(Zakończono) Informacja o sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego Biura KRRiT z przeznaczeniem na surowce wtórne

Tagi: biuro
17.07.2015
Na podst. § 42.1 Rozp. Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego KRRiT dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze KRRiT, zamieszcza się informację o sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem na surowce wtórne.
Pełna treść informacji:

1. Na podstawie § 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem na surowce wtórne według poniższego wykazu.


Wykaz zbędnego i zużytego sprzętu komputerowego do sprzedaży na surowce wtórne:

Lp. Komputery
bez dysków
Nr inwentarzowy rok zakupu
1 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-681 2004
2 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-698 2004
3 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-700 2004
4 Intel P4 2,8GHz, RAM 256MB KR-T-4-49-491-702 2004
5 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-704 2004
6 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-706 2004
7 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-714 2004
8 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-722 2004
9 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-724 2004
10 Intel P4 2,8GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-731 2004
11 Intel P4 3GHz, RAM 256MB KR-T-4-49-491-751 2005
12 Intel P4 3GHz, RAM 512MB KR-T-4-49-491-752 2005
Lp. Drukarki Nr inwentarzowy rok zakupu
1 HP LJ 6P KR-T-4-49-491-282 1998
2 HP LJ 4000 KR-T-4-49-491-285 1998
3 HP LJ 1100 KR-T-4-49-491-289 2000
4 HP LJ 4050n KR-T-4-49-491-296 2000
5 HP LJ 4350tn KR-T-4-49-491-307 2005
6 HP LJ 1100 KR-T-4-49-491-314 2006
7 HP LJ 1100 KR-W-4-49-491-2-006 1999
8 HP LJ 1100 KR-W-4-49-491-2-007 1999
9 HP LJ 3200 KR-W-4-49-491-5-002 2004
10 HP LJ 3200 KR-W-4-49-491-5-006 2004
 
2.  Osoby zainteresowane zakupem ww. przedmiotów  na surowce wtórne proszone są o złożenie ofert do dnia 31.07.2015 r. na niżej podany adres do korespondencji:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis:

„Oferta na zakup zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
z przeznaczeniem na surowce wtórne, nie otwierać do dnia 31.07.2015"
 
 
Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży na surowce wtórne można oglądać w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard. S.Wyszyńskiego 9, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:
p. Paweł Lesiński
Naczelnik Wydziału Systemów Informatycznych
tel.: (22) 597-3177, godz. 8.15 – 16.15.
 
 
4. Kryteria wyboru oferty:
a) cena 100%,
b) rzeczy zostaną sprzedane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę zakupu,
c) w sytuacji złożenia 2-ch jednakowych ofert, przy wyborze oferty decyduje data wpływu.
 
5) Istotne postawienia:
a) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem przedmiotów, w tym kosztów odbioru przedmiotów sprzedaży na surowce wtórne,
b) zakupione przedmioty na surowce wtórne nie podlegają reklamacji,
c) odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów)
odbywa się siłami i środkami własnymi Kupującego,
d) w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w umowie, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na surowce wtórne bez dodatkowego wezwania.
 
6. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:
a) dokładną nazwę i adres oferenta,
b) cenę brutto za całość zamówienia,
c) wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto  należy przedłożyć umowę spółki),
d) kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późn. zm.).
 
 
Data umieszczenia informacji 17.07.2015 r.
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie