"Przegląd międzynarodowy": nr 07/2013

03.07.2013
W tym numerze Przeglądu Międzynarodowego przeczytasz m. in. raport Unii Europejskiej na temat roli kobiet w mediach, apel „Mów głośniej!” dotyczący wolności mediów w zachodnich Bałkanach i w Turcji, a także informację o pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej dotyczącym języka migowego.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Unia Europejska

Raport na temat roli kobiet w mediach

Europejski Instytut ds.Równości Kobiet i Mężczyznogłosił raport poświęcony roli kobiet w organizacjach medialnych i ich udziałowi w podejmowaniu strategicznych decyzji. Raport dostarcza danych na temat liczby kobiet na stanowiskach decyzyjnych w dużych organizacjach medialnych w 27 państwach członkowskich UE oraz w Chorwacji i wskazuje, w jakim stopniu organizacje te stosują politykę równości płci, mechanizmy monitorowania i inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju kariery kobiet. Studium proponuje wskaźniki, które mogą zostać wykorzystane do monitorowania implementacji polityki zapewnienia równości płci w środowisku medialnym określonej w Pekińskiej Platformie Działania (Women and the Media of the Beijing Platform for Action). Badanie wskazuje, iż w sektorze mediów publicznych 27 państw członkowskich UE kobiety zajmują tylko 22% strategicznych stanowisk decyzyjnych. W sektorze prywatnym odsetek ten jest jeszcze niższy; kobiety zajmują jedynie 12% takich stanowisk. Raport prognozuje zmianę tego stanu rzeczy dzięki coraz powszechniejszej samoregulacji podejmowanej przez organizacje medialne.

Źródło: EIGE, 24.06, Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations

„Mów głośniej!”. Apel o wolność mediów w zachodnich Bałkanach i w Turcji

Aby ocenićwyzwania stojące przed mediami w krajach Bałkanów Zachodnich i Turcji, Komisja Europejska zorganizowała w dniu 20 czerwca w Brukseli drugą konferencję pod nazwą „Mów głośniej!”. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane w ramach procesu rozszerzenia; zgromadziło tym razem około 450 uczestników z regionu i państw członkowskich UE - dziennikarzy, analityków mediów i polityków, którzy dyskutowali na temat wolności wypowiedzi w poszczególnych krajach oraz o możliwościach jej poprawy i wzmocnienia. Oceniono również postępy dokonane od pierwszej Konferencji w 2011 roku. Konferencję otworzyli eurodeputowany i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, irlandzki minister stanu, Fergus O'Dowd, przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów, Dunja Mijatović i komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa, Štefan Füle. Ten ostatni powiedział m. in.: "Wolność słowa i mediów jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. Jest traktowana jako priorytet od początku procesu akcesyjnego, jest integralną częścią rozdziałów dotyczących sądownictwa i praw podstawowych. Konferencja w 2011 dała silny impuls do rozwiązania tego problemu w całym procesie rozszerzenia. Wnioski z pierwszej konferencji stały się ważnym punktem odniesienia. Zapewnienie wolności słowa i mediów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla krajów aspirujących do członkostwa w UE”.

Źródło: EU, 20.06, Speak-Up!2: Loud wake-up call for improving media freedom in Western Balkans and Turkey

Język migowy – pilotażowy projekt Komisji

Komisja Europejska uruchomiła nowy projekt pilotażowy mający na celu poprawę komunikacji między instytucjami europejskimi a osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Parlament Europejski przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 750 tys. EUR. Jak podkreślają projektodawcy, zaangażowanie  tłumacza języka migowego bywa czasochłonne, kosztowne i trudne do realizacji. Sytuacja osób, które muszą polegać na takich usługach jest wysoce niekorzystna, jako że ich kontakt z urzędnikami krajowymi lub europejskimi  jest utrudniony w porównaniu do osób, które korzystają z języka mówionego.
Projekt Komisji ma prowadzić do rozwiązania tego problemu, na przykład poprzez instalowanie odpowiedniej technologii audio i wideo w instytucjach UE, tak aby urzędnicy mogli z łatwością komunikować się z użytkownikami języka migowego. Projekt obejmuje zarówno rozwiązania technologiczne jak i elementy tłumaczenia na język migowy. W dłuższej perspektywie, ma on na celu pomoc w opracowaniu udogodnień dla prawie miliona osób niesłyszących lub niedosłyszących z państw członkowskich UE, wykorzystując różne języki migowe, tak aby zapewnić tym osobom bezpośredni kontakt ze wszystkimi instytucjami UE. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Komisji:  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Źródło: EU, 06.06, European Commission paves way for sign language project

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Belgia

ARD i ZDF znikają z oferty Belgacom TV

Belgijski operator IPTV, Belgacom TV, postanowił zaprzestać dystrybucji dwóch głównych niemieckich programów publicznych, ARD i ZDF, co spotkało się z protestami ze strony Niemców. Belgacom postanowił zastąpić usunięte niemieckie programy trzema komercyjnymi: RTL, Pro 7 oraz Sat.1 w związku z faktem, że nadawcy publiczni za udostępnienie swojego sygnału zażądali 1 mln EUR rocznie. Do tej pory opłata za dosył wynosiła 500 tys. EUR rocznie. Program niemieckich nadawców publicznych w Belgii ogląda głównie niewielka społeczność niemieckojęzyczna (ok. 75 tys. osób) wokół miast Eupen i Melmedy oraz ok. 40 tys. niemieckojęzycznych polityków i lobbystów w rejonie Brukseli. Jednocześnie flamandzki operator kablowy, Telenet, zdecydował się w dalszym ciągu retransmitować programy ARD i ZDF.

Źródło: Broadband TV News, 03.06, German protests against ARD and ZDF switch off

 

Białoruś

Białoruś

 

Nielegalne anteny

Białoruska Rada Ministrów przyjęła rezolucję zakazującą instalowania anten satelitarnych na nowych budynkach. Od tej chwili zainstalowanie anteny będzie wymagało zezwolenia lokalnych władz. Obserwatorzy są zdania, że decyzja ta jest wymierzona w nadającą z terenu Polski stację Biełsat TV. Jak wykazały przeprowadzone ostatnio badania, ponad połowa (53%) białoruskich odbiorców telewizji satelitarnej, którzy stanowią prawie jedną czwartą dorosłego audytorium telewizyjnego, deklaruje oglądanie tego kanału, z czego połowa regularnie. Nowy przepis dotyczy tylko bloków mieszkalnych i nie obejmuje anten dotąd zainstalowanych ani budynków prywatnych.

Źródło: Broadband TV News, 29.05, Belarus to ban satellite TV

 

Cypr


Cypr

Więzienie za piractwo

Wysiłki policji z wydziałów ds. ścigania przestępczości elektronicznej w Grecji i na Cyprze zaowocowały ostatnio w dwunastu sprawach związanych z piractwem wobec usług płatnej telewizji satelitarnej. Przeciwko oskarżonym wszczęto postępowanie karne. Sady orzekły wyroki pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 9 lat i kary pieniężne, w wysokości do 32 tys. EUR. Zgodnie z ostatnim wyrokiem z 7 czerwca tego roku, osoba, która rozprowadzała klucze do dekodowania usług płatnej telewizji, została skazana na 6 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 20 tys. EUR, pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat, konfiskatę i zniszczenie przechwyconych materiałów i przepadek gwarancji w wysokości 5000 EUR. Sąd orzekł również, że w tym przypadku nie przysługuje odwołanie. Stale rosnąca liczba aresztowań związanych z piractwem i nielegalnym handlem sygnałem płatnych usług telewizyjnych ukazuje wagę, jaką władze przywiązują do tego problemu.

Źródło: Broadband TV News, 18.06, Twelve piracy pay TV arrests in Greece and Cyprus

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

Zapowiedź nowelizacji ustawy medialnej

Na posiedzeniu francuskiej Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2013 roku Minister Kultury i Komunikacji przedstawiła projekt reformy sektora audiowizualnego. Zgodnie z projektem ustawy, pierwszy jej etap ma dotyczyć reformy składu i kompetencji organu regulacyjnego (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - CSA), który ponownie ma otrzymać kompetencję powoływania prezesów spółek nadawców publicznych (w 2009 roku wprowadzono zasadę powoływania ich przez Prezydenta Francji). Niezależność samej CSA zostanie wzmocniona poprzez zmianę sposobu powoływania jej członków. Ich liczba ma zostać zmniejszona z dziewięciu do siedmiu, a Prezydent Francji będzie nominować jedynie przewodniczącego, a nie - jak dotychczas - trzech członków CSA, w tym przewodniczącego. Jeśli ww. projekt zostanie uchwalony, Przewodniczący obu izb parlamentu będą wspólnie wyznaczać po trzech członków CSA, zgodnie z opinią trzech piątych składu obu parlamentarnych komisji ds. kultury. Tym samym, jak podkreśla Minister Kultury i Komunikacji, opozycja parlamentarna będzie włączona w wybór „strażników wolności audiowizualnej”. W przyszłym roku ma zostać przeprowadzony drugi etap działań legislacyjnych dotyczących sektora audiowizualnego. Będą dotyczyć w szczególności regulacji treści audiowizualnych rozprowadzanych w Internecie, cyfrowego nadawania naziemnego, opodatkowania sprzedaży programów naziemnej telewizji cyfrowej, jak również finansowania produkcji treści audiowizualnych i przepisów w zakresie reklam telewizyjnych.

Źródło: www.culturecommunication.gouv.fr, 13.05, Réforme de l’audiovisuel, 5.06, Le CSA va retrouver son pouvoir de nomination

CSA w roli mediatora

Francuski organ regulacyjny ds. audiowizualnych (CSA) ma podjąć do końca czerwca decyzję w sprawie sporu między nadawcą publicznym France Télévisions a PlayTV, operatorem strony internetowej oferującej bezpłatnie w Internecie 70 kanałów telewizyjnych. France Télévisions oskarża spółkę Play Media, która w 2010 roku uruchomiła usługę PlayTV, o nadawanie bez zgody programów France 2, France 3, France 4, France 5 i France O oraz  przechwytywanie ich dochodów reklamowych. Spółka Play Media jest ważnym graczem, posiadając 30% udziałów w rynku telewizji w Internecie na żywo i 2,5 mln użytkowników miesięcznie. Zawarła umowy ze wszystkimi nadawcami, których program udostępnia, oprócz France Télévisions, TF1 i M6.

Źródło: Broadband TV News, 25.06, CSA to rule on Web TV dispute

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Grecja

Publiczny nadawca uratowany

Grecki Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, nakazujące przywrócenie nadawania programu przez nadawcę publicznego, ERT. Sprawa została wniesiona  przez związek reprezentujący pracowników ERT, po decyzji rządu Grecji o zaprzestaniu  nadawania programów i zwolnieniu 2700 pracowników. Rada Państwa 11 czerwca br. zawiesiła dekret rządu, dotyczący zamknięcia ERT i nakazała podjęcie wszelkich kroków, aby przywrócić  nadawanie sygnału przez tego nadawcę. Rada Państwa zwróciła uwagę na fakt, że publiczny nadawca odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu informacji, edukacji i rozrywki narodowi greckiemu. Europejskie media publiczne z zadowoleniem przyjęły ten fakt. Również  EBU (Europejska Unia Nadawców), mocno zaangażowana  w przywrócenie nadawania programu przez ERT, wyraziła zadowolenie z decyzji sądu i przywrócenia działalności mediów publicznych w Grecji, podkreślając, że każdy dzień bez nadawcy publicznego jest dniem osłabionej demokracji.

Źródło: EBU, 21.06, Highest Greek Court endorses Public Service Media

 

Flaga


Hiszpania

Reklamy znów w programie stacji publicznych?

Rząd hiszpański zamierza znieść zakaz nadawania reklam przez publicznego nadawcę RTVE, dopuszczając jego mieszane finansowanie z reklam i ze środków publicznych, tak jak miało to miejsce przed nowelizacją ustawy w 2009 roku. Przez ostatnie trzy lata firmy telekomunikacyjne, prywatni nadawcy i płatne kanały telewizyjne musiały płacić odpowiednio 0,9%, 3% i 1,5% swoich dochodów na utrzymanie radia i telewizji publicznej, która dzięki temu zarządzała budżetem ok. 900 mln EUR.  Prywatni nadawcy telewizyjni są zdecydowanie przeciwni powrotowi publicznego nadawcy na rynek reklam, bo, jak oceniają, zmniejszy to o ok. 300 mln EUR ich część tortu reklamowego, który wart jest w tym roku ok. 1,8 mld EUR.

Źródło: Advanced Television, 10.06, Spain to lift RTVE ad ban

 

Operatorzy platform cyfrowych muszą zwrócić pieniądze

Komisja Europejska uznała, że ​​260 mln EUR, które przeznaczył rząd hiszpański na sfinansowanie cyfryzacji i rozbudowę naziemnej sieci telewizyjnej, było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, w związku z faworyzowaniem naziemnej technologii cyfrowej kosztem innych platform dostępu do treści. Operatorzy platform naziemnych uzyskali przewagę nad konkurentami korzystającymi z innych technologii, a zatem mają zwrócić otrzymane środki hiszpańskim podatnikom. W następstwie skargi operatora platformy satelitarnej, Komisja rozpoczęła w 2010 r. szczegółowe dochodzenie w sprawie publicznego finansowania infrastruktury naziemnej telewizji cyfrowej, które wykazało, że środki zostały przeznaczone wyłącznie na finansowane naziemnej telewizji cyfrowej. Alternatywne platformy dostępu do treści (telewizja satelitarna, kablowa i Internet) nie mogły korzystać z tych dotacji, chociaż, na przykład, platforma satelitarna byłaby dostępna i wystarczająca do pokrycia terytorium. Jak podkreślono w uzasadnieniu, w tych państwach członkowskich, które przeprowadziły konwersję cyfrową w sposób technologicznie neutralny, operatorzy innych platform z powodzeniem uczestniczyli w otwartych przetargach.  

Źródło: Komisja Europejska, 19.06, State aid: Terrestrial digital platform operators in Spain must pay back incompatible subsidies, Vertele, 19.06,  Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de ayudas ilegales

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Irlandia

Nowe przepisy w sprawie reklam „niezdrowej żywności”

Irlandzki organ regulacyjny ds. mediów elektronicznych (BAI) znowelizował kodeksy reklamowe pod kątem ich dostosowania do przepisów w sprawie reklamowania produktów żywnościowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (HFSS). Nowe kodeksy wejdą w życie 2 września br. i będą obowiązywać nadawców radiowych i telewizyjnych działających w irlandzkiej jurysdykcji. Zgodnie z nową regulacją, reklamy tzw. „niezdrowej żywności” (w tym napojów) nie mogą być nadawane podczas audycji dla dzieci. Co więcej, nie można także nadawać reklam adresowanych do dzieci podczas pozostałych audycji. Reklamy nie mogą: przedstawiać celebrytów, gwiazd sportu ani postaci znanych dzieciom z programów dla nich przeznaczonych, nie mogą zawierać twierdzeń na temat zdrowia lub właściwości odżywczych reklamowanych produktów ani też przedstawiać ofert promocyjnych. Reklamy „niezdrowej” żywności nie mogą stanowić więcej niż 25% wszystkich reklam i tylko jeden na cztery kolejne klipy reklamowe może być poświęcony takim produktom. Aby ocenić, czy dany produkt należy zakwalifikować do kategorii „niezdrowej żywności”, ogłoszeniodawcy będą korzystać z Modelu Profilowania Substancji Odżywczych, a zamierzając zamieścić reklamę produktu spożywczego podczas audycji dla dzieci lub adresowaną do dzieci poza taką audycją, będą musieli przedstawić potwierdzony certyfikat, świadczący o tym, że dany produkt nie należy do takiej kategorii.

Źródło: EPRA, 7.06, Irish BAI issues revised rulet on food advertising to children, BAI, 6.06, Revised General and Children’s Commercial Communications Codes

 

Kosowo

Kosowo

 

Publiczny kanał dla mniejszości

Nadawca publiczny w Kosowie (RTK) uruchomił kanał telewizyjny, który ma służyć mniejszościom narodowym w tym kraju. Większość audycji ma być w języku serbskim, ale nadawane będą również programy bośniackie, tureckie i romskie. Obecna podczas uroczystego otwarcia kanału dyrektor Europejskiej Unii Nadawców (EBU) Annika Nyberg-Frankenhaeuser podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę, jaką odgrywają media publiczne w tworzeniu demokratycznego i spójnego społeczeństwa. Ludność Kosowa, które uniezależniło się od Serbii w 2008 roku, w 90% stanowią Albańczycy, zaś Serbowie stanowią największą mniejszość narodową. Oficjalnymi językami w kraju są albański i serbski.

Źródło: EBU, 7.06, Kosovan broadcaster launches minority language channel

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Niemcy

Telewizja z chmury

Platforma TV Everywhere firmy Magine, oparta o technologię bazującą na „chmurze”, wprowadza w Niemczech wersję Beta swojej usługi. Rejestracja jest bezpłatna na stronie firmy: www.magine.com. Obecnie prowadzone są rozmowy z wieloma nadawcami w celu uruchomienia ich oferty w subskrypcji na terenie Niemiec. Usługa będzie dostępna we wszystkich rodzajach urządzeń takich jak tablety, smartfony, laptopy czy telewizory Smart TV. MagineFirst Edition została uruchomiona w marcu ubiegłego roku w Szwecji. Na platformie dostępny jest publiczny nadawca SVT oraz nadawcy prywatni np. TV 4, oraz dostępne w Szwecji międzynarodowe kanały m.in. CNN, BBC, Eurosport, National Geographic, Nickelodeon i Cartoon Network. Po wprowadzeniu usługi na rynek niemiecki, Magine planuje jej uruchomienie w Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Broadband TV News, 5.06, Magine launches cloud TV in Germany

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rumunia

Współpraca dwóch platform dostępu

Rumuński Orange, przy współpracy z GlobeCast i SES, rozpocznie dostarczanie odbiorcom domowym pakietu telewizji satelitarnej, będącej uzupełnieniem oferty mobilnej. Pakiet udostępniony będzie przez transpondery Astra East, przy wykorzystaniu standardów DVB-S2 i MPEG4. GlobeCast zapewni m.in. kodowanie kanałów, zarówno w jakości SD jak i HD, oraz kompletne rozwiązania technologiczne i przygotowanie do nadawania przy wykorzystaniu pojemności satelitarnych dzierżawionych od SES. Zdaniem przedstawiciela SES, „umowa ta ukazuje rosnące znaczenie infrastruktury satelitarnej dla operatorów telekomunikacyjnych, świadczących linearne usługi telewizyjne. Poza bezkonkurencyjnym zasięgiem technicznym, satelity oferują również stałą strukturę kosztów, niezależną od liczby gospodarstw domowych objętych sygnałem”.

Źródło: Broadband TV News, 11,06, Orange DTH platform for Romania

 

Szwecja

Szwecja

Cyfrowe radio

Zgodnie z decyzją rządu, publiczne radio w Szwecji będzie mogło sfinansować budowę sieci cyfrowej dzięki pożyczce państwowej, która ma być spłacona po 2022 roku, kiedy to wyłączone zostaną w tym kraju wszystkie nadajniki analogowe. Podobny model zastosowano swego czasu w przypadku telewizji. Jak powiedziała szwedzka minister kultury: „mimo, że wprowadzona dawno temu technologia FM ciągle działa, powstrzymuje jednak dalszy rozwój radia. Sieć cyfrowa umożliwi powstanie nowych kanałów docierających do większej liczby słuchaczy po niższych kosztach. Będą też możliwe dodatkowe funkcje, takie jak zatrzymywanie czy przewijanie audycji. Ogólnokrajowa sieć sprzyjać też będzie konkurencji”. Rząd postanowił wyznaczyć koordynatora, który przygotuje szczegółowi plan cyfryzacji szwedzkiego radia. Nadawcy popierają ideę cyfryzacji, zgodnie jednak domagają się na ten cel większych środków finansowych. Radio publiczne chce dostać 50 mln SEK rocznie na rozwój nowych kanałów, zaś nadawcy komercyjni sugerują cięcia w rocznych opłatach, jakie zobowiązani są wnosić do skarbu państwa.

Źródło: Radio Intelligence, 20.06, Sweden radio to go digital by2022

Abonament radiowo-telewizyjny za komputer, laptop i tablet

Szwedzki sąd administracyjny uznał, że właściciele komputerów i urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety czy smartfony, są zobowiązani do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, nawet jeśli swojego sprzętu nie wykorzystują do oglądania telewizji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję na forach społecznościowych i w lokalnych mediach. W lutym szwedzka telewizja publiczna rozpoczęła nadawanie wszystkich swoich kanałów bezpośrednio w Internecie. Opłata abonamentowa w Szwecji dotyczy każdego, kto posiada urządzenie techniczne, które może odbierać transmisję telewizyjną i wynosi 173 SEK miesięcznie (25,90 USD) od każdego gospodarstwa domowego lub firmy.

Źródło: Reuters, 24.06, Swedish court backs TV license fees for computers, mobile devices

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

Regulacja treści tworzonych przez odbiorcę

Z raportu zleconego przez brytyjski organ regulacyjny Ofcom wynika, że treści tworzone przez odbiorców (user generated content) wymagają regulacji . Szczególnej uwagi wymagają zwłaszcza następujące dziedziny: uczestnictwo i dostępność, prawa autorskie i ich powiązanie z nowymi technologiami, eksploatacja danych i treści, pluralizm mediów i konkurencja, edukacja użytkowników dotycząca ochrony danych osobowych, IP oraz nielegalnych treści. Zdaniem autorów raportu, treści tworzone przez odbiorców stają się treściami głównego nurtu, zwłaszcza wobec coraz większej penetracji urządzeń takich jak smartfony czy tablety. „O ile dawniej mieliśmy do czynienia z aktywnością niszową, o tyle w tej chwili jest to uczestnictwo na skalę masową we wszelkich wydarzeniach, poczynając od polityki lokalnej czy krajowej aż po rozrywkę, sztukę lub sport”, powiedział przedstawiciel niezależnej firmy badawczej „Turner, Hopkins”, która przygotowała raport.

Źródło: Broadband TV News, 24.06, Ofcom report: User-generated content needs regulation

Cyfrowe radio wkrótce w telefonach?

Podczas tegorocznej konferencji Intellect Consumer Electronics przedstawiciel firmy Imagination Technologies stwierdził, że do 2015 r. telefony komórkowe będą mogły być wyposażone w chipy umożliwiające odbiór stacji radiowych w systemie DAB. Decyzja o zastosowaniu tej funkcji w telefonachzależy od ceny samego chipa, która będzie spadała  wraz ze wzrostem zapotrzebowania i produkcją masową, co z kolei uzależnione jest od tempa wprowadzania technologii DAB.

Źródło: ERTonline, 13.06, DAB in mobiles by 2015?

 

Wiadomości branżowe


Wiadomości branżowe

Nowe narzędzie dla nadawców

Trzech producentów technologii  HbbTV (Screen, Icareus i Digisoft) zaprezentowało wspólnie podczas targów Broadcast Asia 2013 w Singapurze nowe narzędzie dla nadawców o nazwane HbbTV Toolbox. Narzędzie to, przechowywane w chmurze lub zainstalowane lokalnie, umożliwia integrację zadanych treści z sygnałami emitowanymi w kanale HbbTV.  Narzędzie to może działać w technologii „drugiego ekranu”, jak również z treściami dostarczanymi za pomocą sieci. HbbTV Toolbox umożliwia nadawcy generowanie dodatkowych dochodów, ponieważ za jego pomocą można w prosty sposób wstawiać do  treści  oferowanych przez  HbbTV banery reklamowe, reklamy lub materiały promocyjne. Ciekawą cechą HbbTV Toolbox jest możliwość bezpośredniego dostępu dla agencji reklamowych. Zaufana i dopuszczona do systemu przez nadawcę agencja reklamowa może samodzielnie wstawiać przygotowane przez siebie treści na poziomie HbbTV. Decyzję o tym czy dołączone przez agencję materiały zostaną dostarczone odbiorcy,  zawsze podejmuje nadawca.

Źródło: Advanced Television, 18.06, Digisoft.tv as part of HbbTV power-trio partnership launches integrated toolbox for broadcasters at Broadcast Asia

 

Coraz więcej programów dla dzieci

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne opublikowało najnowsze dane na temat telewizji dla dzieci w Europie. Zgodnie z bazą danych MAVISE, w tej chwili nadaje ponad 280 dziecięcych programów telewizyjnych ustanowionych na terenie Unii Europejskiej i ok. 320 w całej Europie. W latach 2001-2005 było ich tylko 99. Tylko 21 programów jest częścią systemu mediów publicznych, podczas gdy niemal 300 jest własnością prywatną. Ponad 80 programów ogranicza się do rynków krajowych. Niektóre programy krajowe są rozprowadzane szeroko w różnych krajach europejskich, takie jak niemieckie RTL (w 19 krajach) i KIKA (w 17), francuski Tiji (7) czy włoski RAI Gulp (7). Największe marki, skierowane na rynek ogólnoeuropejski to Disney (63 programy), Nickelodeon (44), Cartoon Network (29) i Boomerang (21). Wszystkie z nich należą do głównych amerykańskich grup medialnych.

Źródło: EPRA, 03.06, Growth of children’s television channels in Europe

 

Jaka przyszłość mediów publicznych?

Europejska Unia Nadawców (EBU) uruchomiła specjalną stronę internetowądla swojego flagowego projektu Vision 2020, który ma na celu stworzenie planu działania na rzecz przyszłości mediów publicznych. Łatwa w obsłudze strona prezentuje spotkania, raporty, komentarze wideo i materiały referencyjne zgromadzone do tej pory. Znalazły się na niej także notatki z konferencji TrendsEBU, która odbyła się 31 maja br. Około 150 przedstawicieli europejskich mediów publicznych zebrało się wówczas w Brukseli w celu poszukiwania nowych pomysłów i najlepszych praktyk w programowaniu, dystrybucji i zarządzaniu. Lider projektu Ruurd Bierman wyraził nadzieję, że „pojawiające się na stronie materiały zainspirują Członków EBU do podjęcia podróży w przyszłość". Wyniki projektu zostaną przedstawione podczas Zimowego Zgromadzenia Ogólnego EBU pod koniec 2013 roku. W tej chwili trzy grupy ekspertów wspierane przez zespół projektowy Vision2020, zaczęły analizować ważne kwestie, przed jakimi staną media publiczne w następnej dekadzie.

Źródło: EBU, 10.06, Vision2020 website: charting the future of PSM

 

 

 

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie