DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA KRRiT

KRRiT posiada ustawowe upoważnienie do podejmowania działań na forum międzynarodowym w sprawach istotnych dla funkcjonowania i rozwoju sektora audiowizualnego. Podstawowym kierunkiem działań KRRiT jest współpraca z właściwymi organami państwa w zakresie przygotowywania stanowisk Polski, które mają wpływ na unijną politykę audiowizualną. W działalności międzynarodowej KRRiT uwzględnia priorytety polskiej polityki zagranicznej, kierunki europejskiej polityki audiowizualnej oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności. KRRiT uczestniczy w tym procesie jako przedstawiciel Polski posiadając stosowne upoważnienia i jako merytoryczny uczestnik wspierający pracę organów rządowych.

Działalność międzynarodowa KRRiT odbywa się na kilku poziomach:

•    Unii Europejskiej;
•    Rady Europy;
•    Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO);
•    Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA);
•    Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF);
•    WorldDAB;
•    współpracy bilateralnej z odpowiednikami KRRiT w innych krajach.

Zaangażowanie KRRiT w europejską politykę audiowizualną ma szereg aspektów. Istotną jego częścią jest debata nad sposobem skutecznej implementacji i harmonizacji postanowień unijnego prawa medialnego. KRRiT, w oparciu o wiedzę na temat problemów i potrzeb krajowego rynku audiowizualnego, wnosi swój wkład również poprzez udział w konsultacjach ogłaszanych przez Komisję Europejską oraz w pracach komitetów i grup doradczych działających przy Komisji Europejskiej. Rola działających na obszarze UE niezależnych organów regulacyjnych ds. audiowizualnych usług medialnych jest coraz bardziej znacząca; ostatnia nowelizacja Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych wprowadziła przepis dotyczący funkcjonowania i zakresu działania Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA).

Unia Europejska

Szczególne miejsce w działalności międzynarodowej Krajowej Rady przypada działaniom związanym z realizacją obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawiciele KRRiT uczestniczą w pracach następujących organów i gremiów doradczych Komisji Europejskiej:


1.    Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA)  ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) została powołana w 2014 r. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a  od 2018  r.  jej  funkcjonowanie  i  rolę gwarantuje i precyzuje znowelizowana dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (art.30b). Grupa  doradza  Komisji Europejskiej w sprawach mediów elektronicznych oraz prowadzi bieżącą współpracę między europejskimi regulatorami. Członkami ERGA są wysokiej rangi przedstawiciele organów regulacyjnych w dziedzinie audiowizualnych usług  medialnych  państw członkowskich  UE.  

Praca bieżąca ERGA odbywa się na poziomie eksperckim w ramach corocznie powoływanych grup roboczych i grup zadaniowych. Podejmowane tematy obejmują bieżące potrzeby oraz identyfikują wyzwania dot. rynku i regulacji mediów elektronicznych w cyfrowym świecie, a także usług i rynków cyfrowych na jednolitym rynku UE. Przykładowo dotyczą one implementacji i egzekwowania przepisów ww. dyrektywy, w tym wobec podmiotów transgranicznych, kwestii dot. zapobiegania i przeciwdziałania dezinformacji w środowisku online, szeroko pojętej tematyki findability, czy skutków ekonomicznych pandemii Covid na rynek medialny w Europie.

Więcej informacji na temat ERGA i jej działań znajduje się pod adresem http://erga-online.eu
Publikacje, raporty i stanowiska ERGA znajdują się pod adresem: http://erga-online.eu/?page_id=14. Dotyczą one m.in. potrzeby wzmocnienia fact-checkingu jako jednej z metod zwalczania dezinformacji w internecie, poprawy kampanii edukacji medialnej odnośnie do dezinformacji, poprawy przez sygnatariuszy Kodeksu Postępowania ws. dezinformacji procedur dot. flagowania treści i składania skarg, a także wyzwań związanych z regulacją treści zamieszczanych przez vlogerów na platformach udostępniania wideo, ekspozycji treści leżących w interesie ogólnym (public interest content) i promocji utworów europejskich w usługach VoD, wewnętrznego pluralizmu medialnego, wyzwań związanych z potrzebą spójnej implementacji znowelizowanej dyrektywy, ram dla efektywnej współregulacji platform udostępniania wideo, ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych, jurysdykcji materialnej i terytorialnej, dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami, czy niezależności krajowych organów regulacyjnych.

3.    Grupa Robocza ds. audiowizualnych (AUDIO)

Grupa Robocza ds. audiowizualnych przy Radzie Unii Europejskiej działa pod przewodnictwem kraju sprawującego Prezydencję w Radzie UE (w 2019 r. – Rumunia, a następnie Finlandia). Grupa analizuje propozycje projektów unijnych aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady UE. Stanowisko Polski, prezentowane na forum tej grupy, jest koordynowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KRRiT jest instytucją współpracującą. 

Jeśli chodzi o kwestie audiowizualne, ostatnio Grupa kontynuowała prace nad projektem nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Projekt ten został następnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, a w efekcie tych prac 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku. W terminie do dnia 19 września 2020 r. państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów niniejszej dyrektywy.

4.    Grupa Ekspercka ds. Edukacji Medialnej (Media Literacy Expert Group - MLEG)

Grupa doradza Komisji Europejskiej w zakresie edukacji medialnej oraz dokonuje corocznego przeglądu najważniejszych kwestii w tym zakresie postrzeganych z poziomu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Członkami MLEG są przedstawiciele instytucjonalni z państw członkowskich (Polskę reprezentuje MKiDN oraz KRRiT), a także wybrani przez KE przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Ostatnie prace Grupy dotyczyły przygotowań oraz praktycznej realizacji Europejskiego Tygodnia Edukacji Medialnej, który z inicjatywy Komisji Europejskiej odbył się po raz pierwszy  w marcu 2019 roku.  Spotkania MLEG odbywają się raz w roku. 
 

   Rada Europy

Od wielu lat Rada Europy jest dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bardzo ważnym forum działania na płaszczyźnie europejskiej. Przedstawiciele KRRiT uczestniczą w pracach komitetów i grup roboczych wnosząc istotny wkład do dorobku tej organizacji w zakresie wolności i pluralizmu mediów.

Komitet Zarządzający ds. mediów i społeczeństwa informacyjnego (CDMSI)

CDMSI został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. CDMSI nadzoruje prace Rady Europy w dziedzinie mediów, społeczeństwa informacyjnego i ochrony danych oraz doradza Komitetowi Ministrów.

Przedmiotem ostatnich dyskusji były m. in. dokumenty przygotowane przez podległe CDMSI grupy: Komitet ekspertów ds. wartościowego dziennikarstwa w erze cyfrowej (MSI-JOQ) oraz Komitet ekspertów do spraw wymiaru praw człowieka w automatycznym przetwarzaniu danych i różnych formach sztucznej inteligencji (MSI-AUT). Trwały również prace nad przygotowaniami do Konferencji Ministerialnej Rady Europy, która odbędzie się w 2020 roku oraz dyskusja nad koniecznością nowelizacji Europejskiej Konwencji o Telewizji Transgranicznej.

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął dwa zalecenia, nad którymi pracowały w poprzednich latach podległe CDMSI grupy ekspertów z krajów członkowskich Rady Europy. Są to: 

•    Zalecenie CM/Rec(2018)1[1] Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości ich własności;
•    Zalecenie CM / Rec(2018)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ról i obowiązków pośredników internetowych.

  Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EOA)

    Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (European Audovisual Observatory) działa od 27 lat w ramach struktur organizacyjnych Rady Europy mając status tzw. Partial Agreement. Jest to znaczące centrum analityczne w zakresie przemysłu audiowizualnego, które prowadzi działalność naukową i badawczą. Członkami EOA jest 40 państw oraz Unia Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską. Polska jest członkiem założycielem tej organizacji, a od 1996 roku przedstawiciel KRRiT zasiada w Radzie Wykonawczej tego gremium.

Prace Obserwatorium związane były ostatnio z przygotowaniem  analiz i raportów dotyczących m.in.: przepisów i obowiązków dotyczących procesu notyfikacji pomocy publicznej w sektorze audiowizualnym w Unii Europejskiej, systemów koncesjonowania i rejestracji audiowizualnych usług medialnych w 28 krajach UE, ram prawnych odnośnie do zagranicznej własności w mediach w Rosji, roli instytucji europejskich w ustalaniu standardów i tworzeniu reguł dla dokładności i obiektywizmu w przekazach informacyjnych i audycji publicystycznych dotyczących spraw bieżących, regulacji prawnych dotyczących platform udostępniania wideo, wpływu Brexit na sektor audiowizualny, ram prawnych odnośnie do międzynarodowych koprodukcji.

W 2017 r. w ramach Prezydencji Polski w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym, KRRiT była współorganizatorem seminarium pt. Rola edukacji medialnej w nowym krajobrazie medialnym. Relacja z tego seminarium oraz materiały pokonferencyjne dostępne są pod adresem http://www.archiwum.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2501,krrit-wspolorganizatorem-miedzynarodowego-seminarium.html oraz http://www.archiwum.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,2540,seminarium-krrit-na-temat-edukacji-medialnej---materialy-pokonferencyjne.html

 Więcej informacji na temat EOA, w tym raporty i newslettery oraz dostęp do tematycznych baz danych prowadzonych przez Obserwatorium: AVMS database (transpozycja Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do praw krajowych), LUMIERE (baza filmów dopuszczonych do dystrybucji w Europie) oraz MAVISE (baza nadawców i programów telewizyjnych oraz dostawców i usług VoD w Europie) znajduje się pod adresem  https://www.obs.coe.int/en/home


   Europejska Platforma Organów Regulacyjnych (EPRA)

Europejska Platforma Organów Regulacyjnych (European Platform of Regulatory Authorities)     powstała w 1995 roku, zrzesza 52 krajowe organy regulacyjne ds. audiowizualnych usług medialnych oraz stałych Obserwatorów (Komisja Europejska, Rada Europy, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne oraz Biuro Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była jednym z członków założycieli tej Organizacji. Głównym celem EPRA jest swobodna wymiana poglądów i doświadczeń oraz niezależna i równorzędna współpraca między organami audiowizualnymi na temat praktyki regulacyjnej w dziedzinie mediów. 

Każdego roku mają miejsce dwa spotkania EPRA w kolejnych krajach członkowskich (KRRiT była gospodarzem spotkania EPRA w Krakowie w 2013 r.).

Tematy, które poruszano podczas ostatnich spotkań EPRA to:  przyszłość mediów publicznych i misji publicznej w środowisku cyfrowym, regulacja reklamy politycznej, wyzwania związane z mediami społecznościowymi, rola pośredników internetowych i ich wpływ na procesy wyborcze, nowe formy przekazów handlowych, różnorodność w mediach w kontekście reprezentacji płci, problem zachowania prywatności w mediach oraz współpraca organów regulacyjnych, szczególnie w kontekście znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Więcej informacji na temat EPRA oraz publicznie dostępne dokumenty i materiały robocze można znaleźć pod adresem  https://www.epra.org/


Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF)

 

Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (Central European Regulatory Forum) jest regionalną platformą współpracy między organami regulacyjnymi właściwymi w sprawach usług medialnych. Forum powstało w grudniu 2009 r. na mocy porozumienia członków założycieli, w tym KRRiT. Obecnie CERF zrzesza osiem organów regulacyjnych z: Czech, Chorwacji, Rumunii, Serbii,  Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.

Celem CERF jest  pogłębienie współpracy regionalnej i wymiana informacji w  państwach sygnatariuszach porozumienia, szczególnie w kontekście tzw. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (dyrektywa audiowizualna zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej ścisłą współpracę organów regulacyjnych z uwagi na wpływ, jaki przekazy nadawców mających siedzibę w jednym państwie członkowskim mogą mieć na odbiorców w innym państwie członkowskim).

Spotkania CERF odbywają się raz w roku w kolejnych państwach członkowskich (Polska była gospodarzem spotkania w 2011 r.). Ostatnio podejmowano takie tematy jak: jurysdykcja terytorialna i regulacja platform udostępniania wideo w kontekście nowelizacji dyrektywy,  dostępność treści medialnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i z niepełnosprawnością narządu słuchu oraz postrzeganie równości płci w treściach medialnych.


WorldDAB

 

Światowe Forum na rzecz Radia Cyfrowego (WorldDAB) zostało powołane z początkiem lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia w celu propagowania i wspierania rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej DAB/DAB+ w Europie i na świecie. Jego znaczenie i popularność wzrasta systematycznie: obecnie WorldDAB zrzesza 101 członków z 28 krajów. Są to: nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy, producenci podzespołów elektronicznych, sprzętu nadawczego i konsumenckiego, twórcy oprogramowania, a ostatnio również producenci samochodów. Członkami Forum są także organy regulacyjne, przedstawiciele administracji rządowej i placówek naukowo-badawczych. Ponadto, WorldDAB aktywnie współpracuje z instytucjami międzynarodowymi, m.in. Komisją Europejską, Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Europejską Unią Nadawców (EBU) oraz Europejską Konferencją ds. Poczty i Telekomunikacji (CEPT).

WorldDAB było jednym z inicjatorów, a następnie aktywnie wspierało ideę wprowadzenia w Europie zasady interoperacyjności odbiorników radiofonicznych. Zaowocowało to wpisaniem do uchwalonego przez Parlament Europejski w grudniu 2018 r. wymagania zapewnienia interoperacyjności (odbiór FM, DAB+ i IP) odbiorników samochodowych do Europejskiego Elektronicznego Kodu Łączności (European Electronic Communications Code - EECC).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest członkiem WorldDAB od 2013 r., a od listopada 2015 r. przedstawiciel KRRiT jest członkiem zarządu tej organizacji. W roku 2018 prace tego gremium koncentrowały się, poza rozwiazywaniem bieżących problemów w implementacji DAB+, na wypracowaniu strategii Forum na lata 2018-2021. Wśród głównych zadań tej strategii znalazło się między innymi wspieranie rozwoju cyfrowego rynku radiowego (również w sektorze samochodowym) poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy, popularyzację dobrych praktyk, zachęcanie do współpracy  uczestników rynku, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i prawnych.

W ramach WorldDAB funkcjonuje kilka grup ekspertów. Przedstawiciel KRRiT jest członkiem jednej z nich (Regulatory & Spectrum Committee) i aktywnie uczestniczy w jej pracach. Grupa ta zajmuje się w pierwszym rzędzie problemami dostępności częstotliwości dla DAB+, wymaganiami technicznymi w planowaniu i problemami implementacji sieci cyfrowych. Jedno z posiedzeń grupy, w październiku 2018 r., miało miejsce w Warszawie, na zaproszenie KRRiT. Poświęcone było norweskim doświadczeniom po wyłączeniu radiofonii analogowej oraz problemom zasobów częstotliwości dla radiofonii lokalnej, a do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele UKE i Polskiego Radia SA. 
  
Więcej informacji na temat WorldDAB  znajduje się pod adresem https://www.worlddab.org/,
Informacje w języku polskim o radiofonii cyfrowej dostępne są pod adresem http://www.archiwum.krrit.gov.pl/radio-cyfrowe/aktualnosci/

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie