"Przegląd międzynarodowy": nr 11/2012

05.11.2012
W najnowszym Przeglądzie Międzynarodowym m. in. o Ukaraniu Belgii przez Komisję Europejską za nieprzejrzyste zasady must-carry, zakończeniu procesu cyfryzacji na Litwie, powstaniu w Katalonii systemu samoregulacji w sprawie głośności reklam oraz nowych podatkach na Węgrzech i w Holandii.

                                          

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Komisja Europejska

 

Wniosek o ukaranie Belgii za nieprzejrzyste zasady "must-carry"


Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o nałożenie kary na Belgię, która nieprawidłowo wdrożyła unijne przepisy telekomunikacyjne przy udzielaniu statusu "must-carry" nadawanym treściom, mimo wyroku Trybunału w tej sprawie z marca 2011 roku. Zasada "must-carry" wymaga od operatorów kablowych lub telekomunikacyjnych udostępniania określonych kanałów radiowych i telewizyjnych oraz usług, tam gdzie znaczna liczba konsumentów wykorzystuje te sieci jako swój główny sposób odbierania audycji. Komisja sugeruje karę w postaci ryczałtu obliczonego na podstawie 5397€ dziennie za okres między pierwszym a ewentualnym drugim wyrokiem sądu oraz okresową karę pieniężną w wysokości 31251,20€ za każdy dzień po drugim wyroku Trybunału, aż Belgia dostosuje się do wyroku.

Zgodnie z prawem UE, w szczególności z dyrektywą o usłudze powszechnej, gdy państwo członkowskie zdecyduje się nałożyć na dostawców usług sieciowych, takich jak operatorzy sieci kablowych obowiązki "must-carry" dotyczące udostępniania konkretnych kanałów telewizyjnych lub radiowych, zasady muszą być jasno określone, proporcjonalne i przejrzyste. W grudniu 2007 r. ETS wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie "must-carry"   w dwujęzycznym regionie stołecznym Brukseli, stwierdzając, że procedura przyznawania tego statusu nadawcom musi być przejrzysta, czyli powinna opierać się na obiektywnych, niedyskryminujących kryteriach, znanych z wyprzedzeniem. W listopadzie 2008 r. Belgia otrzymała pierwsze ostrzeżenie od Komisji, nie mając, jej zdaniem, przejrzystej procedury przyznawania statusu "must-carry". Nadawcy i operatorzy sieci mieli w związku z tym problemy, aby poznać swoje prawa i obowiązki.

W październiku 2009 r. Komisja postanowiła skierować wniosek w tej sprawie do ETS (IP/09/1491). W wyroku z dnia 3 marca 2011 r., Trybunał orzekł, że  zasada "must-carry" w regionie Brukseli była niezgodna z prawem UE. Decyzja ponownego postawienia Belgii przed sądem w celu nałożenia kar finansowych, następuje po ostatecznym ostrzeżeniu Komisji Europejskiej we wrześniu 2011 roku.

Źródło: Komisja Europejska, 24.10, Digital Agenda: Commission asks Court of Justice to fine Belgium over non-transparent "must-carry" TV and radio rules

 

Nowe przepisy w sprawie urządzeń radiowych

Komisja Europejska zaproponowała aktualizację istniejących przepisów dotyczących sprzętu radiowego. Wniosek ma na celu doprowadzenie do przestrzegania norm dotyczących zakłóceń przez wszystkie podmioty działające na rynku, tak aby konsumenci nie mieli problemów na przykład podczas otwierania  pilotem drzwi samochodowych, korzystania  z elektronicznej niani czy słuchania  radia. Komisja proponuje również uproszczenie dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych w celu ułatwienia jej stosowania i wyeliminowania niepotrzebnych obciążeń. Zmiany, które zapewnią konsumentom dostęp do sprzętu radiowego działającego bez zakłóceń, mają zapewnić między innymi skuteczniejszy nadzór nad jego jakością. Komisja zamierza również jasno określić obowiązki każdego uczestnika rynku, zarówno producentów jak importerów, jednocześnie upraszczając przepisy, by zlikwidować zbędne obowiązki administracyjne.

Żródło: Komisja Europejska, 17.10, Commission proposes to update radio equipment rules

 

Sondaż w sprawie europejskiej agendy cyfrowej

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sieci Łączności, Treści i Technologii (DG CONNECT), która w lipcu br. zastąpiła dawną Dyrekcję ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, ogłosiła ankietę w sprawie europejskiej agendy cyfrowej, chcąc jednocześnie poprawić interakcję z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, poczynając od indywidualnych odbiorców, poprzez środowiska akademickie, organizacje konsumenckie czy administrację publiczną, po organizacje nadawców i organy regulacyjne. Celem ankiety jest wypracowanie działań, które pozwolą na maksymalizację korzyści z dzisiejszego rozwoju telekomunikacji i informatyki przy uwzględnieniu związanych z nimi zmian społecznych. Ankieta będzie otwarta do dnia 2 grudnia br. Odpowiedzi są anonimowe. Podsumowanie wyników badania zostanie opublikowane w styczniu przyszłego roku na stronie: http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Źródło: Komisja Europejska, 29.10, Stakeholder Survey. Europe's Digital Future: Help us deliver it.

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Francja

 

Zakaz równoczesnego nadawania tej samej audycji telewizyjnej  w różnych  naziemnych programach ogólnokrajowych

W oparciu o ustawowy przepis pozwalający na ograniczenie swobody komunikacji elektronicznej ze względu na poszanowanie pluralistycznego charakteru wyrażanych poglądów i opinii, w październiku br. CSA (francuski organ regulacyjny) wydał decyzję zakazującą równoczesnego nadawania tej samej audycji  telewizyjnej w więcej niż jednym naziemnym programie o zasięgu ogólnokrajowym, chyba, że po uzyskaniu pisemnej zgody regulatora. Pojęcie „nadawanie tej samej audycji” rozumiane jest jako nadawanie przez więcej niż jedną stację całej audycji lub jej części o identycznych cechach charakterystycznych wyrażonych obrazem i dźwiękiem. Decyzja CSA precyzuje również, że równoczesność nadawania obejmuje przesunięcie czasowe do jednej godziny. Zakaz nie obejmuje: krótkich relacji z ustawowo przewidzianych ważnych wydarzeń, obrazów ilustrujących aktualne wydarzenia oraz audycji lub ich części odpowiadających szczególnym interesom odbiorców, takich jak retransmisje ceremonii, debaty lub przemówienia ważnych osobistości.

Decyzja ta, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, wejdzie w życie z dniem 30 listopada 2012 r.

Źródło: CSA, 26.10, Délibération du 16 octobre 2012 relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale

 

Projekt decyzji w sprawie nadawania krótkich relacji z ważnych wydarzeń

CSA (francuski organ regulacyjny) notyfikowała Komisji Europejskiej projekt decyzji ustanawiającej warunki nadawania  krótkich relacji z wydarzeń sportowych i innych wydarzeń o dużym znaczeniu dla społeczeństwa. Projekt decyzji w tej sprawie poprzedziły konsultacje publiczne (kwiecień 2012 r.). Jest to kolejny krok w realizacji postanowień ustawy z 1 lutego br. w zakresie etyki w sporcie i  praw sportowców. Ustawa ta m.in. daje CSA uprawnienia do "ustalenia warunków dotyczących przesyłania krótkich relacji ".

Źródło: EPRA, 1.10, Short extracts: Draft Decision by French CSA,

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Holandia

 

Nowa ustawa w sprawie dystrybucji mediów

Holenderskie ministerstwo kultury przedstawiło parlamentowi nową ustawę w sprawie dystrybucji mediów. Nowa ustawa zastąpi część ustawy medialnej dotyczącą dystrybucji sygnału telewizyjnego i radiowego. Do tej pory tylko tradycyjni operatorzy kablowi podlegali regulacji, teraz ma ona objąć wszystkie platformy dostępu. 

Wszyscy dostawcy mają mieć obowiązek dostarczania pakietu co najmniej 30 programów.
Liczba programów must-carry zostanie zwiększona o trzeci flamandzki kanał publiczny, tak więc statusem tym objęte teraz będą trzy holenderskie kanały publiczne, trzy flamandzkie i wszyscy publiczni nadawcy lokalni i regionalni. Po akceptacji parlamentu, nowe przepisy będą musiały zostać przyjęte przez Senat.

 Źródło: Broadband TV News, 10.10, New Dutch TV distribution law

 

Podatek za nagrywanie

Holenderski rząd wprowadza podatek za "domowe kopiowanie" na wszystkie urządzenia zdolne do nagrywania dźwięku i wideo. Od 1 stycznia 2013 r. zostanie wprowadzona opłata  5 Euro za każde nowe sprzedawane urządzenie, takie jak: nagrywarki PVR, twarde dyski, komputery, laptopy, tablety i smartfony. Opłata jest pobierana w celu zrekompensowania strat, jakie ponosi sektor audiowizualny. Holenderska organizacja praw autorskich Buma / Stemra spodziewa się zebrać w 2013 roku 27 mln Euro i twierdzi, że to w dalszym ciągu nie rekompensuje strat spowodowanych przez kopiowanie w domu.

Nowym podatkiem będą również objęte wszystkie nośniki, w tym pamięci USB, zapisywalne płyty DVD i CD, karty pamięci, karty pamięci flash itp..

Źródło: Broadband TV News, 29.10, Dutch to tax PVRs and tablets

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Irlandia

 

Uprzywilejowany ser – nowe przepisy w sprawie reklam „niezdrowej żywności”

Irlandzki organ regulacyjny, BAI, ogłosił wyniki publicznych konsultacji w sprawie przepisów odnoszących się do reklam produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli i cukru (HFSS), adresowanych do dzieci. Przepisy wejdą w życie w dniu 1 lipca 2013 r., a obowiązywać będą wszystkie stacje radiowe i telewizyjne podlegające legislacji Republiki Irlandii. Przyjęto model oceny składników odżywczych (Nutrient Profiling Model), który będzie używany do określenia, czy reklamowany produkt żywnościowy lub napój należy do grupy produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru i podlega dodatkowej regulacji ze strony BAI. Z tego przepisu, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia, wyłączone mają być reklamy i inne handlowe przekazy dotyczące sera (będą one musiały jednak posiadać  informację o zalecanym maksymalnym dziennym limicie spożycia tego produktu). BAI postanowiła, że handlowe przekazy HFSS nie będą dozwolone w audycjach dla dzieci. Ponadto, informacje handlowe dotyczące żywności i napojów HFSS, nadawane poza audycjami dla dzieci, ale skierowane do dzieci, również będą podlegać pewnym restrykcjom. Takie informacje nie powinny:

- przedstawiać celebrytów ani gwiazd sportu;

- przedstawiać postaci z audycji dla dzieci np. Świnka Peppa ;

- zawierać porad zdrowotnych lub żywieniowych;

- zawierać ofert promocyjnych;

BAI postanowiła przyjąć zasadę proponowaną w projekcie ogólnego kodeksu handlowego w zakresie reklam żywności i napojów HFSS. Tak więc, nie więcej niż 25% czasu reklamowego sprzedawanego przez nadawcę może być poświęcone produktom HFSS, zaś w każdej przerwie reklamowej najwyżej niż jedna czwarta reklam może być poświęcona takim produktom.

Źródło: BAI, 30.10, BAI Signals new rules to govern advertising of food and drink in children’s advertising

 

Katalonia

Katalonia

 

Samoregulacja w sprawie głośnych reklam

W efekcie skarg napływających od widzów, katalońskiorgan regulacyjny, CAC, zajął się kwestią nagłych zmian w głośności programu telewizyjnego podczas przerw reklamowych. Stworzona z inicjatywy CAC grupa robocza stworzyła samoregulacyjny kodeks określający warunki techniczne, który podpisali wszyscy publiczni, prywatni i lokalni nadawcy w regionie, jak również inne zainteresowane organizacje. Kodeks jest pionierską inicjatywą na terenie Hiszpanii. W celu nadzorowania jego wdrażania powołany został komitet monitorujący, który będzie składał się z pięciu członków wybranych spośród przedstawicieli sygnatariuszy. W komitecie będzie również uczestniczyć przedstawiciel CAC, jednak bez prawa głosu.

 

Źródło: CAC, 30.10, Prestadores y productoras firman un código de autorregulación para evitar aumentos repentinos de sonido en la TV

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Litwa

 

Cyfryzacja zakończona

Litwa zakończyła proces przejścia na nadawanie cyfrowe, pozostawiając, jak się szacuje, dziesiątki tysięcy widzów bez sygnału telewizyjnego. Na początku października br. jeszcze około 14% ludności kraju wciąż korzystało z analogowego sygnału telewizyjnego.

Zgodnie z ogłoszonym programem pomocy, potrzebujące rodzinymogą do 20 listopada zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu odbiornika DTT. Mimo że państwo przeznaczyło 10 mln litów (2,86 mln Euro) na ten cel, jak dotąd wydano jedynie 600 000 litów.

Źródło: Broadband TV News, 20.10, Lithuania completes ASO

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Luksemburg

 

Nowy organ regulacyjny

W połowie październikaminister ds. komunikacji i mediów ogłosił projekt nowelizacji prawa medialnego i stworzenia Niezależnej Rady Audiowizualnej Luksemburga, ALIA.

Obecnie w Luksemburgu istniejątrzy odrębne organy zaangażowane w regulację usług medialnych: Krajowa Rada ds. Programów (CNP), która nadzoruje treści audiowizualnych usług medialnych i stacji radiowych korzystających z nadajników wysokiej mocy, departament rządu ds. mediów i komunikacji, który monitoruje reklamy w medialnych usługach audiowizualnych oraz Niezależna Komisja Radiofonii, która monitoruje stacje radiowe korzystające z nadajników małej mocy.

Zgodnie zprojektem ustawy, za regulację nadawania w Luksemburgu będzie teraz odpowiedzialny jeden niezależny organ. ALIA będzie kierowana przez Radę złożoną z pięciu członków oraz dyrektora. Członkowie Rady będą wybierani na okres pięciu lat i nie będą mogli być związani z rządem ani jakąkolwiek organizacją zaangażowanądziałalność nadzorowaną przez urząd. ALIA zatrudniać będzie także stałych pracowników oraz Komitet Doradczy.

Nowy organ będzie miał prawo do wydawania sankcji, takich jak ostrzeżenie, grzywna lub cofnięcie lokalnych koncesji radiowych, będzie mógł również wnioskować do rządu o zawieszenie lub cofnięcie koncesji telewizyjnej i radiowej. ALIA będzie ponadto uczestniczyć w klasyfikowaniu filmów pod kątem wieku widzów.

Źródło: EPRA, 16.10, Creation of a new regulatory authority in Luxembourg: Draft Law

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Rosja

 

Przyspieszenie cyfryzacji

Przejście Rosji na nadawanie cyfrowe nabiera rozpędu wraz z ogłoszeniem przez organ regulacyjny ds. telekomunikacji i mediów, Roskomnadzor, przetargu na drugi multipleks, który ma objąć swoim zasięgiem do końca roku niemal trzy czwarte populacji. Konkurs, którego wyniki zostaną ogłoszone w połowie grudnia, jest otwarty dla wszystkich kanałów nadawanych w co najmniej pięciu regionach i przeznaczających co najmniej 55% swojego czasu na produkcję krajową.

Każdy z kanałów, który będzie chciał znaleźć się na tym multipleksie będzie musiał zapłacić  za udział w przetargu 721 900 rubli (€ 18.000), zaś każdy z dziesięciu zwycięzców będzie zobowiązany zapłacić 36.095 mln rubli i podpisać z RTRS (Rosyjska Sieć Radiowo-Telewizyjna) 10-letni kontrakt. Spodziewanych jest 15-19 wniosków na 10 slotów dostępnych w multipleksie, który powinny być uruchomiony do 2016 roku i będzie początkowo pobierał za dosył od każdego kanału 944 mln rubli rocznie. Pierwszy multipleks jest obecnie dostępny dla ponad 57 milionów ludzi w 45 regionach a pod koniec roku ma objąć zasięgiem 72,8% ludności.

Źródło: Broadband TV News, 17,10, Russia speeds up digitisation

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Węgry

 

Nowy  podatek dla operatorów kablowych?

Projektowane zmiany podatku od usług komunalnych mają dotyczyćrównież branży operatorów kablowych. Jak donoszą gazety, rząd rozważa rozszerzenie zakresu tej opłaty z dotychczas nią objętych podziemnych kanałów i rur m.in. na naziemne kable, przewody i rury. Podatek, który prawdopodobnie zostanie wprowadzony w przyszłym roku, dostarczyłby państwu przychody w wysokości 30 mld forintów (€ 107 mln) za infrastrukturę podziemną, zaś planowane rozszerzenie przyniesie dodatkowo 30-40 mld forintów.

Źródło: Broadband TV News, 26.20,  Tax concern for Hungarian cablecos

 

Flaga

https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/images/flagi/europeanunion.png
Wielka Brytania

 

Dlaczego widz wybiera VOD?

Ofcom opublikował wyniki badań konsumenckich na temat audiowizualnych usług na żądanie. Celem badania było zbadanie postaw i zachowań konsumentów w odniesieniu do usług VOD i określenie, które usługi są ​​traktowane przez użytkowników jako alternatywa konkurencyjna wobec telewizji linearnej i dlaczego.

Badania pokazały, że widzowie dokonywali wyboru zgodnie z trzema głównymi czynnikami: nastrojem, kontekstem i treścią. Telewizja linearna pozostała pierwszym wyborem dla niektórych treści, takich jak wiadomości, sport na żywo, seriale i duże wydarzenia. Jednak wielu z uczestników wyraziło swoją frustrację w związku z jakością treści, ilością reklam i sztywną ramówką tradycyjnej telewizji. Choć telewizja linearna zajmuje większości respondentów ponad połowę całkowitego czasu spędzanego przed telewizorem, video-on-demand oglądano z wyższym poziomem zaangażowania niż program telewizji linearnej, który często odbierany był jako "szum tła" lub wypełniacz czasu.

Źródło: Ofcom, 23.10,  On-demand services: understanding consumer choices

 

Kolejny raport w sprawie edukacji medialnej

Ofcom opublikował kolejny raport na temat edukacji medialnej w Wielkiej Brytanii. Tym razem zaprezentowano w nim dane na temat stosunku do mediów dzieci i ich rodziców. Po raz pierwszy badaniami objęte zostały najmłodsze, 3-4-letnie dzieci, z których, jak wynika z raportu, ponad jedna trzecia korzysta z sieci za pośrednictwem komputera lub laptopa, zaś 6% korzysta z tabletów. Większość badanych dzieci mówiła, że w przypadku napotkania niepożądanych treści powiedziałaby o tym dorosłym, ale spora grupa nie była tego pewna lub  zdecydowanie nikomu by o tym nie powiedziała. Jednocześnie w stosunku do poprzednich badań maleją obawy rodziców przed nieodpowiednimi treściami, jakie ich dzieci mogą napotkać na ekranie. Raport pokazał też, że jedna piąta brytyjskich dzieci ogląda telewizję bez kontroli rodzicielskiej poza czasem chronionym.

Źródło: OFCOM, 25.10,  Media Literacy Research

 

Brytyjskie stacje dostępne dla niepełnosprawnych również w innych krajach

1października br. Ofcom opublikował oświadczenie w sprawie nowych wymagań dla stacji telewizyjnych koncesjonowanych przez siebie i udostępnianych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chodzi o świadczenie usług dostępu, takich jak napisy, język migowy i audiodeskrypcja. W przyszłym roku organ regulacyjny zamierza zasięgnąć opinii wśród organizacji osób niepełnosprawnych oraz nadawców, jak najlepiej zaspokoić potrzeby użytkowników z niepełnosprawnością sensoryczną. Na początku 2014 roku planowane jest zebranie danych na temat rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nadawców, by określić, które kanały spełniające odpowiedni próg udziału w rynku będą w stanie świadczyć usługi dostępu od 2015 roku.

Źródło: OFCOM, 1.10, Access services on non-domestic channels

 

Media trzeciego sektora

Media trzeciego sektora

 

Przegląd europejskich mediów środowiskowych

W dniu 22 październikabr., Community Media Forum Europe (CMFE), międzynarodowa organizacja non-profit, który stanowi wspólną platformę dla sieci, krajowych federacji i projektów działających w trzecim sektorze mediów, zaprezentowała „mapę” mediów środowiskowych Europie.

Na początku bieżącego roku na naszym kontynenciedziałało 2237 środowiskowych stacji radiowych i 521 stacji telewizyjnych. Większość z nich znajduje się w państwach członkowskich UE, zwłaszcza we Francji, Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji. W krajach spoza UE media środowiskowe tworzyły  tylko 122 stacje radiowe i 9 stacji telewizyjnych.

W17 krajach (w tym czterech krajach spoza UE) sektor mediów środowiskowych jest uregulowany w ustawie medialnej. W niektórych krajach, takich jak Austria, Dania, Niemcy, Irlandia i Holandia, media trzeciego sektora są wspierane w dużym stopniu ze środków rządowych, a w  nieco mniejszym wymiarze - w Belgii, Włoszech, Norwegii i Szwajcarii.

Źródło: EPRA, 24.10, CMFE publishes first mapping of Community Media in Europe

 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Wybór i opracowanie:

Maria Borkowska i Ewa Murawska-Najmiec

 

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie