Rozporządzenie KRRiT w sprawie wzrostu udogodnień dla osób niepełnosprawnych wraz z Uzasadnieniem

05.12.2018
KRRiT wydała Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wzrostu udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dn. 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 16 maja 2018,Poz. 915),od stycznia 2019 r. rozpoczyna się pierwszy etap znacznego zwiększania kwot udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych w kwartalnym czasie nadawania. W tej sprawie, 1 stycznia 2019 r., wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze KRRiT.


Znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji przewiduje, że w 2019 r. suma kwot udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych wynosić będzie co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania z wyłączeniem reklam i telesprzedaży (obecnie jest to co najmniej 10%), w latach 2020-2021 analogicznie będzie to co najmniej 25%, w latach 2022-2023 – co najmniej 35%, a od 2024 r. – co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą, w 2025 r. Przewodniczący KRRiT przedstawi Sejmowi, Senatowi oraz ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o realizacji przez nadawców obowiązków dot. zwiększania poziomu udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz o możliwości dalszego zwiększania poziomu tych udogodnień w kwartalnym czasie nadawania programu.       
 
Ustawa nakłada także na KRRiT obowiązek określenia w drodze rozporządzenia istotnych obszarów, związanych z praktyczną realizacją zwiększonych kwot udogodnień w kolejnych latach. W związku z powyższym, w dniu 15 listopada 2018 r KRRiT wydała takie Rozporządzenie. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 4 grudnia 2018 r. (Poz. 2261).
 
Przedmiotowe Rozporządzenie KRRiT określa następujące obszary:

1)      Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych: definicje napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji i tłumaczenia na język migowy znajdują się w § 2 Rozporządzenia.

2)      Udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania w zależności od pory emisji, charakteru programu i rodzajów audycji, które w tym programie przeważają. W docelowym roku 2024, w którym pełnowymiarowa suma udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych ma wynosić co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, Krajowa Rada jako podstawową zasadę przyjęła następujący udział poszczególnych rodzajów udogodnień:

·         co najmniej 40% napisów dla osób niesłyszących;

·         co najmniej 7% audiodeskrypcji;

·          co najmniej 3% tłumaczenia na język migowy.

Wyżej wymieniony udział trzech rodzajów udogodnień (tj. napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji i tłumaczenia na język migowy) od 2024 r. będzie obowiązywał w programach uniwersalnych oraz wyspecjalizowanych, innych niż programy z przewagą audycji informacyjnych lub publicystycznych, programów filmowych, programów z przewagą audycji społeczno-religijnych lub programów przeznaczonych dla dzieci.

Na lata 2019-2023 Krajowa Rada odpowiednio pomniejszyła powyższe proporcje między poszczególnymi rodzajami udogodnień, biorąc pod uwagę, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, w 2019 r. pełnowymiarowa suma udogodnień w tych programach ma wynosić co najmniej 15%, w 2020 i 2021 r. – co najmniej 25%, a w 2022 i 2023 r. – co najmniej 35%.

Udziały poszczególnych rodzajów udogodnień w ww. programach w rozbiciu na lata 2019-2024 zostały określone w § 4 Rozporządzenia.

Dla programów wyspecjalizowanych, zawierających co najmniej 50% audycji informacyjnych lub publicystycznych, lub co najmniej 50% filmów fabularnych, lub co najmniej 50% audycji dla dzieci, lub co najmniej 50% audycji społeczno-religijnych, Krajowa Rada określiła proporcje między trzema rodzajami udogodnień w zależności od charakteru programu, biorąc jednocześnie pod uwagę, że suma tych udogodnień w docelowym 2024 r. w każdym z wyszczególnionych profili
programowych ma wynosić co najmniej 50%,
a w latach 2019-2023 odpowiednio co najmniej: 15%, 25% i 35% .

Udziały poszczególnych rodzajów udogodnień w ww. programach zostały określone w § 3 Rozporządzenia.
 
W związku z upoważnieniem ustawowym dotyczącym udziału udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zależności od pory emisji, Krajowa Rada przyjmuje ze zrozumieniem oczekiwania środowisk osób niepełnoprawnych, by audycje z udogodnieniami były nadawane głównie w porze dziennej. Z drugiej jednak strony, KRRiT bierze pod uwagę ograniczone możliwości nadawców, którzy na mocy ustawy o radiofonii i telewizji zostali zobowiązani do systematycznego i znacznego zwiększania kwot udogodnień w latach 2019-2024.

Biorąc jednocześnie pod uwagę specyfikę i elastyczność ramówki (np. w porze nocnej nadawane są bezpośrednie transmisje sportowe z USA, gale typu Oskary itp., a niezaliczanie udogodnień w nadawanych o tej porze audycjach zniechęcałoby nadawców do ich realizacji), w § 11 Rozporządzenia Krajowa Rada określiła, że audycje z udogodnieniami powinny być nadawane w godzinach 5:00 - 3:00, zmniejszajac tym samym o dwie godziny dotychczas dozwolony całodobowy czas emisji tego typu audycji.

3)      Obniżone udziały poszczególnych rodzajów udogodnień z uwzględnieniem następujących kryteriów:

·         sposobu rozpowszechniania i liczby mieszkańców w zasięgu programu: obniżenie o ponad połowę (tj. do 13% w docelowym 2024 r.) wymiaru udogodnień w lokalnych programach naziemnych: patrz § 5 Rozporządzenia; 

·         specjalizacji programu – obniżenie o połowę (tj. do 25% w docelowym 2024 r.) wymiaru udogodnień w programach muzycznych: patrz § 6 Rozporządzenia;

·         udziału programu w widowni – obniżenie o połowę ( tj. do 25% w docelowym 2024 r.) wymiaru udogodnień dla programów uniwersalnych i wyspecjalizowanych, których udział w widowni nie przekracza 1%  liczonego jako średnia z roku poprzedniegoX  (obniżenie kwoty udogodnień ze względu na udział w widowni nie dotyczy programów przeznaczonych dla dzieci ze względu na specyfikę grupy docelowej): patrz § 7 i 8 Rozporządzenia.

§ 9 Rozporządzenia zastrzega, że  program, który spełnia więcej niż jedno kryterium obniżenia wymiaru udogodnień, może skorzystać tylko z jednego rodzaju obniżki w tym zakresie.

4)      Rodzaje programów, których nadawcy nie są obowiązani do dostarczania udogodnień dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem kryterium liczby mieszkańców w zasięgu programu. Ze zwolnień skorzystają programy rozpowszechniane w sieciach kablowych, których liczba mieszkańców w zasięgu programu nie przekracza 500 tys., przy czym liczbę tę należy rozumieć jako liczbę abonentów sieci kablowej. Jednocześnie wyjaśniamy, że z udogodnień zwolnione są wyłącznie programy rozpowszechniane w sieciach kablowych, a nie rozprowadzane w tych sieciach.
Przepis dotyczący zwolnień z obowiązku zapewniania udogodnień został zawarty w § 10 Rozporządzenia.

5)      Sposób informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień. Sposoby te, rozumiane są jako łączne, zostały wymienione w § 12 Rozporządzenia.

Ewentualne pytania dotyczące Rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych można kierować na adres mailowy niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl

Uzasadnienie do Rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2018 r.

X Do celów stosowania obniżonych udziałów udogodnień w kwartalnym czasie nadawania programu,
z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, Krajowa Rada będzie uwzględniać średni udział danego programu w widowni za rok poprzedni. Udziały te będą ogłaszane na stronie internetowej KRRiT do dnia 31 stycznia kolejnego roku.

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie