Udzielenie i rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie naziemne

Podstawą do złożenia wniosku o koncesję na rozpowszechnianie programu drogą naziemną (z nadajników naziemnych) jest Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Jest ono publikowane w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja o ogłoszeniu jest zamieszczana w dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz umieszczana na stronie internetowej KRRiT (ogłoszenia - kliknij by przejść). Powyższa procedura (poprzedzona Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT) odnosi się również do wniosków o rozszerzenie koncesji naziemnej o kolejną stację nadawczą oraz wniosków o rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie.

Przewodniczący KRRiT podaje listę wnioskodawców biorących udział w postępowaniu do publicznej wiadomości – są one dostępne na stronie internetowej KRRiT oraz w Biurze KRRiT.

Wnioski złożone w związku z wyżej wymienionymi postępowaniami pozostawia się bez rozpoznania w przypadkach:

 • złożenia wniosku po terminie określonym w Ogłoszeniu,
 • niezgodności wniosku z warunkami określonymi w Ogłoszeniu w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych.

Wnioski o udzielenie lub rozszerzenie o kolejną stację nadawczą koncesji na nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych drogą naziemną należy składać na formularzach, które można uzyskać na stronie internetowej KRRiT (formularze - kliknij by przejść) oraz w siedzibie KRRiT w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. 11.

W czasie trwania postępowania wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu KRRiT zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem. W przypadku postępowań dotyczących udzielenia bądź rozszerzenia koncesji na nadawanie drogą naziemną należy pamiętać, że zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych lub ekonomiczno-finansowych w zakresie formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe” oraz założeń do planu finansowego i specyfikacji źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia, dokonane w czasie trwania postępowania, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę. Za zmianę uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na złożeniu dokumentów brakujących w dniu złożenia wniosku.

W postępowaniu o udzielenie koncesji (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji) ocenia się w szczególności:

 • stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy (dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej), z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją,
 • możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu,
 • przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami,
 • przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 (audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich), w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2 (utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim), w programie radiowym lub telewizyjnym,
 • dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.

Od złożenia wniosku do rozpoczęcia nadawania

 • Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i wpisany do bazy danych Departamentu Regulacji.
 • Wniosek opiniowany jest w części prawnej, programowej, ekonomiczno-finansowej, technicznej.
 • Następnie wniosek przedstawiany jest na posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która poprzez podjęcie uchwały, rozstrzyga postępowanie.
 • Uchwała w sprawie udzielenia koncesji lub zmiany technicznych warunków nadawania przesyłana jest do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w drodze postanowienia zatwierdza jej część techniczną. Końcowym elementem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.
 • Po uzyskaniu decyzji koncesyjnej nadawca winien wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dokonanie (w drodze odrębnej decyzji) rezerwacji częstotliwości.

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Sposób naliczania opłat szczegółowo reguluje rozporządzenie KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370): przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).

Liczba mieszkańców w zasięgu programu obliczana jest na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1284) w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny: przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 597 30 89 – p. Halina Szymczyk.

Zmiana warunków koncesji

Wnioski o zmianę zapisów koncesji na nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych drogą naziemną można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii KRRiT pok. 11 (Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 w Warszawie).

Za wyjątkiem zmiany koncesji polegających na rozszerzeniu koncesji na nadawanie programu drogą naziemną o nową stację nadawczą lub rozszerzenia koncesji o prawo do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, złożenie wniosku nie wymaga Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT.

Wniosek powinien zawierać opis wnioskowanej zmiany (oraz wskazanie, którego punktu dotyczy i jakie jest nowe proponowane jego brzmienie) wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

Od wniosku do decyzji Przewodniczącego KRRiT

 • Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i wpisany do bazy danych Departamentu Regulacji.
 • Po zaopiniowaniu wniosku, przez Biuro KRRiT, w zakresie odpowiadającym jego treści, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, poprzez podjęcie uchwały, rozstrzyga postępowanie.
 • W przypadku zmian technicznych warunków nadawania uchwała przesyłana jest do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w drodze postanowienia zatwierdza jej część techniczną.
 • Wydanie decyzji przez Przewodniczącego KRRiT.

Opłatę pobiera się w przypadku zmian powodujących przyrost zasięgu ludnościowego, zwiększenia limitu reklam lub innych zmian znoszących zniżki w naliczonej uprzednio opłacie koncesyjnej. Sposób naliczania opłat szczegółowo reguluje rozporządzenie KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370): przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).

Liczba mieszkańców w zasięgu programu obliczana jest na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1284) w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny: przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu:

22 597 31 03– p. Marzena Sobolewska-Pawelec (przejście uprawnień)

22 597 31 00– p. Urszula Żebrowska (zmiany techniczne i zmiana limitu reklam)

22 597 30 89– p. Halina Szymczyk (inne zmiany)

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie