"Przegląd międzynarodowy": nr 10/2012

02.10.2012
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym m. in. o raporcie Komisji Europejskiej na temat promowania utworów europejskich w usługach telewizyjnych i VOD w różnych krajach, o trudnej sytuacji portugalskiej telewizji publicznej oraz o tym, jak w różnych krajach rozwiązywana jest kwestia głośności nadawanych audycji.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Komisja Europejska

 

Pierwsze sprawozdanie w sprawie promowania utworów europejskich w usługach telewizyjnych i usługach na żądanie

Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie w sprawie stosowania przepisów Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczących promocji utworów europejskich przez dostawców usług na żądanie oraz promocji utworów europejskich oraz niezależnych produkcji w usługach telewizyjnych w UE w latach 2009-2010. Komisja zwróciła uwagę, że spóźniona transpozycja dyrektywy w państwach członkowskich i bardzo nierówny rozwój rynków usług na żądanie a także różna forma implementacji przepisów utrudniają ewentualną analizę czy porównania. W związku z powyższym, Komisja planuje rozpocząć wspólną debatę z państwami członkowskimi na temat sposobów wdrażania wspomnianych przepisów (art. 13).

Z kolei, w przypadku promocji utworów europejskich w usługach telewizyjnych, Komisja uznała, że ogólne wyniki w danym okresie uległy poprawie. Średnia wartość dla utworów europejskich osiągnięta w roku 2010 wynosiła 64,3 %, ale znacząca większość utworów europejskich składa się z utworów krajowych. W przypadku wymogu dotyczącego nadawania produkcji niezależnej, pomimo uzyskania średniej znacznie przekraczającej wymagany poziom (33,8 %) można zaobserwować tendencję spadkową w odniesieniu do poziomu z 2007 r. zarówno dla utworów niezależnych, jak i nowych utworów niezależnych.

Źródło: Europe’s Information Society newsroom, 24.09.2012, Promotion and distribution of EU works and Independent Production

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Raport na temat głośności w telewizji

CSA (francuski organ regulacyjny) upublicznił swoje pierwsze sprawozdanie dla Parlamentu na temat poziomu głośności w telewizji. Raport ten wynika z ustawowego obowiązku (art. 177 ustawy nr 2010-788), zgodnie z którym nadawcy muszą zachować równy poziom głośności nadawanych audycji i reklam a CSA co roku sprawozdaje francuskiemu Parlamentowi, w jaki sposób wywiązują się oni z tego obowiązku. Krokiem poprzedzającym było wydanie przez CSA w ubiegłym roku Stanowiska (Délibération) ws. specyfikacji technicznej oraz harmonogramu, obowiązującego w tym zakresie nadawców i producentów. Raport przedstawia prace podejmowane przez CSA w zakresie głośności od 1992 r., mówi też o Zaleceniach Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) na szczeblu europejskim i międzynarodowym, a także pokrótce przybliża dorobek kilku krajów w zakresie głośności w telewizji, w tym Polski, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Singapuru.

Źródło: CSA, Rapport-au-Parlement-sur-l-intensite-sonore-a-la-television, 01.10.2012

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

 

Uruchomienie drugiego ekranu

Holenderski prywatny nadawca SBS uruchomił aplikację drugiego ekranu dla iPada o nazwie SBS6+, który ma towarzyszyć większości jego programów w czasie największej oglądalności. Drugi ekran jest na razie dostępny  tylko w Apple iPhone i iPad, ale wersje dla Androida oraz dla przeglądarek internetowych zostaną wydane w najbliższych tygodniach. Aplikacja oferuje informacje redakcyjne na temat większości programów, pozwala widzom uczestniczyć w quizach i grach, a także oferuje dodatkowe materiały wideo towarzyszące popularnym audycjom rozrywkowym. Przed końcem roku SBS Broadcasting uruchomi drugi ekran również dla swoich dwóch pozostałych kanałów, Veronica i Net5.

Źródło: Broadband TV News, 11.09, SBS launches second screen

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

 

Publiczny nadawca przed sądem

Największy niemieckioperator kablowy Kabel Deutschland pozwał regionalnego nadawcę publicznego Bayerischer Rundfunk do sądu w sprawie opłat za udostępnianie programów. Posunięcie to wpisuje się w rosnący spór między operatorami a nadawcami publicznymi, którzy odmawiają uiszczania opłaty za dystrybucję ich programów w sieci. W czerwcu ubiegłego roku, ARD, ZDF i Arte anulowały swoje umowy w sprawie udostępniania programu z trzema największymi operatorami kablowymi: Kabel Deutschland, Kabel BW oraz Unitymedia. Do tej pory nadawcy publiczni płacili operatorom do 60 mln euro rocznie, ale w celu ograniczenia kosztów wycofali się z tych płatności, twierdząc, że ich kanały mają i tak status „must carry”. Rozprawa odbędzie się 25 października przed sądem rejonowym w Monachium.

Źródło: Broadband TV News, 31.08, Kabel Deutschland takes BR to court

 

Niemcy gotowe na DVB-T2

Jak informuje portal German TV Platform, w ciągu najbliższychsześciu miesięcy spodziewana jest decyzja w sprawie wprowadzenia DVB-T2 w Niemczech. Technologia ta jest już teraz gotowa do komercyjnego uruchomienia, po zakończeniu prób technicznych w północnych Niemczech. Według badań przeprowadzonych w maju przez firmę GfK, do połowy 2012 roku w Niemczech sprzedano ponad 11 mln odbiorników hybrydowych, z czego ok. 2,8 mln stanowiły urządzenia przystosowane do HbbTV. 76% klientów, którzy kupują odbiorniki connected TV faktycznie korzysta z funkcji, jakie umożliwiają te urządzenia.

Źródło: Broadband TV News, 4.09, Germany to decide on DVB-T2

 

Niemcy i Austria wdrażają zalecenie EBU w sprawie głośności

Nadawcy w Niemczech i Austrii przyjęli wytyczne Zalecenia EBU w sprawie głośności, zwanego w skrócie R 128. Od tej chwili, telewidzowie w tych krajach powinni odczuć mniej drastyczne skoki głośności podczas przełączania się między stacjami lub między audycjami, zapowiedziami programowymi a reklamami. Standard R 128 staje się popularny w całej Europie. Zakończone lub zaawansowane jest już jego wdrażanie we Francji, Szwajcarii, Belgii oraz w norweskim radio. Zapisy R 128 w Niemczech stosuje się do publicznych i prywatnych nadawców telewizyjnych, zarówno free-to-air jak i płatnych, przy czym ważnym elementem jest współpraca agencji reklamowych i marketingowych. Wymóg normalizacji dźwięku, zgodnie z zaleceniem EBU, stosuje się do wszystkich treści, w tym reklam i zapowiedzi. Zalecenie R 128 zostało opracowane przez PLOUD, grupę projektową Komitetu Technicznego EBU pod przewodnictwem Floriana Camerera z ORF, austriackiego nadawcy publicznego.

Źródło: EBU, 3.09, The EBU Loudness revolution comes to Germany and Austria

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Portugalia

 

Apel EBU o rezygnację z planów prywatyzacji telewizji publicznej

Jak podano w poprzednim Przeglądzie Międzynarodowym, portugalski rząd ogłosił, że jednym z możliwych sposobów zmniejszenia kosztów funkcjonowania nadawcy publicznego (RTP) może być tymczasowe powierzenie w prywatne ręce zarządzania tym przedsiębiorstwem. W liście otwartym, skierowanym do portugalskiego premiera, Europejska Unia Nadawców (EBU) krytykuje proponowaną prywatyzację jako bezprecedensowy krok, który może doprowadzić do unicestwienia mediów publicznych w Portugalii. „Członkowie EBU, wśród nich RTP, wyznają wspólne wartości: pracują dla obywateli, a nie akcjonariuszy oraz dla demokracji, a nie dla zysku. To odróżnia nas od mediów komercyjnych”, powiedział przewodniczący EBU, Jean-Paul Philippot. Stwierdził on ponadto: „prywatyzacja RTP może mieć znaczący wpływ na zrozumienie kultury portugalskiej przez przyszłe pokolenia,”. Decyzja o prywatyzacji RTP nie rozwiąże aktualnego kryzysu finansowego Portugalii, jest ona jednym z tych krajów UE, które przeznaczają najmniejsze środki na działalność publicznego nadawcy. Ponadto, obecny zarząd RTP przedłożył już, na wniosek rządu, radykalny plan zmniejszenia rocznego budżetu do wysokości 180 milionów Euro (redukcja o  55 mln Euro).  EBU zaoferowała portugalskiemu rządowi możliwość skorzystania z jej wiedzy i doświadczenia, aby umożliwić zachowanie RTP jako prawdziwego nadawcy publicznego.

Źródło: EBU, 5.09, EBU urges Portuguese PM to shelve „reckless” plans for RTP

 

Wciąż niepewny los RTP

Dwie portugalskie stacje komercyjne SIC i TVI złożyły do rządu wspólny wniosek w sprawie prywatyzacji drugiego kanału publicznego nadawcy RTP2. Jednocześnie zaproponowały likwidację reklam w pierwszym kanale RTP1 i uruchomienie dwóch naziemnych kanałów cyfrowych (każda z nich po jednym), które byłyby dostępne za darmo na platformie naziemnej telewizji cyfrowej. SIC i TVI nie zamierzają nadawać reklam, zgodnie z przepisami dotyczącymi publicznej radiofonii i telewizji, chcą natomiast otrzymywać rocznie 140-150 mln Euro od państwa ze środków abonamentowych. SIC i TVI ponadto zaproponowały trójstronną współpracę z RTP w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych. Propozycje teodbiegają od wcześniej przyjętych przez rząd.

Źródło: Broadband TV News, 5.09, Major TV shake up looms in Portugal.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Pierwsze koncesje na telewizję lokalną

W dniu 12września 2012 r. brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, przyznał pierwsze koncesje na uruchomienie lokalnych usług telewizyjnych w Brighton i Grimsby. Stało się to możliwe po wejściu w życie nowych przepisów, które upoważniają Ofcom do wydawania takich koncesji.
Lokalna telewizja była wcześniej koncesjonowana w ograniczonym zakresie przez Niezależną Komisję Telewizyjną w postaci koncesji na określone usługi telewizyjne (restricted television service licence- RTSL). W 2006 r. Ofcom zaproponował przedłużenie wszystkich istniejących usług tego typu do daty przejścia na nadawanie cyfrowe w każdym regionie. Nowe koncesje zostały udzielone programom Latest TV i  Lincolnshire Living, na okres 12 lat. Będą one nadawane w lokalnym multipleksie wykorzystującym widmo przeznaczone specjalnie dla lokalnych nadawców telewizyjnych w naziemnej telewizji cyfrowej.

Źródło: Epra, 13.09, Ofcom awards first local TV licences

 

Raport na temat udostępniania programów

Pod koniec września Ofcom opublikował raport na temat wykonania przez nadawców w pierwszej połowie roku obowiązków stosowania udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją słuchu zawartych w Kodeksie Dostępu. Raport wykazuje, że jak dotąd większość nadawców nawet przekracza obowiązujące kwoty.

Źródło:Ofcom, Television Access Services: Report for the first six months of  2012, 26.09.2012

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Włochy

 

Jak ustawić kolejność programów?

Włoska Rada Państwa zlikwidowała system kolejności kanałów stosowany dotąd przez nadawców naziemnych. Pozew w tej sprawie został wniesiony przez grupę konsumencką Adiconsum, która zwróciła uwagę na nieprawidłowości administracyjne, apelując, by kolejność kanałów odpowiadała upodobaniom odbiorców telewizyjnych. Organ regulacyjny AGCOM wydał w tej sprawie zbiór przepisów przejściowych i obiecał w ciągu 180 dni nowy projekt, który zostanie poprzedzony konsultacjami społecznymi.

Źródło: Broadband TV News, 4.09, Council of State rejects Italian DTT numbering.

 

 

Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska, Ewa Murawska-Najmiec i Albert Woźniak

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie