(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

Tagi: praca
14.10.2013
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• kierowanie Wydziałem finansowo-księgowym z upoważnienia Głównego Księgowego w zakresie z nim uzgodnionym,
• zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności,
• koordynowanie pracy z zakresu naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON itp. wraz z umiejętnością sporządzania list płac,
• koordynowanie pracy z zakresu obsługi kasowej,
• dekretowanie  wyciągów bankowych w układzie zadaniowym,
• dekretowanie list płac, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy w układzie zadaniowym,
• dekretowanie faktur za zakup towarów i usług w układzie zadaniowym,
• dekretowanie raportów kasowych z wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,
• księgowanie w/w dokumentów w układzie zadaniowym w programie Finansowo-Księgowym,
• sporządzanie sprawozdań  budżetowych w układzie zadaniowym,
• miesięczne sporządzanie przeciętnego zatrudnienia pracowników Biura KRRiT w podziale na  komórki organizacyjne Biura KRRiT  w tym w zakresie VOD,
• miesięczne sporządzanie przeciętnego zatrudnienia pracowników Biura KRRiT w układzie zadaniowym,
Wymagania niezbędne:

• wykształcenie:  wyższe, preferowana specjalizacja: rachunkowość, finanse,
• doświadczenie zawodowe: 7 letni staż pracy, w tym minimum 5 letni staż pracy w  komórkach finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych,
• minimum roczny staż pracy  na stanowisku kierowniczym,
• bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego,  ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sporządzania wynagrodzeń, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych itd.,
• posiadanie uprawnień Głównego Księgowego pozwalających na zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności, jak również kierowanie tym wydziałem z upoważnienia Głównego Księgowego.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
• systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
• dyspozycyjność,
• sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
• umiejętność organizacji pracy,
• odporność na stres,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
• oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków)
Kopie innych dokumentów:
• kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
Termin składania dokumentów:
28 października 2013 roku
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – Naczelnik Wydziału F-K”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.  

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie