Stanowisko w sprawie sprawozdań finansowych kościelnych osób prawnych

23.05.2013
KRRiT informuje, że kościelne osoby prawne, które ubiegają się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis powinny przedstawiać swoje sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, za ostatnie trzy lata
Logo KRRiT

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) wskazują na konieczność przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Stanowisko
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie sprawozdań finansowych kościelnych osób prawnych

W związku z kontrowersjami dotyczącymi zakresu i formy przedstawianych przez kościelne osoby prawne sprawozdań finansowych w postępowaniach dotyczących udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis KRRiT informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) wskazują na konieczność przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Przepis art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) zwalnia kościelne osoby prawne od opodatkowania z tytułu przychodów z działalności niegospodarczej oraz z obowiązku prowadzenia w tym zakresie dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych, jednak nie zwalnia z prowadzenia sprawozdawczości. Oznacza to, że prowadzenie sprawozdawczości jest wymagane zarówno wobec kościelnych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą jak i jej nieprowadzących.


Zasady prowadzenia rachunkowości przez kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej zostały uregulowane rozporządzeniem z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r Nr 137 poz. 1539). Zgodnie z §1 ust. 2 powołanego rozporządzenia, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kościelnych osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej - kościelne osoby prawne prowadzą rachunkowość według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne, dotyczące tych jednostek.


Stanowisko takie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 października
2003 r. (sygn. II SA 163/02), stwierdzając, że na nieprowadzącym działalności gospodarczej nadawcy społecznym, będącym kościelną osobą prawną, spoczywa obowiązek corocznego składania do KRRiT sprawozdania finansowego, stosownie do art. 37a ustawy o rtv, przy uwzględnieniu rachunkowości według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne.

Jan Dworak

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

 

 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie