(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - aspirant w Departamencie Monitoringu

13.12.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata do pracy w Departamencie Monitoringu na stanowisku aspiranta.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • monitorowanie programów radiowych i telewizyjnych oraz audiowizualnych usług medialnych na żądanie pod kątem przestrzegania przez dostawców usług medialnych  przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie prawa mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o radiofonii i telewizji oraz prawa i postępowania administracyjnego;
 • opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych;
 • opracowanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji Przewodniczącego KRRiT;
 • udział w opracowywaniu i sporządzeniu projektów rozporządzeń KRRiT
 
Wymagania:
 • 5 lat stażu pracy zawodowej;
 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • bardzo dobra znajomość prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, a takżeprawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego;
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].
 
 
Inne informacje:
 Oferty należy przesyłać do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Monitoringu”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych
do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.


 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.


Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
[2]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.)
[3]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.)
[4]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
[5]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie