KRRiT ogłasza publiczne konsultacje w sprawie nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

30.10.2019
Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy o radiofonii i telewizji oraz realizując Zasady postępowania konsultacyjnego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłasza konsultacje publiczne skierowane do administracji publicznej, podmiotów rynkowych, organizacji samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz innych stron zainteresowanych tym procesem.
Celem konsultacji jest właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych środowisk oraz przeanalizowanie, z różnych perspektyw, obszarów tematycznych objętych nowelizacją Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniła Dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (zwaną dalej „DAUM”).

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do 19 września 2020 r. oraz do niezwłocznego przekazania tekstu tych przepisów do Komisji Europejskiej.

Niniejsze konsultacje nie stanowią elementu procedury, o której mowa w Wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

W procesie implementacji nowych przepisów DAUM Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie pełnić rolę ekspercką.

Konsultacje zostały przygotowane w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. z 2019.0.11.48) w art. 14 ust. 1 pkt. 9 powierzono kompetencje w zakresie polityki audiowizualnej. Wnioski z konsultacji będą stanowić istotny wkład we wspólne prace MKIDN i KRRiT w procesie tworzenia założeń do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Prace te w zakresie dotyczącym obowiązków platform udostępniania plików wideo będą się toczyć także we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji jako właściwym w sprawach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o działach administracji rządowej, o której mowa powyżej.

Konsultacje KRRiT trwają od 30 października do 30 listopada 2019 r. Odpowiedzi na pytania prosimy zawrzeć w przeznaczonym do tego formularzu interaktywnym (patrz linki poniżej) i przesłać na adres mailowy konsultacjeDAUM@krrit.gov.pl

Respondenci mogą odpowiedzieć na dowolną liczbę pytań.
W pytaniach wielokrotnego wyboru (a,b,c…) można wskazać dowolną liczbę propozycji.


Ewentualne pytania dotyczące konsultacji i zawartych w nich zagadnień prosimy kierować do Departamentu Strategii Biura KRRiT, nr telefonu (22) 597 30 84 lub mailowo na adres konsultacjeDAUM@krrit.gov.pl

Raport z ww. konsultacji będzie przedstawiony w formie zagregowanej, tj. zawierającej zestawienie przekazanych uwag i opinii, bez danych osobowych respondentów. Ewentualne dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.

Pytania konsultacyjne zostały podzielone na dwie części:
 
  • część pierwsza: pytania obejmujące 11 obszarów tematycznych, dotyczące audiowizualnych usług medialnych, tj. programów telewizyjnych i usług VoD;
  • część druga: pytania obejmujące 14 obszarów tematycznych, dotyczące usług platform udostępniania wideo (zwanych dalej „VSP”).

Ponieważ usługi te po raz pierwszy wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat ich definicji oraz możliwych kryteriów kwalifikowania tych usług.

Informacja na temat poszerzenia zakresu Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych o usługi platform udostępniania wideo
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pytania konsultacyjne do DAUM – część pierwsza
Pytania konsultacyjne do DAUM – część druga

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie