Podsumowanie drugiego konkursu na członków rad nadzorczych mediów publicznych

31.10.2014
W 2014 roku wraz z odbyciem Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy upłynęły trzyletnie kadencje rad nadzorczych w 19 spółkach publicznej radiofonii i telewizji.
Logo KRRiT
W związku z tym,  w 2013 r. KRRiT rozpoczęła procedurę konkursową mającą wyłonić członków rad nadzorczych mediów publicznych kolejnej kadencji publikując  29 maja 2013 r.  w Gazecie Wyborczej ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT informujące o zasadach zgłaszania kandydatów na członków rad nadzorczych przez organy kolegialne uczelni akademickich. Ogłoszenia o konkursach do rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia ukazały się w wydaniu ogólnopolskim, a dla radiofonii regionalnej opublikowano 17 ogłoszeń we właściwych wydaniach lokalnych.
 
Po przeprowadzeniu procedury konkursowej KRRiT  dokonała  podsumowania konkursów zakończonych wyłonieniem rad nadzorczych w 19 spółkach mediów publicznych.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  w oparciu o doświadczenia pierwszego i drugiego konkursu podkreśla lepsze pod względem formalnym przygotowanie przez organy kolegialne uczelni akademickich zgłoszeń konkursowych, czego potwierdzeniem jest zauważalne zmniejszenie się liczby wniosków wymagających uzupełnienia braków.

W ocenie Krajowej Rady Radiofonii Telewizji poziom wykształcenia kandydatów był bardzo wysoki, ale KRRiT podtrzymuje ocenę z pierwszego konkursu, iż często wysoki poziom wykształcenia kandydatów nie łączył się z doświadczeniem w dziedzinie mediów audiowizualnych. Kandydaci z wykształceniem prawniczym reprezentowali niekiedy dziedziny bardzo specjalistyczne i odległe od mediów audiowizualnych, niepoparte doświadczeniem w tym zakresie. KRRiT  podtrzymuje opinię, iż kandydaci ze szkół artystycznych oraz kierunków humanistycznych powinni przyczynić się do wzmocnienia zainteresowania rad nadzorczych sferą programową i współpracą z radami programowymi w określonym prawnie zakresie. Zdaniem KRRiT  jest to ważny aspekt procesu wyłaniania rad nadzorczych, który trzeba uwzględnić w przyszłych rozwiązaniach prawnych.

KRRiT  nadal opowiada się za upowszechnianiem konieczności  zdobywania niezbędnych kompetencji wśród osób zamierzających kandydować, a nie dokonywaniem obniżania wymogów konkursu chociaż niektóre wymogi, w tym obligatoryjny warunek posiadania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, mogły ograniczać  możliwość przystąpienia do konkursów kandydatów z dorobkiem w dziedzinie mediów audiowizualnych, w szczególności
z uczelni artystycznych.  Nowelizacja rozporządzenia KRRiT, na podstawie której skrócony został wymagany okres doświadczenia zawodowego w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów
z pięciu do trzech lat,  nie przyniosła spodziewanego zwiększenia udziału w konkursach ludzi młodych.

Obserwowany liczny udział w konkursach osób związanych bezpośrednio z uczelniami spowodowany był zapewne sposobem wyłaniania kandydatów przez organy kolegialne uczelni akademickich. Podobnie jak podczas pierwszego konkursu wybierano kandydatów znanych, spośród grona uczelnianego. Pomimo wcześniejszego apelu skierowanego do rektorów uczelni akademickich, aby dążyć do wskazania miejscowych liderów opinii, osób powszechnie cenionych także spoza środowiska naukowego, wśród zgłaszanych kandydatów dominowali właśnie pracownicy uczelni. Uruchamiając procedurę przekazywania zgłoszenia kandydatów do KRRiT uczelnie akademickie interpretują udział w konkursie jako rodzaj przywileju z tytułu stażu i dorobku naukowego. Do KRRiT nie dotarły informacje o współdziałaniu na poziomie lokalnym w celu wyłonienia kandydatów najlepiej reprezentujących interesy danego regionu.  Negatywnym zjawiskiem nadal pozostaje niski udział kobiet w konkursach.

KRRiT podtrzymuje swoje postulaty prawne zawarte w podsumowaniu pierwszego postępowania konkursowego dotyczące:

- obowiązku przeprowadzania pełnego postępowania konkursowego z udziałem uczelni akademickich każdorazowo w przypadku konieczności uzupełnienia składu rady nadzorczej (np. z powodu rezygnacji  z członkostwa),  co prowadzi do czasowego uniemożliwienia funkcjonowania rady, bowiem zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, rada musi działać w pełnym składzie.
KRRiT postuluje, aby w przypadku uzupełniania składu rad w trakcie kadencji, uwzględnić  możliwość zgłaszania kandydatur przez członków KRRiT spośród osób, które uprzednio uzyskały rekomendacje wyższych uczelni i dotarły do ostatniego etapu procedury konkursowej;

- ustawowej liczby członków rad nadzorczych. W przypadku rezygnacji bądź odwołania któregoś z członków rada powinna móc funkcjonować normalnie do czasu jej uzupełnienia przez KRRiT
w postępowaniu konkursowym, które trwa zazwyczaj około sześciu tygodni. Z uwagi na specyfikę pracy uczelni w okresie wakacyjnym czas ten może wydłużyć się nawet do czterech miesięcy. Obecnie, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie spółki KRRiT musi przed odwołaniem członka rady przeprowadzić konkurs w celu powołania jego następcy;

- sprecyzowania przepisów, aby w sposób przejrzysty i jednoznaczny wykluczyć możliwość łączenia różnych funkcji we władzach spółek mediów publicznych. Opinię w tej sprawie  KRRiT wyraziła
w stanowisku z 6 grudnia 2011 roku.

W stanowisku z 17 grudnia  2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oceniła model jednoosobowych zarządów jako przynoszący pozytywne efekty w bieżącym kierowaniu sprawami spółki oraz procesie podejmowania decyzji czy identyfikowania odpowiedzialności. W ocenie KRRiT możliwe jest dzięki temu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania przy jednoczesnym zachowaniu pełnej transparentności działania.  Podczas prowadzenia procedury konkursowej KRRiT do wszystkich kandydatów zwracała się o przedstawienie opinii w sprawie wielo- lub jednoosobowych zarządów w spółkach mediów publicznych. Zdecydowana większość podzieliła opinię KRRiT. 

KRRiT w podsumowaniu pierwszego postępowania konkursowego zauważyła potrzebę umożliwienia udziału w konkursach młodym menedżerom poprzez obniżenie dotychczasowych wymogów dotyczących stażu pracy, okresu pełnienia funkcji kierowniczych, a ponadto możliwości zaliczania do wymaganych, zawodowych doświadczeń zarządczych, okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W związku z tym postulatem KRRiT wszczęła procedurę legislacyjną zmierzającą do nowelizacji rozporządzenia KRRiT z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna, spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna oraz spółek radiofonii regionalnej.

Podsumowanie drugiego konkursu na członków rad nadzorczych w publicznej radiofonii i telewizji
 

Materiały powiązane

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie