Komisja Europejska przedstawia „Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021 -2027”

24.02.2021
Plan działania Komisji na lata 2021-2027 zawiera wizję dostępnej dla wszystkich, wysokiej jakości edukacji cyfrowej, sprzyjającej społecznej spójności.
Jest wezwaniem  do współpracy państw członkowskich w celu:

•    wykorzystania wniosków płynących z kryzysu związanego z COVID-19, podczas którego, na  niespotykaną dotąd skalę, technologia jest wykorzystywana w systemach edukacji;
•    dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do wymagań cyfrowego świata.


Plan obejmuje dwa strategiczne działania:

1.    Wspieranie rozwoju efektywnej edukacji cyfrowej, do czego potrzebne są:

•    infrastruktura, łączność i urządzenia cyfrowe;
•    skuteczne planowanie i rozwój zdolności cyfrowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb;
•    nauczyciele i pracownicy sektora edukacji, posiadający kompetencje cyfrowe, pewni swoich umiejętności;
•    wysokiej jakości treści dydaktyczne, łatwe w obsłudze narzędzia i bezpieczne platformy szanujące zasady prywatności i etyki.


W tym celu Komisja Europejska:

•    rozpocznie dialog strategiczny z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu przygotowania do 2022 r. wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej;
•    przedstawi projekt zalecenia Rady w sprawie nauki przez internet i na odległość w szkolnictwie podstawowym i średnim. Jego głównym celem powinno być stworzenie przed końcem 2021 r. wspólnych ogólnounijnych założeń skutecznej, ciekawej , integrującej społecznie edukacji na odległość, przez internet i kształcenia mieszanego;
•    opracuje europejskie ramy treści na potrzeby edukacji cyfrowej, które będą opierać się na europejskiej różnorodności. Rozpocznie studium wykonalności w celu stworzenia europejskiej platformy wymiany, służącej do dzielenia się certyfikowanymi zasobami internetowymi i połączenia istniejących platform edukacyjnych;
•    będzie wspierać działania służące lepszym połączeniom internetowymoraz przeprowadzi akcję informacyjną w ramach inicjatywy Connectivity4Schools na temat możliwości ich finansowania;
•    będzie zachęcać państwa członkowskie do korzystania z tej pomocy w zakresie dostępu do internetu oraz do aplikacji i platform wspomagających e-learning, a także do zakupu sprzętu cyfrowego;
•    deklaruje wsparcie w zakresie  transformacji cyfrowej na wszystkich poziomach edukacji,za pośrednictwem projektów i w ramach współpracy Erasmus.- w obszarze kształcenia cyfrowego i umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych przez nauczycieli za pośrednictwem platformy Teacher Academy programu Erasmus. Uruchomi również narzędzie dla nauczycieli do samodzielnej oceny online – SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies);
•    w ramach programu „Horyzont Europa” opracuje wytyczne dla nauczycieli dotyczące zastosowania procesie kształcenia sztucznej inteligencji wraz z wykorzystywaniem danych. .Będzie również wspierać w tej dziedzinie badania naukowe i innowacje.

2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej, do czego niezbędne są:

•    podstawowe umiejętności i kompetencje cyfrowe kształtowane od najmłodszych lat, takie jak: sprawność w zakresie zwalczania dezinformacji, edukacja informatyczna, dobra znajomość i zrozumienie technologii (np. sztucznej inteligencji) opartych na dużej liczbie danych;
•    zaawansowane umiejętności cyfrowe, które zapewnią większą liczbę specjalistów w dziedzinie technologii cyfrowych, a także równą reprezentację dziewcząt i młodych kobiet na studiach i w zawodach informatycznych.


W tym celu Komisja Europejska:

•    opracuje wspólne wytyczne dla nauczycieli, służące rozwojowi umiejętności cyfrowych oraz zwalczaniu dezinformacji poprzez kształcenie i szkolenia, będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, europejskimi przedsiębiorstwami technologicznymi, mediami, ekspertami ds. umiejętności korzystania z mediów, Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych, organami krajowymi, rodzicami, studentami i młodzieżą;
•    rozszerzy  europejskie ramy kompetencji cyfrowych (The Digital Competence Framework) uwzględniając sztuczną  inteligencję  i wspierając jej  rozwój oraz zastosowanie m.in. dla szkół i organizacji edukacyjnych;
•    utworzy Europejski Certyfikat Umiejętności Cyfrowych (EDSC), uznawany i akceptowany przez rządy, pracodawców i inne podmioty w całej Europie;
•    przedstawi projekt zalecenia Rady w sprawie poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie umiejętności cyfrowych. Będzie on obejmować korzystanie z narzędzi unijnych  na potrzeby inwestowania w doskonalenie zawodowe nauczycieli, promowanie najlepszych metod nauczania, wysokiej jakości edukację informatyczną oraz współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie bieżącego zapotrzebowania na określone umiejętności;
•    będzie zachęcać do liczniejszego udziału w międzynarodowym badaniu kompetencji (International Computer and Information Literacy Study (ICILS)), i do podejmowania starań w celu podniesienia kompetencji cyfrowych małoletnich tak, aby do 2030 r. odsetek uczniów w wieku 13–14 lat, którzy osiągają słabe wyniki w zakresie umiejętności informatycznych , wyniósł poniżej 15 proc.;
•    ukierunkuje rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych przez m.in. objęcie  stażami (Digital Opportunity traineeships) uczniów szkół  zawodowych i praktykantów oraz oferowanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom, szkoleniowcom i innym pracownikom sektora edukacji;
•    we współpracy z European Institute of Innovation and Technology (EIT) będzie zachęcać kobiety do zajmowania się naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).    Ponad to, wesprze unijną koalicję EU STEM Coalition, w opracowywaniu programów nauczania w szkolnictwie wyższym, które skłonią kobiety do studiów inżynierskich i informatycznych w oparciu o podejście „STEAM” (podejście oparte na naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce).


Dlaczego, zdaniem Komisji Europejskiej, potrzebne są te działania?

•    wiele rodzin o niskich dochodach nie ma dostępu do komputerów, a dostępność szerokopasmowego internetu w UE jest bardzo zróżnicowana i zależy również od dochodów gospodarstw domowych (Eurostat 2019);
•    ponad jedna piąta młodych ludzi w całej UE nie osiąga podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych;
•    badanie OECD z 2018 r. wykazało, że niecałe 40 proc. nauczycieli jest gotowych do korzystania z technologii cyfrowych w nauczaniu, przy czym, w zależności od państwa, występują w tym obszarze duże różnice;
•    kryzys związany z COVID-19 prowadzi do wykorzystania na niespotykaną dotąd skalę technologii cyfrowych  i modelu edukacji przez internet.


Wyniki konsultacji społecznych z 2020 r. wykazały, że:

•    prawie 60 proc. badanych nie korzystało przed pandemią z kształcenia na odległość i uczenia się przez internet;
•    95 proc. badanych uważa, że kryzys związany z COVID-19 oznacza zmiany w korzystaniu z technologii w edukacji, od których nie ma odwrotu;
•    zdaniem respondentów zasoby i treści edukacyjne online muszą odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu, być bardziej interaktywne i łatwiejsze w użyciu;
•    ponad 60 proc. badanych uważa, że w czasie kryzysu poprawiły się ich umiejętności cyfrowe, a ponad 50 proc. chce je doskonalić.


Ściślejsza współpraca i wymiana informacji w dziedzinie edukacji cyfrowej na szczeblu UE może pomóc:

•    we wskazywaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu dobrych praktyk;
•    we wspieraniu państw członkowskich w edukacji poprzez udostępniane narzędzia, wytyczne, wiedzę techniczną i badania naukowe;
•    we wspieraniu współpracy między interesariuszami, dzięki utworzeniu nowej europejskiej platformy edukacji cyfrowej służącej:
  • powiązaniu krajowych i regionalnych inicjatyw i podmiotów w dziedzinie edukacji cyfrowej;
  • wsparciu współpracy międzysektorowej i nowych modeli wymiany cyfrowych treści edukacyjnych, z uwzględnieniem takich kwestii jak wspólne normy, interoperacyjność, dostępność i zapewnienie jakości.

Platforma będzie działać jako ośrodek analityczny, wspierający kształtowanie polityki i praktyk oraz monitorujący postępy w edukacji cyfrowej w Europie, również we wdrażaniu nowego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma będzie również za pośrednictwem Digital Education Hackathon wspierać innowacje i zaangażowanie skierowane na potrzeby użytkowników.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027

Materiały powiązane

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie