Konkurs na zagospodarowanie czterech miejsc na MUX-1 ogłoszony

27.12.2012
27 grudnia 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ukazały się cztery ogłoszenia dotyczące postępowań w sprawie możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX 1). Wcześniej na podstawie uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 roku ogłoszenia podpisał Przewodniczący KRRiT.
Ściana monitorów telewizyjnych

Ogłaszając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej dla zapewnienia szeroko pojętego pluralizmu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod uwagę:

-  konieczność zapewnienia różnorodności programowej w ofercie programów telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną,

-  wynik konsultacji społecznych w sprawie możliwości umieszczenia 4 programów telewizyjnych w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1) zakończonych 31 lipca 2012 roku,

- przeprowadzoną przez Departament Monitoringu KRRiT głęboką analizę oferty programowej dostępnej dotychczas w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.

W ramach czterech odrębnych postępowań w sprawie możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX 1) wnioskodawcy mogą ubiegać się o koncesje na programy telewizyjne o charakterze wyspecjalizowanym:

    społeczno-religijnym;

    filmowym,

    edukacyjno-poznawczym,

    dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat;

W konkursie mogą wziąć udział także nadawcy, którzy posiadają już koncesje na nadawanie programu w sposób satelitarny i chcą ubiegać się o jej rozszerzenie. Program przez nich realizowany musi być zbieżny z warunkami ogłoszenia.

Termin nadsyłania wniosków został ustalony na 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Monitorze Polskim, czyli do 25 lutego 2013 roku.  

Zgodnie z ogłoszeniem rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po uzyskaniu przez przyszłych nadawców rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP S.A.,a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.

Postępowanie o udzielenie bądź zmianę koncesji będzie toczyło się zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, rozporządzeniem KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (ostatnia nowela rozporządzenia 14 grudnia 2012 roku) oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oceniając wnioski w postępowaniu koncesyjnym KRRiT będzie brała pod uwagę w szczególności:

stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją;

możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji
i finansowania programu;

przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami;

przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;

dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji
i środków masowego przekazu.

Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji zostanie naliczona zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania i wyniesie maximum 12.945.000 zł. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o radiofonii i telewizji wnioskodawca będzie mógł uiścić opłatę jednorazowo lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji (zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o udzielenie koncesji). W przypadku rozłożenia opłaty na raty w decyzji o udzieleniu koncesji ustala się opłatę prolongacyjną.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowując się do uzupełnienia oferty programowej w MUX-1 przeprowadziła w 2012 roku konsultacje społeczne. Celem konsultacji było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w sprawie uzupełnienia oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. Przeważająca większość stanowisk przesłanych drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą do KRRiT wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX-1 programu telewizji TRWAM. W przypadku oferty innych nadawców dostępnych obecnie drogą satelitarną lub kablową głosy uczestników konsultacji były podzielone, ale wskazywały na potrzebę powiększenia oferty o programy tematyczne w szczególności dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych oraz analizę programów telewizyjnych dostępnych na multipleksach naziemnych w Polsce zdecydowała o ukształtowaniu oferty w sposób opisany w przedmiotowych ogłoszeniach Przewodniczącego KRRiT.

Zapoznaj się z treścią ogłoszeń:

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie