"Przegląd międzynarodowy": nr 12/2013

29.11.2013
W tym Przeglądzie Międzynarodowym można przeczytać m. in. o nowych rezolucjach Rady Europy, o francuskiej kampanii telewizyjnej na rzecz ochrony dzieci, o kłopotach nadawców telewizyjnych w Hiszpanii oraz o wprowadzaniu radia cyfrowego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
Logo Przeglądu Międzynarodowego
Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska


Rada UE podkreśla potrzebę współpracy organów regulacyjnych

Jednym z tematów omawianych podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w dniach 25-26 listopada br. była wolność i pluralizm mediów w środowisku cyfrowym. Efektem obrad było między innymi przyjęcie konkluzji, które obejmują trzy podstawowe zagadnienia: zapewnienie przejrzystości własności mediów, ochrona dziennikarzy przed naciskami natury politycznej i ekonomicznej wraz z ochroną źródeł dziennikarskich oraz niezależność organów regulacyjnych do spraw mediów. Uczestnicy spotkania uznali m. in., że: „współpraca i wymiana najlepszych praktyk między organami regulacyjnymi ds. audiowizualnych i innymi właściwymi organami przyczynia się do funkcjonowania jednolitego rynku UE oraz otwartych i pluralistycznych mediów”. Rada zwróciła się do państw członkowskich, aby: „zapewniły niezależność swoich organów regulacyjnych ds. audiowizualnych” oraz wezwała Komisję do wzmocnienia, poprzez działania o charakterze pozalegislacyjnym, współpracy między i regulatorami  państw członkowskich oraz promowania najlepszych praktyk w zakresie przejrzystości własności mediów. Rada zwróciła się też do Komisji o dalsze wspieranie Monitora Pluralizmu Mediów i zachęcanie państw członkowskich do korzystania z tego narzędzia oraz podkreśliła ważną rolę Rady Europy w wyznaczaniu standardów wolności i pluralizmu mediów. Zaznaczyła też potrzebę kontynuacji i wzmacniania  współpracy z tym organem.

Źródło: EPRA, 28.11, EU Council stresses need for reinforced cooperation between independent regulators

Rada Europy
Nowe rezolucje Rady Europy


W dniach 7-8 listopada br. w Belgradzie odbyła się kolejna konferencja ministrów odpowiedzialnych za media i społeczeństwo informacyjne zorganizowana przez Radę Europy pod hasłem: „Wolność wypowiedzi i demokracja w erze cyfrowej: szanse, prawa, odpowiedzialność”. Podczas konferencji przyjęto trzy rezolucje, które nakreślają plan działań Rady Europy w sferze wolności słowa: w sprawie wolności Internetu, w sprawie zachowania istotnej roli mediów w erze cyfrowej oraz w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy. Główne działania wynikające z tych dokumentów to:
- promowanie różnorodności mediów i pluralizmu w sieci, zwłaszcza poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do poszukiwanych przez nich treści,
- zwalczanie mowy nienawiści oraz podburzania do przemocy i terroryzmu m. in. poprzez proponowanie wytycznych na temat sposobów łagodzenia konfliktów,
- promowanie programów edukacji medialnej i cyfrowej uwzględniających równość płci,
- dokładne zbadanie stanu koncentracji, jawności własności i regulacji mediów, a także rozważenie potrzeby zmiany standardów europejskich w tym względzie w erze cyfrowej,
- promowanie niezależności mediów w Europie w oparciu o  efektywną samoregulację.

Źródło: EPRA, 14.11, Three new resolutions adopted at CoE ministerial conference

Strategia w sprawie równości płci


Komitet Ministrów Rady Europy przyjął 6 listopada br. Strategię na lata 2014-2017 w sprawie równości płci. Dokument odnosi się m. in. do wizerunku i uczestnictwa kobiet w mediach. Rada Europy deklaruje, że określi praktyczne środki mające na celu promowanie wolnego od stereotypów, pozytywnego wizerunku kobiet i mężczyzn w mediach, a także likwidację przedstawiania kobiet jako osób gorszych i podległych oraz stereotypów związanych z postrzeganiem mężczyzn oraz osiągnięcie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w mediach, zwłaszcza w zarządach, radach programowych i organach regulacyjnych.

Źródło: EPRA, 18.11, CoE gender equality strategy refers to the image and participation of women in media
 

Flaga


Dania 


Koncesje na telewizję środowiskową
Duński organ regulacyjny ogłosił konkurs na 38 koncesji na niekomercyjną telewizję lokalną w 8 obszarach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Zgodnie z nową ustawą medialną, taką koncesję może obecnie otrzymać tylko zarejestrowane stowarzyszenie. Szczegółowe wymagania wobec wnioskodawców stanowią m. in., że:
- stowarzyszenie powinno mieć siedzibę w obszarze nadawania,
- głównym jego zadaniem powinna być niekomercyjna działalność telewizyjna,
- większość członków zarządu powinna mieszkać w rejonie objętym koncesją,
- stacja powinna rozpocząć nadawanie w okresie między 1 marca a 1 czerwca 2014 r.,
- stacja powinna nadawać minimum 10 godzin tygodniowo, z czego dwie godziny muszą stanowić oryginalne audycje premierowe,
- produkcja powinna odbywać się na terenie objętym koncesją i być wykonywana przez upoważniony podmiot lub osoby mieszkające na tym terenie,
- programy powinny być adresowane do mieszkańców obszaru,
- 80% programu powinno opisywać lub angażować mieszkańców okolicy i sąsiednich obszarów,
- stowarzyszenie powinno utrzymywać stronę internetową z informacjami na temat ramówki.
W tym roku duński rząd przeznaczył na działalność niekomercyjnych lokalnych stacji telewizyjnych 3,9 mln euro z telewizyjnej opłaty abonamentowej.Termin składania wniosków koncesyjnych upływa 8 stycznia 2014 roku.

Źródło: CFME, 38 new concessions for community television in Denmark

Flaga


Francja 


Kampania na rzecz ochrony dzieci
Od 20 listopada br. ruszyła we Francji kampania telewizyjna na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami. Kampanię tę co roku organizuje organ regulacyjny ds. audiowizualnych (CSA). Jest on też producentem klipów, które w okresie trwania kampanii  i nadają nadawcy telewizyjni dostawcy VoD. Pierwszy tegoroczny film, przedstawiający dziecko uwięzione w pułapce ekranu telewizyjnego, adresowany jest do rodziców, drugi - wykorzystujący znaną dzieciom bajkową postać - bezpośrednio do małoletnich. Kampania, która potrwa do końca grudnia, ostrzega odbiorców przed szkodliwym wpływem obrazów telewizyjnych na dzieci. CSA zachęca również do odwiedzania stworzonej przez siebie strony internetowej jeunepublic.csa.fr. Więcej informacji na temat ww. serwisu internetowego CSA, prowadzonej przez ten organ kampanii telewizyjnej oraz linki do filmików można znaleźć w „Drogowskazie Medialnym”.

Źródło: CSA, 15.11, Diffusion des campagnes sur la protection du jeune public

Nowa ustawa
W dniu 31 października br. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową ustawę dotyczącą przede wszystkim niezależności publicznego sektora mediów audiowizualnych. Ustawa przywraca kompetencje organu regulacyjnego (CSA) do powoływania władz nadawców publicznych. Jednocześnie została zmniejszona liczba członków CSA (z dziewięciu do siedmiu), a prezydent państwa będzie mianował jedynie jej przewodniczącego (ostatnio wyznaczał trzech członków). Istotną zmianą, jaką niesie ustawa dla nadawców publicznych, jest przywrócenie zniesionej za czasów Prezydenta Sarkozy’ego możliwości nadawania przez publiczną France Télévisions  reklam między godz. 6.00 a 20.00. Nowe zapisy obligują ponadto organ regulacyjny do przedstawiania corocznie raportu w sprawie koncentracji i pluralizmu w sektorze mediów komercyjnych.

Źródła: EPRA, 19.11, New legislation on the independence of the public audiovisual sector adopted in France; Advanced Television, 01.11,  CSA wins independence from government

Flaga


Hiszpania 


Likwidacja publicznego nadawcy
Wobec problemów finansowych regionalnego nadawcy publicznego, rząd Walencji, regionu we wschodniej części Hiszpanii, podjął decyzję o zamknięciu regionalnej stacji radiowo-telewizyjnej RTVV (Radio Television Valenciana). W ramach działań naprawczych RTVV próbowała wcześniej zwolnić 1000 ze swoich 1700 pracowników, aby utrzymać funkcjonowanie, ale sąd orzekł, że plan taki nie jest zgodny z prawem, co ostatecznie skłoniło rząd regionalny do ogłoszenia zamknięcia stacji. W uzasadnieniu decyzji rząd stwierdził, że przejęte przez niego skumulowane zadłużenie nadawcy przekracza 1 mld euro, co dowodzi niemożności dalszego funkcjonowania stacji. Sytuacja może się powtórzyć w przypadku kolejnych stacji regionalnych, jeśli sąd zakwestionuje zastosowane przez nie zwolnienia pracowników.

Źródło: Advanced Television, 06.11, Spain shuts down regional pubcaster RTVV

Odebranie koncesji
Rząd hiszpański zapowiedział odebranie koncesji dziewięciu nadawcom naziemnej telewizji cyfrowej. Kolejnych osiem kanałów jest również w niebezpieczeństwie. Nadawcy są ofiarami nowego podziału tzw. dywidendy cyfrowej, czyli częstotliwości uwolnionych w wyniku przejścia telewizji na nadawanie cyfrowe. Wbrew wcześniejszym ustaleniom rząd podjął decyzję o przekazaniu spektrum operatorom telefonii komórkowej, po tym jak Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z prawem koncesje na naziemną telewizję cyfrową przyznane w 2010 roku. Nadawcy, których dotknie decyzja, będą musieli zrezygnować z dystrybucji naziemnej, ale będą mogli kontynuować nadawanie na innych platformach, w tym w DTH, w sieciach kablowych i IPTV.

Źródło: Broadband TV News, 14.11, Spanish DTT conflict escalates

Flaga


Irlandia 


Archiwizacja dziedzictwa audiowizualnego

Irlandzki organ regulacyjny (BAI) ogłosił 4 listopada br. pierwszych siedem podmiotów, które otrzymają środki w ramach nowego Systemu Finansowania Archiwizacji Materiałów Programowych. System powstał w maju zeszłego roku w celu wsparcia archiwizowania treści istotnych dla dziedzictwa audiowizualnego kraju. Środki, którymi dysponuje System pochodzą z części Funduszu Nadawczego, zasilanego z opłat abonamentowych. W tym roku BAI przyznała wybranym podmiotom 1,5 mln euro. O finansowanie w ramach Systemu mogą ubiegać się nadawcy, ogłoszeniodawcy i instytucje zdolne do archiwizowania treści uznanych za cenne dla państwa. W pierwszej kolejności archiwizowane są materiały w złym stanie technicznym lub nagrane na przestarzałych nośnikach.

Źródło: BAI, 4.11, BAI Awards €1.5m in Funding under New Archiving Scheme


Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy


Kampania na rzecz radia cyfrowego
„Cyfrowe radio. Chcę je mieć po prostu”. Pod takim hasłem ruszyła z początkiem listopada regionalna kampania radia cyfrowego w regionie Ren-Men. W miastach tej aglomeracji, takich jak Frankfurt, Mainz czy Wiesbaden pojawiły się duże tablice LED oraz ekrany informacyjne, które mają zwrócić uwagę na cyfrowe radio. Kampania opiera się na udanej akcji „Neue Berliner Luft”, która odbyła się w Berlinie w lipcu i wrześniu br. W regionie Ren-Men dostępnych jest ponad 30 cyfrowych kanałów radiowych. Planowane są kolejne, podobne kampanie w innych landach.

Źródło: Digitalradio.de, 04.11, Digitalradio-Kampagne in Rhein-Main gestartet

Flaga


Szwecja


Lista ważnych wydarzeń

Szwedzki organ regulacyjny (SBA) przedstawił rządowi listę wydarzeń uznanych za mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa w kontekście zalecanego przez dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych udostępniania takich wydarzeń szerokim kręgom społeczeństwa. W lutym br. rząd zwrócił się do SBA o dokonanie analizy i przedstawienie wniosków na temat sposobu sporządzania takiej listy. Wniosek rządu obejmował również między innymi pytanie, jak określić „zasadniczą część odbiorców”, a jak „telewizję ogólnodostępną” w odniesieniu do artykułu 14 wspomnianej dyrektywy.
Zgodnie z propozycją SBA, istotna część społeczeństwa nie jest pozbawiona możliwości oglądania ważnych wydarzeń, jeśli co najmniej 80 jej procent może je oglądać w ogólnodostępnej telewizji. Koszt podstawowego abonamentu telewizyjnego można uznać za tożsamy z telewizją ogólnodostępną, gdyż jest to przeważająca w Szwecji metoda finansowania mediów. Wydarzenia, które SBA uznała za istotne, to na przykład Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i bankiet towarzyszący przyznaniu nagrody Nobla.

Źródło: EPRA, 25.11, Major Events: Report submitted to the Swedish government

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania


Co będzie z cyfrowym radiem?
W połowie grudnia minister ds. kultury, komunikacji i branży twórczej ma przedstawić plany brytyjskiego rządu w sprawie radia cyfrowego. W związku z tym grupa 80 nadawców komercyjnych skierowała do władz wniosek o odstąpienie od planów wyłączenia częstotliwości analogowych, argumentując, że taka decyzja zrujnuje stacje lokalne i narazi odbiorców na znaczne wydatki. Podczas spotkania z parlamentarzystami, które miało miejsce w ostatnim tygodniu listopada, minister zapowiedział, że rząd nie podejmie decyzji o przejściu radia na nadawanie wyłącznie cyfrowe, dopóki odbiorcy nie będą na to gotowi. Jak ocenia dyrektor Digital Radio UK, organu odpowiedzialnego za wprowadzanie radia cyfrowego w Wielkiej Brytanii, moment wyłączenia sygnału analogowego dla radia może nastąpić za wiele lat. Pierwotnie planowano, że będzie to 2015 rok, ale w przypadku radia operacja ta będzie bardziej rozciągnięta w czasie niż w przypadku telewizji.

Źródło: The Guardian, 11.11, Abandon digital radio switchover plans
 
Czy regulacja nadąża za rozwojem mediów?
Podczas seminarium poświęconego omówieniu strategii regulacyjnej w odniesieniu do mediów przedstawiciel komercyjnego nadawcy BSkyB zarzucił brytyjskiemu rządowi niewykorzystanie szansy szerszego spojrzenia na przyszłość sektora nadawczego w tym kraju, twierdząc, że zaprezentowana właśnie strategia w sprawie mediów koncentruje się na starych argumentach dotyczących i tak już przeciążonego regulacjami rynku, pomijając dynamikę, jaka nastąpiła na nim w ciągu ostatnich pięciu lat. Zdaniem mówcy, sektor telewizji komercyjnej w Wielkiej Brytanii rozwija się znacznie szybciej niż media publiczne, które wciąż znajdują się pod parasolem ochronnym państwa.

Źródło: Advanced Television, 30.10, BSkyB – UK media Policy living in the past
 
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska
Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie