(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - Główny specjalista-archiwista

04.07.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty-archiwisty
Wymiar czasu pracy:pełnyetat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym między innymi: współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w Biurze KRRiT, przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Biura KRRiT, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych i nieopracowanych, udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego, inicjowanie brakownia dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu, sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum, prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego w programie AZAK.
Wymagania niezbędne:
 • ukończenie studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych ze specjalnością archiwistyka/ zarządzanie dokumentacją współczesną lub ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista,
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w archiwum zakładowym podlegającym pod nadzór archiwum państwowego w tym 2 letni na stanowisku archiwisty prowadzącego archiwum zakładowe,
 • doświadczenie w obsłudze informatycznych systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi (EZD) i informatycznych systemów wspomagających archiwum,
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej,
 • 7 letni staż pracy w tym 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o radiofonii i telewizji,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych w stopniu umożliwiającym przeprowadzanie zapytań do 30 tyś EURO,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustawy, a w szczególności:  rozporządzenia Ministra Kultury w  sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • znajomość  przepisów  RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • umiejętność organizacji pracy,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania pism i zestawień,
 • umiejętność analizowania i redagowania umów,
 • odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (klauzula zgody stanowi załącznik do ogłoszenia),
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  16 lipca 2018r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja – Gabinet Dyrektora Biura - Archiwista”.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Kancelarii Biura.
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Materiały powiązane

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie