Kontrola nadawców publicznych pod kątem realizacji ustawowych zadań i powinności

Departament Monitoringu przeprowadza analizę sprawozdań z rocznej lub kwartalnej działalności programowej wszystkich nadawców publicznych – radiowych i telewizyjnych, badając następujące kwestie szczegółowe:

  • strukturę gatunkową programów w rocznym czasie emisji, odzwierciedlającą sposób realizacji zadań radiofonii i telewizji (art. 1 ust. 1 ustawy) oraz sposób realizacji misji publicznej (art. 21. ust. 1);
  • udział w programach audycji realizujących szczególne powinności mediów publicznych określone w ustawie o radiofonii i telewizji, tj. audycji służących umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych i zwalczaniu patologii społecznych (art. 21 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8);
  • udział w programach audycji uwzględniających potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (art. 21 ust. 1a pkt 8a);
  • udział w programach audycji oświatowych dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, odpowiadających wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania, tworzonych na podstawie porozumień zawieranych między ministrem edukacji narodowej a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji (art. 25 ust. 2-5).


Kontrolą Departamentu Monitoringu objęte są także wynikające z ustawy obowiązki nadawców programów telewizyjnych dotyczące udziału w wymaganym wymiarze utworów i audycji określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w programach radiowych i telewizyjnych oraz w art. 15 ust. 1 i 3, a także art. 15a ustawy w programach telewizyjnych.

Zgodnie z ustawą kontrola wypełniania tych obowiązków dotyczy każdego kwartału oddzielnie. Podstawą kontroli dotyczącej realizacji art. 15 ust. 2 są dane sprawozdawcze uzyskane od nadawców programów koncesjonowanych. Natomiast instrumentem do kontrolowania kwot wynikających z art. 15 ust. 1, 3, art. 15a ust. 1 są wyciągi z prowadzonej przez nadawców ewidencji czasu nadawania wymienionych audycji w programach. Do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązują nadawców programów telewizyjnych ustawa o radiofonii i telewizji (art. 15a ust. 2) i rozporządzenie wydane na tej podstawie przez KRRiT 20 września 2005 roku.

Departament Monitoringu sprawdza wyciągi z ewidencji pod kątem prawidłowości kwalifikowania audycji do poszczególnych kategorii ustawowych; sporządzał listy audycji błędnie zakwalifikowanych, informował nadawców o nieprawidłowościach i prosił o skorygowanie wskazanych błędów.

Sprawozdania z realizacji kwot audycji europejskich, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem w programie (art. 15 ust. 3, art. 15a ust. 1 urt) w rozpowszechnianych programach telewizyjnych są co dwa lata przygotowywane przez państwa członkowskie UE dla Komisji Europejskiej.

Departament Monitoringu przygotowuje także specjalne formularze dotyczące planów programowych nadawców na następny rok kalendarzowy. W kwietniu każdego roku Departament Programowy przekazuje Departamentowi Budżetu i Finansów formularze dla TVP S.A. i Polskiego Radia S.A. Wraz z częścią ekonomiczną Departament Budżetu i Finansów wysyła je do nadawców. Podobne formularze przygotowywane są w Departamencie Monitoringu dla rozgłośni regionalnych radia publicznego.

Otrzymane materiały są podstawą do przygotowania opinii o zamierzeniach programowych nadawców na rok następny. Analizy te przekazywane są KRRiT i służą podziałowi środków abonamentowych. Po wykonanej analizie plany programowe nadawców archiwizowane są w Departamencie Monitoringu.


Departament Monitoringu przygotowuje także analizy problemowe dotyczące publicznych programów radiowych i telewizyjnych, wynikające z realizacji innych ustaw lub programów rządowych. Niektóre z nich są realizowane we współpracy z innymi instytucjami, tj. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej itp.

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie