Zasady postępowania konsultacyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

1.     Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej „KRRiT”, w celu uzyskania informacji, opinii, uwag i wniosków, które pozwolą na podjęcie optymalnych rozstrzygnięć w sprawach polityki regulacyjnej o istotnym znaczeniu dla radiofonii i telewizji oraz rynku mediów elektronicznych może przeprowadzić konsultacje publiczne. Celem przeprowadzenia konsultacji publicznych jest właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych grup społecznych, przeanalizowanie problemu z różnych perspektyw, zaangażowanie obywateli w proces podejmowania rozstrzygnięć oraz minimalizowanie ryzyka podjęcia niewłaściwych rozstrzygnięć.

2.      Konsultacje publiczne prowadzi  się w sposób otwarty i dostępny dla każdego zainteresowanego.

3.      Konsultacjom publicznym mogą podlegać w szczególności:

      1)   projekty rozporządzeń;
      2)   projekty strategii.

4.      Konsultacje publiczne powinny trwać nie krócej niż 7 dni.

5.      Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji przygotowuje właściwa  merytorycznie komórka organizacyjna i przekazuje odpowiedniej komórce organizacyjnej do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.      Postępowanie konsultacyjne zostaje rozpoczęte w chwili  zamieszczenia  w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji. Niezależnie od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej KRRiT będzie w miarę możliwości dążyć do jak najszerszego informowania o rozpoczęciu konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem innych form publicznej komunikacji.

7.     Projekt dokumentu podlegającego konsultacjom publicznym może być udostępniany w postaci pisemnej lub elektronicznej zainteresowanym podmiotom wraz z prośbą o składanie opinii, uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

8.     Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach publicznych zawiera co najmniej informacje o:

     1) przedmiocie konsultacji publicznych;
     2) komórce organizacyjnej Biura KRRiT odpowiedzialnej za prowadzenie danych
      konsultacji publicznych;
     3) terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji publicznych;
     4) możliwości składania opinii, uwag i wniosków;
     5) terminie przedstawienia raportu z przeprowadzonych konsultacji publicznych;
     6) braku obowiązku wskazywania przez osobę fizyczną jej danych osobowych.

9. Raport z przeprowadzonych konsultacji publicznych udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w terminie 60 dni od daty ich zakończenia.

10. Raport z konsultacji publicznych powinien zawierać:

    1) przedmiot konsultacji publicznych;
    2) termin konsultacji publicznych;
    3) sposób prowadzenia konsultacji publicznych;
    4) sposób i miejsca publikacji ogłoszenia konsultacji publicznych;
    5) liczbę podmiotów, które wzięły udział w konsultacjach publicznych;
    6)  zestawienie zawierające:     
    
  a) wskazanie nazwy, siedziby i adresu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnychnieposiadających osobowości prawnej biorących udział w konsultacjach, natomiast w przypadku osób fizycznych wskazanie, iż opinię, uwagę, wniosek zgłosiła osoba fizyczna bez podania danych osobowych tej osoby nawet jeżeli osoba podała te dane,
       b) wykaz opinii, uwag, wniosków, które zostały zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych,
       c) wskazanie uwag uwzględnionych.

11.  W przypadku, gdy postępowanie konsultacyjne nie doprowadzi do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania KRRiT  może ogłosić przeprowadzenie powtórnych konsultacji w tej samej sprawie.

12.  W uzasadnionych przypadkach KRRiT  może także w szczególności:

     1)  zorganizować wysłuchanie publiczne;
     2)  przeprowadzić konsultacje bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami;
     3)  powołać grupę ekspercką z udziałem zainteresowanych stron.
 
 Pobierz treść uchwały wraz z załącznikami (poniżej):
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie