Amendments on the protection of minors from information detrimental to their health and development adopted


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Hiszpania (Katalonia)
 
Mowa nienawiści wobec kobiet – raport katalońskiego regulatora

Katalońska Rada Audiowizualna (CAC) opracowała raport w sprawie mowy nienawiści wobec kobiet w Internecie. Zawarta w nim analiza odnosi się do treści online, które mogą podżegać do przemocy wobec kobiet w różnych formach (fizycznej, psychicznej i seksualnej) i w różnych sferach życia (prywatnej i publicznej), lub takich, które traktują tę przemoc jako uzasadnioną praktykę. Wspólnie z rządem katalońskim, CAC poinformowała władze sądowe oraz platformę YouTube o obecności takich treści oraz wezwała do niezwłocznego ich usunięcia.

Źródło: EPRA, 05.07, Catalan audiovisual Council analysis of online hate speech against women


Ochrona małoletnich w Internecie – inicjatywa organu regulacyjnego

Kataloński organ regulacyjny ds. audiowizualnych (CAC) zainicjował projekt „Protecció dels menors a Internet” (ochrona małoletnich w Internecie), który ma na celu zapewnienie użytkownikom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, lepszej ochrony przed szkodliwymi treściami. Celem tej internetowej kampanii informacyjnej jest edukacja i zapewnienie rodzinom, nauczycielom i dzieciom narzędzi i zasobów, które uzupełniają prace prowadzone przez CAC w dziedzinie monitorowania i analizowania niebezpiecznych treści w Internecie. Witryna CAC ma nową zakładkę, która zawiera: zalecenia skierowane do rodzin, klipy z poradami skierowanymi do dzieci, zestaw filtrów do kontroli rodzicielskiej, jak również bardziej usprawniony system składania skarg. Klipy, które są dostępne na stronie internetowej, dotyczą tematów takich jak: zastraszanie, „sexting”, anoreksja, uzależnienie od sieci itp. Filmy, przedstawiające nastoletnich aktorów, którzy używają tego samego języka co grupa docelowa, są umieszczane na portalach społecznościowych Twitter, Facebook i YouTube. Zalecenia obejmują wskazówki dla dzieci odnośnie nieudostępniania danych osobowych na witrynach i czatach. Rodzice powinni przeglądać Internet ze swoimi dziećmi oraz zachęcać je do krytycznego traktowania zawartych w nim treści. Kataloński nadawca publiczny wspiera inicjatywę CAC poprzez reklamowanie projektu. W uzupełnieniu do zaleceń zamieszczonych na stronie internetowej, CAC zamierza opublikować je w wersji papierowej i w uzgodnieniu z rządem  rozpowszechniać wśród uczniów szkół średnich i podstawowych.

Źródło: IRIS, 06.07, Catalan Audiovisual Council launches project on protection of minors on the Internet

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Iran
 
Anteny satelitarne pod gąsienicami buldożerów

Szef irańskiej organizacji paramilitarnej Basidż (Strażnicy Rewolucji), nakazał zniszczenie za pomocą buldożerów 100 tys. anten satelitarnych skonfiskowanych w Teheranie, uznając, że programy odbierane za ich pośrednictwem wypaczają moralność i kulturę społeczeństwa. Posiadanie sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej jest w Iranie prawnie zakazane i karane grzywną odpowiadającą kwocie 2,5 tys. euro. Ocenia się, że zestawy takie posiada jednak 70 proc. irańskich gospodarstw domowych. Prezydent, którego kadencja upływa w połowie 2017 roku, wielokrotnie kwestionował zasadność zakazu, uznając go za niepotrzebny i przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego.

Źródło: Advanced Television, 25.07, Iran bulldozes  100 000 satellite dishes
 
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Irlandia
 
Dofinansowanie wartościowych audycji

Irlandzki organ regulacyjny ds. audiowizualnych (BAI) ogłosił w połowie lipca br. kolejną listę projektów dofinansowywanych w ramach planu Sound & Vision. W wyniku szczegółowej procedury weryfikacyjnej kwota 5 mln 835 tys. euro została rozdysponowana pomiędzy 124 projekty. Z tego 5 mln 220 tys. euro otrzymały 34 projekty telewizyjne, zaś 90 projektów radiowych otrzymało łącznie 615 tys. euro. O dofinansowanie ubiegało się tym razem 257 projektów, o 36 więcej niż w poprzedniej rundzie.

Przypominamy, że Fundusz Nadawczy został ustanowiony przez BAI na początku 2010 roku w celu zapewnienia finansowania wartościowych audycji, poświęconych głównie irlandzkiej kulturze, dziedzictwu i doświadczeniu, a także programów sprzyjających edukacji medialnej dorosłych. Zasilany jest ze środków pochodzących z 7 proc. odprowadzanych od każdej opłaty koncesyjnej.

Źródło: BAI, 12.07, More than €5.8 allocated to 124 projects under Sound & Vision scheme


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Szwajcaria
 
Media publiczne w dobie Internetu

Szwajcarski organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych, OFCOM, opublikował obszerne stanowisko na temat mediów publicznych w dobie Internetu. Urząd uznał, że dla demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, którą charakteryzuje różnorodność językowa i kulturowa, istniejący model publicznego nadawcy SBC nadal gwarantuje wysoką jakość usług publicznych i należy go utrzymać na  przyszłość. Wymagania wobec SBC należy jednak zwiększyć, choć przy zachowaniu tego samego budżetu. Nadawca musi dążyć do utrzymania młodych odbiorców, którzy częściej wybierają  Internet i w znacznie mniejszym stopniu korzystają z programów nadawców publicznych niż osoby starsze. OFCOM uznał także, że należy utrzymać obowiązujący model finansowania mediów publicznych z abonamentu w związku z misją, jaką pełnią one w dziedzinie informacji, kultury i edukacji, będąc kluczowym czynnikiem integracji wszystkich grup społecznych (różnych pokoleń, społeczności językowych, osób niepełnosprawnych sensorycznie i osób ze środowisk migrantów) oraz dla funkcjonowania demokracji bezpośredniej. Finansowanie wysokiej jakości programów misyjnych ze środków abonamentowych konieczne jest ze względu na wysoki koszt ich produkcji. Jeśli wpływy z opłaty abonamentowej będą wzrastać w wyniku wzrostu populacji, można będzie rozważyć jej obniżenie dla gospodarstw domowych. Aby umożliwić mediom dalsze współistnienie, OFCOM wspiera współpracę SBC z mediami prywatnego sektora oraz z koncesjonowanymi regionalnymi nadawcami telewizyjnymi. Celowi temu ma też służyć dalsze utrzymanie ograniczeń reklamowych, również w sektorze internetowym, tak by nie pogłębiać nierównowagi ekonomicznej między mediami publicznymi i prywatnymi.

Źródło: OFCOM, 17.06, Press releases

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
  Wielka Brytania
 
Usługi dostępowe w brytyjskich programach w 2017 roku

Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów, telekomunikacji i poczty, Ofcom, zgodnie z przyjętym przez siebie Kodeksem telewizyjnych usług dostępowych, opublikował listę programów, które takie usługi (napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy i audiodeskrypcja) będą musiały świadczyć w 2017 roku. W połowie każdego roku Ofcom analizuje dochody oraz udział w rynku odbiorców poszczególnych nadawców i w zależności od wyników tego badania określa, które z nich będą musiały świadczyć usługi dostępowe w pełnym wymiarze, którym zostanie przyznana częściowa ulga i które zostaną całkowicie zwolnione z tego obowiązku.

Dla przypomnienia, docelowy (po 10 latach nadawania) poziom usług dostępowych to 80 proc. treści opatrzonych napisami dla niesłyszących, 5 proc. tłumaczonych na język migowy i 10 proc. z audiodeskrypcją. W przypadku programów BBC napisami dla niesłyszących musi być opatrzone 100 proc. treści.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że 85 programów nadawanych na terenie Wielkiej Brytanii, które mają łącznie ponad 90 proc. w rynku widowni, musi stosować usługi dostępowe, z czego 80 w pełnym wymiarze. Jeśli chodzi o programy adresowane do odbiorców w innych krajach, usługi dostępowe będzie musiało świadczyć 39 nadawców, z czego 34 w pełnym wymiarze.

Źródło: Ofcom, 06.07, Television channels required to provide television access services in 2017
 
Trzy tysiące godzin transmisji z olimpiady


Operator telekomunikacyjny Arqiva, świadczący również usługi w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej, będzie wspierać BBC poprzez rozszerzenie zakresu transmisji z tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich w Rio. Umowa z nadawcą publicznym przewiduje udostępnienie przez Arqiva dodatkowych ośmiu programów  naziemnej telewizji cyfrowej za pośrednictwem multipleksu COM8, dzięki czemu odbiorcy uzyskają możliwość obejrzenia na żywo łącznie ponad 3000 godzin transmisji z różnych wydarzeń olimpijskich. Usługa, która częściowo będzie dostępna w standardowej, a częściowo w wysokiej rozdzielczości, będzie dostępna poprzez tzw. „czerwony przycisk” na pilotach odbiorników telewizyjnych mogących korzystać z platform Freeview HD, Freeview Play i Youview. Sygnał z COM8, jednego z dwóch multipleksów DVB-T2 których operatorem jest Arqiva, będzie docierał na poziomie krajowym do ok. 76 proc. ludności w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Omawiane usługi naziemnej telewizji cyfrowej będą dostępne od 5 do 21 sierpnia br.

Źródło: Advanced Television, 12.07, Arqiva to deliver BBC red button for Olympics
 

Wiadomości branżoweKoncentracja europejskiej widowni

Jak wynika z raportu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, zaledwie sześć grup kapitałowych gromadzi połowę wszystkich abonentów płatnej telewizji w krajach Unii Europejskiej. Są to: Deutsche Telekom, Liberty Global, Orange, Sky, Viasat i Vivendi.

Dwie główne grupy nadawcze gromadzą średnio 51 proc. widowni wśród 30 krajów europejskich, a trzy główne grupy – 64 proc., przy czym występują duże różnice między poszczególnymi krajami.

Grupy o charakterze paneuropejskim oraz główne kanały płatnej telewizji (filmowe i sportowe) należą do 13 największych grup i ich spółek zależnych (21st Century Fox, AMC Networks, Bonnier, Discovery Communications, NBC Universal, Scripps Networks, Sony Corporation, Time Warner, United Media Group, Viacom, Viasat, Vivendi i Walt Disney). Dziewięć z tych firm jest zależnych od dużych amerykańskich grup medialnych.

Źródło: Broadband TV News, 04.07, European pay-TV in the hands of the few
 
Czy Netflix przeciwdziała piractwu?


Jak wynika z badania zleconego firmie Kantar przez brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej (IPO), szybka kariera usług strumieniowych, takich jak Spotify i Netflix, może mieć znaczący wpływ na obniżenie naruszeń praw autorskich. Badanie wykazało, że ponad połowa (52 proc.) użytkowników Internetu korzysta z usług strumieniowych, a pobieranie treści staje się coraz mniej popularne (39 proc.). Respondenci badania, którzy korzystają ze streamingu, jako dwa główne powody wyboru takiego sposobu odbioru treści wymieniają wygodę i koszty. Spotify, czołowy dostawca muzyki w streamingu, w ciągu 12 miesięcy odnotował 3 proc. wzrost liczby nowych użytkowników w Wielkiej Brytanii. Pojawienie się streamingu zbiegło się z niewielkim, ale znaczącym spadkiem internetowego naruszania praw autorskich. Po raz pierwszy, odsetek osób korzystających wyłącznie z legalnych źródeł treści wzrósł do 44 proc. (wzrost o 3 proc. w porównaniu z końcem 2015 roku).

Mimo tej pozytywnej tendencji, naruszenia własności w Internecie nadal powodują znaczne straty dla przemysłów kreatywnych, przy czym najbardziej dotyczy to  muzyki i filmu. Firma Kantar szacuje, że ścieżki dźwiękowe odsłuchano nielegalnie w Internecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 78 milionów razy, a programy telewizyjne i filmy obejrzano nielegalnie w tym samym okresie ponad 50 milionów razy. Jeden na 20 internautów korzysta wyłącznie z nielegalnych treści.

Źródło: Advanced Television, 06.07, Online piracy down as streaming takes off
 
 
 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
 
Konsultacja:
Ewa Murawska-Najmiec
Grzegorz Morkowski

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie