Regulamin używania znaków DAB+

Niniejszy regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do WorldDAB, organizacji non-for-profit utworzonej i zarejestrowanej w Szwajcarii, z biurem operacyjnym pod adresem 55 New Oxford Street, London, WC1A 1BS („WorldDAB”), udzielającej niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na używanie logo DAB+ i znaku dźwiękowego (podlegającego rejestracji) („Znaki”), zgodnie z przewodnikiem redakcyjnym, użytkownikowi końcowemu („Użytkownik Końcowy”) w celu zwiększenia rozpoznawalności radia internetowego DAB+.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO ZNAKÓW I UŻYWAJĄC ICH, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE TEN REGULAMIN; JEŻELI UŻYTKOWNIK KOŃCOWY NIE AKCEPTUJE REGULAMINU, NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU DO ZNAKÓW ANI ICH UŻYWAĆ.

Mitteldeutscher Rundfunk (Anstalt des öffentlichen Rechts) („MDR”) jest właścicielem Znaków i udzielił WorldDAB niewyłącznej licencji na używanie i sublicencjonowanie Znaków.
WorldDAB zastrzega sobie prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili. Użytkownik Końcowy ma obowiązek okresowo sprawdzać niniejszy Regulamin pod kątem zmian. Dalsze używanie Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji) przez Użytkownika Końcowego po opublikowaniu zmian oznacza ich akceptację. WorldDAB udziela Użytkownikowi Końcowemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Znaków i ich używanie, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Używanie Znaków
Użytkownik Końcowy ma obowiązek zadbać, by wszelkie przypadki użycia Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji), logo lub prawa autorskiego ściśle odpowiadały przewodnikowi redakcyjnemu w zakresie formy i sposobu wykorzystania Znaków oraz wszelkim uzasadnionym wytycznym przedstawianym okresowo na piśmie przez WorldDAB.
Użytkownik Końcowy winien dołożyć wszelkich starań, by promować i rozszerzać używanie Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji), logo lub praw autorskich oraz będzie reklamować, promować i zapewniać rozgłos Znakom (znakowi dźwiękowemu podlegającemu rejestracji) zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami WorldDAB, a także zdobywać dla nich uwagę jak największej liczby osób.
Użytkownik Końcowy nie będzie wnioskował o rejestrację Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji) ani uzyskiwał takiej rejestracji dla jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek kraju na świecie. Wszelka wartość firmy uzyskana w wyniku używania Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji) przez Użytkownika Końcowego uzyskiwana jest na rzecz MDR. Na życzenie WorldDAB, Użytkownik Końcowy zapewni na własny koszt wszelkie niezbędne wsparcie w zakresie utrzymywania i ochrony Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji). Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik Końcowy nie jest uprawniony do sublicencjonowania możliwości używania Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji) jakiejkolwiek stronie trzeciej.  
Użytkownik Końcowy zobowiązuje się do zapewnienia, że reklama, marketing i promocja Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji), logo lub praw autorskich po stronie Użytkownika Końcowego w żaden sposób nie zaszkodzi reputacji, wizerunkowi i prestiżowi Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji) ani produktów sprzedawanych z zamieszczonymi Znakami (znakiem dźwiękowym podlegającym rejestracji) lub z odniesieniem do nich. Użytkownik Końcowy poniesie wszelkie leżące po jego stronie koszty reklamy, marketingu i promocji Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji).
Użytkownik Końcowy powiadomi WorldDAB na piśmie o wszelkich szczegółach (jeżeli występują) każdego znanego mu rzeczywistego, podejrzewanego lub zagrażającego naruszenia dotyczącego Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji), logo lub praw autorskich.
W wykonywaniu swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu, Użytkownik Końcowy będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów postępowania.

Okres obowiązywania i rozwiązanie
Użytkownik Końcowy jest uprawniony do używania Znaków po akceptacji Regulaminu i zobowiązaniu się do przestrzegania jego postanowień, do chwili wygaśnięcia lub rozwiązania głównej umowy licencyjnej między WorldDAB i MDR. WorldDAB może cofnąć niewyłączne prawo Użytkownika Końcowego do używania Znaków (znaku dźwiękowego podlegającego rejestracji), logo lub praw autorskich ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik Końcowy używa Znaków w sposób niezgodny z przewodnikiem redakcyjnym.
Po wypowiedzeniu, wszelkie prawa i licencje przyznane Użytkownikowi Końcowemu zgodnie z niniejszym Regulaminem wygasają, a Użytkownik końcowy winien niezwłocznie usunąć wszelkie Znaki, logo lub prawa autorskie z istniejących produktów i zniszczyć wszystkie pozostające pod jego kontrolą materiały promocyjne i marketingowe, które wykorzystują Znaki, logo lub prawa autorskie, przy czym winien także dołożyć wszelkich starań, by wycofać i zniszczyć wszelkie materiały promocyjne i marketingowe pozostające pod kontrolą stron trzecich.

Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności
WorldDAB nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika Końcowego w związku z jakimikolwiek kosztami, wydatkami, stratami lub szkodami (pośrednimi, bezpośrednimi lub wynikowymi, o charakterze ekonomicznym lub innym) wynikającymi z używania przez Użytkownika Końcowego Znaków, logo lub praw autorskich lub z korzystania z praw przyznanych mu zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik Końcowy zwalnia WorldDAB z odpowiedzialności w przypadku wszelkich zobowiązań, kosztów, wydatków, szkód i strat (w tym między innymi wszelkich pośrednich, bezpośrednich lub wynikowych strat, utraty zysków, utraty reputacji oraz wszelkich odsetek, kar i kosztów sądowych (obliczanych na zasadzie pełnej rekompensaty), a także wszystkich innych uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z obsługą specjalistyczną) poniesionych przez WorldDAB i wynikających pośrednio lub bezpośrednio w związku z:
1.1 używaniem przez Użytkownika Końcowego Znaków, logo lub praw autorskich lub korzystania z jego praw przyznanych zgodnie z Regulaminem, w tym z jakimikolwiek roszczeniami względem WorldDAB dotyczącymi rzeczywistego lub zarzucanego naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej pośrednio lub bezpośrednio w związku z tym; oraz  
1.2 naruszeniem przez Użytkownika Końcowego jego obowiązków wynikających z Regulaminu, niedbałym ich wykonywaniem lub niewykonywaniem, w tym z wszelkimi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt w związku z produktem wytworzonym, dostarczonym lub dopuszczonym do stosowania przez Użytkownika Końcowego i zawierającym Znaki (znak dźwiękowy podlegający rejestracji), logo lub prawa autorskie (pośrednio lub bezpośrednio).
 
Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z nimi, ich przedmiotem lub treścią podlegają przepisom prawa obowiązującym w Niemczech i będą interpretowane zgodnie z nimi.
Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy niemieckie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) powstałych pośrednio lub bezpośrednio w związku z Regulaminem, jego przedmiotem lub treścią.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub używania Znaków, logo lub praw autorskich, prosimy o kontakt z biurem projektowym WorldDAB na adres e-mail: projectoffice@worlddab.org.

Akceptuj w celu pobrania loga DAB+


Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie