Powołanie zarządów TVP, Polskiego Radia i Radia Rzeszów

15.07.2015
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 14 lipca 2015 r. rozpatrzyła wnioski rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiego Radia Rzeszów w sprawie powołania zarządów tych spółek.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o powołaniu Janusza Daszczyńskiego na Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej.  Wnioski Rady Nadzorczej  TVP o powołanie Wiesława Roli i Mariana Zalewskiego na członków zarządu  nie uzyskały  wymaganej większości podczas głosowania w KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji negatywnie oceniła przebieg konkursu zorganizowanego przez Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej. Jako jedyna, Rada Nadzorcza TVP odmówiła regulatorowi wglądu w dokumentację konkursową. Z uwagi na ustawową zasadę jawności przeprowadzania konkursów do organów zarządczych w publicznej radiofonii i telewizji, dostęp do dokumentacji nie powinien być ograniczany. Podstawowym zadaniem publicznego nadawcy i wszystkich jego organów jest budowa zaufania opinii publicznej do tej instytucji poprzez przejrzystość i otwartość procedur wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ta zasada nie została zachowana podczas prowadzenia konkursu w Telewizji Polskiej.

Nie mając dostępu w szczególności do protokołów z obrad Rady Nadzorczej TVP i dokumentacji konkursowej złożonej przez kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu postępowania, a także  do stanowisk zajętych w związku ze skargami, które wpłynęły w trakcie prowadzenia procedury, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła wnikliwą analizę dokumentacji, której fragmentarycznego wyboru dokonała Rada Nadzorcza, w tym przede wszystkim uchwał podejmowanych na wcześniejszych etapach procedury konkursowej, uchwały o rozstrzygnięciu konkursu wraz z wnioskiem o powołanie wyłonionych kandydatów, głosów  odrębnych złożonych przez  wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. KRRiT dogłębnie zapoznała się również z nagraniami wysłuchań trzech kandydatów wskazanych przez Radę Nadzorczą na członków Zarządu TVP.

Po wnikliwej analizie posiadanych dokumentów i szczegółowej dyskusji KRRiT podjęła decyzję o powołaniu Prezesa Zarządu TVP, która jest wyrazem uznania dla kwalifikacji kandydata i spełnienia ustawowych kryteriów. Decyzja KRRiT zmierza do uniknięcia destabilizacji pracy spółki poprzez rozpoczęcie pracy Zarządu nowej kadencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,  z dniem następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie spółki za 2014 rok.  Zgodnie z zapowiedzią Ministra Skarbu Państwa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  dla Spółki TVP SA zbierze się  po zakończeniu przerwy w obradach 28 lipca bieżącego roku. Po podjęciu przez KRRiT decyzji w sprawie powołania prezesa TVP, Rada Nadzorcza TVP jako jedyny uprawniony do tego organ, ma możliwość dokonania analizy przebiegu dotychczas prowadzonego postępowania konkursowego i  ponownego rozważenia okoliczności, w tym także dotyczących liczebności Zarządu, czy  warunków ogłoszenia konkursu uzupełniającego i sposobu jego przeprowadzenia.

Podczas posiedzenia 14 lipca bieżącego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  pozytywnie oceniła przebieg konkursu przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia, a także współpracę z regulatorem po zakończeniu procedury konkursowej i wyłonieniu kandydatów.  KRRiT w oparciu o posiadaną dokumentację oraz nagrania wysłuchań przeprowadzonych w trzecim etapie,   podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Siezieniewskiego na Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio SA i Henryka Cicheckiego na członka Zarządu tej Spółki. Wniosek Rady Nadzorczej  Polskiego Radia o powołanie Jolanty Wiśniewskiej na członka zarządu  nie uzyskał  wymaganej większości podczas głosowania w KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała rekomendacje Rady Nadzorczej Polskiego Radia udzielone Andrzejowi Siezieniewskiemu, wysoko oceniając kompetencje i  dotychczasowe umiejętności menadżerskie Prezesa Spółki, a także przedstawioną w trakcie procedury konkursowej wizję rozwoju Polskiego Radia. Podobnie KRRiT wysoko oceniła zaangażowanie i realizację przez Henryka Cicheckiego wyzwań stojących przed Polskim Radiem w mijającej kadencji uznając, iż jest to należyta gwarancja na dalsze wykonywanie wszystkich zadań publicznego nadawcy.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  dokonała oceny postępowania konkursowego przeprowadzonego w Spółce Radio Rzeszów uznając, iż Rada Nadzorcza skupiając się na formalno-prawnych aspektach postępowania konkursowego nie uwzględniła wszystkich okoliczności mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Spółki, w tym nie uwzględniła terminu zakończenia kadencji ustępującego Zarządu, powołanego 15 listopada 2011 roku. Pomimo tego zastrzeżenia KRRiT pozytywnie rozpatrzyła rekomendacje udzielone przez Radę Nadzorczą wyłonionemu kandydatowi i podjęła uchwałę o powołaniu Jerzego Krużela na Prezesa Zarządu Radia Rzeszów.

Podejmując swoją decyzję KRRiT wysoko oceniła koncepcję zarządzania i rozwoju technologicznego Spółki przedstawioną w trakcie procedury konkursowej,  wiedzę z dziedziny programingu radiowego oraz dotychczasowe doświadczenie kandydata. Z uwagi na wskazany powyżej termin powołania ustępującego Zarządu, nowo wybrany Prezes Spółki obejmie swoją funkcję w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie za 2015 rok.

Kadencje pozostałych nowo powołanych zarządów rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 r. Kadencja trwa cztery lata.

Dotychczas KRRiT podjęła uchwały dotyczące powołania zarządów w 18 spółkach mediów publicznych. W 16 spółkach powołała zarządy w składach wnioskowanych przez rady nadzorcze. W Polskim Radiu i Telewizji Polskiej nie powołała wszystkich członków zarządu. W przypadku  Spółki Radio Białystok SA KRRiT podejmie decyzję w najbliższym czasie.

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie