Regulamin korzystania z profilu na Facebooku


KRRiT jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. (Rozdział IX, Art. 213.1. Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.
). Do zadań Krajowej Rady należy, między innymi: upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej (Art. 6 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Radiofonii i Telewizji).

 

Regulamin prowadzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji profili poświęconych edukacji medialnej na portalach społecznościowych

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin prowadzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji profili poświęconych edukacji medialnej na portalach społecznościowych zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki prowadzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9), posiadającą NIP 521 27 99 708 oraz REGON 010182401 profili na portalach społecznościowych zwanych dalej Profilami oraz zasady i warunki korzystania z tych profili przez osoby odwiedzające.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Profil po wcześniejszym zalogowaniu się na dany portal społecznościowy;

b) Moderatorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez KRRiT odpowiedzialną/e za prowadzanie Profilu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Regulaminu oraz nadzorowanie jego przestrzegania przez Użytkowników;

c) Serwisie – należy przez to rozumieć Serwis internetowy poświęcony edukacji medialnej udostępniony w domenie krrit.gov.pl i prowadzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

d) Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Profilach.

3. Korzystanie zProfili jest bezpłatne i ma charakter społeczny.

4. Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz zarejestrowanych na danym portalu społecznościowym.


§ 2 Cele prowadzenia profili na portalach społecznościowych

1. Celem prowadzenia Profili jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności z obszaru edukacji medialnej, w szczególności w zakresie krytycznego i twórczego korzystania z mediów oraz świadomego w nich uczestnictwa, a tym samym prowadzenie tego typu edukacji w praktyce oraz zachęcanie do debaty na ten temat, w tym do wymiany wzajemnych kontaktów oraz doświadczeń.

2. Profile są merytorycznie zintegrowane z Serwisem, którego aktualizacja po części związana jest  
z informacjami od Użytkowników. Profile mają promować działalność tego Serwisu.

 

§ 3 Publikowanie informacji na Profilach

1. Do dodawania postów, komentarzy oraz do zakładania nowych wątków na Profilach mają prawo Moderator oraz Użytkownicy na zasadzie dobrowolności.

2. Treści zamieszczane na Profilach nie są informacjami mającymi wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną KRRiT oraz osób trzecich.

3. Moderator nie ponosi odpowiedzialności:

- za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników (Moderator nie redaguje tych wypowiedzi);

- za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych na Profilach przez Użytkowników;

- względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające zasady pkt.4

4. Użytkownik publikujący na Profilach Treści odpowiada za ich prawdziwość i za to, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Profili Treści zawierających:

- sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje oraz zasady netykiety;

- materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne (bez wcześniejszej zgody Zespołu Rzecznika Prasowego KRRiT);

- materiały szkodliwe dla Profili, Moderatora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;

- materiały nie związane z tematyką Profili.

6. Moderator uwzględniając pkt. 5 zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi oraz innych Treści (w całości bądź w części), które:

a) naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek lub zasady netykiety;

b) zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (tzw. spam), nie będące tematycznie związane z edukacją medialną i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;

c) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.:

d) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;

e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;

f) nie są tematycznie związane z edukacją medialną;

g) uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie Profili oraz możliwości korzystania z nich przez innych Użytkowników;

h) nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.

7. Użytkownikom publikującym na Profilach nie przysługuje żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie nabywa w tym zakresie, ani nie udostępnia odpłatnie żadnych Treści.

8. Użytkownikma prawo do korzystania z Profili, a w szczególności do:

a) usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne danego portalu społecznościowego;

b) poszukiwania informacji o innych Użytkownikach oraz organizacjach i instytucjach zajmujących się głównie edukacją medialną, nowymi technologiami itp.;

c) wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z edukacją medialną.

9. Moderator ma prawo do:

- publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na Profilach bez ograniczeń czasowych,
w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;

- publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, w szczególności w Serwisie – z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników Serwisu.

- usuwania Treści, o których mowa w pkt 6, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do Profili osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie
i działającym na ich niekorzyść.

10. Moderator tworzy Profile w porozumieniu i we współpracy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi KRRiT, w szczególności z Zespołem Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Departamentem Prezydialnym i Departamentem Strategii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


§ 4 Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie Profili

1. Nadzór nad zawartością Profili sprawuje Moderator we współpracy z Zespołem Rzecznika Prasowego KRRiT.

2. Nadzór, o którym mowa w ust.1, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Treści z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.

3. Wszelkie wykorzystywanie publikowanych na Profilach Treści w celu agitacji politycznej lub
w celach komercyjnych, bez wcześniejszej zgody Zespołu Rzecznika Prasowego KRRiT jest zabronione.

4. KRRiT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych na Profilach;

b) przerwy w funkcjonowaniu Profili zaistniałe z przyczyn technicznych i/lub niezależnych od KRRiT;

c) opóźnienia w działaniu Profili lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od KRRiT;

d) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika Sieci i tym podobne;

e) bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych Treści.

5. KRRiT informuje, że korzystanie z Profili i udostępnianych przez nie Treści odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności.

6. KRRiT zastrzega sobie:

a) prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu działania Profili. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

b) prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na Profilach.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013r.

3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profili można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe Moderatora dostępne są na stronach Profili.

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie