Telemetria Polska przedstawia swój model współpracy z rynkiem w realizacji badania jednoźródłowego

12.05.2020
Zespół Telemetria Polska wystąpił do Rynku z propozycją modelu współpracy w trzech głównych obszarach: technologia, badania założycielskie oraz organizacja badania.

Rozmowy na temat współpracy Zespołu z przedstawicielami rynku toczą się od kilkunastu miesięcy. Telemetria Polska niezmiennie proponuje reprezentantom poszczególnych grup interesu udział w radach doradczych działających wokół projektu.

Po prezentacji przez Rynek założeń badania mediów, 1 kwietnia 2020 r., Telemetria Polska zaproponowała Rynkowi konsultacje dotyczące jednoźródłowego pomiaru mediów w ramach trzech Grup Roboczych: ds. Technologii, ds. Rekrutacji i Badania Założycielskiego.


W ramach Grupy ds. Technologii zaproponowano:

1.    Określić preferowaną technologię do realizacji badania: watermarking vs soundmatching oraz przeprowadzić analizę możliwości jej implementacji.

2.    Ustalić jaki ma być zasięg monitorowanych mediów.

3.    Określić sposób pokrycia technologicznego oczekiwanych typów i poziomów pomiarów w rozróżnieniu na TV, radio i internet (określenie podstawowych i opcjonalnych rodzajów pomiarów/mierników).

4.    Określić szacowane wolumeny danych oraz zakres niezbędnych analiz w celu zwymiarowania kluczowych parametrów systemu telemetrycznego z uwzględnieniem danych RPD.

5.    Określić we współpracy z innymi Grupami Roboczymi zakres funkcjonalny systemu telemetrycznego. Określić założenia architektoniczne co do budowy systemu telemetrycznego w kontekście: funkcjonalności, liczby i rodzaju planowanych podsystemów, modeli obsługiwanych mierników, ilości danych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, audytowalności, ilości i rodzaju użytkowników końcowych, sposobu i zakresu udostępniania danych itp.

6.    Określić zasady utrzymania systemu oraz oczekiwane parametry SLA.

7.    Ustalić format, tryb i zakres raportowania danych RPD


W ramach Grupy ds. Rekrutacji i Badania Założycielskiego zaproponowano:

1.    Założenia Badania Założycielskiego.

2.    Kryteria określania reprezentatywności próby.

3.    Rekomendacje dla zastosowanego operatu (TERYT, PESEL, inne).

4.    Założenia kwestionariusza i narzędzi badawczych w Badaniu Założycielskim.

5.    Rekomendacje dla preferowanego modelu rekrutacji do Panelu: F2F, CATI, CAWI, PAPI.

6.    Rekomendacje dla systemu gratyfikacji gospodarstw domowych biorących udział w badaniu.

7.    Rekomendacje dla systemu gratyfikacji ankieterów realizujących Badanie Założycielskie.

8.    Wielkość i lokalizacja nadreprezentacji w panelu.

9.    Założenia konstrukcji panelu i doboru panelistów.

10.    Zasady ważenia i wybór parametrów do ważenia.

11.    Zasady edycji i walidacji danych.

12.    Wypracowanie standardów kontroli jakości danych.

13.    Standaryzacja wskaźników i miar badawczych dla poszczególnych klas mediów.


W ramach Grupy ds. Organizacji zaproponowano:

W pierwszym etapie uzgodnienie utworzenia Komitetu Audytorskiego, monitorującego i doradczego przy budowie Prototypu Pomiaru.

W szczególności:

1.    Zasady udziału poszczególnych członków w Komitecie nadzorującym i audytującym badanie.

2.    Podział obowiązków i zakresu kompetencji w Komitecie nadzorującym i audytującym badanie.

3.    Tryb podejmowania decyzji i prawo głosu w Komitecie nadzorującym i audytującym badanie.

4.    Zakres decyzyjności Komitetu nadzorującego i audytującego badanie.

5.    Zasady dostępu do dokumentacji i materiałów poufnych.

6.    Usankcjonowanie (bądź nie) wpływu ciał kolegialnych, organizacji i związków pracodawców na decyzje Komitetu.

7.    Ogólne zasady akceptacji decyzji i dokumentów w organizacji nadzorującej i audytującej badanie.

8.    Zasady dokooptowania (np. specjalistów) i wykluczania uczestników w Komitecie nadzorującym i audytującym badanie.

9.    Kwestie organizacyjne, dokumentacja prac, nadzór nad efektem prac Organizacji.


W drugim etapie wypracowanie docelowego modelu organizacji pomiaru, jego finansowania i nadzoru.

W szczególności:

1.    Model zarządzania pomiarem.

2.    Model finansowania pomiaru.

3.    Model nadzoru nad pomiarem przez organizacje branżowe (JIC).

4.    Model audytowania pomiaru.

5.    Model komercjalizacji prac – badawczo rozwojowych realizowanych przez Instytut Łączności.

6.    Model przejścia z Prototypu Pomiaru na nowy rynkowy standard pomiaru.

Propozycja Grup Roboczych, to kolejna inicjatywa Telemetrii Polskiej skierowana do Rynku, której celem jest wypracowanie rekomendacji dla budowy Prototypu jednoźródłowego pomiaru mediów. Z jego budową Telemetria Polska startuje w trzecim kwartale 2020 r., zaraz po zakończeniu rozbudowy Mikropanelu, który w czerwcu/lipcu 2020 r. będzie liczyć minimum 1000 urządzeń. Zgodnie z umową KRRiT – IŁ PIB, do 31 maja 2020 r., Instytut Łączności ma wypracować wstępne rekomendacje do budowy Prototypu.

W pismach z 10 kwietnia i 23 kwietnia 2020 r., strona rynkowa pozytywnie odniosła się do propozycji Telemetrii Polskiej oddając KRRiT wiodącą rolę w ramach prac Grupy ds. Technologii i Grupy ds. Rekrutacji, co zostało przyjęte z zadowoleniem.

Rozmowy na temat kształtu współpracy w ramach Grupy ds. Organizacji wciąż są w fazie ustaleń, co w opinii zespołu Telemetria Polska, w żaden sposób nie powinno zakłócać prac i ustaleń w ramach pozostałych Grup Roboczych.

Telemetria Polska już trzykrotnie zaproponowała termin konsultacji i oczekuje na wskazanie ekspertów do prac w ramach poszczególnych Grup Roboczych, aby móc wypracować najpierw założenia do powstania Prototypu Pomiaru na około 5.000 urządzeń.

Prototyp Pomiaru ma służyć między innymi do testów Badania Założycielskiego oraz ma być polem do eksperymentów badawczych zgłaszanych również przez stronę rynkową. Na bazie Prototypu i we współpracy z Rynkiem miałoby powstać docelowy panel badawczy oraz nowy standard jednoźródłowego pomiaru mediów. 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie