Regulamin korzystania z serwisu


KRRiT jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. (Rozdział IX, Art. 213.1. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.). Do zadań Krajowej Rady należy, między innymi: upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej (Art. 6 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Radiofonii i Telewizji).

 

Regulamin serwisu internetowego poświęconego edukacji medialnej prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego poświęconego edukacji medialnej o nazwie „Drogowskaz Medialny” zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki prowadzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9), posiadającą NIP 521 27 99 708 oraz REGON 010182401, udostępnionego w domenie krrit.gov.pl, serwisu internetowego poświęconego edukacji medialnej zwanego dalej Serwisem.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis bez konieczności logowania się;

b) Administratorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji odpowiedzialną/e za prowadzanie Serwisu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Regulaminu;

c) Profilu – należy przez to rozumieć profil/e na portalach społecznościowych, prowadzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

d) Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem  Serwisu jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Serwis jest wbudowany w strukturę oficjalnej strony KRRiT.

4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i ma charakter społeczny.

5. Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe.

6. Przyjęty podział Serwisu na poszczególne kategorie i części tematyczne oraz zagadnienia dotyczące edukacji medialnej jest umowny i został wprowadzony w celu ułatwienia poruszania się po Serwisie.

           

§ 2 Cele Serwisu

1. Celem Serwisu jest informowanie o inicjatywach, projektach i działaniach z obszaru edukacji medialnej, w szczególności w zakresie krytycznego i twórczego korzystania z mediów oraz świadomego w nich uczestnictwa, mających wartość edukacyjną, społeczną lub kulturalną.

2. Głównym założeniem Serwisu jest prowadzenie edukacji medialnej w praktyce oraz zachęcanie
do debaty na ten temat.

3. Serwis ma pełnić rolę platformy komunikacyjnej przeznaczonej do wymiany informacji i pomysłów
w obszarze edukacji medialnej. Zakłada on aktywny udział Użytkowników, poprzez informowanie, głównie drogą elektroniczną i za pośrednictwem Profili o inicjatywach oraz projektach podejmowanych w tym zakresie.

 

§ 3 Przygotowywanie i publikowanie informacji w Serwisie

1. Rola Administratora polega na zbieraniu i weryfikacji bieżących informacji oraz aktualizacji Serwisu
w oparciu o inicjatywy podejmowane w zakresie edukacji medialnej. Jako aktualizację rozumie się publikację na stronach Serwisu opisu wybranych inicjatyw wraz z podaniem linków źródłowych oraz towarzyszących im Treści.

2. Autorskie prawa majątkowedo materiałów publikowanych na stronach Serwisu posiadają ich twórcy lub podmioty, którym zostały one przekazane. Materiały mogą być też dostępne na wolnych licencjach, takich jak np. Creative Commons. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu Treści, a nie ich właścicielem – z wyjątkiem własnych materiałów, do których posiada autorskie prawa majątkowe. Uznanie praw na podstawie danej licencji publikowane będzie w Serwisie przez Administratora.

3. Administrator korzysta z materiałów znalezionych w Internecie oraz dostarczanych w sposób pośredni i bezpośredni przez Użytkowników.

4. W ramach ww. działalności Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie nabywa, ani nie udostępnia odpłatnie żadnych Treści.

5. Użytkownik chcący opublikować Treści na stronach Serwisu:

a) deklaruje, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów;

b) udziela Serwisowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na wszystkich polach eksploatacji.

6. Administrator współtworzy Serwis w porozumieniu i we współpracy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi KRRiT, w szczególności z Zespołem Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Departamentem Prezydialnym i Departamentem Strategii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

§ 4 Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie Serwisu

1. Nadzór nad zawartością Serwisu sprawuje Administrator we współpracy z Zespołem Rzecznika Prasowego KRRiT.

2. Nadzór, o którym mowa w ust.1, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Treści z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem, a także prawidłowości funkcjonowania Serwisu pod względem redakcyjno – edytorskim i informatycznym.

3. Wszelkie wykorzystywanie publikowanych w Serwisie Treści w celu agitacji politycznej lub
w celach komercyjnych, bez wcześniejszej zgody Zespołu Rzecznika Prasowego KRRiT jest zabronione.

4. KRRiT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł, umieszczanych na stronach Serwisu;

b) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych  lub niezależnych od KRRiT;

c) opóźnienia w działaniu Serwisu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od KRRiT;

d) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika Sieci i tym podobne;

e) bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych Treści.

5. KRRiT informuje, że korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Treści odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności.

6. KRRiT zastrzega sobie:

a) prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

b) prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronach Serwisu.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013r.

3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe Administratora dostępne są na stronach Serwisu.

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie