KRRiT prostuje informacje z „Naszego Dziennika”

26.03.2013
22 marca 2013 roku na łamach „Naszego Dziennika” pojawił się artykuł Krzysztofa Losza pt. „Śledczy na tropie koncesji” i Małgorzaty Goss pt. „Prokurator u Dworaka”. W obu artykułach zostały zawarte nieprawdziwe informacje. KRRiT wystosowała do redakcji poniższe wyjaśnienie.
Zdjęcie gazet

Wyjaśnienie

w związku z publikacjami z 22 marca 2013 roku zamieszczonymi w Naszym Dzienniku  autorstwa: Krzysztofa Losza  pt.  ,,Śledczy na tropie koncesji” i Małgorzaty Goss pt. „Prokurator u Dworaka”

Działania zmierzające do wszczęcia postępowań karnych (w tym przed Trybunałem Stanu) wobec członków KRRiT lub pracowników Biura KRRiT są inicjowane przez przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis bądź osoby publicznie wyrażające swoje zaangażowanie w sprawy Fundacji.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2012 roku oddalił jako bezzasadną skargę Fundacji Lux Veritatis na decyzję Przewodniczącego KRRiT w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w pierwszym multipleksie cyfrowym, potwierdzając prawidłowość postępowania koncesyjnego przeprowadzonego przez KRRiT. Informacje zawarte we wskazanych powyżej publikacjach wprowadzają Czytelników Naszego Dziennika w błąd.

Postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów, który 15 stycznia 2013 roku rozpatrzył zażalenie na postanowienie  o odmowie wszczęcia śledztwa wydane 30 sierpnia 2012 roku przez Prokuratora Rejonowego z Prokuratury Warszawa Wola  nie oznacza, iż Sąd merytorycznie rozstrzygnął sprawę zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków KRRiT i podzielił stanowisko wyrażone przez przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis, posła Andrzeja Jaworskiego i europosła Janusza Wojciechowskiego. Sąd rozpatrując zażalenie złożone w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego (kpk) uchyla postanowienia prokuratora wówczas, gdy w  jego ocenie zasadne jest przeprowadzenie określonych czynności, zmierzających do uzupełnienia materiału dowodowego. Nie oznacza to, że na tym etapie postępowania Sąd ocenił zasadność postawienia komukolwiek zarzutów.

Z tych powodów sugestie wyrażone w wymienionych publikacjach Naszego Dziennika wskazujące, iż decyzja KRRiT w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych na pierwszym multipleksie cyfrowym była podjęta w ,,dziwnych okolicznościach”,  a  zgoda  na  rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty była ,,tajemnicza” nie znajdują żadnego uzasadnienia. Zgoda na wniesienie opłaty koncesyjnej w  ratach  to działanie, dla którego umocowanie prawne znajduje się w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Zastosowanie tej możliwości w postępowaniu dotyczącym multipleksu pierwszego nie było wydarzeniem ani nadzwyczajnym, ani precedensowym.

W praktyce koncesyjnej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stosowała tę procedurę wielokrotnie wobec różnych podmiotów (w tym wobec koncesjonariuszy z grupy nadawców kościelnych), zawsze przestrzegając wszystkie przesłanki warunkujące prawną dopuszczalność zastosowania tej instytucji. Zgoda na raty nie jest automatyczna, stąd każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem przesłanek ważnego interesu koncesjonariusza lub interesu publicznego. Na tę właśnie okoliczność zwrócona została uwaga w wyjaśnieniach złożonych w toku kontroli NIK.  

Wyrażenie zgody wiąże się z naliczeniem opłaty prolongacyjnej, a więc pomimo iż wpływy zostały rozłożone w czasie, to jednak poziom dochodów jest wyższy niż w przypadku jednorazowego uiszczenia opłaty koncesyjnej. Według stanu z 31 grudnia 2011 roku należności z tytułu opłat prolongacyjnych za decyzje o udzieleniu lub zmianie koncesji radiowych i telewizyjnych wyniosły 13.135.900 zł czyli w tej wysokości nastąpił wzrost dochodów budżetowych. Ustawodawca pozostawił możliwość uiszczania opłat koncesyjnych w ratach dokonując w 2012 roku nowelizacji przepisów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 KRRiT znała przyjęte przez podmioty uczestniczące w postępowaniu na pierwszy multipleks cyfrowy założenie w zakresie rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty. Do tej kwestii odniósł się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 maja 2012 roku stwierdzając, że ta okoliczność mogła być przez KRRiT wzięta pod uwagę przy ocenie wniosku koncesyjnego. W Naszym Dzienniku nie przywołano w sposób rzetelny wyników ustaleń  poczynionych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Generalnie NIK pozytywnie oceniła wykonanie przez KRRiT budżetu  z 2011 roku zgłaszając kilka zastrzeżeń, które zostały wyjaśnione na bieżąco w toku kontroli. Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionowała legalności rozstrzygnięć KRRiT w zakresie rozłożenia na raty opłaty koncesyjnej z tytułu miejsca na multipleksie pierwszym i nie znalazła podstaw do uznania, iż w badanych sprawach mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Gdyby tak było to Najwyższa Izba Kontroli miałaby  wówczas obowiązek powiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, a podjęcia takich czynności NIK w ogóle nie rozważała. Najwyższa Izba Kontroli formułując zastrzeżenie odniosła się do kwestii rozkładania opłaty koncesyjnej na raty z uwagi na kryterium celowości oraz gospodarności, ale nie uznała aby było to działanie bezprawne, a w szczególności aby nosiło ono cechy przestępstwa, co sugeruje Nasz Dziennik.  

Na koniec należy uściślić informację, która pojawiła się w cytowanej przez Nasz Dziennik wypowiedzi p. Lidii Kochanowicz dyrektor do spraw  finansowych Fundacji Lux Veritatis. Wniosek Fundacji Lux Veritatis w sprawie określenia kryteriów finansowych, które będą stosowane przez KRRiT wpłynął 25 stycznia 2013 roku Odpowiedzi nie udzielono po kilku miesiącach, jak informuje dyrektor Lidia Kochanowicz,  lecz 20 lutego 2013 roku, co jest  zgodne z terminami określonymi w Kodeksie postepowania administracyjnego i co nastąpiło na 5 dni przed upływem terminu do składania wniosków w konkursie na uzupełnienie oferty programowej multipleksu pierwszego.

                                                                                                           

                                                                                                  Przewodniczący KRRiT

                                                                                                          Jan Dworak

 

Jednocześnie wraz z wyjaśnieniem do redakcji „Naszego Dziennika” zostało wysłane sprostowanie do artykułu Krzysztofa Losza pt. „Śledczy na tropie koncesji”.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie