(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

23.09.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty do Wydziału Abonamentu RTV Departamentu Budżetu i Finansów.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty do Wydziału Abonamentu RTV Departamentu Budżetu i Finansów.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

•    wydawanie decyzji administracyjnych  i postanowień dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych na wniosek abonenta-dłużnika,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych dot. wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych,
•    prowadzenie korespondencji w sprawach opłat abonamentowych,
•    udzielanie abonentom  wyjaśnień i informacji,
•    współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw (Poczta Polska S.A., urzędy skarbowe).

Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie wyższe magisterskie:  prawo lub administracja.
•    bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
•    bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
•    znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o opłatach abonamentowych,
•    znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
•    praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (głównie: Microsoft World, Microsoft Outlook),
•    bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów, formułowania wniosków i uzasadniania swoich opinii,
•    dobra organizacja pracy, inicjatywa, kreatywność,
•    umiejętność budowania pozytywnych relacji z interesariuszami, kultura wypowiedzi i dobra dykcja,
•    asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wymagania pożądane:

•    doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej w obszarze postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych.

Oferujemy :

•    Stanowisko i wynagrodzenie uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia,
•    Samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków po okresie 3- miesięcznego wprowadzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    życiorys i list motywacyjny,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•    oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności,
•    kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:

Oferty należy przesyłać do dnia  10 października  2015 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:  „rekrutacja –Wydział Abonamentu RTV”.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.   

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Materiały powiązane

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie