Edukacja medialna w KRRiT

fotografia

Początki edukacji medialnej w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sięgają 2000 roku. Od tamtej pory podejmowane były w tym zakresie rozmaite działania, których lista znajduje się poniżej.


Rok 2020
 

 • Podsumowanie konsultacji publicznych w zakresie kierunków implementacji znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w obszarze dot. edukacji medialnej  - por. Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2019 r. pkt. 8.2. oraz omówienie wyników konsultacji - część pierwsza, pytanie konsultacyjne nr 3 oraz część druga, pytanie konsultacyjne nr 14;
 • Udział w pracach ERGA dot. przeciwdziałania dezinformacji online: opracowanie spójnych definicji w tym obszarze, wypracowanie wytycznych dla sygnatariuszy Kodeksu Postępowania wz. dezinformacji w celu uspójnienia ich podejścia do zobowiązań wynikających z ww. Kodeksu w zakresie prowadzenia kampanii z zakresu edukacji medialnej, współpracy z fact-checkerami, ze środowiskiem badaczy mediów oraz z użytkownikami w zakresie korzystania z narzędzi zapewnianych przez platformy (prace w toku);
 •  Promocja drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Edukacji Medialnej, w tym interaktywnej mapy Europy, na której wszystkie zainteresowane organizacje przez cały rok mogą zgłaszać organizowane przez siebie wydarzenia i działania z zakresu edukacji medialnej;
 •  Prowadzenie Drogowskazu Medialnego.


Rok 2019
 

 • Obszar dot. edukacji medialnej jako jeden z głównych obszarów konsultacji publicznych zrealizowanych przez KRRiT we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie kierunków implementacji znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych;
 • Promocja i koordynacja Europejskiego Tygodnia Edukacji Medialnej w Polsce (nowa inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do państw członkowskich UE);
 • Udział w pracach ERGA w zakresie monitorowania wybranych aspektów postanowień Kodeksu Postępowania wz. dezinformacji (sygnatariuszami Kodeksu są m.in. Facebook, Google i Twitter). Wnioski w tym zakresie znajdują się w komunikacje prasowym ERGA i w raporcie końcowym ERGA. Informacje o przeprowadzonym przez KRRiT w ramach prac tej podgrupy monitoringu tzw. reklam politycznych znajdują się w Sprawozdaniu z działalności KRRiT w 2019 r., pkt 4.20;
 • Uczestnictwo w grupie eksperckiej przy Komisji Europejskiej Media Literacy Expert Group (por. Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2019 r. pkt 7.6);
 •  Prowadzenie Drogowskazu Medialnego.Rok 2018
 

 • Organizacja wraz z Zakładem Komunikowania Międzynarodowego i Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Związkiem Pracodawców  Mediów Publicznych i Telewizją Polską seminarium Fake news – ich wpływ na funkcjonowanie instytucji medialnych. Doświadczenia polskie i zagraniczne praktyki. Udział w seminarium prof. Janusza Kaweckiego, Członka KRRiT;
 • Uczestnictwo w grupie eksperckiej przy Komisji Europejskiej Media Literacy Expert Group (por. Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2018 r. pkt 8.6);
 • Prowadzenie Drogowskazu Medialnego.Rok 2017
 

 • Organizacja wraz z Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym w ramach polskiej Prezydencji w tej międzynarodowej organizacji konferencji pt. Rola edukacji medialnej w nowym krajobrazie medialnym;
 • Spotkanie prof. Janusza Kaweckiego, Członka KRRiT, ze szkolnym kołem dziennikarskim z I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku na temat roli, zadań i pracy KRRiT oraz etyki, rzetelności i obiektywizmu dziennikarskiego; 
 •  Prowadzenie Drogowskazu Medialnego.
   
Rok 2016

 • Wskazanie audycji służących edukacji medialnej jako części tzw. puli deklarowanych audycji preferowanych w planach finansowo-programowych mediów publicznych na bieżący rok oraz przeprowadzenie analizy realizacji tego zadania przez media publiczne;
 • Opracowanie i upublicznienie aplikacji mashup „Kliknij w KRRiT” (informacje o działaniach urzędu na tle zmian zachodzących na rynku audiowizualnym);

Rok 2015


Rok 2014
 


Rok 2013


 • Organizacja i przeprowadzenie wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji seminarium „Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w internecie. Kto za to odpowiada?”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz  dostawcy usług internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
 • KRRiT merytorycznie wspiera Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce - inicjatywę Lidera Cyfryzacji w Polsce oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 • KRRiT objęłą honorowym patronatem inicjatywę Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50% „Dojrz@łość w sieci”.
 • W lutym 2013 pod nazwą Drogowskaz Medialny uruchomiony został, w ramach oficjalnej strony internetowej KRRiT, serwis informacyjny o edukacji medialnej oraz profil o tej samej nazwie na portalu społecznościowym Facebook.

Rok 2012


 • KRRiT rozpoczęła prace nad stworzeniem serwisu internetowego poświęconego edukacji medialnej, mającego na celu rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju inicjatyw w tym zakresie;
 • Odbył się finał Olimpiady Medialnej, w którym wyłoniono zwycięzców w kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

Rok 2011


 • KRRiT została współorganizatorem pierwszej edycji Olimpiady Medialnej. W tym ogólnopolskim przedsięwzięciu partnerami Fundacji Nowe Media byli również m.in. Narodowy Instytut Audiowizualny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 85, poz. 459), która mocą ustawy nadała KRRiT następujące kompetencje: upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej. (art. 6 ust. 2 pkt 13 ustawy).
  Ujednolicony tekst ustawy znajduje się pod poniższym linkiem:
  /dla-nadawcow-i-operatorow/regulacje-prawne/polska/

Warto zauważyć, że nie były to nowe kompetencje, a jedynie ustawowe potwierdzenie dotychczasowych właściwości KRRiT w zakresie edukacji medialnej.


Zgodnie ze Strategią Regulacyjną na lata 2011-2013 KRRiT rozumie powyższe w następujący sposób:

Podstawowe zadania z dziedziny edukacji medialnej spadają na system oświaty. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postrzega swą rolę jako uczestnika tego procesu, działającego zarówno we własnym zakresie (w tym w pozyskiwaniu współpracy mediów w upowszechnianiu kompetencji medialnej), jak i we współpracy z innymi instytucjami. Będzie też gromadziła wiedzę i występowała jako centrum kompetencji w tej dziedzinie.

Poza tym, Krajowa Rada będzie zachęcała organizacje pozarządowe do realizowania własnej aktywności informacyjnej i komunikacyjnej oraz wykorzystywania przez nie mediów elektronicznych, w tym Internetu, jako elementu ich działalności. Będzie też współtworzyła z nimi systemy współ- i samoregulacji i współpracowała z ciałami realizującymi taką działalność.


Rok 2010


 • 03.12.2010r. Konferencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pt. „Edukacja medialna
  i kompetencje społeczne” – 3.12.2010 roku  więcej...
 • Deklaracja Brukselska w sprawie edukacji medialnej  więcej...
 • Przyjęcie ujednoliconej wersji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
  Dyrektywa 2010/13/UE:

* motyw 47 dyrektywy:

- mówi, czym jest umiejętność korzystania z mediów (sprawność, wiedza i osąd, które pozwalają konsumentom skutecznie i bezpiecznie używać mediów);

- wskazuje na potrzebę upowszechniania umiejętności korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych oraz na konieczność uważnej obserwacji rozwoju tych umiejętności;

- podaje (za Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r.) przykłady możliwych działań upowszechniających umiejętność korzystania z mediów (kształcenie nauczycieli i szkoleniowców, szkolenia internetowe dla dzieci od najmłodszych grup wiekowych, zajęcia otwarte dla rodziców, kampanie społeczne z udziałem wszystkich mediów).

* art. 33 dyrektywy: mówi on o obowiązku sprawozdawczości Komisji Europejskiej do Parlamentu, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w zakresie stosowania dyrektywy (1sze sprawozdanie nie później niż do 19.12.2011, następne co 3 lata), co w praktyce przekłada się na obowiązek sprawozdawczości państw członkowskich.VII Forum edukacji medialnej - 4 marca 2010 roku

Program spotkania:

 1. Wystąpienia wprowadzające:
  - Członka Zarządu Polskiego Radia SA p Wojciecha Poczachowskiego;
  - Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  p. Piotra Boronia;

 2. Analiza wyników badań OBOP na temat edukacji medialnej - p. Elżbieta Lenczewska dyrektor Pionu Badań Medialnych OBOP; (pobierz dokument)

 3. Czy edukacja medialna jest potrzebna ? – prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu;

 4. Umiejętności korzystania z mediów w państwach Unii Europejskiej - dr Małgorzata Gruchoła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; (pobierz dokument)

 5. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące potrzeby edukowania medialnego w polskich szkołach - p. Lidia Krajewska, dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

 6. Informacja na temat wyników ankiety przeprowadzonej w warszawskich szkołach podstawowych dotyczących realizacji ścieżki medialnej w programie nauczania - p. Anna Dąbrowska absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; (pobierz dokument)

 7. Edukacja medialna w szkołach - dr Piotr Drzewiecki z Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie;

W dyskusji głos zabrali m.in.: dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa; prof. Kazimierz Korab, szef Katedry Komunikacji Społecznej SGGW w Warszawie; Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Nauczania i Podręczników MEN; dr Magdalena Maziarz z Uniwersytetu Wrocławskiego.


Rok 2009

VI Forum edukacji medialnej - 18 listopada 2009 roku


Swoje prezentacje przedstawili następujący prelegenci:

 • Pan Piotr Boroń Członek KRRiT przedstawił informację o konferencji EuroMeduc – Bellaria 2009. (pobierz dokument)

 • Pan dr Piotr Drzewiecki  z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprezentował swój podręcznik dla nauczycieli edukacji medialnej. 
  (pobierz dokument 1)  (pobierz dokument 2)

 • Pan dr Grzegorz Łęcicki Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa podzielił się uwagami o nauczaniu edukacji medialnej w szkołach średnich. (pobierz dokument)

 • Program konferencji na temat kompetencji medialnej/media literacy 17.06.2009r.  (zaproszenie) (program)

Rok 2008

W kwietniu 2008 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji powstał zespół ds. edukacji medialnej. Koordynatorem zespołu był ówczesny członek KRRiT Piotr Marian Boroń, pod którego kierownictwem stworzono również Forum Edukacji Medialnej. W pracach zespołu uczestniczyli w tamtym czasie: Jarosław Firlej – wicedyrektor Departamentu Prezydialnego,  Halina Rostek – dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Grażyna Bączkowska – dyrektor Departamentu Programowego, Rafał Kontowski – dyrektor Departamentu Prawnego oraz pracownicy Biura KRRiT m.in. Paweł Stępka, Albert Woźniak, Ewa Prószyńska, Małgorzata Boczkowska.

Z inicjatywy zespołu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odbywały się spotkania plenarne poświęcone zagadnieniom dotyczącym edukacji medialnej, w których uczestniczyli przedstawiciele resortów kultury, edukacji, pracy, nauki, przedstawiciele wyższych uczelni, instytucji, stowarzyszeń
i ekspertów w tej dziedzinie.


V Forum edukacji medialnej - 24 września 2008 roku

Swoje prezentacje przedstawili następujący prelegenci:

 • Pan Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej przedstawił prezentację na temat polskiego rynku telekomunikacyjnego (pobierz dokument)

 • Pani Grażyna Bączkowska Dyrektor Departamentu Programowego KRRiT przedstawiła informację na temat prawnych aspektów ochrony dzieci i młodzieży (pobierz dokument)

 • Pan Tomasz Kowalski ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Obywatelskich wystąpił z prezentacją dotyczącą ruchu dziennikarstwa obywatelskiego (pobierz dokument)


IV Forum edukacji medialnej - 9 lipca 2008 roku

Program spotkania:

 • informacja Pana Stanisława Celmera Dyrektora Departamentu Reklamy KRRiT o możliwościach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kształtowaniu jakości reklamy telewizyjnej i radiowej
  (pobierz dokument),

 • prelekcja Pana Jacka Szejdy, Specjalisty z Biura Programowego Polskiego Radia S.A. zatytułowana „Piśmienność medialna a media publiczne”,
  (pobierz dokument)

 • prelekcja Pana prof. dr hab. Bronisława Siemienieckiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o zagrożeniach w świecie postmodernistycznym.


III Forum edukacji medialnej - 11 czerwca 2008 roku

Program spotkania:

 • prelekcja  Pani dr Lucyny Kirwil z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na temat zagrożeń, którym chcemy przeciwdziałać,

 • informacja Pani Agnieszki Odorowicz - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o inicjatywie Instytutu odnośnie edukacji filmowej,

 • komunikat Ewy Prószyńskiej z Departamentu Programowego KRRiT o wynikach przeprowadzonej na poprzednim spotkaniu ankiety.


II Forum edukacji medialnej - 28 maja 2008 roku


Program spotkania:

 • prelekcja „Dlaczego edukacja medialna?” Pana dr Piotra Drzewieckiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (pobierz dokument)

 • prelekcja na temat edukacji medialnej Pana dr inż. Mariusza Kąkolewicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (pobierz dokument)

 • informacja Pana Alberta Woźniaka z Departamentu Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRRiT na temat prawnych uregulowań dotyczących edukacji medialnej. (pobierz dokument)


I Forum edukacji medialnej - 7 maja 2008 roku


Program spotkania:

 • prezentacja programu „Media Starter” realizowanego przez CANAL Cyfrowy Sp. z o.o.
  (pobierz dokument)

 • dyskusja dotycząca celów i założeń programu edukacji medialnej w Polsce. (pobierz dokument)


Inne materiały z tego okresu:


 • Lista osób uczestniczących w spotkaniach Forum Edukacji Medialnej (pobierz dokument)
 • na stronie internetowej KRRiT powstała zakładka „Edukacja medialna”: umieszczano w niej relacje i materiały (prezentacje) ze spotkań Forum Edukacji Medialnej (obecnie informacje te znajdują się na tej stronie), a w zakładce  „Dyrektywa medialna” jedno z pytań (FAQ-s) poświęcone zostało zagadnieniu edukacji i kompetencji medialnej w świetle nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
 • Ocena oferty programowej adresowanej przez nadawców do dzieci i młodzieży (na podstawie monitoringu programów telewizyjnych naziemnych, nadanych w okresie 29 września – 5 października 2008 roku) (pobierz dokument)
 • Stanowisko KRRiT z 10 czerwca 2008 roku w sprawie potrzeby upowszechnienia wiedzy z zakresu edukacji medialnej (pobierz dokument)
 • List Witolda Kołodziejskiego Przewodniczącego KRRiT do pani Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej (pobierz dokument)
 • Prezentacja przygotowana przez TNS OBOP na temat edukacji medialnej - maj 2008 rok dr Piotr Drzewiecki UKSW. (pobierz dokument)
   

Rok 2002


 • W 2002 r. KRRiT wsparła interesującą inicjatywę Akademii Telewizyjnej TVP polegającą na pokazaniu uczniom telewizji „od kuchni”: w tym celu KRRiT przeznaczyła środki pozaabonamentowe na sfinansowanie zakupu kamer cyfrowych i oprogramowania komputerowego. Projekt przeprowadzono pilotażowo w trzech szkołach.
 • 4 czerwca 2002 r. podczas VII Targów Edukacja 2002, KRRiT była współorganizatorem warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów z Akademii Telewizyjnej TVP przeznaczonych dla pedagogów zajmujących się edukacją medialną.
 • W 2002 r.  z inicjatywy Przewodniczącego KRRiT, Juliusza Brauna został powołany zespół ds. edukacji medialnej, który miał na celu koordynację i inspirowanie działań w zakresie edukacji medialnej i upowszechniania wiedzy o mediach.
 • KRRiT zamierzała doprowadzić do podpisania porozumienia nadawców publicznych
  i komercyjnych nt. wspólnych działań
  w dziedzinie edukacji medialnej, np. tworzenia  specjalnych audycji telewizyjnych, wydawania kaset, programów multimedialnych, scenariuszy lekcji poświęconych edukacji medialnej. Przy aprobacie MEN, mogłyby one służyć jako pomoce naukowe. Inicjatywa ta nie została jednak zrealizowana.

Rok 2001


 • W 2001 r. KRRiT przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej (AEEMA), działającego pod patronatem Rady Europy.

 • 18 kwietnia 2001 r. KRRiT zorganizowała podczas VI Targów edukacyjnych w Kielcach dyskusję panelową nt. percepcji rzeczywistości poprzez media, roli mediów w szkolnictwie, ich aspektów wychowawczych i ich roli w rodzinie.  W dyskusji wzięli udział przedstawiciele samorządów, mediów, pedagogów, młodzieży.

Rok 2000


 • Na zlecenie KRRiT został opracowany Raport o stanie edukacji medialnej w Polsce  autorstwa pracowników naukowych z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Wiesława Godzica. KRRiT przekazała ten dokument Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ośrodkom uniwersyteckim zajmującym się edukacją medialną.
 • 18 października 2000 r.  KRRiT zorganizowała konferencję naukową pt. „Edukacja medialna – potrzeba i wyzwanie przyszłości” (Warszawa). Konferencja zapoczątkowała szeroką debatę publiczną o roli edukacji medialnej i potwierdziła rolę KRRiT jako koordynatora działań związanych z rozwojem kompetencji medialnej (zgodnie z wyrażonymi wcześniej oczekiwaniami ośrodków akademickich). Konferencja zgromadziła ponad 100 specjalistów z różnych środowisk naukowych i społecznych, także z zagranicy. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w formie wydawnictwa KRRiT.
 • 17 maja 2000 r. KRRiT była współorganizatorem konferencji naukowej w KUL „Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę dzieci”. Dyskusja dotyczyła problemu  przemocy na ekranie i jej destrukcyjnego wpływu na psychikę młodego odbiorcy, a także konieczności nabywania przez młodego widza kompetencji medialnej, tak ważnej w kontakcie z mediami.
 • 14 kwietnia 2000 r. KRRiT była współorganizatorem konferencji „Pedagogika mediów”  (Kielce) o roli edukacji medialnej w procesie nauczania zreformowanej szkoły.

Podziel się!

Newsletter

Aktualności Drogowskazu Medialnego

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie