Zasady postępowania konsultacyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej „Krajową Radą”, pomimo braku w ustawie o radiofonii i telewizji regulacji prawnych odnoszących się do konsultacji społecznych,

- mając na uwadze wyrażoną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę dialogu społecznego oraz unormowania zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, a także regulacje zawarte w Rekomendacji Rady Ministrów „Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowania dokumentów rządowych”,

- biorąc pod uwagę wynikające z regulacji europejskich standardy konsultacji społecznych, w tym wyrażone w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2002 r. „Główne zasady i minimalne standardy konsultacji zainteresowanych stron przez Komisję Europejską” [COM (2002) 704],

- przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przeztelewidzów i radiosłuchaczy oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych, a także organizacji pozarządowych, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji zawodowych i branżowych, a także

- działając w trosceozapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji, ich społeczną akceptację, lepsze rozeznanie w opiniach i stanowiskach oraz mając na celu przewidzenie możliwych skutków podejmowanych decyzji,

postanawia korzystać z dostępnych jej form kontaktu z właściwymi podmiotami w celu zapoznania się z ich poglądami, a w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzać konsultacje społeczne oraz przyjmuje następujące zasady postępowania konsultacyjnego:
 

 1. Krajowa Rada przeprowadza postępowanie konsultacyjne w sprawach polityki regulacyjnej o istotnym znaczeniu dla radiofonii, telewizji i rynku mediów elektronicznych. Udział w konsultacjach przeprowadzanych przez Krajową Radę jest dobrowolny i nie rodzi skutków prawnych.
   
 2. Postępowanie konsultacyjne zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie przez Przewodniczącego Krajowej Rady w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji.

Niezależnie od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowa Rada będzie w miarę możliwości dążyć do jak najszerszego informowania o rozpoczęciu konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem innych form publicznej komunikacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest także udostępniane z zastosowaniem udogodnień dla osób z niesprawnością narządu wzroku.

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji określa w szczególności:
 1. przedmiot postępowania konsultacyjnego,
 2. termin zgłaszania uwag na piśmie, który nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 8 tygodni,
 3. propozycje rozwiązań, jeśli to możliwe.
   
 1. W postępowaniu konsultacyjnym rozpatrywane są opinie zawierające następujące dane:

- w przypadku osób fizycznych -  imię, nazwisko i adres zamieszkania,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę, siedzibę i adres.

 1. Podsumowanie postępowania konsultacyjnego podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu przesyłania opinii pisemnych. Jeżeli liczba przedłożonych opinii uniemożliwia dochowanie terminu określonego w zdaniu poprzednim, możliwe jest przedłużenie terminu podsumowania postępowania konsultacyjnego, jednak nie dłużej niż do 60 dni.
   
 2. Podsumowanie może zawierać opinie poszczególnych uczestników konsultacji, jeżeli  wyrażą oni zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały KRRiT Nr 329/2012).
   
 3. W przypadku, gdy postępowanie konsultacyjne nie doprowadzi do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania Krajowa Rada może ogłosić przeprowadzenie powtórnych konsultacji w tej samej sprawie.
   
 4. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada może także w szczególności:

- zorganizować wysłuchanie publiczne,

- przeprowadzić konsultacje bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami,

- powołać grupę ekspercką z udziałem zainteresowanych stron.

 

Przewodniczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Jan Dworak


Pobierz treść uchwały wraz z załącznikami (poniżej):
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie