KRRiT na obradach parlamentarnych Komisji Kultury i Środków Przekazu

20.01.2012
18 i 19 stycznia br. odbyły się posiedzenia senackiej i sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poświęcone kwestiom związanym z decyzją Przewodniczącego KRRiT o rozszerzeniu koncesji satelitarnych o prawo do rozpowszechniania programu drogą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu 1 czterem podmiotom: ESKA TV S.A. na program ESKA TV, ATM GRUPA S.A. na program ATM Rozrywka TV, STAVKA Sp. z o.o. na program U-TV (po zmianie nazwy TTV) oraz Lemon Records na program pod nazwą Polo TV.
Logo KRRiT

Tematem obrad senackiej Komisji była "Informacja o podziale miejsc na telewizyjnych multipleksach cyfrowych", zaś sejmowej "Sprawa postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącego uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej". Jednak obrady zdominowała dyskusja dotycząca decyzji o nieprzyznaniu Fundacji Lux Veritatis prawa do rozpowszechniania programu w sygnale multipleksu 1.

Objęcie tak szczególną procedurą postępowania koncesyjnego jednego tylko nadawcy jest precedensowym zdarzeniem w polskim parlamencie. Wnioskodawcy uzasadniali je społecznym zainteresowaniem przyczynami decyzji KRRiT. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdza, że otrzymała dotychczas około 11 tys. listów, skierowanych w odpowiedzi na apel Fundacji Lux Veritatis o wyrażenie poparcia dla złożonego przez nią wniosku koncesyjnego.

Najczęstsze pytania

Na obydwu posiedzeniach Komisji obecni byli przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis, którzy zaprezentowali swoje argumenty w obszernych oświadczeniach. Prawo do krótkich wypowiedzi otrzymali również przedstawiciele pozostałych wnioskodawców, ale tylko podczas obrad w komisji senackiej. Wnioskodawcy ci nie zgłosili zasadniczych uwag do sposobu prowadzenia postępowania przez KRRiT, a wątpliwości jednego z nich co do oceny kondycji finansowej reprezentowanej przez siebie spółki, zostały wyjaśnione na forum komisji i nie były kwestionowane w dalszej dyskusji.

Obydwie debaty zostały zdominowane przez posłów dwóch ugrupowań: Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. W dyskusji najczęściej powtarzały się pytania, dotyczące podstaw prawnych decyzji, możliwości uzupełniania wniosku koncesyjnego w trakcie postępowania, oceny wiarygodności finansowej wnioskodawców i terminów uruchomienia programów.

Strony były traktowane jednakowo

Jan Dworak, przewodniczący KRRiT przedstawił wyjaśnienia, których szczegółowość uwarunkowana była toczącym się postępowaniem (możliwość odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), jak i dopuszczalnym zakresem upublicznienia wiadomości. Fundacja Lux Veritatis większość informacji finansowych opatrzyła klauzulą „poufne”.

Przewodniczący KRRiT podkreślił, iż wszystkie strony postępowania na każdym etapie były traktowane w ten sam sposób i miały możliwość dokonywania dozwolonych prawem uzupełnień. KRRiT dokonała wszechstronnej analizy wszystkich wniosków. Ze względu na to, że powodzenie procesu cyfryzacji - którego etapy wraz z terminami określa ustawa przyjęta w ubiegłym roku przez Sejm - jest zależne od zrównoważonych możliwości finansowych wszystkich podmiotów obecnych w multipleksie 1, spełnienie kryteriów finansowych stanowiło pierwszy warunek.

Ocena programowa była dokonywana w kolejnym etapie postępowania wobec wnioskodawców, którzy spełnili wymogi ekonomiczne.  

Analiza bilansu Fundacji

Z analizy KRRiT wynikało m.in., że trzy czwarte sumy bilansowej Fundacji Lux Veritatis zajmują zobowiązania długoterminowe (pożyczka udzielona przez Warszawską Prowincję Redemptorystów na podstawie umowy z 25 lutego 2002 roku ze zwrotem środków do 28 grudnia 2019 roku).

Fundacja na prowadzonej działalności operacyjnej od wielu lat nie wykazała zysku, a więc inwestycja w całości musiałaby być finansowana z datków i darowizn, które nie posiadają udokumentowanego potwierdzenia i nie stanowią pewnych źródeł finansowania, co w przypadku oceny projektów inwestycyjnych jest jednym z podstawowych kryteriów.

Uzupełnienie dokumentacji - zgodne z przepisami

Fundacja Lux Veritatis, tak jak i pozostali wnioskodawcy, była wzywana do uzupełnienia przedstawionych informacji, w szczególności tych związanych z warunkami obsługi długoterminowego zadłużenia. Złożenie takich dodatkowych informacji jest zgodne z obowiązującym prawem, ściśle określającym warunki i zakres uzupełniania wniosków koncesyjnych.

Z tej możliwości Fundacja nie skorzystała, a stosowne powiadomienia i odpowiedzi znajdują się w aktach postępowania. W chwili obecnej Fundacja, a wraz z nią niektórzy parlamentarzyści czynią z tego powodu wobec KRRiT podstawowy zarzut.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji koncesja określa w szczególności datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu. Jest to przepis o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów, wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Taka jest praktyka KRRiT, której nie kwestionowały sądy. W decyzji Przewodniczącego KRRiT terminy rozpoczęcia rozpowszechniania poszczególnych programów w sposób naziemny cyfrowyokreślono zgodnie z wnioskami stron.

Trzeba podkreślić, że programy przede wszystkim muszą być uruchamiane zgodnie z harmonogramem uruchamiania stacji nadawczych multipleksu pierwszego. Musi być wydana decyzja rezerwacyjna Prezesa UKE, co nastąpiło w grudniu 2011 roku, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji (art. 37 ust. 3a) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne (art. 114).

W toku postępowania o udzielenie koncesji wnioski poddano pełnej analizie zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. w szczególności poddano ocenie stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, możliwość dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu, przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.

Każde postępowanie koncesyjne toczy się według procedury administracyjnej. Decyzja Przewodniczącego KRRiT jest decyzją administracyjną w rozumieniu KPA. W chwili obecnej postępowanie w KRRiT zostało zakończone i nie podlega wzruszeniu  za wyjątkiem prawomocnego orzeczenia sądu. Stronom przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Satelita i kablówki - bez zmian!

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że rozpowszechnianie cyfrowych programów telewizyjnych drogą naziemną nie ma wpływu na emisję programów rozpowszechnianych dotąd drogą satelitarną i kablową, która odbywa się bez zmian.

Fundacja LUX VERITATIS posiada koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną i może być odbierana za pomocą indywidualnych anten satelitarnych (z satelity ASTRA 1H, transponder 111) oraz w sieciach telewizji kablowej - zarówno teraz jak i po wyłączeniu analogowego naziemnego nadawania programów telewizyjnych.  Dokładnie w taki sam sposób (satelita + kabel) rozpowszechniane są dziś i będą także po wyłączeniu naziemnego nadawania analogowego dziesiątki programów telewizyjnych, w tym tak znane jak TVN24, Polsat News, Religia TV, Superstacja i wiele innych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina również, że zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się kolejne postępowanie dotyczące rozszerzenia koncesji na nadawanie naziemne w sygnale multipleksu pierwszego na kolejne trzy programy.                                                

 

Materiały powiązane

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie