Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (w sieciach kablowych)

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego nie wymagają wcześniejszego Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT i nie są rozstrzygane drogą konkursową, jak ma to miejsce w przypadku programównaziemnych.

W postępowaniu o udzielenie koncesji (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji) ocenia się w szczególności:

 • stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy (dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej), z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją,
 • możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu,
 • przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami,
 • przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 (audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich), w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2 (utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim), w programie radiowym lub telewizyjnym,
 • dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.

Wnioski o udzielenie koncesji na nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego należy składać na formularzach, które można uzyskać na stronie internetowej KRRiT (formularze - kliknij by przejść) oraz w siedzibie KRRiT w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. 11.

Od złożenia wniosku do rozpoczęcia nadawania


 • Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i wpisany do bazy danych Departamentu Regulacji.
 • Wniosek opiniowany jest w części prawnej, programowej, ekonomiczno-finansowej, technicznej.
 • Następnie wniosek przedstawiany jest na posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która poprzez podjęcie uchwały, rozstrzyga postępowanie.
 • Końcowym elementem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę określoną w art. 40 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości 500 zł dla programu radiowego i 2.000 zł dla programu telewizyjnego.

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 597 30 98 – p. Agnieszka Sobocińska.

Zmiana warunków koncesji

Wnioski o zmianę zapisów koncesji na nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. 11 (Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 w Warszawie).

Wniosek powinien zawierać opis wnioskowanej zmiany (oraz wskazanie, którego punktu dotyczy i jakie jest nowe proponowane jego brzmienie) wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

W przypadku wniosku o rozszerzenie koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną wniosek należy złożyć na formularzu „ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego” (formularze - kliknij by przejść).

Od wniosku do decyzji Przewodniczącego KRRiT

 • Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i wpisany do bazy danych Departamentu Regulacji.
 • Po zaopiniowaniu wniosku, przez Biuro KRRiT, w zakresie odpowiadającym jego treści, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, poprzez podjęcie uchwały, rozstrzyga postępowanie.
 • Wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 597 30 98 – p. Agnieszka Sobocińska.

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie