(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów/Głównego Księgowego

31.08.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko – Dyrektora w Departamencie Budżetu i Finansów/Głównego księgowego.
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa.

Opis stanowiska:
 • pełnienie zadań Głównego Księgowego Biura
 • planowanie i organizowanie prac Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT,
 • nadzór nad realizacja zadań Wydziału Planowania i Analizy Budżetu KRRiT oraz kontrola ich wykonania,
 • nadzór nad realizacja zadań Wydziału Finansowo Księgowego KRRiT oraz kontrola ich wykonania,
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
 • wykonywanie zadań związanych z budżetem i finansami zleconych przez przełożonych,
 • opracowywanie projektów rozporządzeń KRRiT oraz procedur wewnętrznych Biura KRRiT związanych z budżetem i finansami.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe –finanse, rachunkowość, ekonomia,
 • min. 10-letnie doświadczenie w finansach, księgowości w tym min 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym 3- letnie doświadczenie
  w administracji publicznej,
 • znajomości rachunkowości budżetowej i zarządczej,
 • rozległa wiedza z zakresu finansów publicznych, rachunkowości,
 • kandydat powinien spełniać wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • otwartość na wyzwania, chęć rozwoju, proaktywne podejście.
Oferujemy :
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podanie z zestawieniem danych kontaktowych oraz spis dokumentów,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia 14.09.2018 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –Departament Budżetu i Finansów”.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującego Oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
 
Dodatkowe informacje:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Joanną Pietrzak pod adresem:
 • Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 • e-mail:iod@krrit.gov.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawach pracy 1 oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późn. zm.);
2 Art. 3 pkt 1- 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.);
3Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO);
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie