(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

Tagi: praca nabory
14.10.2013
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów.
Logo KRRiT

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko
 Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
 
Przedłużenie terminu składania dokumentów do 12 listopada 2013 r.
(dotyczy ogłoszenia z dnia 14 października 2013 r.)
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 

 • kierowanie Wydziałem finansowo-księgowym z upoważnienia Głównego Księgowego w zakresie z nim uzgodnionym,
 • zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności,
 • koordynowanie pracy z zakresu naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia

społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON itp. wraz z umiejętnością sporządzania list płac,
 

 • koordynowanie pracy z zakresu obsługi kasowej,
 • dekretowanie  wyciągów bankowych w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie list płac, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie faktur za zakup towarów i usług w układzie zadaniowym,
 • dekretowanie raportów kasowych z wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,
 • księgowanie w/w dokumentów w układzie zadaniowym w programie Finansowo-Księgowym,
 • sporządzanie sprawozdań  budżetowych w układzie zadaniowym,
 • miesięczne sporządzanie przeciętnego zatrudnienia pracowników Biura KRRiT w podziale na  komórki organizacyjne Biura KRRiT  w tym w zakresie VOD,
 • miesięczne sporządzanie przeciętnego zatrudnienia pracowników Biura KRRiT w układzie zadaniowym,

Wymagania niezbędne:
 
 

 • wykształcenie:  wyższe, preferowana specjalizacja: rachunkowość, finanse,
 • doświadczenie zawodowe:7 letni staż pracy, w tym minimum 5 letni staż pracy w  komórkach finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych,
 • minimum roczny staż pracy  na stanowisku kierowniczym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego,  ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sporządzania wynagrodzeń, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych itd.,
 • posiadanie uprawnień Głównego Księgowego pozwalających na zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności, jak również kierowanie tym wydziałem z upoważnienia Głównego Księgowego.

 
Wymagania dodatkowe:
 

 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków)

Kopie innych dokumentów:
 

 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania dokumentów:
12 listopada 2013 roku
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – Naczelnik Wydziału F-K”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Pliki

Materiały powiązane

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie