Kampanie wyborcze w 2014 roku: Parlament Europejski oraz organy samorządu terytorialnego

20.02.2014
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na podstawie delegacji ustawowych jest zobowiązana do określenia szczegółowych zasad prowadzenia kampanii wyborczych w mediach elektronicznych. Regulacje prawne dotyczące dwóch tegorocznych kampanii wyborczych znajdują się w trzech rozporządzeniach KRRiT. Z uwagi na potrzebę ewentualnej aktualizacji przeprowadzony został przegląd rozporządzeń określających szczegółowe zasady kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Logo KRRiT
Wykaz wszystkich wykonawczych aktów prawnych KRRiT znajduje się na stronie internetowej. (akty prawne)
 
Komitetom wyborczym przysługuje, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców.
 
Nie uległy zmianie przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia przez Telewizję Polską debat w wyborach do Parlamentu Europejskiego pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach. Nie wymaga zatem nowelizacji rozporządzenie KRRiT z 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną (Dz.U. Nr 146 poz. 878).
 
Nie uległy też zmianie przepisy odnoszące się do komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych. W związku z powyższym nie wymaga zmiany rozporządzenie KRRiT z 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi ( Dz.U. Nr 154, poz. 916). 
 
W związku z wnioskiem Zarządu Telewizji Polskiej  w sprawie  przesunięcia obowiązku nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych z programów ogólnokrajowych na wyspecjalizowany program informacyjno-publicystyczny TVP INFO o zasięgu ogólnopolskim, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddała analizie rozporządzenie z 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 154, poz. 915, z późn. zm.).
 
KRRiT postanowiła wszcząć procedurę legislacyjną i poddać projektowaną zmianę konsultacji społecznej zgodnie z przyjętą  procedurą dotyczącą spraw z zakresu polityki regulacyjnej. (Konsultacje społeczne rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r.)
 
Zgodnie z § 49 ust. 1 w/w rozporządzenia na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych ustalone zostały obszary emitowania 16 programów regionalnych Telewizji Polskiej oraz obszary emitowania programów regionalnych 17 spółek publicznej radiofonii regionalnej. W przypadku stwierdzenia, iż obszary wskazane w załącznikach do przedmiotowego rozporządzenia są nieaktualne, zaistnieje konieczność zmiany załączników.
 
Aktualnie Sejm prowadzi prace nad zmianami w ustawie Kodeks wyborczy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu 23 października 2013 r.  został skierowany do Podkomisji Nadzwyczajnej (druk sejmowy Nr 1786). Projekt ten przewiduje możliwość rozpowszechniania odpłatnie w formie ogłoszeń wyborczych audycji wyborczych w programach radiowych i telewizyjnych publicznych oraz niepublicznych nadawców. Nadawcy będą zobowiązani do rozpowszechniania audycji na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych. Do ogłoszeń wyborczych będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w zakresie dotyczącym audiowizualnych przekazów handlowych (działalności reklamowej).
 
Przewodniczący KRRiT zgłosił do Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej m.in. propozycję wprowadzenia przepisu zakazującego przedstawiania innych kandydatów w audycjach wyborczych w sposób dyskredytujący, a więc zgodnie z wykładnią językową w sposób kompromitujący, psujący opinię, podważający wiarygodność, autorytet kogoś w oczach innych ludzi.
 
Przyjęcie takiego rozwiązania, które istnieje np. w prawodawstwie francuskim, oddaje ideę prowadzenia w mediach kampanii wyborczej w sposób nieośmieszający konkurentów politycznych.
 
Dodatkowe zmiany Kodeksu wyborczego, nad którymi pracuje Komisja Nadzwyczajna  zawiera poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy Nr 2019), który przewiduje rozszerzenie zakazu publikowania lub  podawania do publicznej wiadomości w inny sposób wyników przedwyborczych badań, sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych  lub wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania na okres 7 dni przed dniem głosowania aż do momentu zakończenia głosowania. Obecnie obowiązujący przepis zabrania podawania do publicznej wiadomości w/w wyników na 24 godziny przed dniem głosowania aż do zakończenia głosowania.
 
Monitoring i współpraca z organizacjami społecznymi
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji planuje przeprowadzenie monitoringów obydwu tegorocznych kampanii wyborczych.
 
Monitoringiem zostaną objęte  wybrane audycje informacyjne i publicystyczne zarówno w programach telewizyjnych nadawców koncesjonowanych, jak i nadawcy publicznego  TVP SA. Planowane jest również włączenie w zakres monitoringu programów wybranych telewizji kablowych. Nieodpłatne audycje wyborcze (obligatoryjne do rozpowszechniania przez nadawcę publicznego) oraz inne obowiązki nadawców w okresie kampanii będą monitorowane w trybie związanym z rozpatrywaniem tzw. skarg wyborczych.
 
Materiały poemisyjne będą też  podstawą do zbadania obecności  i roli kobiet w przekazach wyborczych, co jest zgodne z postulatami zawartymi w  strategii Komisji Europejskiej zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn 2010-2015, a także sugestiami, które KRRiT otrzymała od zainteresowanych środowisk.
 
KRRiT przygotuje też informację o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisję płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie obu  kampanii wyborczych.
 
Wzorem poprzednich kampanii wyborczych, KRRiT nawiąże współpracę z organizacjami społecznymi, których celem jest prowadzenie w szczególności kampanii profrekwencyjnych i informacyjnych. Po raz pierwszy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła także propozycja współpracy ze strukturami organizacyjnymi Parlamentu Europejskiego w Polsce.
 
KRRiT będzie na swoich stronach internetowych na bieżąco informowała o działaniach podejmowanych także w związku z  wyborami samorządowymi planowanymi na jesień tego roku.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie