(Zakończono) Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

15.11.2013
Na podst. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Biurze KRRiT zamieszcza się informację o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego.
Samochód osobowy marki Volkswagen Passat, rok produkcji 2003, nr rej. WE98876, przebieg ok.149.500 km, wartość początkowa wynosi 82.289,00 zł, umorzona w 100%, cena rynkowa wynosi 16.000,00 zł wg wyceny ubezpieczyciela.

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:

·         nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
·         wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
·         oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
·         w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
·         imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek.

Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30.11.2013 r. na niżej podany adres do korespondencji.
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer Wyszyńskiego 9

na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "
 
Zainteresowane jednostki mogą oglądać ww. samochód
w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze Wyszyńskiego 9
od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 -15.00
 
 
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ww. samochodu:

Magdalena Jesionek
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
w Gabinecie Dyrektora Biura KRRiT
telefon: (22) 597-3046, w godz. 9.00 – 15.00
 
 
data zamieszczenia informacji 15.11.2013 r.
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie