(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - referent prawny w Departamencie Regulacji

28.08.2019
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Referenta Prawnego w Departamencie Regulacji.
Wymiar czasu pracy:  pełny etat, zastępstwo
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji koncesyjnych,
 • analiza i opiniowanie wniosków koncesyjnych w zakresie formalno-prawnym,
 • przygotowywanie projektów wezwań do uzupełnień braków formalnych i wyjaśnień oraz kontrola kompletności nadesłanych uzupełnień braków formalnych i zachowania terminu do ich nadesłania,
 • współpraca w przygotowywaniu zapisów prawnych w ogłoszeniach o udzielenie lub zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD), rozprowadzania programów oraz rozpowszechniania programów w systemie teleinformatycznym, a także stosowania zasady must carry/must offer,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji w zakresie zagadnień prawnych,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji.

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe:  2 lata pracy

Pozostałe wymagania niezbędne:
 • dobra znajomość przepisów prawa medialnego, w tym w szczególności ustawyo radiofonii i telewizji,
 • bardzo dobra znajomość kpa,
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość zasad ustrojowych administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznego argumentowania.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 20 września  2019 r. na adres:


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa


lub składać


od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Regulacji”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.
 
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych
do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
 
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego Oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”
 
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      żądania usunięcia danych osobowych;
5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
[3]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[4]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie