Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji gospodarzem III Forum Regulatorów Europy Centralnej (CERF)

12.09.2011
W dniach 15-16 września br. w Warszawie spotkają się przedstawiciele regulatorów z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii, którzy w grudniu 2009 roku utworzyli Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej. W spotkaniu uczestniczyć będą także obserwatorzy z Belgii, Cypru, Portugalii i Słowenii. Gospodarzem Forum jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Podpisane 10 grudnia 2009 roku w Pradze Memorandum Porozumienia ustanawiające Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF) ma na celu współpracę i wymianę informacji pomiędzy państwami-sygnatariuszami, szczególnie w  sprawach związanych z  dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych.

Dyrektywa zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej ścisłą współpracę ich właściwych organów regulacyjnych we wszystkich dziedzinach, które koordynuje m.in. z uwagi na wpływ, jaki przekazy nadawców mających siedzibę w jednym państwie członkowskim mogą mieć na odbiorców w innym państwie członkowskim.

Memorandum Porozumienia przewiduje stałe robocze kontakty, wymianę doświadczeń,  a także  wyjaśnianie kwestii spornych oraz reagowanie na skargi i treści przekazów, które pojawią się
w państwach będących stronami porozumienia. Pierwsze,  założycielskie spotkanie CERF odbyło się
w Pradze, w ubiegłym roku sygnatariusze spotkali się w  Budapeszcie. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

III Forum CERF poświęcone będzie wymianie doświadczeń i działań podejmowanych przez regulatorów w stosowaniu przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczących m.in.: zasad emisji ogłoszeń własnych nadawcy i autopromocji, monitorowania wybranych zapisów dyrektywy oraz problemom tzw. kanałów „zdelokalizowanych”. Drugi dzień spotkania dotyczyć będzie problematyki cyfryzacji telewizji i radia, usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz stosowaniu zasad must carry i must offer.

Współpraca regionalna w ramach CERF ma  praktyczne zastosowanie także dla  Polski m.in.
w związku ze zmianą jurysdykcji np. na brytyjską czy czeską, niektórych zagranicznych nadawców telewizyjnych oferujących programy w języku polskim. Praktyka wykazała, że współpraca z czeskim regulatorem w zakresie tzw. „zdelokalizowanych” nadawców jest konstruktywna i  ułatwia rozwiązywanie kwestii spornych wynikających z  ewentualnych naruszeń  prawodawstw obu krajów. Obecnie do CERF należą Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia.
 

Uczestnicy III Forum Regulatorów Europy Centralnej (CERF):

 

Czechy - Council for Radio and TV Broadcasting

Petra du Toit - International Relations Division

Słowacja - Council for Broadcasting and Retransmission               

Prof. Miloš Mistrík  - Chairman                                                                                       

Lubos Kuklis  - Director of the Office                                                         

Barbora Paulinyova - Head of the Law and License Department          

Margita Cafikova - Head of the Programming Department                       

Juraj Polak - Law and License Department                                         

Węgry - National Media and Infocommunications Authority

János Auer - Member of the Media Council

György Andrássy - Head of the Broadcast Regulation Department

Balázs Jó – Deputy - Head of the Monitoring and Analysis Department                               

Tamás Szikora - Lawyer at the Secretariat of the Media Council            

György Ocskó - International Legal Adviser

Rumunia - The National Audiovisual Council of Romania

Gelu Trandafir - Member

Serbia  - The RBA Council The Republic Broadcasting Agency

Živojin Rakočević- Member of the RBA Council                                                  

Dragan Lukić - Head of Monitoring Department                              

Słowenia- Post and Electronic Communications Agency of the Republic of Slovenia

Tomaž Gorjanc - APEC

Polska - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Jan Dworak - Przewodniczący KRRiT                                                                            

Witold Graboś  -Zastępca Przewodniczącego KRRiT                       

Krzysztof Luft – Członek KRRiT

Stanisław Pastuszka– Członek KRRiT

Sławomir Rogowski– Członek KRRiT

oraz przedstawiciele Biura KRRiT

 

Przedstawiciele regulatorów krajów nienależących do CERF:

 

Belgia - Media Council of the German-speaking community of Belgium                                                  

Yves Derwahl - President                                                                                                  

Portugalia - Regulatory Authority for the Media                               

Prof. Dr. José Alberto de Azeredo Lopes - Chairman                                                                                            

Cypr - Cyprus Radio-Television Authority (CRTA)                                                                                                     

Andreas Petrides - Executive Chairman

Anita Lagos - Consultant to the President of CRTA, PR          

 

Program konferencji

Dzień pierwszy – 15 września  2011
 

Ogłoszenia informujące o audycjach własnych nadawcy i produktach towarzyszących wywodzących się bezpośrednio z tych audycji (art. 23 ust. 2 dyrektywy).

Moderator: Ewa Gadomska

 • Czy przepisy określają co to jest autopromocja?
 • W jaki sposób w przepisach sformułowana jest różnica między autopromocją, a ogłoszeniem nadawcy?
 • Jakie są zasady emisji autopromocji i ogłoszeń nadawców?
 • Jak sprawa ogłoszeń o audycjach własnych uregulowana jest w innych krajach?
 • Czy monitoring wykazał naruszenia przepisów i czy ukarano nadawców?
   

Monitorowania wybranych zapisów dyrektywy – kampanie wyborcze.

Moderator: Ewa Gadomska

 • Zjawisko „spotów informacyjnych” ukazujących się poza kampanią wyborczą.
 • Czy nadawcy publiczni w innych krajach rozpowszechniają audycje wyborcze z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu i wzroku?
 • Czy nadawcy publiczni mają obowiązek udostępniania czasu rozpowszechniania programu komitetom wyborczym, kandydatom i partiom politycznym w czasie trwania kampanii wyborczej?
 • Czy nadawcy publiczni mają problemy z rzetelnym i bezstronnym relacjonowaniem przebiegu kampanii wyborczych w swoich programach?
 • Czy akty prawne dotyczące nadawców publicznych regulują sposób relacjonowania kampanii wyborczej prowadzonej przez komitety wyborcze?
 • Czy organ odpowiedzialny za kontrolę programów nadawców publicznych w czasie trwania kampanii wyborczej otrzymuje skargi od widzów i przedstawicieli komitetów wyborczych na sposób prezentowania komitetów wyborczych i kandydatów albo wyrazy niezadowolenia z poziomu debaty publicznej? (skala problemu?)
 • Jakiego rodzaju sankcje stosuje się wobec nadawców, którzy w rozpowszechnianych programach nie stosują się do przepisów prawa?
   

Problem „zdelokalizowanych” kanałów – wykonanie art. 3 i 4 dyrektywy AUM

 • Jakie kryteria musi spełnić program, by można go było uznać za zdelokalizowany?
 • Jak wygląda współpraca z innymi regulatorami rynku mediów w zakresie programów zdelokalizowanych?
 • Czy podmioty uznawane za nadawców programu zdelokalizowanego są podmiotami zagranicznymi, czy też pochodzącymi z kraju , gdzie odbierany jest program, i usiłującymi przy pomocy obcych koncesji uniknąć obowiązków nakładanych na nadawców?
 • Jaki charakter mają programy zdelokalizowane nadawane na teren kraju?

 

Dzień drugi  – 16 września  2011
 

Doświadczenia i główne problemy w procesie cyfryzacji + cyfryzacja radia (znaczenie dla regulatora) + ew. zagospodarowanie dywidendy cyfrowej.

Moderator: Krystyna Rosłan-Kuhn

 • Neutralność technologiczna w odniesieniu do pasm częstotliwości na  przykładzie  zmiany rezerwacji częstotliwości  z DVB-H na inną ruchomą usługę multimedialną. Czy zabezpieczenia przeciw lokowaniu przez operatorów niepożądanych usług są z punktu widzenia regulatorów wystarczające?
 • Dywidenda cyfrowa [2] – Czy wycofanie kolejnych 12 kanałów TV z zakresu przeznaczonego w planie GE06 dla telewizji cyfrowej nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu rynku telewizyjnego? Jaki jest stosunek regulatorów do tej koncepcji, szczególnie w krajach, które wyłączyły telewizję analogową i są w trakcie zagospodarowywania zwolnionych zasobów?
 • Dywidenda cyfrowa [2] w odniesieniu do radiofonii cyfrowej. – Czy z punktu widzenia regulatora rozszerzenie dywidendy na pasmo L nie spowoduje zubożenia możliwości konwersji analogowo-cyfrowej małych radiofonii regionalnych i lokalnych?
 • Czy wprowadzenie do regulacji krajowych niezbyt odległego terminu wyłączenia  radiofonii analogowej UKF FM z pasma II może być czynnikiem stymulującym rozwój radiofonii cyfrowej?


Zasada must carry / must offer– użyteczne narzędzie?

Moderator: Krystyna Rosłan Kuhn

 • Jakie programy i jakie podmioty zostały objęte w Państwa krajach zasadą must carry?
 • Jakie są przyjęte kryteria do uznania programów za objete niniejszą zasadą?
 • Czy zasada must carry jest połączona z zasadą must offer?
 • Jak wygląda w praktyce realizacja przepisów związanych z zasadą must carry?
 • Czy przejście z nadawania analogowego na cyfrowe naziemne spowodowało potrzebę zmiany przepisów w zakresie must carry?
 • Czy należy regulować rozliczenia między nadawcami i operatorami / zasady naliczania rekompensat (np. koszty przesyłu sygnału vs. koszty praw autorskich i pokrewnych) – doświadczenia innych regulatorów.
 • Wyzwania związane z nowymi, alternatywnymi formami realizowania usług nadawczych (TV cyfrowa, TV satelitarna, webcasting, CTV?). Czy obowiązek must carry jest nadal uzasadniony na tym etapie rozwoju technologii i rynku medialnego?
 • Przyszłość przepisów must carry.

 

Call TV – Premium Rate Services – usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych – rola regulatora w kwalifikacji tego rodzaju usług (w kontekście orzeczenia ETS: C-195/06). 

 • Jak kwalifikowane są tego typu usługi? (reklama czy telesprzedaż?)
 • Jaka instytucja w waszym kraju jest właściwa w tej sprawie?
 • Jakie problemy pojawiają się w związku z rozpatrywaniem skarg?
 • Czy wasze prawo przewiduje sankcje w tej sprawie?

 


Ze względu na roboczy charakter konferencji nie przewiduje się w nim udziału dziennikarzy. Jeśli są Państwo zainteresowani indywidualnymi rozmowami z uczestnikami Forum, prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym, do 13 września. 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie