"Przegląd międzynarodowy": nr 1/2012

03.01.2012
W najnowszym Przeglądzie m.in. o: regulacji telewizji hybrydowej we Francji, nowym pomyśle na finansowanie nadawcy publicznego w Finlandii oraz o przymiarkach do regulowania Internetu w Nowej Zelandii.

 

Flaga

Unia Europejska

 

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa w Internecie

Przedsiębiorstwa z branży zaawansowanych technologii i mediów utworzyły nową koalicję na rzecz zagwarantowania dzieciom wyższego poziomu bezpieczeństwa w Internecie. W skład koalicji, nad którą patronat objęła Komisja Europejska, wchodzą m.in. producenci telefonów, producenci systemów operacyjnych, dostawcy usług internetowych, nadawcy, serwisy społecznościowe i operatorzy telefonii komórkowej. Koalicja chce doprowadzić do tego, by zgłaszanie szkodliwych treści było łatwiejsze, ustawienia prywatności były lepiej dostosowane do wieku użytkownika, a  zakres kontroli rodzicielskiej - zwiększony.


Przedsiębiorstwa, które znalazły się wśród założycieli koalicji przyjęły oświadczenie, w którym zobowiązały się do podjęcia działań w pięciu obszarach:

•    Proste i skuteczne narzędzia sprawozdawcze: widoczne i proste w użyciu, zainstalowane na wszystkich urządzeniach, powiadamiające o treściach i kontaktach mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.
•    Ustawienia prywatności dostosowane do wieku: ustawienia, które uwzględniałyby potrzeby poszczególnych grup wiekowych.
•    Upowszechnienie systemu klasyfikacji treści: opracowanie uniwersalnego podejścia do systemu klasyfikacji wiekowej, które byłoby stosowane we wszystkich sektorach i dostarczałoby rodzicom wiarygodnych informacji na temat kategorii wiekowych.
•    Większa dostępność i powszechniejsze stosowanie narzędzi kontroli rodzicielskiej.
•    Skuteczne usuwanie materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci: aby poprawić współpracę z organami ścigania i operatorami numerów alarmowych oraz podjąć aktywne działania w celu usunięcia z Internetu materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie.


Udział w tym przedsięwzięciu jest dobrowolny. Komisja ma nadzieję, że rozwiązania opracowane przez założycieli koalicji będą przyjmowane przez kolejne przedsiębiorstwa. Koalicja jest otwarta na nowych członków.

Źródło: European Commission, Press Releases, Digital Agenda: Coalition of top tech & media companies to make internet better place for our kids, IP/11/1485


Pierwsze spotkanie europejskiego forum na temat przyszłości mediów

Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powołała forum na temat przyszłości mediów, którego celem jest debata nad poprawą polityki dla europejskiego rynku medialnego. W skład forum wchodzą przedstawiciele wydawców, nadawców, reklamodawców, firm telekomunikacyjnych, producentów sprzętu, usług on-line i administracji publicznej. Pierwsze spotkanie grupy poświęcone było wpływowi rewolucji cyfrowej na europejski rynek mediów oraz wsparciu dla sektora pluralistycznych mediów i dla jakości dziennikarstwa. Debata skupiła się na następujących zagadnieniach:

•    Jakie są główne trendy w branży medialnej w Europie i na świecie?
•    Jaki jest wpływ tych trendów na modele biznesowe, konkurencję, pluralizm i tworzenie treści medialnych w Europie?
•    Jakie są główne możliwości i bariery w tworzeniu rynku treści mediów cyfrowych w Europie? Co należy zrobić, aby je osiągnąć lub je przezwyciężyć?
•    W jaki sposób europejski rynek mediów może najlepiej skorzystać z rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku globalnym?
•    Jakie są warunki trwałych modeli biznesowych, które mogą zapewnić wysoką jakość dziennikarstwa?

Źródło: European Commission, Press Releases, Digital Agenda: First meeting of EU Media Futures Forum, IP/11/1506
 

Flaga

AustraliaPowstaje organizacja rynkowa telewizji hybrydowej

W Melbourne powstało Stowarzyszenie Rynku Telewizji Hybrydowej (Connected TV Marketing Association (CTVMA), które ma na celu informowanie i edukowanie firm reklamowych, mediów i branży rozrywkowej na temat możliwości handlowych, jakie stwarzają platformy connected TV. Stowarzyszenie chce upewnić się, że uczestnicy potrafią skorzystać z rynku, który jego zdaniem w 2014 roku będzie stanowić do 90% światowego rynku TV, docierając do 123 milionów widzów. Ogłaszając rozpoczęcie kampanii, założyciel i prezes Connected TV Marketing Association na Azję i Pacyfik, James Grant Hay powiedział: "CTVMA powstaje dziś, by rozwiązać te problemy, z którymi borykają się nie tylko reklamodawcy, nadawcy i właściciele praw autorskich, ale i sami producenci telewizorów, jako że platformy TV prawdopodobnie będą konkurować z nadawcami kupując programy od właścicieli praw autorskich i niezależnie zamieszczać reklamy". W ramach realizacji swoich planów na przyszłość, CTVMA rozpoczęło otwarte konsultacje branżowe, zapraszając wiodące firmy z sektora reklamy, mediów i branży rozrywkowej do udziału w formułowaniu wstępnych warunków odniesienia.

Źródło: Connected World, Connected TV industry launches marketing association, 1.12.2011

 

Flaga

Białoruś


Kłopoty z cyfryzacją

Koszt urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej staje na przeszkodzie przy przechodzeniu na nadawanie cyfrowe na Białorusi. W ciągu 11 miesięcy zeszłego roku sprzedano tu jedynie 20 tys. set-top boxów, których cena kształtuje się od 39 do 52 Euro. Sprzedaż odbiorników telewizyjnych bez funkcji odbioru cyfrowego będzie zakazana w tym kraju od 2013 roku a wyłączenie nadajników analogowych zaplanowane jest na rok 2015. W tej chwili działa jeden multipleks, na którym znalazło się osiem kanałów, docierając do 94,45% populacji.

Źródło: Broadband TV News, Belarus voices DTT concerns, 8.12.2011

 

Flaga

Finlandia


Koniec abonamentu w 2013 roku

Fiński parlament zaakceptował pomysł finansowania nadawcy publicznego YLE za pomocą powszechnego podatku medialnego.
Nowy podatek naliczany będzie w zależności od dochodu i wynosić będzie od 50 do 140 Euro od osoby. Osoby nie osiągające dochodu będą zwolnione z opłat. Zmiana ta działa na korzyść osób niezamożnych i samotnych. Do tej pory, każde gospodarstwo domowe, gdzie istniała możliwość oglądania telewizji (niezależnie od odbiornika), musiało płacić rocznie jednakową sumę, bez względu na liczbę zamieszkałych w nim osób. W 2011 roku było to 244,90 Euro, a w tym roku abonament wzrasta do 252,25 Euro.
Dyrektor generalny YLE powiedział, że przyjęcie nowego modelu finansowania jest jego zdaniem wyrazem uznania nadawcy publicznego za ważną instytucję kulturalną i forum debaty publicznej. Wyraził nadzieję, że zwiększone środki finansowe przyczynią się do utrzymania niezależności YLE, która ma świadomość odpowiedzialności wobec wszystkich odbiorców.  

Źródło: Media Network Weblog, Finnish political parties approve ‘YLE tax’ from 2013, 16.12.2011

 

Flaga

Francja


Telewizja hybrydowa: stanowisko CSA oraz upublicznienie raportu eksperckiego

Rząd francuski upublicznił zamówiony przez siebie raport ws. telewizji hybrydowej. Opracowało go pięciu ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Komunikacji oraz Ministra Przemysłu, Energii i Gospodarki Cyfrowej, którzy odbyli ponad 60 spotkań z przedstawicielami zainteresowanych stron. Raport ten zawiera opis sytuacji, artykułuje główne wyzwania (miejsce telewizji hybrydowej w łańcuchu wartości w dziedzinie audiowizualnej oraz wyzwania dla podejścia regulacyjnego) oraz podaje trzy rozpisane na działania propozycje. Są to: 1) dostosowanie regulacji treści do otwartego środowiska internetowego; 2) większe otwarcie rynku audiowizualnego oraz 3) wzmocnione wsparcie instytucjonalne na rzecz tworzenia nowych treści.

Oficjalną reakcję na rozwój telewizji hybrydowej przedstawiła również CSA - organ  regulacyjny ds. audiowizualnych, która wydała w tej sprawie komunikat prasowy. Podkreślając, że na tym etapie trudno jest przewidzieć pełny potencjał tego zjawiska, Przewodniczący CSA zwraca uwagę, że może ono stanowić zagrożenie dla równowagi ekonomicznej nadawców, dla finansowania krajowej produkcji audiowizualnej i kinematograficznej oraz dla wolności wyboru telewidzów. Oficjalna reakcja CSA na rozwój telewizji hybrydowej polega na sformułowaniu 4 zasad, czyli opowiedzeniu się za: 1) odmową rewizji obszarów podlegających regulacji (ochrona małoletnich, godność ludzka, ochrona konsumenta, pluralizm); 2) rozluźnieniem niektórych reguł ciążących na nadawcach (np. kolejności i okresów, na jakie zawierane są prawa w zakresie nadań utworów, progów koncentracji, czy obrotu utworów audiowizualnych) jednakże bez uszczerbku dla praw twórców; 3) obowiązkiem udziału w finansowaniu produkcji krajowej przez przedsiębiorców czerpiących korzyści z eksploatacji utworów audiowizualnych; 4) opracowaniem wraz z przedstawicielami rynku zasad współregulacji profesjonalnych treści audiowizualnych  w Internecie. Ponadto, CSA zapowiedziała powołanie w styczniu 2012 r. zespołu monitorującego korzystanie z telewizji hybrydowej, w którym udział wezmą przedstawiciele organów publicznych, rynku i organizacji konsumenckich.


Informacje z Francji na temat telewizji hybrydowej znalazły się również w Przeglądzie Międzynarodowym nr  6/2011 oraz 7/2011.

Źródła: http://www.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/rapporttvconnectee.pdf (dostęp 19.12.2011 r.)http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Le-CSA-definit-quatre-principes-pour-la-television-connectee (dostęp 13.12.2011 r.), http://www.broadbandtvnews.com/2011/12/12/french-government-publishes-report-on-connected-tv/  oraz http://www.broadbandtvnews.com/2011/12/06/csa-calls-for-connected-tv-regulation/ (dostęp 21.12.2011 r.)

 

Zaproszenie do składania ofert na naziemne radio cyfrowe w paśmie L

Pod koniec grudnia CSA upubliczniła na swojej stronie internetowej podsumowanie konsultacji publicznych dot. naziemnego radia cyfrowego (ogłoszono je w marcu 2011 r. – patrz Przegląd Międzynarodowy nr 3-4/2011). W ślad za tym  pojawiło się również ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji na usługi naziemnego radia cyfrowego (ewentualnie wraz z usługami dodatkowymi) lub na usługi inne niż telewizyjne i radiowe (z wykluczeniem VoD). Na usługi te przeznaczono pasmo L, a zasięg ma obejmować terytorium całego kraju (metropolia). W zależności od wykorzystanych częstotliwości przewidziano od 2 do 60 usług tego typu. Obowiązujące standardy to: w przypadku nadawania wyłącznie drogą rozsiewczą naziemną - standard T-DMB, a w przypadku nadawania hybrydowego - satelitarnego i naziemnego – standard SDR lub DVB SH (dla pasma L) oraz DVB SH (dla pasma S). Jeśli chodzi o ofertę progamową, zaznaczono tylko, że ma być zróżnicowana i wpisywać się w nurt informacji politycznej i informacji ogólnej. CSA postawiła za to kandydatom warunki dotyczące pokrycia ludnościowego, tzn. w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia wniosku koncesyjnego, dany koncesjonariusz ma się zobowiązać, że po 3 latach działalności obejmie on zasięgiem co najmniej 20% populacji obejmującej co najmniej 3 obwody administracyjne, po 5 latach – co najmniej 40 % populacji w co najmniej 11 obwodach administracyjnych, a po 7 latach – co najmiej 60% populacji, z czego co najmiej 25% we wszystkich obwodach administracyjnych.
 
Źródła: http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Radio-numerique-le-Conseil-lance-un-appel-a-candidatures-dans-la-bande-L oraz http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Synthese-des-contributions-a-la-consultation-publique-prealable-au-lancement-d-un-appel-a-candidatures-pour-la-diffusion-de-radios-numeriques-en-bande-L (dostęp 29.12.2011 r.)

 

Flaga

Holandia

 

Dalsze cięcia budżetu nadawców publicznych  

Rządząca partia konserwatywna zamierza zmniejszyć budżet nadawców publicznych o kolejne 200 mln Euro poczynając od 2015 roku. Dotychczasowe cięcia uznano za niewystarczające. W Holandii istnieją trzy publiczne kanały telewizyjne i sześć stacji radiowych. Cięcia  zaplanowane są na szeroką skalę. Na przykład Radio Netherlands Worldwide poczynając od 2013 roku zmniejszy swój budżet z 46 mln Euro do 14 mln, co pociągnie za sobą konsekwencje w postaci zwolnienia około 2/3 pracowników.

Źródło: Media Network Weblog, VVD wants deeper budget cuts in public broadcasting, 18.12.2011


 

Flaga

Niemcy


Przeciwnicy palenia oskarżają telewizję publiczną

Telewizja publiczna ARD została zaatakowana przez niemieckie lobby antynikotynowe za nadanie wywiadu z byłym kanclerzem Helmutem Schmidtem, podczas którego palił on papierosy. 92-letni dziś polityk znany jest jako notoryczny palacz, a podczas nadanego w niedzielny wieczór wywiadu odniósł się do nałogu, mówiąc, że swą sprawność umysłową zawdzięcza dużej ilości wypalanych papierosów.
Organizacja zrzeszająca przeciwników palenia złożyła oficjalną skargę, oskarżając stację i jej kierownictwo o złamanie prawa, które zakazuje palenia w miejscu pracy. Argumentowano, że paląc w studio telewizyjnym, kanclerz Schmidt naraził osoby znajdujące się w tym samym pomieszczeniu na utratę zdrowia.
Nadawca oświadczył, że w pełni popiera przepisy antynikotynowe, zaś wywiad z byłym kanclerzem był jednorazowym wyjątkiem.


Źródło: The Hollywood Reporter, On-Air Smoking by Ex-German Chancellor Helmut Schmidt Leads to Complaints, 6.12.2011,


Nadawcy telewizyjni harmonizują poziom dźwięku

Niemieccy nadawcy telewizyjni, tak publiczni jak i komercyjni, jednogłośnie wyrazili zgodę na zastosowanie Zalecenia 128 Europejskiej Unii Nadawców (EBU), czyniąc pierwszy krok w kierunku zharmonizowania poziomu dźwięku swoich produkcji telewizyjnych. Nadawcy, w tym należące do EBU ARD i ZDF, planują rozpoczęcie nadawania z nową zharmonizowaną głośnością już 31 sierpnia 2012 roku. Jest nadzieja, że widzowie nie będą już musieli gwałtownie szukać pilotów, by niwelować nagłe skoki głośności między audycjami, reklamą i zapowiedziami, a także rozbieżności pomiędzy poszczególnymi kanałami.

Źródło: Media Network Weblog, All German TV broadcasters to harmonize audio levels, 29.12.2011


 

Flaga

Nowa ZelandiaPróba regulacji Internetu

W Nowej Zelandii powstał pomysł stworzenia nowego organu regulacyjnego, któremu podlegałyby wiadomości i blogi dostępne za pośrednictwem Internetu. Idea pojawiła się w ślad za zeszłorocznym wyrokiem sądowym dla bloggera, który złamał zasady ochrony danych osobowych na swojej stronie. Nowozelandzka Komisja Prawa uznała, że treści dostępne w sieci powinny podlegać takiej samej regulacji, jak media tradycyjne. Nowy regulator mógłby dodatkowo przyznawać bloggerom przywileje dostępne dotąd dla mediów tradycyjnych, takie jak możliwość relacjonowania postępowań sądowych czy parlamentarnych.
Nowa Rada zostałaby połączona z obecnym Urzędem Standardów Nadawczych, który kontroluje nadawców oraz z Komisją Prasy, nadzorującą media drukowane, w jedną, niezależną od rządu i rynku organizację.

Źródło: Media Network Weblog, New media regulator proposed for New Zealand, 14.12.2011 

Flaga

WęgryWiec poparcia dla stacji radiowej

Kilka tysięcy osób protestowało w Budapeszcie przeciwko decyzji zamknięcia komercyjnej stacji radiowej znanej ze swojego krytycznego stanowiska wobec rządu. Klubradio nie uzyskało odnowienia koncesji w wyniku postępowania ogłoszonego przez Radę ds. mediów. Zwolennicy stacji uważają, że było to jedyne liberalne forum polityczne na węgierskich falach radiowych. Prawa do jego częstotliwości otrzymała nieznana wcześniej firma z kapitałem rejestrowym w wysokości zaledwie 4250 $.

Źródło: Media Network Weblog, Anger in Hungary over radio station closure, 23.12.2011


 

Flaga

Wielka Brytania


Raport o stanie rynku

Brytyjski organ regulacyjny, Ofcom, opublikował obszerny raport o stanie światowego rynku mediów i telekomunikacji. Można znaleźć w nim dane porównawcze dotyczące zarówno mediów tradycyjnych, ich finansowania czy funkcjonowania organów regulacyjnych jak też najnowszych tendencji w korzystaniu z nowych mediów czy zmian w strukturze odbiorców. Oprócz danych w postaci tabel, wykresów i wynikających z nich wniosków raport opatrzony został również słownikiem użytej terminologii i skrótów.

Źródło: Ofcom

Wytyczne w sprawie wulgaryzmów w radio

Ofcom opublikował szczegółowe wytyczne w sprawie wulgaryzmów w programach radiowych. Kwestia ta regulowana jest od dawna przepisami Kodeksu Nadawczego (Broadcasting Code), ale w wyniku przeprowadzanych regularnie badań oraz skarg nadsyłanych przez słuchaczy, dostrzeżono potrzebę doprecyzowania przepisów, zwłaszcza jeśli chodzi o teksty nadawanych piosenek, audycje na żywo oraz audycje komediowe. Głównym, ale nie jedynym powodem sformułowania wytycznych jest troska o dzieci i staranie, by jak najlepiej uchronić je przed szkodliwymi treściami. I tak, piosenki i teksty zawierające wulgaryzmy mogą być umieszczane w ramówce jedynie w czasie, gdy prawdopodobieństwo usłyszenia ich przez małoletnich jest niewielkie. W przypadku audycji na żywo nadawanej w czasie chronionym, redaktor prowadzący powinien przestrzec osoby zabierające głos przed używaniem wulgaryzmów i w każdym przypadku, gdy dojdzie do użycia nieodpowiednich słów, przeprosić słuchaczy, najlepiej jeszcze w trakcie trwania audycji.

Źródło: Ofcom


Znów kara za reklamę

Kolejny brytyjski nadawca otrzymał od Ofcom wysoką karę za emitowanie reklam naruszających zapisy Kodeksu Reklamy. Podobnie jak w zeszłym miesiącu, regulator uznał, że wielokrotnie zostały naruszone paragrafy 4.2 („Reklamy nie mogą w sposób poważny i daleko posunięty powodować naruszenia ogólnie przyjętych standardów moralnych, społecznych czy kulturalnych”) oraz 32.3 („Należy stosować odpowiednie ograniczenia w ramówce wobec reklam, które poprzez swoją treść mogą wyrządzić szkodę lub niepokój u dzieci albo być w inny sposób dla nich nieodpowiednie”). Tym razem winowajcą jest spółka Satellite Entertainment LTD i należące do niej kanały: Sport XXX Girls, Essex Babes oraz Northern Birds, gdzie pojawiły się, również w czasie chronionym,  spoty reklamujące czat dla dorosłych. W związku z tym, że naruszenia Kodeksu były poważne i powtarzały się, a dodatkowo nadawca nie dopełnił procedur związanych z przechowywaniem nagrań nadanych audycji, Ofcom podjął decyzję o ukaraniu go grzywną w wysokości 130 tys. £. Grzywna ta ma trafić do Skarbu Państwa.

Źródło: Ofcom


 

Flaga

WłochyCzy odbędzie się aukcja naziemnych częstotliwości cyfrowych?

Włoski rząd rozważa zmianę sposobu przydzielania koncesji telewizyjnych. Do tej pory odbywał się tzw. “konkurs piękności”, czyli częstotliwości były przydzielane według kryteriów takich, jak możliwości techniczne nadawcy czy atrakcyjność oferty programowej. Nie jest wykluczone, że tym razem przydział koncesji odbędzie się na zasadzie aukcji, co, jak ocenia nowy minister przemysłu, może przynieść państwu dochód rzędu 5 mld Euro o ile podmioty aplikujące o koncesje wyrażą zainteresowanie taką formą ich uzyskania.

Źródło: Media Network Weblog, Italy TV frequency auction “would not draw interest”, 15.12.2011

 

Informacje branżowe

                                                                   

EBU a telewizja hybrydowa

Ponad 20 członków Europejskiej Unii Nadawców podpisało porozumienie w sprawie upowszechnienia telewizji hybrydowej w całej Europie w 2012 roku. Nadawcy ci postanowili “wymieniać się doświadczeniami i wspierać się nawzajem, aby przeforsować szybkie, kompleksowe wdrożenie hybrydowych usług telewizyjnych przez członków EBU w 2012 roku". Sygnatariusze projektu Hybrid TV, zobowiązali się zarówno do “przyjęcia standardów, takich jak HbbTV, MHP i MHEG-5, jak też do dostarczania odbiorcom nowych, atrakcyjnych doświadczeń".


W projekcie biorą udział: ARMTV (Armenia); ORF (Austria); RTBF (Belgia); HRT (Chorwacja); CyBC (Cypr); Czech TV (Czechy); DR (Dania); YLE (Finlandia); France Télévisions (Francia); ARD and ZDF (Niemcy); MTV Magyar Radio (Węgry); RTE (Irlandia); RAI (Włochy); RTCG (Czarnogóra); NPO (Holandia); NRK (Norwegia); TVP (Polska); TVR (Rumunia); Rozhlas (Słowacja); RTVSLO (Słowenia); RTVE (Hiszpania); TRT (Turcja); NTU (Ukraina).

Źródła: Broadband TV News, EBU commits to hybrid future, 2.12.2011Zebrali i opracowali:
Maria Borkowska
Ewa Murawska-Najmiec
Albert Woźniak

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie