ࡱ> bjbj >7%7%7%7%7%$[%[%[%P%,&[%hek';++++-<K1<2ccccccc$Bgic57%'3--'3'3c7%7%++@"e???'347%+7%+c?'3c??IJ+`>[9MJc8e0heeJ`zj[9"zj,JJJzj7%K'3'3?'3'3'3'3'3cc}<L'3'3'3he'3'3'3'3zj'3'3'3'3'3'3'3'3'3+ #: MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE IEKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI Wersja 1.0 Opracowanie: PodzespB ds. Techniki ZespoBu ds. Radiofonii Cyfrowej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, lipiec 2014 SPIS TREZCI TOC \o "1-2" \u 1. Zakres stosowania dokumentu PAGEREF _Toc392660118 \h 2 2. Historia zmian dokumentu PAGEREF _Toc392660119 \h 2 3. Normy i dokumenty powoBane PAGEREF _Toc392660120 \h 2 4. Definicje PAGEREF _Toc392660121 \h 3 5. Skrty i akronimy PAGEREF _Toc392660122 \h 3 6. Oglna charakterystyka funkcjonalna odbiornika PAGEREF _Toc392660123 \h 4 6.1. Wprowadzenie PAGEREF _Toc392660124 \h 4 6.2. Mo|liwo[ci odbiorcze PAGEREF _Toc392660125 \h 4 6.3. UsBugi PAGEREF _Toc392660126 \h 5 7. Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+ PAGEREF _Toc392660127 \h 5 7.1. Zakres odbieranych czstotliwo[ci PAGEREF _Toc392660128 \h 5 7.2. Strojenie i wybieranie usBug PAGEREF _Toc392660129 \h 5 7.3. Wskaznik jako[ci odbioru PAGEREF _Toc392660130 \h 5 8. Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+ PAGEREF _Toc392660131 \h 6 8.1. Dekoder kanaBowy PAGEREF _Toc392660132 \h 6 8.2. Dekoder fonii PAGEREF _Toc392660133 \h 6 9. Odbir radiofonii analogowej PAGEREF _Toc392660134 \h 6 10. Parametry wy[wietlacza odbiornika cyfrowego DAB+ PAGEREF _Toc392660135 \h 6 10.1. Wy[wietlanie nazw programw PAGEREF _Toc392660136 \h 6 10.2. Etykiety dynamiczne i inne usBugi tekstowe PAGEREF _Toc392660137 \h 6 Zakres stosowania dokumentu Niniejszy dokument opisuje podstawowe parametry i wymagania odbiornika konsumenckiego przeznaczonego do odbioru usBug radiofonii cyfrowej nadawanych w systemie DAB+ drog naziemn bezprzewodow lub kablow w pa[mie III VHF w Polsce. Wymagania dotycz odbiornikw stanowicych urzdzenie samodzielne jak i bdcych cz[ci urzdzenia wielofunkcyjnego (np. radiobudzik, radioodtwarzacz, smartfon), stacjonarnych, przestawnych, przeno[nych i samochodowych. Wymagania te pochodz z Normy Midzynarodowej EN 62104 REF _Ref383104721 \r [11] i stanowi jej podzbir wynikajcy z krajowej specyfiki i ograniczeD. Wszdzie tam, gdzie dana cecha jest obowizkowa, w specyfikacji u|ywa si sBowa powinien a je|eli nieobowizkowa u|ywa si sBowa mo|e , opcja lub zaleca si . Konieczno[ speBnienia wymagaD niniejszej specyfikacji nie wyklucza mo|liwo[ci rozbudowy odbiornika o inne funkcje podnoszce jego walory u|ytkowe. Historia zmian dokumentu DataWersjaZmianykwiecieD 20140.1Pierwszy projekt Polskiego Radia S.A.maj 20140.2Projekt do konsultacji w podzespole technicznym KRRiTmaj 20140.3Projekt po konsultacjach w podzespole technicznym KRRiTmaj 20140,4Dokument po konsultacjach z WorldDMBlipiec 20141.0Dokument zaakceptowany przez KRRiT Normy i dokumenty powoBane Wymienione poni|ej dokumenty zawieraj postanowienia, ktre przez powoBanie si na nie w poni|szym tek[cie s obowizujce w niniejszym dokumencie. powoBania mog dotyczy konkretnych wersji publikacji (wskazanych przez dat publikacji, numer edycji, numer wersji itd.) lub publikacji bez podania okre[lonej wersji. w odniesieniu do konkretnej wersji publikacji nie stosuje si nastpnych wersji dokumentu przywoBywanego. w odniesieniu do publikacji bez podania okre[lonej wersji stosuje si najnowsz. EN300401 Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers. ETSI TS101499 Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show; User Application Specification. ETSI TS 101756 Digital Audio Broadcasting (DAB); Registered Tables. ETSI TS102368 Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB-TMC (Traffic Message Channel). ETSI TS102371 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); Transportation and Binary Encoding Specification for Electronic Programme Guide (EPG). ETSI TS102563 Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio. ETSI TS 102 818 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); XML Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG). ETSI TS102 979 Digital Audio Broadcasting (DAB); Journaline; User application specification. ETSI TS102 980 Digital Audio Broadcasting (DAB); Dynamic Label Plus (DL Plus); Application specification. ETSI TS103176 Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of implementation; Service information features. ETSI EN 62104 Characteristics of DAB receivers. CENELEC EN62106 Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz. CENELEC ISO/IEC10646 Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) ISO/IEC14496-3 Information technology Coding of audio-visual objects Part 3: Audio ISO/IEC 23003-1:2007 Information technology MPEG audio technologies Part 1: MPEG Surround ISO/TS18234 Traffic and Travel Information (TTI) TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams ALL PARTS Recommendation ITU-R BS.450-3 Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF Definicje Okre[lenia u|yte w dokumencie oznaczaj: 4.1. Odbiornik cyfrowy DAB+ urzdzenie przeznaczone dla u|ytkownika koDcowego do odbioru sygnaBw radiofonii cyfrowej DAB+ nadawanych zgodnie z norm EN300401 REF _Ref383151620 \r \h [1] i ETSI TS102563 REF _Ref383438523 \r \h [6]. 4.2. Odbiornik standardowy odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programw radiofonicznych wyposa|ony w co najmniej wy[wietlacz alfanumeryczny. 4.3. Odbiornik multimedialny odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programw radiofonicznych i strumienia danych wyposa|ony w kolorowy wy[wietlacz o rozdzielczo[ci co najmniej 320x240 pikseli i rozdzielczo[ci koloru co najmniej 8 bitw. Skrty i akronimy U|yte w dokumencie skrty i akronimy oznaczaj: AAC Advanced Audio Coding (Zaawansowane kodowanie fonii) zgodnie z REF _Ref383439138 \r \h [14] BER Bit-Error Ratio (Bitowa stopa bBdu) BMP Basic Multilingual Plane (Podstawowa PBaszczyzna Wielojzyczna) CENELEC Comit Europen de Normalisation ELECtrotechnique (Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej) CU Capacity Unit (Jednostka pojemno[ci) DAB Digital Audio Broadcasting (Radiofonia cyfrowa DAB) DAB+ Radiofonia cyfrowa DAB+ wykorzystujca kodowanie fonii MPEG-4 HE AACv2 zgodnie z ETSI TS 102563 REF _Ref383438523 \r \h [6] DL Dynamic Label (Etykieta dynamiczna) EN European Norm (Norma Europejska) EPG Electronic Program Guide (Elektroniczny przewodnik po programach) ETR ETSI Technical Report (Raport Techniczny ETSI) ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) EWS Emergency Warning System (System Wczesnego Ostrzegania) FM Frequency Modulation (Modulacja czstotliwo[ci) FTA Free-to-Air (Programy niekodowane dostpne dla ka|dego) IEC International Electrotechnical Commission (Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) ISO International Organisation for Standardisation (Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) ITU International Telecommunication Union (Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny) ITU-R ITU Radiocommunications Sector (Sektor Radiokomunikacyjny ITU) MPEG Moving Picture Experts Group (Grupa Ekspertw ds. Ruchomych Obrazw) MPEG-4 Rodzina standardw kodowania wizji i fonii opisana norm ISO/IEC14496 MSC Main Service Channel (GBwny kanaB usBug) OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex (Zwielokrotnianie z ortogonalnym podziaBem czstotliwo[ci) PAD Programme Associated Data (Dane zwizane z programem) RDS Radio Data System (System danych dla radia VHF-FM) T-DAB Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (Naziemna radiofonia cyfrowa DAB) TMC Traffic Message Channel (KanaB wiadomo[ci o ruchu drogowym) TPEG Transport Protocol Expert Group (Grupa Ekspertw ds. ProtokoBu Transportowego) TTI Traffic and Travel Information (Informacja o podr|y i ruchu drogowym) TR Technical Report (Raport techniczny ETSI) TS Technical Specification (Przed 6-cyfrowym numerem Specyfikacja techniczna) VHF Very-High Frequency (Zakres bardzo wysokich czstotliwo[ci 30-300MHz) Oglna charakterystyka funkcjonalna odbiornika Wprowadzenie Dokument definiuje dwa profile odbiornika cyfrowego DAB+: odbiornik standardowy; odbiornik multimedialny. Mo|liwo[ci odbiorcze Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewnia odbir sygnaBw T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN300401 REF _Ref383151620 \r \h [1] nadawanych w pa[mie III zakresu VHF (174-240MHz). UsBugi Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewnia dostp do nastpujcych usBug: odbir programw radiofonicznych niekodowanych (FTA); odbir komunikatw tekstowych: nazwa stacji i DL; odbir profilu podstawowego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) REF _Ref383329288 \r \h \* MERGEFORMAT [5] REF _Ref383329293 \r \h \* MERGEFORMAT [7]    & ̺paOapKGC?G;7hSh^/hA@hSh@Rhof#hSh%5CJOJQJ^JaJ hWB5CJOJQJ^JaJ #hShX5CJOJQJ^JaJ #hShx5CJ$OJQJ^JaJ('hSh^/5CJ$NHOJQJ^JaJ(#hShh5CJ$OJQJ^JaJ(#hSh^/5CJ$OJQJ^JaJ(hS5CJ$OJQJ^JaJ(#hShj5CJ$OJQJ^JaJ(#hShX5CJ$OJQJ^JaJ(      " $ & $a$gd@R$a$gdS $da$gdz $dha$gdX& ( * , . H v  2 6 8 : < V X t J $a$gdu$a$gdk$a$gdof$a$gdF$a$gdS$a$gd & ( * ,  & , . 0 4 8 : < R T V X Z | ~ ¶ph]hhppjh;eUjh;eU&h$h;e5:OJQJmHnHtHh;e hkCJjhkCJUhAhw5CJaJh$5CJaJhY5CJaJhAhu5CJaJh#5CJaJh5CJaJhB>hOhWBh$h@Rh@R5hzh+hFhvh^/$ 4 6 j l n p r t x z @ B D F H J N P t v  N P R T V X ` b | ՠ&h$h;e5OJQJmHnHtHuh;emHnHujqh;eUjh;eUjwh;eUjh;eU&h$h;e5:OJQJmHnHtHj}h;eUjh;eUh;e3 X 0RdR|pLVd$(($Ifa$gd;2gd=>gd3gd gdbw| ~ &(*,.08:HJ~HJLNPRZ\Ğwjeh;eUjh;eU&h$h;e5:OJQJmHnHtHh;e jh;eUmHnHu jkh;eUmHnHu&h$h;e5OJQJmHnHtHu jh;eUmHnHuh;emHnHujh;eUmHnHu*$&Z\^`bdln@Bvxz|~سآĞwjYh;eUjh;eU&h$h;e5:OJQJmHnHtHh;e jh;eUmHnHu j_h;eUmHnHu&h$h;e5OJQJmHnHtHuh;emHnHujh;eUmHnHu jh;eUmHnHu(HJLNPRVX<>rtvxz|سį}l jh;eUmHnHujMh;eUjh;eUjh;eU&h$h;e5:OJQJmHnHtHh;e jSh;eUmHnHu&h$h;e5OJQJmHnHtHuh;emHnHujh;eUmHnHu jh;eUmHnHu* bd*,>@RXnxz ,fl Աzvrrrvrrhv(Ghj hNHhhn>hh\K[h$hhhwCJaJmHnHuhoCJaJmHnHu"jhkCJUaJmHnHu jG h;eUmHnHu&h$h;e5OJQJmHnHtHujh;eUmHnHuh;emHnHu, np <>0>BZ\fvx(4HJLtȹȵhAhu5hhjHh$h>1P hz@NHhhg h=>NHh=>hz@ hpuhpuhpuh3h,7dh`; hjNHhjh;ejhn>Uh9ChI_xhn>hv(G hW:5NHhW:56drt>1 (($Ifgd\K[kd $$IfTlF1 #\A 0  4 lapyt]TT$(($Ifa$gd;2t*,jln~ $\^`vx~ƹƹƹ h,MHh,MHhh,MHha#h,h$ hWBCJ hCEsCJ h+CJh]ThAh]TCJh1z h]TCJhAh1zCJ h%:CJhuhAhuCJhAh\K[CJhAh=CJ h+CJ4VI9$(($Ifa$gd1z (($Ifgd1zkd $$IfTlF1 #\A0  4 layt]TT (($Ifgd$(($Ifa$gdoflnfYI$(($Ifa$gd]T (($Ifgd1zkd $$IfTlF1 #\A0  4 layt]TT (($Ifgd]T ^sfVf$(($Ifa$gd1z (($Ifgd1zkd[ $$IfTlF1 #\A0  4 layt]TT^`xsfVf$(($Ifa$gdof (($Ifgdofkd $$IfTlF1 #\A0  4 layt]TT4 !X""#U$snid___ZUgdsgd2gd,MHgd,MHgd gd,kd $$IfTlF1 #\A0  4 layt[T 4 6 x!z!!!!&"("V"X"Z""""""##############N$T$U$[$\$_$$$$$$$¹²ɠɠ{hL h#%h+hCEsh+ h+h+h.@ hshshshsmH sH h#%h.@ h#%h~DhhNH hhhLmH sH hhmH sH hNRh,MHNH hNRh,MHh~ h,MHh,MHh,MHh,MHNH0U$$$%%&&M'''x((*))***+ -B.$7x^7`a$gdgdgdgdScgd/wgd(gdegdMPugdw*gd*$gdlgdsgd+$$$$$$$$$$$$$$$$>%?%%%%%%%%%%%%%&&}&&&&&&&&&&3'4'F'L'M'O'P'S'T'W''''''''''8(ȾȺȾȺȳ̥̥hD@khMPu hw*NHhw* hw*hw*hi h*$NHh&ph*$hyhhlhlNHhl hlhlhshsNHh#hs hshshL=8(9(n(w(x(((((((((((()))%)&)))*)V)W)p)q))))))))))*0*2*D******Ѿɦ~zvzhh hSchSc henKhSchSc h(NHhLh(h/wmH sH h/wh/wmH sH h#%h(NHmH sH h#%h(mH sH h(mH sH h(h(mH sH heNHhhyhh&phehD@khMPu hMPuNH,**++ +"+&+8+H+J+P+R+++ ,,,,$,*,>,J,L,P,R,b,d,,,,,,,,,,,,,,,,,--- --ǴǥxjhUjhUh hlhhn. hu shh;ejh UmH sH jh UmH sH hu sh. 9 hu sh h2Bh\PhW h>* hW>* h. 9>*h1h>*h h hh/---*-@-B-Z-j-p-r--->.@.B.L.`.z.|......./,////20406080@0B0D0V0X0Z0\0l00000000 1*1,1hu sh%:mHsHh%:mHsH hVthVt h h h%hh hVthxd8h2B hh h1h >* h NHhh\P hh h. 9h. 9 h >*h1h>*hh 3B.60\0011`2>333 5Z556J66688H9:::;;j<%xgdpu%xgdfgdVtgd$7x^7`a$gd ,1B1D1v1x1z1111111111112^2`2p2z2|2222222233.3Žɹ|qdYhu sh@imHsHhu shZNHmHsHhu shZmHsHhphxmH sH hph_ umH sH hphpt^JmH sH hphptmH sH hu shptmHsHhchFh4 Ph7v;h=fhczh%:mHsHh;emHsHjh| UmHsHjh| UmHsHh| mHsH .363:3<3>3333333333333333444444555 5 505¾¾¶˜yjybyWhC)h mHsHh;emHsHjhCEsUmHsHjhCEsUmHsHhCEsmHsHhC)h%:mHsHh.@hVth7h1mH sH h7h.@mH sH hnmH sH hn hxh.@hu sh2_mHsHhu shptmHsHhu shZmHsHhu sh@imHsHhu shjHmHsH05X5Z5z5~55555555 6 6660626C6I6J6~66666666 78߾ߒ|o|g_WOh4 PmHsHhScmHsHh@xgmHsHhimHsHhGyh.NHmHsHhGyh.mHsHh7h.mHsHh7himHsHhGyh1mHsHhGyh.@mHsHhGyh4umHsHh7h.@mHsHhGyhtmHsHh7htmHsHh7hVtmHsHhC)h mHsHhC)hg9fmHsH888@8888.909D9H999:\::::::;;;;;;;;;;̩퓆{ti^iShGyhAtmHsHh7h2y4mH sH h7h.@mH sH hD*h.@hu shScmH sH hGyhScNHmHsHhGyhScmHsHhu sh@imHsHhu sh.@mHsHhGyh.@NHmHsHhGyh.@mHsHh7h.@mHsHhGyhpumHsHh7hpumHsHh7hScmHsHhScmHsH;;;;L<^<h<j<r<<<<<<<<<="=$=d=f=====> >f>t>v>x>>>>ºº¯§‡wowd`Y` hxhFmhFmh7h\mmHsHhCmHsHh\mmHsHhQqnmHsHhv}mHsHhmKhmKNHmHsHhmKhmKmHsHhmKmHsHhczhczmHsHh4 PmHsHhczmHsHhmHsHhfmHsHhQmHsHhGyh/mHsHh/mHsHh7h/mHsH"j<<= >x>??F@@6AAlBBB\CCCCdEtEF9F & F TTU^T`Ugdgd1gd1gdXgd gd)gd gdofgd,%xgdf>>>>>?????&?V?X??????@<@>@D@F@@@@@AAA(A2A4A6AjAײ׎xmxbxWh7h3mHsHhu sh]mH sH hu shwLmH sH hu sh mH sH hu sh3mH sH hu sh=fmHsHhu shSNHmHsHhSh4 Phhfhu shSmHsHhu sh4 PmHsHhu shczmHsHhu shfmHsHhFmmH sH h7hFmmH sH hFm hxhFm"jAnAAAAAAAAAB B&B,BRBXBZBhBlBnBvBBBBBBBBBBCCC&C:C~zvzrznvjnjfb^bZbhwbhD@khV2hFmhofhh7yh,h h7h}sW^JmHsHh7h}sWmHsHh,mHsHhCZh.@mHsHhCZh7mHsHh7h.@mHsHh3mHsHhCZh NHmHsHhCZhwLmHsHhCZh mHsHhCZhPmHsHh7h mHsH":CNCVCXCpCCCCCCCCCCCC DDDD(D\D`DbDdDDDDDDDDDDDDDDDDDDE*E8E:Ehofhh1hWhD@khV2hhh2BhZh=Uh;e h>h3}jh>h=U h>h=jh>h=U h>hyh h>h$ h>h7v; h>hQh3h>h@xgh?hhhg9fh`hpu h$Uh$Uh1h$Uhhh$,9FkFr4*.@dgd(gdo4cgd3{gd3{gd{gd#gd#gd. 9gd. 9gd7ygd$ & F TTU^T`Ugd (zalecany dla odbiornikw z odpowiednim wy[wietlaczem); odbir komunikatw drogowych TPEG REF _Ref383329340 \r \h [16] i TMC REF _Ref383329364 \r \h [4] (zalecany dla odbiornikw samochodowych); odbir komunikatw EWS REF _Ref383253067 \r \h [12]. Ponadto odbiornik multimedialny powinien zapewnia dostp do nastpujcych usBug: odbir profilu zaawansowanego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) REF _Ref383329288 \r \h \* MERGEFORMAT [5] REF _Ref383329293 \r \h \* MERGEFORMAT [7]; odbir komunikatw DL Plus REF _Ref383329480 \r \h \* MERGEFORMAT [9] i pokazu slajdw REF _Ref383329528 \r \h \* MERGEFORMAT [2]; odbir Journaline REF _Ref383800748 \r \h \* MERGEFORMAT [8] (zalecany dla odbiornikw z odpowiednim wy[wietlaczem). Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+ Zakres odbieranych czstotliwo[ci Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewnia odbir sygnaBw T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN300401 REF _Ref383151620 \r \h [1] nadawanych w pa[mie III zakresu VHF (174-240MHz). Czstotliwo[ci [rodkowe poszczeglnych blokw czstotliwo[ci podane s w ZaBczniku A normy EN 62104 REF _Ref383104721 \r \h [11]. Ponadto odbiornik powinien by w stanie dostroi si do czstotliwo[ci [rodkowej bloku odstrojonej od czstotliwo[ci nominalnej o poBow odlegBo[ci pomidzy ssiednimi no[nymi (offset). Strojenie i wybieranie usBug Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien by zdolny do automatycznego przeszukania caBego zakresu czstotliwo[ci podanego w podrozdziale 7.1 oraz dostrojenia do prawidBowej struktury bloku T-DAB w celu utworzenia listy dostpnych usBug. Odbiornik samochodowy przemieszczajcy si pomidzy r|nymi obszarami rezerwacji powinien si automatycznie przeBcza do odpowiedniego bloku T-DAB w celu utrzymania cigBo[ci odbioru wybranej usBugi, je|eli odbierane strumienie danych zawieraj sygnalizacj Service following transmitowan zgodnie z ETSI TS103176 REF _Ref387487902 \r \h [10]. Odbiornik samochodowy odbierajcy rwnie| radiofoni VHF-FM REF _Ref383262860 \r \h [17] i wyposa|ony w dekoder RDS REF _Ref383253067 \r \h [12] powinien zapewnia automatyczne przeBczanie na odbir VHF-FM po opuszczeniu obszaru objtego zasigiem sygnaBu T-DAB i odwrotnie, je|eli odbierane strumienie danych zawieraj sygnalizacj Service following transmitowan zgodnie z ETSI TS103176 REF _Ref387487902 \r \h [10]. Odbir T-DAB powinien by preferowany wszdzie tam gdzie to mo|liwe. Wskaznik jako[ci odbioru Zaleca si aby odbiornik cyfrowy DAB+ byB wyposa|ony we wskaznik jako[ci odbioru wykorzystujcy wyliczon bitow stop bBdw (BER) w kanale MSC. Sposb prezentowania informacji powinien uBatwia u|ytkownikowi optymalizacj ustawienia anteny odbiorczej. Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+ Dekoder kanaBowy Zgodnie z rozdz. 4.3 EN62104 REF _Ref383265511 \r \h [11]: dekoder kanaBowy odbiornika standardowego powinien dekodowa co najmniej jeden kanaB skBadowy MSC i by w stanie zdekodowa co najmniej 144 CU (tj. 256kbps@EEP3B, 192kbps@EEP3A, 96kbps@EEP1A); dekoder kanaBowy odbiornika multimedialnego powinien by w stanie dekodowa jednocze[nie co najmniej cztery kanaBy skBadowe MSC i by w stanie zdekodowa co najmniej 288 CU. Dekoder fonii Zgodnie z rozdz. 4.6 EN62104 REF _Ref383265511 \r \h [11] dekoder powinien prawidBowo dekodowa sygnaBy foniczne MPEG-4 HE AACv2 REF _Ref383439138 \r \h [14] z ograniczeniami podanymi w ETSI TS 102563 REF _Ref383438523 \r \h [6]. Dekoder powinien rwnie| prawidBowo obsBugiwa strumienie foniczne zawierajce tre[ci dooklne opisane w ISO/IEC 23003-1 REF _Ref387488791 \r \h [15] (MPEG Surround). Je|eli dekodowanie peBnego dzwiku dooklnego nie jest mo|liwe, to dekoder powinien prawidBowo dekodowa takie sygnaBy jako mono- lub stereofoniczne. Zaleca si aby dekoder maskowaB bBdy transmisji a w razie niemo|liwo[ci odtworzenia sygnaBu, wyciszaB wyj[cie fonii. Odbir radiofonii analogowej Zaleca si aby do zaprzestania emisji analogowych w Polsce odbiornik cyfrowy DAB+ odbieraB rwnie| sygnaBy radiofonii VHF-FM nadawane zgodnie z Zaleceniem ITU-R BS.450-3 REF _Ref383262860 \r \h [17]. Parametry wy[wietlacza odbiornika cyfrowego DAB+ Wy[wietlanie nazw programw Wy[wietlacz odbiornika powinien poprawnie i czytelnie wy[wietla nazw wybranej skBadowej programu (Component Label), a w przypadku kiedy nadawca jej nie nadaje, nazw wybranego programu (Service Label). Wy[wietlacz powinien poprawnie wy[wietla nazw wybranej skBadowej lub programu zarwno w formie krtkiej (8-znakowej) jak i preferowanej formie dBugiej (16-znakowej). Zestaw znakw alfanumerycznych, wykorzystywany przez nadawcw w Polsce do nadawania nazw programw, skBadowych programw oraz multipleksu zdefiniowany jest w Dodatku C normy ETSI TS 101756 REF _Ref389160157 \r \h [3]: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSZTUVXYZyabcdefghijklmnopqrs[tuvxyzz0123456789 Etykiety dynamiczne i inne usBugi tekstowe Odbiornik powinien dekodowa etykiety dynamiczne niezale|nie od tego czy nadawane s inne usBugi PAD (DL Plus, pokaz slajdw). Odbiornik powinien poprawnie formatowa etykiety dynamiczne, zgodnie ze zdekodowanymi znakami 0x0A i 0x0B zgodnie z ETSI EN300401 REF _Ref383151620 \r \h [1]. Odbiornik natychmiast po otrzymaniu komunikatu anulujcego etykiet powinien usun etykiet z wy[wietlacza nawet kiedy nie zostaBa ona w caBo[ci zaprezentowana. Dotyczy to zarwno wy[wietlaczy przewijajcych tre[ etykiety oraz wielolinijkowych prezentujcych etykiet w caBo[ci. Zestaw znakw alfanumerycznych wykorzystywanych przez nadawcw w Polsce do nadawania usBug tekstowych zdefiniowany jest w Tab. BMP normy ISO/IEC 10646 REF _Ref383772056 \r \h [13]. Uwaga: Nadawcy w Polsce bd w szczeglno[ci wykorzystywa dodatkowe znaki wykorzystujc przeksztaBcanie formatu UTF-8 zgodnie z ISO/IEC 10646 REF _Ref383772056 \r \h \* MERGEFORMAT [13] do reprezentacji poni|szych liter specyficznych dla jzyka polskiego: ACZ{yBD[|z Ponadto wy[wietlacz odbiornika cyfrowego DAB+ powinien wy[wietla prawidBowo i czytelnie nastpujce znaki i symbole: $ %@!?()"+-,.:;/ W przypadku braku mo|liwo[ci poprawnego wy[wietlenia innych znakw lub symboli ni| te wskazane w punkcie 10.1 i 10.2, a wymienionych w Tab. BMP normy ISO/IEC 10646 REF _Ref383772056 \r \h [13] wy[wietlacz odbiornika powinien zastpi go spacj. W przypadku braku mo|liwo[ci technicznych wy[wietlania liter ze znakami diakrytycznymi (np. dla wy[wietlaczy segmentowych) wy[wietlacz powinien zastpi je odpowiedn liter pozbawion znaku diakrytycznego wg poni|szego wzoru: zdekodowany znak:ACZ{yBD[|zwy[wietlony znak:ACELNOSZZacelnoszzwy[wietlony znak (opcja):ACELNOSZZACELNOSZZ (%(   PAGE 6/ =( NUMPAGES 9 - 2) 7 Wymagania na polski odbiornik radiofonii DAB+ w. REF Wersja \* MERGEFORMAT 1.0 Wymagania na polski odbiornik radiofonii DAB+ w. REF Wersja \* MERGEFORMAT 1.0 PAGE 5/ =( NUMPAGES 9 - 2) 7 nr:<>DFJXZjz~ʑ̑ NPRҿ֝{h2_jmh=Uh7v;h@jh?Ujh?Uh?h1 h$NHhQh>hhjsh=Ujh=Uh=h;ejh[Ujh[Uh[hIh$ h>h$U0 ":@JLNДҔ&(.0XZ̕(*Ѻ಺ಕ̀|xhhhHc h7yh7y hnYNHhnYh| h| h| jah>Ujh>Ujh>Uh>jgh=Uh hIh$h7v; h$Uh7v;h;eh2_jh=Uh=jh=U/ ėƗȗ 6DFH\^h8:lnpxz|Ιؙܙ ,h|КҚܚ *.PZ4𙠙 h1h#h#hnYh^ h$NHh$ h vxNHh4j[h. 9U hqf;h. 9h;ejh. 9Ujh. 9U h0Qh. 9hhh. 9h vxh M8 "ޞlvx46hjltvx "οଷਠ֏ h0NHjh\mUjh\mUh\mjUhw*Ujhw*Uh;ejh0Ujh0Uh0 hw*NHhw*hCN]h#h/e h1h#h1h#NH7$&FHtģ(24:TVXhȤ ,.24<>@DLdnrxԦʾʾҰʩʩjhGUh#ChVhGho4ch Mh7yh3 h7yh7y h{NHh/h!h hhh$h3{hnYh{h^hR h0NHh0h;ejh0UjOh0U3Ԧ֦ئz| 46RTjnƩȩʩک$&XZ\df֪*,.ÿ컨췤jh='Ujh='Uh='h=+NhmhRjIhGUh#ChhGho4ch3h(hVh/ h}h!p h!pNHh2_h!ph;ejhGUjhGU4nʩ֫\HRbB@4gd\gd[ $`a$gdiN gd%7gd[ gdigd=!gd7ygd=+Ngdo4c & F TTU^T`Ugd.68:nƫȫʫЫҫ֫xzƬȬʬ 0Z\*,Z\FH&8Hpvİưذ˸մٴժ蟛 henKhSchShSchhhDh Mh7y h7yh7yh/h hDbNHhDbjh[Ujh[Uh[ h/wNHh/whRjCh='Uh='h#Chmjh='Uh;e2ذڰ JL`btv~VXZ`bn~ .0³ijֳ*,.48:FHTfڵͲh*h~Wh[ NH h~Wh" h[ NHh[ h~Wh[ h"h1=h@h%7hhhih7yh*BF h7yh7yh`Oh;ej=hScUhScjhScU9ڵܵ޵ RTV\^`b@B :ܸ޸(28HJ|~PTXµŸ{ttt h~Wh\ h0h\j7hz$5U h\NHhTah\h[ h[ h[ h3{h @NHOJQJh3{h @OJQJh3{h_2@OJQJh%7h;ejhz$5Ujhz$5Uh hz$5NHhz$5hCUhuv+XZfhjtvƼʼ̼Ҽ"$&.04>dnֽؽ6PRTؾ "@BDTdf쥰˰졛𑇑}h @OJQJh|c@OJQJh\@OJQJ h|cNHh|cj1h\Ujh\U hxd8h\h hh\>*h;ejhj;Ujhj;U h\NHhj;h\ h~Wh\h~Wh\NH-4BhTx24X\`dhlptx|$$If`a$gdp $If`gdKgd%7 $`a$gdiN gdgz $`a$gd\`gd\fh¿Ŀ 0JLTXvxP`hjlƹưyuoukuguhh hkNHhk h1=^J hk^Jh;ejhD.UjhD.UhD.h" hm^J h"^Jh#h"^Jh3{hiN @OJQJh3{h~~@OJQJ h~~NH hiN NHhiN h h|chh~~h3{h\@OJQJ((*024DFXDٿٿٿٕv jh74ht3uEH ht3u>* hc;>*h#hi^J hk^JhOJQJ^JaJhOJQJ^JaJh OJQJ^JaJh i2hkOJQJ^JaJhKhkNH^JhKhk^Jhih1= hkNHhhTPhkh, Ff# $If`gdKFf$$If`a$gdpDHLPTX\`dhlptx| $`a$gdt3ugd%7Ff'$$If`a$gdp $If`gdK ".0246 >FHùùàààÓààù h;eh;eh9Ch;emHnHujh*$Uh;e0J'mHnHu h*$0J'jh*$0J'Uh*$h3jh3Uh74ht3uEH hc;>*h74h74>* jh74ht3uEHh74h74EH^J7 $`a$gdt3u& $#$dN]gd (h74ht3uEHh3h;emHnHujh*$Uh;e0J'mHnHu h*$0J'jh*$0J'Uh*$ 00P&P +p0,p0-p0.p01h/R40506070:pH . A!"n#$% DpG0P&P 1h/R :pn. A!"n#$% Dp}DyK _Toc392660118}DyK _Toc392660119}DyK _Toc392660120}DyK _Toc392660121}DyK _Toc392660122}DyK _Toc392660123}DyK _Toc392660124}DyK _Toc392660125}DyK _Toc392660126}DyK _Toc392660127}DyK _Toc392660128}DyK _Toc392660129}DyK _Toc392660130}DyK _Toc392660131}DyK _Toc392660132}DyK _Toc392660133}DyK _Toc392660134}DyK _Toc392660135}DyK _Toc392660136}DyK _Toc392660137$$If!vh#v\#vA#v:V l 05\5A5/ / / / 4pyt]TT$$If!vh#v\#vA#v:V l05\5A5/ / / 4yt]TT$$If!vh#v\#vA#v:V l05\5A5/ / 4yt]TT$$If!vh#v\#vA#v:V l05\5A5/ / 4yt]TT$$If!vh#v\#vA#v:V l05\5A5/ / 4yt]TT$$If!vh#v\#vA#v:V l05\5A5/ / / 4yt[T}DyK _Ref383151620}DyK _Ref383438523}DyK _Ref383439138}DyK _Ref383438523}DyK _Ref383151620}DyK _Ref383329288}DyK _Ref383329293}DyK _Ref383329340}DyK _Ref383329364}DyK _Ref383253067}DyK _Ref383329288}DyK _Ref383329293}DyK _Ref383329480}DyK _Ref383329528}DyK _Ref383800748}DyK _Ref383151620}DyK _Ref383104721}DyK _Ref387487902}DyK _Ref383262860}DyK _Ref383253067}DyK _Ref387487902}DyK _Ref383265511}DyK _Ref383265511}DyK _Ref383439138}DyK _Ref383438523}DyK _Ref387488791}DyK _Ref383262860}DyK _Ref389160157}DyK _Ref383151620}DyK _Ref383772056}DyK _Ref383772056}DyK _Ref383772056$$If!vh#v #vX#vN#vD#v7#vg#vj#v>#v @#v X#v N#v F#v 5#vg#vj#v>#v@:V F t065 5aytTkd+$$IfTF֦K+ L[3c K ! t06LLLL44 laytT$$If!vh#v #vX#vN#vD#v7#vg#vj#v>#v @#v X#v N#v F#v 5#vg#vj#v>#v@:V F t065 5aytTkd"$$IfTF֦K+ L[3c K ! t06LLLL44 laytT$$If!vh#v #vX#vN#vD#v7#vg#vj#v>#v @#v X#v N#v F#v 5#vg#vj#v>#v@:V F t065 5aytTkd'$$IfTF֦K+ L[3c K ! t06LLLL44 laytT^D pp002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHL`L QKNormalny CJOJQJ_HaJmHsHtH `@` z NagBwek 1$ & Fx@&5:CJKH \^JaJ ^@^ z NagBwek 2$ & Fx@&56CJ\]^JaJT@T gvd NagBwek 3$ & F<@&5\^JaJF@1F DN NagBwek 4 & Fx@&CJV @V P NagBwek 9 $$h@&a$5;CJ^JaJ(JA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy \C@\ BQKTekst podstawowy wcity$x`a$V>@V (TytuB$$dhh@&a$5CJ$KH\^JaJ$V1@V %Lista numerowana$ & Fxa$mH sH Z@Z Yp Spis tre[ci 2 e# <<^5aJ`@`Yp Spis tre[ci 1 e# x<5:aJmHnHuBB k Spis tre[ci 3<^D0RD (Lista punktowana & FR6@bR kLista punktowana 2$ & F<a$\7r\ N#3Lista punktowana 3 & Fo<^o`< < OKIndeks 1$^`$B"@B HELegenda$xa$ 6\aJ< < OKIndeks 2$^`$< < OKIndeks 3$^`$< < OKIndeks 4p$^p`$<< OKIndeks 5L$^L`$<< OKIndeks 6($^(`$<< OKIndeks 7$^`$<< OKIndeks 8 $^`$<< OKIndeks 9!$^`$F!@F OKNagBwek indeksu" 5\^JD,D OK Wykaz zrdeB#$^`$B#@B 0Spis ilustracji$x5OR _ u1Style Left: 0 cm Hanging: 2.22 cm Before: 6 pt%n<^n` aJmH sH 4 @b4 SStopka & _$0)@q0 S Numer strony8@8 SNagBwek ( _$T+@T 6XTekst przypisu koDcowego)CJaJT*`T 6XOdwoBanie przypisu koDcowegoH*:2: v Lista 2+6^6`J:@J p_Lista numerowana 2 ,$xa$ZOZ c7 FIGURE-title-$da$5@CJaJmH sH fOf NStyle List Number 2 + Justified . & FaJ^Y@^ EMapa dokumentu/-D M CJOJQJ^JaJjOj Break_Style1#0$$((5$7$8$9DH$a$5CJaJmH sH 8U`8 ,MH HiperBcze >*B*phOa" ,MH6Styl Lista punktowana 2 + Times New Roman Przed: 3 pt2aJx2x k.Styl Tekst podstawowy wcity + Symbol (symbol)3>> ;H Spis tre[ci 9 4^BV`QB yU|yteHiperBcze >*B* ph:@@b: Podpis6$xa$6P@rP Tekst przypisu dolnego7CJaJP&`P OdwoBanie przypisu dolnegoH*J@J :-M Tekst dymka9CJOJQJaJmHsHPoP 9-MTekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJtH N'`N C)OdwoBanie do komentarzaCJaJL@L =C)Tekst komentarza<CJaJmHsHNoN <C)Tekst komentarza Znak OJQJtH Bj@B ?C)Temat komentarza>5\ToT >C)Temat komentarza Znak5OJQJ\tH LZ@L A0 ZwykBy tekst@OJQJaJmHsHtHJoJ @0ZwykBy tekst ZnakCJOJQJaJdo!d HyTekst podstawowy wcity ZnakCJOJQJaJtH t3t kTabela - Siatka7:VC0CPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl ?  & | t$8(*-,1.3058;>jA:CEnԦ.ذڵXf$'(*+,-.0689:;=>?@ACDEFdefghiklmnpqtv& d^U$B.j<9F4%&)/123457<BGjorsu,>^z|!#:VX$@B.0Pln %'Ieg1MOQo1LPdek!!!""""!#%####### $&$+$$$$$*%.%L%w%{%%%%%%& '$'(''''**+@+[+`+}+++,,,v...80S0X00000 1111133356P6T6777999O:z::<!<&<? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%TTTTTTTTTTT +-46i !"!"L @H 0( 0( B S ?'Wersja _Toc392660118 _Toc392660119 _Toc392660120 _Ref383151620 _Ref383329528 _Ref389160157 _Ref383329364 _Ref383329288 _Ref383438523 _Ref383329293 _Ref383800748 _Ref383329480 _Ref387487902 _Ref383104721 _Ref383265511 _Ref383253067 _Ref383772056 _Ref383439138 _Ref387488791 _Ref383329340 _Ref383262860 _Toc392660121 _Toc392660122 _Toc392660123 _Toc392660124 _Toc392660125 _Toc392660126 _Toc392660127 _Toc392660128 _Toc392660129 _Toc392660130 _Toc392660131 _Toc392660132 _Toc392660133 _Toc392660134 _Toc392660135 _Toc392660136 _Toc392660137~T e } UMx*ZD t !;&}&(-.F. 02336? !"#$%&o$ TLw)Yc,r !!|&&(-D.V.02346?^}$:Y$C1Po (Ih1Po& . *23;ko1Qdqw !.8=?DHZeOWXjktu~!%),k{|#4pGKv| 5<  k!!"""&##### $,$$$$/%L%|%%%%%%& ')'''***+@+a+}++e,n,,,v..80Y00001111133q4v44456U67799O::<'<> > > >>>>>>>>#>$>@>r>>>>>>>???~ ,Ro 0 ; < ? @ b 1Qd/`adk!!"""&####### $,$$$$/%L%|%%%%%%& ')'''*+@+a+}++,,v..80Y000011133%6*656V677779999O::<'<==> > > >>>>>>>r>>>>>>>??~ ,Ro 0 ; < ? @ b 1Qd/`adk!!"""&####### $,$$$$/%L%|%%%%%%& ')'''*+@+a+}++,,v..80Y000011133%6*656V677779999O::<'<==> > > > > >>>>>>>A>o>r>>>>>>>>>>??\".t1*G>CZj_By <#^`56CJOJQJaJo(hH.nn^n`OJQJo(hH SVS^S`VOJQJo(hH#77^7`56CJOJQJaJo(hH[] hh^h`OJQJo(h^`CJOJQJo(hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h Q^Q`hH.h !L^!`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`CJOJQJo(hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h Q^Q`hH.h !L^!`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH. 77^7`o(hH. n;n^n`;o(hH.. SS^S`o(hH... ^`o(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........yj_*G= w̡b>6a ]${U{+#"->Wej\ (3A yop!S~D 3:j%B>LwE0G_albxn>MOk '7@OU3kq(%9KL?]u^uS`x 04cSeO1`E-O] z 0fIuOl #$u":#CCSh/47Z/mKO^`g7iA}n! % - e8 |= ` y +!1!3E3Z3]374"4D4I4R4Yr4{w4x42y4|45z$5+5?.5L95W:5UP55f5Og5m5<6F66606{I6[65n6{6%7'7=)7:7K7L7SP7UP7@ 88>8_S8 T8U^8xd8)q8w8. 9?96Q9%:o:H;qf;j;o;q;7v;;<UX<n<p<gv<}<;<>=K=3Y=z=4=>)>5K>E_>l>?D?@A@@p"@V@XA<A%A*,A3AEAhApAvA2BB4B\dBeB yB(zB C4C7Cc8CfChCauCDD9(D6)D2D~D E-Eg4E HE KE]E FF*BFXRFv(G)G;1GD;GsKGRGYGgGCtGaHAH'H;-H4H;Hm=H,MHjHpH'xHI;I>I{RIZ1PBPNdPePlP QQQQ,Q0Qs=QCQSQTQtRR2R7RIRRR\RRc!SPKSUSlS,@T]TU}(U>7U 9UCU#UU_U/VV#V2V IVVV,iV{VWW-Wb-Wa2W>GLMift}!9)UE_E\X>mox}yxCvRS~y{ 3%]'\W #,=quy3}!$7"L|cd^)`3IK _no{s:YNjlv FkJPRgZ<{+13:\P=[Tagh+}GZ3u|'~q3 ]7h_"3HI`cb y c}i-<*)/DQO6-<Pgk !,R OOK+c7`OP[gvO8+d_d$>ZkFt Pst.x|%O4~Y(0jjr7%*/wEEXnU?9C%":uR~n "3Fm"7`;NAE^eG~ w*5.@RC 4E`5pv|MS`jj[ V,38GEUzZ&5PFio%k)2BiDG'Se3{~9.#+DOGUex!m,3IMS[qt>>N"%'8sBPahkVX $Imopw@{/#36d#8@tTY[ ='}05PBNNRS,/Zpl*H[ozRs36G9m7>8?FDNX~[cM@FrzN,.BM]VBYj Cf}.2r{Hjotv m%?)/Ve`w(0NvI&8=C5Tv "$*+1 <C;IX Z}\?[ bw;4+H>Tnchp,!C"#%c0z@Z[[c%q,_26=#Yghy5~@ MzP 6dmw < IQa8ctM NN/=T'VjZd+85@FNT$U_5v~-57JY\o|%KDjlaor8v(/,jX~ (qOO:ZnIOX9ONP'[hi5x1qv}Gej!CmS'Vg&jz#+$AO/U^VY^ei \){Pf3j71=At1z CR ~]WBvEWMO.V2IrpuwN(2_hpMz5C$fAj:r&07c;FIMV]{]$q t!(0L:x(|~yY+W+g,-^\0?@Rik0{n}C*>@O{o| )8^dot. B m0-_} -5AJj[]oVtv/xi(]+OX`1lvxy*;OSq*t$3|8AHc/ef"l\%alv~6eGKTXy\ 9D*T/_$*!./KXxq{!,=@q.r+Wnm#N=C#V+_HyV I 'PVf=s NT`ik.h"6=_TXx0 =>wzsA?GrHSc!z^Z*3j9>dx $%8m a]m1r 0#50?COiZ` > >@0 !"&#? H@*,02l@8:>@BD@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana5. .[`)Tahoma7.@Calibri;WingdingsA$BCambria Math#1e`[,`[,FJ'g-5q-5qq24== 3qXR 2!xx WTEZespB ds. Techniki przy KRRiT Kuhn Krystyna,    Oh+'0  ( 4 @LT\dlWTE Zesp ds. Techniki przy KRRiT Normal.dotmKuhn Krystyna2Microsoft Office Word@@dL@`u>@`u>-5G, Rt  @ d.@"Verdana------ 2 vc  2 c  2 c  2 c  2 . cMINIMALNE   +2 .BcWYMAGANIA TECHNICZNE    2 VcI  2 Vc 82 VcEKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA    )2 ~cRADIOFONII CYFROWEJ   2 ~!cDAB 2 ~Zc+  +2 cPRZEZNACZONEGO DLA PO  2 5cL 2 DcSKI  2 uc  2 c @"Verdana------ 2 ecWersja   2 c1 2 c. 2 c0 2 c @"Arial------ 2 c  2 c  2 *c  2 ;c  2 Lc  2 ]c  2 nc  2 ~c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 c  2 'c  2 8c  2 Ic  2 Zc  2 jr cOpracowanie:  2 jc  ,2 {TcPodzesp ds. Techniki  2 {c  ;2 8 cZespou ds. Radiofonii Cyfrowej   2 c  2 c  @2 -#cKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji    2 c @"Arial------ 2 c  2 c --- 2 U cWarszawa,  2 clipiec 2 c 2 c20 2 c1 2 c4 2 c  @ Arial----@"Arial------ -- @ ! Se-- @ ! Se-```- @ ! Ug-- @ ! Ug-- @ !]o-- @ !]o-- @ !]Sq-```- @ !]Uq-- @ !]]q-- @ ! S-- @ ! S-```- @ ! U-- @ ! U-- @ !]-- @ !]-- @ !_e-```- @ !_g-- @ !_o-- @ !_-```- @ !_-- @ !_-- @ ! e-- @ ! e-```- @ ! g-- @ ! g-- @ !o-- @ !o-- @ !]q-```- @ !]q-- @ !]q-- @ ! -- @ ! -```- @ ! -- @ ! -- @ !-- @ !--"Systemv ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry F`>Data x+1TablejWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore>`>WNREKIL3UE==2>`>Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Publikacje KRRiT - Publikacje - Radio cyfrowe - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiornika DAB+ przeznaczonego dla Polski

2015-02-10
Minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiornika radiofonii cyfrowej DAB+ przeznaczonego dla Polski Wersja 1.0

minimalne-wymagania.doc
Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie