(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko Dyrektora Departamentu Mediów Publicznych

25.10.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora w Departamencie Mediów Publicznych.
Wymiar czasu pracy: pełny etat 
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Opis stanowiska:
 
1.      Planowanie i organizowanie pracy Departamentu Mediów Publicznych w Biurze KRRiT w zakresie:
 • przygotowywania analiz dotyczących wypełniania obowiązków przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w zakresie realizacji zadań wskazanych w rozdziale 4 ustawy o radiofonii i telewizji;
 • przygotowywania analiz sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań bilansowych oraz dokonuje kwartalnych rozliczeń wykorzystania środków przekazanych przez Krajową Radę;
 • prowadzenia rozliczeń pomocy publicznej udzielonej jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;
 • projektowania sposobu podziału wpływów z opłat abonamentowych;
 • przygotowywania okresowych analiz wpływów z tytułu opłat abonamentowych oraz prognoz dotyczących ich poboru;
 • prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia wpływów abonamentowych;
 • analiz technicznego rozwoju programów jednostek publicznej radiofonii i telewizji pod kątem realizacji zadań nadawców publicznych i potrzeb odbiorców;
 • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, w sprawach, o których mowa w art. 9 i 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych;
 • przygotowywania projektów uchwał, decyzji i rozporządzeń Krajowej Rady oraz decyzji i postanowień Przewodniczącego Krajowej Rady wynikającychz zakresu zadań departamentu;
2.       Nadzór nad realizacją zadań Departamentu Mediów Publicznych oraz kontrola ich wykonania;
3.       Opracowywanie projektów rozporządzeń i stanowisk KRRiT oraz procedur wewnętrznych stosowanych w Departamencie i Biurze KRRiT związanych
z zadaniami Departamentu Mediów Publicznych;
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość następujących ustaw:
  -     z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.),
  -     z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204,z późn. zm.),
  -     z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362),
  -     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
  -     z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.),
  -     z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.);
 • wiedza dotycząca rynku mediów w Polsce oraz działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • Oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].
 
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia 9 listopada 2018 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Mediów Publicznych”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych
do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.


Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
[2]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.)
[3]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.)
[4]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
[5]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie