Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Stanowiska rekomendacyjnego w zakresie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych

01.02.2016
KRRiT przedstawia wyniki konsultacji społecznych, których celem było zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie projektu Stanowiska Rekomendacyjnego KRRiT w zakresie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych.
grafika z postaciami ludzkimi
Cel przeprowadzenia konsultacji i podmioty, które wzięły w nich udział

Konsultacje miały na celu zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów projektu Stanowiska Rekomendacyjnego KRRiT w zakresie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych.W konsultacjach wzięło udział 10 respondentów, w tym:

  • Polska Rada Języka Migowego (organ doradczy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
  • Polski Związek Głuchych (narodowa organizacja zrzeszająca osoby głuche);
  • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (zrzeszenie organizacji dążących do włączenia cyfrowego osób z niepełnosprawnością oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym);
  • Fundacja Widzialni; której stanowisko zostało poparte przez trzy następujące organizacje: Fundację Promocji Kultury Głuchych „Kokon”; stowarzyszenie Instytut Polskiego Języka Migowego oraz Inicjatywę „Napisy plus”;
  • przedstawicielkę środowiska akademickiego - eksperta w zakresie napisów dla niesłyszących, w tym preferencji użytkowników w tym zakresie, eksperta metody respeakingu (Uniwersytet Warszawski);
  • dwie czołowe autorki i redaktorki napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych.

Konsultacje zostały ogłoszone 17 listopada 2015 r. i trwały do 17 grudnia 2015 r. Stanowiska konsultacyjne można było przesyłać na adres elektroniczny niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pllub tradycyjną pocztą na adres KRRiT z dopiskiem „Stanowisko rekomendacyjne w sprawie napisów dla niesłyszących”.


Wyniki konsultacji

Wszystkie stanowiska konsultacyjne napłynęły do KRRiT drogą elektroniczną.
Żaden z głosów konsultacyjnych nie zakwestionował celowości wydania przedmiotowego Stanowiska, nie podważył jego struktury, wydźwięku czy spójności. Jeden z respondentów nie zgłosił żadnych uwag merytorycznych dziękując za "rzetelne i  profesjonalne opracowanie treści projektu uwzgledniające aktualną sytuację i oczekiwania środowisk osób niesłyszących”.

Najwięcej zgłoszonych uwag dotyczyło potrzeby doprecyzowania lub uzupełnienia konkretnych wątków konsultowanego projektu Stanowiska. Zdecydowana większość tych uwag została uwzględniona.
 
W otrzymanych stanowiskach konsultacyjnych znalazły się też stosunkowo liczne uwagi, których uwzględnienie wykracza poza zakres konsultowanego dokumentu (np. kwestia promocji oraz informowania o napisach dla niesłyszących, kwestia ujednolicenia symboli graficznych stosowanych do oznaczania w programach telewizyjnych audycji z udogodnieniami, itd.) lub, w niektórych przypadkach - wykracza poza ustawowe kompetencje KRRiT (np. uwagi dotyczące definicji napisów dla niesłyszących, postulat zwiększenia do 100% kwoty napisów dla niesłyszących w audycjach telewizyjnych oraz zapewnienia udogodnień dla niepełnosprawnych w usługach VoD i na platformach internetowych nadawców telewizyjnych, itd.).
 
W załączeniu: Stanowisko rekomendacyjne KRRiT z dnia 26 stycznia 2016 r. w zakresie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych: skan oraz pdf otwarty.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie