DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA KRRiT

KRRiT posiada ustawowe upoważnienie do podejmowania działań na forum międzynarodowym w sprawach istotnych dla funkcjonowania i rozwoju sektora audiowizualnego. Podstawowym kierunkiem działań KRRiT jest współpraca z właściwymi organami państwa w zakresie przygotowywania stanowisk Polski, które mają wpływ na unijną politykę audiowizualną. W działalności międzynarodowej KRRiT uwzględnia priorytety polskiej polityki zagranicznej, kierunki europejskiej polityki audiowizualnej oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności. KRRiT uczestniczy w tym procesie jako przedstawiciel Polski posiadając stosowne upoważnienia i jako merytoryczny uczestnik wspierający pracę organów rządowych.

Działalność międzynarodowa KRRiT odbywa się na kilku poziomach:

•    Unii Europejskiej;
•    Rady Europy;
•    Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO);
•    Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA);
•    Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF);
•    WorldDAB;
•    współpracy bilateralnej z odpowiednikami KRRiT w innych krajach.

Zaangażowanie KRRiT w europejską politykę audiowizualną ma szereg aspektów. Istotną jego częścią jest debata nad sposobem skutecznej implementacji i harmonizacji postanowień unijnego prawa medialnego. KRRiT, w oparciu o wiedzę na temat problemów i potrzeb krajowego rynku audiowizualnego, wnosi swój wkład również poprzez udział w konsultacjach ogłaszanych przez Komisję Europejską oraz w pracach komitetów i grup doradczych działających przy Komisji Europejskiej. Rola działających na obszarze UE niezależnych organów regulacyjnych ds. audiowizualnych usług medialnych jest coraz bardziej znacząca; ostatnia nowelizacja Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych wprowadziła przepis dotyczący funkcjonowania i zakresu działania Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA).

Unia Europejska

Szczególne miejsce w działalności międzynarodowej Krajowej Rady przypada działaniom związanym z realizacją obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawiciele KRRiT uczestniczą w pracach następujących organów i gremiów doradczych Komisji Europejskiej:


1.    Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA)


 
ERGA została powołana w 2014 r. decyzją Komisji Europejskiej. Członkami ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) są szefowie organów regulacyjnych państw członkowskich UE. Na mocy tej decyzji do zadań ERGA należy doradzanie Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących mediów elektronicznych i ich regulacji oraz ułatwianie współpracy między członkami Grupy.

W listopadzie 2018 r. ERGA jako Grupa oraz jej dotychczasowe i nowe zadania zostały wpisane do znowelizowanej Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (art.30b), co wprowadza Grupę i jej członków w nowy etap rozwoju i funkcjonowania.

Praca bieżąca ERGA odbywa się poprzez stałe grupy zadaniowe oraz corocznie powoływane podgrupy robocze. Podejmowane ostatnio przez ERGA tematy to: wewnętrzny i zewnętrzny pluralizm medialny w państwach członkowskich UE (polska wersja językowa raportu ERGA na temat pluralizmu wewnętrznego), dezinformacja w Internecie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, postrzeganie różnorodności społecznej w mediach elektronicznych, wyzwania związane z implementacją znowelizowanej dyrektywy,  a także zmiany, które czekają ERGA w celu dostosowania funkcjonowania Grupy do nowej roli i nowych wyzwań wynikających z implementacji ww. Dyrektywy.

ERGA rozwija także cyfrową bibliotekę (tzw. Digital European Toolkit), a także od początku 2018 r. prowadzi tzw. Akademię ERGA, której pracom przewodniczy KRRiT. Akademia ERGA służy jako przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, organizując dla członków ERGA wykłady i seminaria; ostatnio na temat wizerunku kobiet w reklamie, roli algorytmów w konwergentnym świecie medialnym i zagrożeń związanych z dezinformacją, a także edukacji medialnej czy sztucznej inteligencji.

Więcej informacji na temat ERGA i jej działań znajduje się pod adresem http://erga-online.eu oraz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators

Oryginalne publikacje ERGA znajdują się pod adresem: http://erga-online.eu/?page_id=14. Są to m.in. raporty na temat: wewnętrznego pluralizmu medialnego, wyzwań związanych z potrzebą spójnej implementacji nowej dyrektywy, ram dla efektywnej współregulacji platform udostępniania wideo, ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych, jurysdykcji materialnej i terytorialnej, dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami, a także raport na temat niezależności krajowych organów regulacyjnych.

Komunikaty prasowe i oświadczenia ERGA dostępne są pod adresem: http://erga-online.eu/?page_id=16

 
2.    Komitet Kontaktowy ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

    Komitet Kontaktowy jest ciałem doradczym ustanowionym przy Komisji Europejskiej na mocy przepisów dyrektywy 97/36/WE z dnia 30 czerwca 1997 roku. Jego rola i zadania zawarte są obecnie w Dyrektywie 2010/13/UE (art. 29).

Głównym celem działań podejmowanych przez Komitet Kontaktowy jest usprawnianie procesu implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz ułatwianie wymiany poglądów w sprawach związanych z polityką audiowizualną. Komitet działa pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i składa się z przedstawicieli państw członkowskich. W charakterze obserwatorów w obradach Komitetu uczestniczą także przedstawiciele państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Przedstawiciel KRRiT uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Kontaktowego jako członek wspierający przedstawiciela polskiego rządu, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ostatnio Komitet podejmował dyskusję m.in. na temat Komunikatu i Rekomendacji KE dotyczących zwalczania nielegalnych treści w środowisku online oraz raportu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego na temat procedur koncesjonowania i rejestracji usług medialnych w 28 krajach Unii Europejskiej, przygotowań do opracowania przez KE wytycznych dotyczących transpozycji i implementacji znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz  obowiązków sprawozdawczych KE w oparciu o tę dyrektywę, decyzji KE w sprawie Litwy i Szwecji, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Kanału Peugeot You Tube, a także inicjatyw w zakresie edukacji medialnej. 

3.    Grupa Robocza ds. audiowizualnych (AUDIO)

Grupa Robocza ds. audiowizualnych przy Radzie Unii Europejskiej działa pod przewodnictwem kraju sprawującego Prezydencję w Radzie UE (w 2019 r. – Rumunia, a następnie Finlandia). Grupa analizuje propozycje projektów unijnych aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady UE. Stanowisko Polski, prezentowane na forum tej grupy, jest koordynowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KRRiT jest instytucją współpracującą. 

Jeśli chodzi o kwestie audiowizualne, ostatnio Grupa kontynuowała prace nad projektem nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Projekt ten został następnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, a w efekcie tych prac 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku. W terminie do dnia 19 września 2020 r. państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania przepisów niniejszej dyrektywy.

4.    Grupa Ekspercka ds. Edukacji Medialnej (Media Literacy Expert Group - MLEG)

Grupa doradza Komisji Europejskiej w zakresie edukacji medialnej oraz dokonuje corocznego przeglądu najważniejszych kwestii w tym zakresie postrzeganych z poziomu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Członkami MLEG są przedstawiciele instytucjonalni z państw członkowskich (Polskę reprezentuje MKiDN oraz KRRiT), a także wybrani przez KE przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Ostatnie prace Grupy dotyczyły przygotowań oraz praktycznej realizacji Europejskiego Tygodnia Edukacji Medialnej, który z inicjatywy Komisji Europejskiej odbył się po raz pierwszy  w marcu 2019 roku.  Spotkania MLEG odbywają się raz w roku. 
 

   Rada Europy

Od wielu lat Rada Europy jest dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bardzo ważnym forum działania na płaszczyźnie europejskiej. Przedstawiciele KRRiT uczestniczą w pracach komitetów i grup roboczych wnosząc istotny wkład do dorobku tej organizacji w zakresie wolności i pluralizmu mediów.

Komitet Zarządzający ds. mediów i społeczeństwa informacyjnego (CDMSI)

CDMSI został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. CDMSI nadzoruje prace Rady Europy w dziedzinie mediów, społeczeństwa informacyjnego i ochrony danych oraz doradza Komitetowi Ministrów.

Przedmiotem ostatnich dyskusji były m. in. dokumenty przygotowane przez podległe CDMSI grupy: Komitet ekspertów ds. wartościowego dziennikarstwa w erze cyfrowej (MSI-JOQ) oraz Komitet ekspertów do spraw wymiaru praw człowieka w automatycznym przetwarzaniu danych i różnych formach sztucznej inteligencji (MSI-AUT). Trwały również prace nad przygotowaniami do Konferencji Ministerialnej Rady Europy, która odbędzie się w 2020 roku oraz dyskusja nad koniecznością nowelizacji Europejskiej Konwencji o Telewizji Transgranicznej.

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął dwa zalecenia, nad którymi pracowały w poprzednich latach podległe CDMSI grupy ekspertów z krajów członkowskich Rady Europy. Są to: 

•    Zalecenie CM/Rec(2018)1[1] Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości ich własności;
•    Zalecenie CM / Rec(2018)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ról i obowiązków pośredników internetowych.

  Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EOA)

    Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (European Audovisual Observatory) działa od 27 lat w ramach struktur organizacyjnych Rady Europy mając status tzw. Partial Agreement. Jest to znaczące centrum analityczne w zakresie przemysłu audiowizualnego, które prowadzi działalność naukową i badawczą. Członkami EOA jest 40 państw oraz Unia Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską. Polska jest członkiem założycielem tej organizacji, a od 1996 roku przedstawiciel KRRiT zasiada w Radzie Wykonawczej tego gremium.

Prace Obserwatorium związane były ostatnio z przygotowaniem  analiz i raportów dotyczących m.in.: przepisów i obowiązków dotyczących procesu notyfikacji pomocy publicznej w sektorze audiowizualnym w Unii Europejskiej, systemów koncesjonowania i rejestracji audiowizualnych usług medialnych w 28 krajach UE, ram prawnych odnośnie do zagranicznej własności w mediach w Rosji, roli instytucji europejskich w ustalaniu standardów i tworzeniu reguł dla dokładności i obiektywizmu w przekazach informacyjnych i audycji publicystycznych dotyczących spraw bieżących, regulacji prawnych dotyczących platform udostępniania wideo, wpływu Brexit na sektor audiowizualny, ram prawnych odnośnie do międzynarodowych koprodukcji.

W 2017 r. w ramach Prezydencji Polski w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym, KRRiT była współorganizatorem seminarium pt. Rola edukacji medialnej w nowym krajobrazie medialnym. Relacja z tego seminarium oraz materiały pokonferencyjne dostępne są pod adresem http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2501,krrit-wspolorganizatorem-miedzynarodowego-seminarium.html oraz http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/aktualnosci/news,2540,seminarium-krrit-na-temat-edukacji-medialnej---materialy-pokonferencyjne.html

 Więcej informacji na temat EOA, w tym raporty i newslettery oraz dostęp do tematycznych baz danych prowadzonych przez Obserwatorium: AVMS database (transpozycja Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do praw krajowych), LUMIERE (baza filmów dopuszczonych do dystrybucji w Europie) oraz MAVISE (baza nadawców i programów telewizyjnych oraz dostawców i usług VoD w Europie) znajduje się pod adresem  https://www.obs.coe.int/en/home


   Europejska Platforma Organów Regulacyjnych (EPRA)

Europejska Platforma Organów Regulacyjnych (European Platform of Regulatory Authorities)     powstała w 1995 roku, zrzesza 52 krajowe organy regulacyjne ds. audiowizualnych usług medialnych oraz stałych Obserwatorów (Komisja Europejska, Rada Europy, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne oraz Biuro Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji była jednym z członków założycieli tej Organizacji. Głównym celem EPRA jest swobodna wymiana poglądów i doświadczeń oraz niezależna i równorzędna współpraca między organami audiowizualnymi na temat praktyki regulacyjnej w dziedzinie mediów. 

Każdego roku mają miejsce dwa spotkania EPRA w kolejnych krajach członkowskich (KRRiT była gospodarzem spotkania EPRA w Krakowie w 2013 r.).

Tematy, które poruszano podczas ostatnich spotkań EPRA to:  przyszłość mediów publicznych i misji publicznej w środowisku cyfrowym, regulacja reklamy politycznej, wyzwania związane z mediami społecznościowymi, rola pośredników internetowych i ich wpływ na procesy wyborcze, nowe formy przekazów handlowych, różnorodność w mediach w kontekście reprezentacji płci, problem zachowania prywatności w mediach oraz współpraca organów regulacyjnych, szczególnie w kontekście znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Więcej informacji na temat EPRA oraz publicznie dostępne dokumenty i materiały robocze można znaleźć pod adresem  https://www.epra.org/


Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF)

 

Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (Central European Regulatory Forum) jest regionalną platformą współpracy między organami regulacyjnymi właściwymi w sprawach usług medialnych. Forum powstało w grudniu 2009 r. na mocy porozumienia członków założycieli, w tym KRRiT. Obecnie CERF zrzesza osiem organów regulacyjnych z: Czech, Chorwacji, Rumunii, Serbii,  Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.

Celem CERF jest  pogłębienie współpracy regionalnej i wymiana informacji w  państwach sygnatariuszach porozumienia, szczególnie w kontekście tzw. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (dyrektywa audiowizualna zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej ścisłą współpracę organów regulacyjnych z uwagi na wpływ, jaki przekazy nadawców mających siedzibę w jednym państwie członkowskim mogą mieć na odbiorców w innym państwie członkowskim).

Spotkania CERF odbywają się raz w roku w kolejnych państwach członkowskich (Polska była gospodarzem spotkania w 2011 r.). Ostatnio podejmowano takie tematy jak: jurysdykcja terytorialna i regulacja platform udostępniania wideo w kontekście nowelizacji dyrektywy,  dostępność treści medialnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i z niepełnosprawnością narządu słuchu oraz postrzeganie równości płci w treściach medialnych.


WorldDAB

 

Światowe Forum na rzecz Radia Cyfrowego (WorldDAB) zostało powołane z początkiem lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia w celu propagowania i wspierania rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej DAB/DAB+ w Europie i na świecie. Jego znaczenie i popularność wzrasta systematycznie: obecnie WorldDAB zrzesza 101 członków z 28 krajów. Są to: nadawcy i stowarzyszenia nadawców, operatorzy, producenci podzespołów elektronicznych, sprzętu nadawczego i konsumenckiego, twórcy oprogramowania, a ostatnio również producenci samochodów. Członkami Forum są także organy regulacyjne, przedstawiciele administracji rządowej i placówek naukowo-badawczych. Ponadto, WorldDAB aktywnie współpracuje z instytucjami międzynarodowymi, m.in. Komisją Europejską, Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Europejską Unią Nadawców (EBU) oraz Europejską Konferencją ds. Poczty i Telekomunikacji (CEPT).

WorldDAB było jednym z inicjatorów, a następnie aktywnie wspierało ideę wprowadzenia w Europie zasady interoperacyjności odbiorników radiofonicznych. Zaowocowało to wpisaniem do uchwalonego przez Parlament Europejski w grudniu 2018 r. wymagania zapewnienia interoperacyjności (odbiór FM, DAB+ i IP) odbiorników samochodowych do Europejskiego Elektronicznego Kodu Łączności (European Electronic Communications Code - EECC).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest członkiem WorldDAB od 2013 r., a od listopada 2015 r. przedstawiciel KRRiT jest członkiem zarządu tej organizacji. W roku 2018 prace tego gremium koncentrowały się, poza rozwiazywaniem bieżących problemów w implementacji DAB+, na wypracowaniu strategii Forum na lata 2018-2021. Wśród głównych zadań tej strategii znalazło się między innymi wspieranie rozwoju cyfrowego rynku radiowego (również w sektorze samochodowym) poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy, popularyzację dobrych praktyk, zachęcanie do współpracy  uczestników rynku, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i prawnych.

W ramach WorldDAB funkcjonuje kilka grup ekspertów. Przedstawiciel KRRiT jest członkiem jednej z nich (Regulatory & Spectrum Committee) i aktywnie uczestniczy w jej pracach. Grupa ta zajmuje się w pierwszym rzędzie problemami dostępności częstotliwości dla DAB+, wymaganiami technicznymi w planowaniu i problemami implementacji sieci cyfrowych. Jedno z posiedzeń grupy, w październiku 2018 r., miało miejsce w Warszawie, na zaproszenie KRRiT. Poświęcone było norweskim doświadczeniom po wyłączeniu radiofonii analogowej oraz problemom zasobów częstotliwości dla radiofonii lokalnej, a do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele UKE i Polskiego Radia SA. 
  
Więcej informacji na temat WorldDAB  znajduje się pod adresem https://www.worlddab.org/,
Informacje w języku polskim o radiofonii cyfrowej dostępne są pod adresem http://www.krrit.gov.pl/radio-cyfrowe/aktualnosci/

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
Podgląd strony