Ochrona małoletnich w programach telewizyjnych

  • Małoletni - osoby które nie ukończyły 18 lat.
  • Czas chroniony - to godziny 6.00-23.00.

Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

W czasie chronionym zabronione jest nadawanie audycji lub innych przekazów zawierających sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.
Nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani oznaczać audycje lub inne przekazy dozwolone od lat 18, przez cały czas trwania emisji, symbolem graficznym:

czerwony kwadrat z białym kluczem w środku

Nadawcy programów radiowych są zobowiązani poprzedzać audycje lub inne przekazy dozwolone od lat 18 zapowiedzią słowną informującą o zakwalifikowaniu ich do tej kategorii.

Nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani oznaczać audycje lub inne przekazy nadawane w czasie chronionym (godziny 6.00-23.00), przez cały czas trwania emisji, symbolem graficznym odpowiednim dla danej kategorii wiekowej z uwzględnieniem godzin nadawania audycji lub innych przekazów:

Oznaczenia audycji lub innych przekazów
L.p. Opis Oznaczenie graficzne  
Nr kategorii Nazwa kategorii wiekowej    
I Emisja bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku  
II Dla małoletnich od lat 7;
emisja bez ograniczeń czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku  
III Dla małoletnich od lat 12;
emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku  
IV Dla małoletnich od lat 16
emisja po godzinie 20.00.
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku  

Nadawcy programów radiowych są zobowiązani opatrzyć audycje lub inne przekazy nadawane w czasie chronionym (godziny 6.00-23.00), zapowiedzią słowną wskazującą na przeznaczenie dla danej kategorii wiekowej małoletnich.

Ważne informacje

Z obowiązku oznakowania są wyłączone: serwisy informacyjne, reklamy, telesprzedaż, transmisje sportowe i przekazy tekstowe.

Zapowiedzi, tzn. zwiastuny audycji lub innych przekazów, połączone z prezentacją ich treści, powinny być oznakowane w taki sam sposób jak same audycje.

Nadawcy radiowi i telewizyjni, przekazując informacje do środków masowego przekazu o bieżącym programie, są zobowiązani dołączyć symbol graficzny wskazujący na kwalifikację audycji lub innego przekazu (przeznaczenie dla widzów należących do określonej kategorii wiekowej).

Przepisy chroniące małoletnich wynikają z art. 18 ust. 4-5b ustawy o radiofonii i telewizji a sposób kwalifikowania audycji lub innych przekazów został określony w rozporządzeniu KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku.

Wzory symboli graficznych dla nadawców telewizyjnych oraz wzory formuł zapowiedzi dla nadawców radiowych wskazujących na przeznaczenie audycji lub innych przekazów zostały określone w rozporządzeniu z 12 lipca 2011 roku (zawierającym Załącznik 1 i Załącznik 2).

Charakterystyka poszczególnych kategorii wiekowych i opis audycji lub innych przekazów z punktu widzenia czterech elementów, ważnych dla rozwoju małoletnich, tj. prezentowanej wizji świata, ocen moralnych, wywoływanych emocji i wzorów zachowań, została zawarta w Załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2005 roku.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji systematycznie kontroluje programy telewizyjne i radiowe pod kątem przestrzegania przez nadawców przepisów chroniących małoletnich. Prowadzone są różne rodzaje monitoringów, których przedmiotem jest przestrzeganie przez nadawców dwóch najważniejszych zasad ochrony prawnej małoletnich: czasu chronionego oraz prawidłowej kwalifikacji audycji do poszczególnych kategorii.

Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie oznacza publicznie udostępniane audycje i inne przekazy widocznym symbolem graficznym wskazującym na przeznaczenie audycji lub innego przekazu dla danej kategorii wiekowej odbiorców w trakcie ich prezentacji w katalogu oraz przez cały czas ich trwania lub zapewnia odbiorcy, za pomocą odpowiednich środków technicznych, możliwość zapoznania się z tym symbolem w trakcie prezentacji audycji lub innego przekazu w katalogu oraz przez cały czas ich trwania.

Publicznie udostępniane audycje i inne przekazy zakwalifikowane do kategorii bez ograniczeń wiekowych, nie wymagają oznaczenia symbolem graficznym.

 
Oznaczenia w VoD
Nr kategorii Nazwa kategorii wiekowej Oznakowanie
II od lat 12
III od lat 16
IV od lat 18
 
zielony kwadrat z białą uśmiechniętą twarzą w środku bez ograniczeń
wiekowych i czasowych
niebieski kwadrat z białą cyfrą 7 w środku od lat 7; emisja bez ograniczeń czasowych
zielony kwadrat z białą cyfrą 12 w środku od lat 12; emisja bez ograniczeń czasowych
pomarańczowy kwadrat z białą cyfrą 16 w środku od lat 16; emisja po godzinie 20.00
czerwony kwadrat z białym kluczem w środku dozwolone od lat 18; emisja w godzinach
 
23.00-6.00

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie