(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Głównego Księgowego

30.05.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko – Dyrektora w Departamencie Budżetu i Finansów.
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa.

Opis stanowiska:
 • Pełnienie zadań Głównego Księgowego Biura
 • Planowanie i organizowanie prac Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT,
 • Nadzór nad realizacja zadań Wydziału Planowania i Analizy Budżetu KRRiT oraz kontrola ich wykonania
 • Nadzór nad realizacja zadań Wydziału Finansowo Księgowego KRRiT oraz kontrola ich wykonania
 • Dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
 • Wykonywanie zadań związanych z budżetem i finansami zleconych przez przełożonych
 • Opracowywanie projektów rozporządzeń KRRiT oraz procedur wewnętrznych Biura KRRiT związanych z budżetem i finansami

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora finansowego i Głównego Księgowego,
 • Znajomości rachunkowości budżetowej i zarządczej,
 • Rozległa wiedza z zakresu finansów publicznych, rachunkowości,
 • Kandydat powinien spełniać wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach, publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, rozwój i dbanie o motywację zespołu,
 • Otwartość na wyzwania, chęć rozwoju, proaktywne podejście.
 

Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w innych jednostkach budżetowych.

Oferujemy :
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Podanie z zestawieniem danych kontaktowych oraz spis dokumentów,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia 30.06.2018 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –Departament Budżetu i Finansów”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
Wysyłając drogą pocztową lub składając osobiście zgłoszenie rekrutacyjne do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu  o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu dostarczenia dokumentów
do naszego Biura. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie